Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Sadržaj čitača ekrana sadržaj čitača ekrana

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koji koriste program za čitanje ekrana sa Office proizvodima i deo je skupa sadržaja Office pristupačnosti. Uopšteniju pomoć potražite u članku matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite PowerPoint uz tastaturu i čitač ekrana da biste dodali tekst i primenili oblikovanje na prezentaciju. Oblikovanje teksta u prezentaciji PowerPoint olakšava čitanje. Testirali smo ga sa Narator i JAWS, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da kreirate liste sa znakovima za nabrajanje ili numer navodima da biste bolje strukturili prezentacije ili da dodate hiperveze u druge izvore informacija.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

Sadržaj na slajd možete da dodate u normalnom prikazu.

 1. Da biste prešli na normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster L. Čujete "Okno slajda", a zatim broj slajda. U programu JAWS ćete čuti: „oblast slajda“.

 2. Da biste izabrali slajd na koji želite da dodate tekst, pritiskajte taster F6 dok se ne nađete u oknu sa sličicama slajdova. Čujete "Sličice", a zatim broj slajda.

 3. Da biste pregledali slajdove, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj i naslov slajda. Ako se slajdovi nalaze unutar odeljaka, koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali kroz odeljke i pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste razvili odeljak.

 4. Da biste pomerili fokus na oblast za uređivanje slajda, pritisnite taster F6. U Narator čujete "Okno slajda", a zatim broj slajda. U programu JAWS ćete čuti: „oblast slajda“.

 5. Pritisnite taster Tab da biste prešli na čuvar mesta za tekst. U funkciji „Narator“ čuvari mesta se nazivaju okvirima za tekst, pa ćete čuti, na primer: „okvir za tekst za naslov“. U programu JAWS ćete čuti: „čuvar mesta za naslov“.

 6. Da biste zamenili čuvar mesta svojim tekstom, pritisnite taster Enter da biste ušli u režim uređivanja i izaberite sav tekst, a zatim počnite da kucate.

 7. Da biste premestili mesto umetanja na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Napomena: Takođe možete da pritisnete taster SR+taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se pomerali po čuvarima mesta i pritisnete taster SR+Enter da biste stavili mesto umetanja teksta na kraj izabranog okvira za tekst.

  Napomena: Ako nema više čuvara mesta za tekst, u većini slučajeva pritisak kombinacije tastera Ctrl+Enter umeće novi slajd sa istim rasporedom kao i na originalnom slajdu i postavlja fokus na prvi čuvar mesta na novom slajdu. Međutim, ako originalni slajd ima raspored „Naslovni slajd“, novi slajd će imati raspored „Naslov i sadržaj“.

  Napomena: Ako želite da uredite tekst koji ste već dodali u polje za tekst, pritisnite taster Tab da biste prešli na tekstualno polje, a zatim pritisnite taster F2 da biste izabrali sav tekst i počeli da ga uređujete. Da biste prestali sa uređivanjem i vratili fokus na okvir za tekst, ponovo pritisnite taster F2.

  Napomena: Da biste saznali kako da primenite oblikovanje znakova pomoću tastature, kao što je podebljano, podvučeno, italic, pretplata ili superscript, idite na stavku Oblikovanje teksta u okviru stavke Korišćenje tasterskih prečica za PowerPointprezentacije.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste možete da napravite pomoću tasterskih prečica. Možete da pretvorite postojeće redove teksta u listu, promenite sti znakova za nabrajanje ili napravite ugnežđene liste.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili numerisanje u tekst

 1. U čuvaru mesta za tekst izaberite tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Savet: Da biste saznali više o tome kako da izaberete tekst u programu PowerPoint pomoću tastature, pročitajte izbor i uređivanje teksta i objekata u temi Korišćenje tasterskih prečica za PowerPoint prezentacija.

 2. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste dodali znake za nabrajanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim taster U. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove znakova za nabrajanje. Čućete opis stila znakova za nabrajanje dok pretražujete. Da biste umetnuli stil, pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali numering, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim taster N. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove numerije. Čućete opis stila numerisanja dok pretražujete. Da biste umetnuli stil, pritisnite taster Enter.

 3. Da biste napravili dodatne stavke liste, postavite mesto umetanja na kraj stavke liste i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prestali sa pravljenjem liste, postavite mesto umetanja na kraj poslednje stavke liste, pritisnite taster Enter, a zatim i taster Backspace.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte * (razmaknicu), a zatim pritisnite razmaknicu ili taster Tab.

 2. Otkucajte bilo koji željeni tekst. Kad pritisnete taster Enter, automatski se kreira popunjena okrugla stavka sa liste sa znakovima za nabrajanje.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte 1. (broj 1 praćen tačkom), a zatim pritisnite razmaknica ili taster Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Kad pritisnete taster Enter, automatski se kreira stavka sa numerčene liste.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Uvlačenje stavki u okviru liste

 1. Izaberite stavke na listi koje želite da uvučete.

 2. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste povećali uvlačenje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim A i I.

  • Da biste smanjili uvlačenje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim A i O.

Promena boje teksta

Možete da promenite boju određenih delova teksta u prezentaciji.

 1. Izaberite tekst koji želite da obojite.

 2. Da biste promenili boju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim F i C. Čujete: "Boje tema".

 3. Pritiskate taster Tab dok ne čujete boju i nijan koju želite.

 4. Da biste izabrali boju, pritisnite taster Enter.

Promena boje teksta hiperveze

Boja teksta hiperveze može da se promeni u celoj prezentaciji primenom promena na master slajda.

 1. Da biste otvorili master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster M.

 2. Da biste promenili šemu boja mastera slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M, a zatim tastere T, C i C.

 3. Pritiskjte taster sa strelicom nagore dok ne čujete: "Hiperveza". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Pritiskate taster Tab dok ne čujete boju i nijan koju želite. Zatim pritisnite Enter.

 5. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

 6. Da biste napustili prikaz mastera slajda i vratili se na normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster L.

Markiranje teksta

Možete da istaknete važne delove prezentacije. Markirani delovi će privući pažnju publike.

Markiranje teksta

 1. Izaberite tekst koji želite da markirate.

 2. Da biste otvorili meni boja za isticanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, T, a zatim C.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerali po opcijama boja, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali boju.

Markiranje teksta pomoću efekata za tekst

 1. Izaberite tekst koji želite da markirate.

 2. Da biste otvorili meni efekta teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim D, T i X.

 3. Pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete :"Sjaj", a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izabrali varijantu boje i markiranje, pritiskjte taster Tab dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i koautorovanje prezentacija u PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim čitačem ekrana za Android, da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Možete i da napravite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste bolje strukturirali prezentacije.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok je prezentacija otvorena u PowerPoint a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate tekst. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi tekst’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

  Kursor ostaje u okviru za tekst. Prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo, da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji.

 1. Dok je prezentacija otvorena u PowerPoint a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 3. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavku na listu sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, znakovi za nabrajanje, prebacivanje, dodirnite dvaput da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku na numerisanu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, numerisanje, prebacivanje, dodirnite dvaput da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Okvir za tekst je možda već podešen da sadrži listu u PowerPoint koristite. U tom slučaju čućete „Izabrano“ umesto „Nije izabrano“.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 5. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Podignite prst da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu da biste je otkucali.

 6. Kad lista bude spremna, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

  Kursor ostaje u okviru za tekst. Prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo, da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i PowerPoint

Koristite PowerPoint za veb uz tastaturu i čitač ekrana da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Testirali smo ga sa drugim Narator, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. U prikazu za PowerPoint za veb, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. Fokus je na oknu sa sličcama.

 2. Da biste pregledali slajdove, pritiskjte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da uredite.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Tabla sa slajdovima".

 4. Da biste premestili fokus na prvi čuvar mesta, pritisnite taster Tab. „Narator“ objavljuje čuvar mesta.

 5. Da biste zamenili čuvar mesta svojim tekstom, pritisnite taster Enter i počnite da kucate. Kad završite, pritisnite taster F2. Čujete: "Tabla sa slajdovima".

 6. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster Tab. „Narator“ objavljuje čuvar mesta. Da biste počeli da dodajete tekst, pritisnite taster Enter i kucajte. Kad završite, pritisnite taster F2.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×