Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office ili na stranici Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite Excel sa tastaturom i čitačem ekrana da biste sortirali i filtrirali tabele. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Sortiranje podataka pomaže da organizujete i brzo pronađete podatke koje želite, za bržu analizu. Filtriranje podataka pomaže da se koncentrišete na određeni skup podataka, što je naročito korisno u velikim radnim listovima.

Ukrasna ikona treba uputstva za sortiranje ili filtriranje podataka u Excel, ali ne i korišćenje čitača ekrana? Pogledajte članak Sortiranje podataka u tabeli ili filtriranje podataka u opsegu ili tabeli.

Napomene: 

U ovoj temi

Tasterske prečice za sortiranje i filtriranje

Ova tabela prikazuje tasterske prečice za sortiranje i filtriranje.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isključivanje padajućeg menija Automatski filter u zaglavlju kolone

Ctrl+Shift+L

Otvaranje padajućeg menija Automatski filter u zaglavlju kolone

Alt+taster sa strelicom nadole

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Z

ALT + A, S + A ili ALT + taster sa strelicom nadole, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Z do A

ALT + A, S + D ili ALT + taster sa strelicom nadole, O

Otvaranje dijaloga „Sortiranje“

Alt+A, S+S ili Alt+H, S, U

Ponovna primena sortiranja posle promene datuma

Ctrl+Alt+L (ili Alt+A, Y+3)

Filtriranje po boji

ALT + taster sa strelicom nadole, ja

Filtriranje po broju ili tekstu

ALT + taster sa strelicom nadole, F

Otvaranje dijaloga „Oblikovanje ćelija“

ALT + H, O, I

Korišćenje funkcije TRIM

Alt + M, T, a zatim premestite se da biste SKRATILI taster sa strelicom nadole

Saznajte više o sortiranju u programu Excel

Podatke možete da sortirate po tekstu (od A do Z ili od Z do A), po brojevima (od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg) i po datumima i vremenima (od najstarijeg do najnovijeg ili od najnovijeg do najstarijeg) u jednoj ili više kolona. Takođe možete da sortirate po prilagođenoj listi (na primer, velika, srednja ili mala) ili po formatu, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većina operacija sortiranja jesu sortiranja kolone, ali možete sortirati i po redovima.

Kada sortirate tabelu, Excel čuva kriterijume koje ste koristili u radnoj svesci kako biste mogli ponovo da je primenjujete svaki put kada otvorite radnu svesku. Ovo je naročito važno za sortiranje više kolona ili sortiranja koja se dugo kreiraju. Međutim, ovo funkcioniše samo za podatke u tabeli, ne odnosi se samo na opseg ćelija. Ako želite da sačuvate kriterijume sortiranja kako biste periodično mogli ponovo da primenite sortiranje kada otvorite radnu svesku, dobra ideja je da koristite neku tabelu.

Napomena: Kada sortirate podatke, ne možete da vratite originalnu porudžbinu. Ako niste sačuvali datoteku posle sortiranja, možete da koristite dugme "Opozovi radnju" (Ctrl + Z) da biste se vratili.

Sortiranje teksta u tabeli ili opsegu

Sortiranje teksta u tabeli

 1. Idite do polja zaglavlje u tabeli pomoću tastera sa strelicama. Kada se nalazite u zaglavlju zaglavlja, u naratoru čujete "stavka zaglavlja" posle lokacije ćelije.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste prešli na zaglavlje kolone za podatke koje želite da sortirate.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole da biste otvorili meni filtera, a zatim pritisnite taster TAB da biste se premestili u meni. U naratoru čujete: "meni, sortirajte od A do Z, neproverenu stavku menija".

 4. Opcije koje se pojavljuju zavise od vrste podataka u koloni. Na primer, možete da sortirate numeričke podatke od najmanjeg ka najvećem ili najvećem u najmanju. Možete da sortirate alfanumeričke podatke od A do Z, od Z do A ili po boji.

  Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali opcije i pritisnite taster ENTER da biste izabrali opciju. U naratoru čujete "sortirano", a zatim izabrana opcija.

Sortiranje teksta u opsegu

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili na kolonu tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Otvara se kartica " Podaci ", a čujete: "gornja traka, grupa" Podaci ". U naratoru čujete: "izabrane kartice trake, stavka kartice podataka". Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali po rastućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od A do Z), pritisnite S+A.

  • Da biste sortirali po opadajućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od Z do A), pritisnite S+D.

Sortiranje koje razlikuje mala i velika slova

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili na kolonu tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere ALT + H, S, U. Otvara se dijalog Sortiranje , a u naratoru čujete: "sortiranje, dobro". U vidu, čujete: "dijalog" sortiranje, dugme "u redu".

 3. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + O da biste otvorili dijalog Opcije sortiranja . U naratoru čujete: "Opcije sortiranja. Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu "osetljivost predmeta". " U vidu, čujete se: "dijalog" Opcije sortiranja, polje za potvrdu za izbor predmeta, ne proverava ".

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu " osetljivost predmeta ".

 5. Pritisnite taster ENTER. Zatvara se dijalog " Opcije sortiranja ", a u naratoru čujete: "sortiranje, dugme" Opcije ". U vidu, čujete: "sortiranje dijaloga".

 6. Da biste zatvorili dijalog Sortiranje i promenili promene, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme" u redu ", a zatim pritisnite taster ENTER.

 7. Sortiranje teksta kao što je objašnjeno u obliku teksta u opsegu.

Savet: Ako kolona koju sortirate sadrži mešavinu brojeva i teksta, možda ćete morati da ih sve oblikujete kao tekst. U suprotnom, Excel brojeve prvo sortira kao brojeve, a zatim sortira tekst. Da biste oblikovali podatke, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + RAZMAKNICA da biste izabrali sve podatke u koloni, a zatim pritisnite tastere ALT + H, F, N. pritiskajte taster sa strelicom nalevo dok ne čujete "izabrana je stavka kartice broj", pritisnite taster TAB jednom, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "tekst". Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na dugme u redu i pritisnite taster ENTER.

Saveti: 

 • Kada uvezete ili kopirate podatke sa druge lokacije, možete umetnute razmake na početku pre podataka. Na primer, ime „Dunja Vuković” može da se unese kao „(razmak) (razmak) Dunja Vuković“.

 • Ako koristite čitač ekrana, možda ne znate za razmake jer JAWS ne čita prazan prostor u ćelijama.

 • Da biste im pomogli da ih pronađete, Excel postaviti ćelije koje imaju glavne razmake na vrhu sortirane kolone.

Sortiranje brojeva

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do kolone numeričkih podataka u opsegu ćelija ili u kolonu tabele koja sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Otvara se kartica " Podaci ", a u naratoru čujete: "izabrana je kartica sa trakom, stavka kartica podaci". U vidu, čujete: "gornja traka, grupa" Podaci ". Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali od najmanjeg do najvećeg, pritisnite tastere S+A.

  • Da biste sortirali od najvećeg ka najmanjem, pritisnite tastere S+D.

Potvrdite da su brojevi uskladišteni kao brojevi

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na kolonu numeričkih podataka u opsegu ćelija ili na kolonu tabele koja sadrži numeričke podatke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + RAZMAKNICA da biste izabrali sve podatke u koloni.

 2. Pritisnite tastere Alt+H, F+N. Otvara se dijalog Oblikovanje ćelija i u naratoru čujete: "Oblikovanje ćelija". U vidu, čujete: "Oblikovanje ćelija ćelije".

 3. Da biste se premestili na karticu broj , koristite taster sa strelicom nalevo (ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + TAB). U naratoru čujete: "Stavka kartice broj". U vidu, čujete: "kartica broj".

 4. Pritisnite taster Tab. Otvara se lista kategorija i čujete trenutno izabranu kategoriju, na primer "Opšti" ili "datum".

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "broj".

 6. Pritisnite taster Tab. U naratoru čujete "Decimalna mesta", a zatim broj decimalnih mesta koja se trenutno koriste. Ako želite da promenite ovu vrednost, otkucajte novi broj decimalnih mesta. Da biste potpuno uklonili decimale, otkucajte 0.

 7. Da biste zatvorili dijalog Oblikovanje ćelija i promenili promene, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme" u redu ", a zatim pritisnite taster ENTER.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do kolone sa datumima ili vremenom u opsegu ćelija ili na kolonu tabele koja sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Otvara se kartica " Podaci ", a u naratoru čujete: "izabrana je kartica" traka ", kartica" Podaci ". U vidu, čujete: "gornja traka, grupa" Podaci ". U okviru uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali od najstarijeg ka najnovijem, pritisnite S+A.

  • Da biste sortirali od najnovijeg ka najstarijem, pritisnite S+D.

  • Da biste ponovo primenili sortiranje nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+ L.

Sortiranje po više kolona

Možda ćete želeti da uradite sortiranje po više kolona ili redova kada imate podatke koje želite da grupišete po istoj vrednosti u jednoj koloni ili jednom redu, a zatim da sortirate drugu kolonu ili red unutar te grupe jednakih vrednosti. Na primer, ako imate kolonu „Sektor“ i kolonu „Zaposleni“, možete prvo da sortirate po koloni „Sektor“ (da biste grupisali sve zaposlene u istom sektoru), a zatim po imenu (da biste stavili imena u abecedni redosled unutar svakog sektora). Možete da sortirate po najviše 64 kolona.

Napomena: Za najbolje rezultate, opseg ćelija koji sortirate treba da ima naslove kolona. Da biste sortirali po redovima, uverite se da je u dijalogu Sortiranje opozvan izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja . Pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, S, da biste otvorili dijalog Sortiranje i pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "potvrđen je izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja" ili "nepotvrđen", moji podaci imaju zaglavlja. Ako treba da opozovete izbor u polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "u redu, dugme" i pritisnite taster ENTER da biste promenili.

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na opseg ćelija sa dve ili više kolona sa podacima ili u tabelu sa dve ili više kolona.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A, S+S. Otvara se dijalog Sortiranje , a u naratoru čujete: "sortiranje, dobro". U vidu, čujete: "dijalog" sortiranje, dugme "u redu".

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne nađete kolonu: sortiranje po kombinovani okvir. U naratoru čujete "Sortiraj po, <ime kolone>, kombinovani okvir" uređivati ". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali prvu kolonu koju želite da sortirate.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne pronađete kombinovani okvir za Sortiranje . U naratoru čujete "sortiranje po, ćelijama ćelije, kombinovani okvir koji se može uređivati". Ako ne čujete "vrednosti ćelije", pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole do kraja.

 5. Da biste izabrali kako želite da sortirate vrednosti ćelije, pritiskajte taster TAB dok ne pronađete kombinovani okvir porudžbine . U naratoru čujete "redosled <trenutno izabrane opcije>, kombinovani okvir koji se može uređivati". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali stavku do z, z za a, najmanju do najvećeili najveće do najmanjeg.

 6. Da biste dodali drugu kolonu za sortiranje, koristite taster TAB da biste prešli na dugme Dodavanje nivoa , pritisnite taster ENTER, a zatim ponovite korake od tri do pet.

  Napomena: Kombinovani okvir sortiranje ponaziva se i za dodatne kolone.

 7. Da biste ponovo promenili sortiranje kolone nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + L.

  Napomena: Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + ALT + L ne vraća se vrsta niza.

Saveti za rešavanje problema sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke:

 • Proverite da li su se vrednosti koje je vratila formula promenile. Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, povratne vrednosti tih formula mogu da se promene kada ponovo izračunate radni list. U tom slučaju, obavezno ponovo primenite sortiranje da biste dobili ažurirane rezultate.

 • Otkrijte redove i kolone pre sortiranja. Skrivene kolone se ne premeštaju kada sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, dobra ideja bi bila da otkrijete skrivene kolone i redove.

 • Proverite postavku lokalnog standarda. Redosledi sortiranja razlikuju se u zavisnosti od postavke lokalnog standarda. Uverite se da imate odgovarajuće postavke lokalnog standarda u regionalnim postavkama ili regionalnim i jezičkim opcijama na kontrolnoj tabli na računaru.

 • Uključivanje ili isključivanje reda naslova. Obično je najbolje da imate red naslova kada sortirate kolonu, kako biste lakše shvatili značenje podataka. Vrednost u naslovu podrazumevano nije uključena u operaciju sortiranja. Možda ćete povremeno morati da uključite ili isključite naslov kako bi vrednost u naslov bila uključena u operaciju sortiranja ili kako ne bi bila.

 • Da biste izuzeli prvi red podataka iz sortiranja zato što je to naslov kolone, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, S, e. U dijalogu Prilagođeno sortiranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja .

 • Da biste u sortiranje dodali prvi red podataka, jer to nije naslov kolone, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, S, S, U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje opozovite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja .

Filtriranje podataka u tabeli

Kada podatke stavljate u tabelu, Excel automatski dodaje padajuću listu sa automatskim filtriranjem u zaglavlje svake kolone. Možete da otvorite ovaj meni za brzo filtriranje. Da biste uklonili padajuću listu sa automatskim filtriranjem iz naslova kolone, izaberite zaglavlje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + L.

 1. U zaglavlju tabele kolone koju želite da filtrirate pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Otvara se padajuća lista " automatski filter ", a u naratoru čujete: "meni". U vidu, čujete: "Kontekstualni meni".

 2. U meniju automatski filter ako kolona ima brojeve, koristite taster sa strelicom nadole da biste prešli na filtere broj i pritisnite taster ENTER. Ako kolona sadrži tekstualne stavke, premestite se na Filteri za tekst i pritisnite taster Enter. Otvoriće se podmeni i čućete „Jednako“.

 3. Koristite tastere sa strelicama i taster Enter da biste prešli na opciju filtriranja koju želite. Otvara se dijalog Prilagođavanje automatskog filtriranja i u naratoru čujete: "prilagođeni automatski filter". U vidu, čujete: "prilagođeni dijalog za automatski filter".

 4. Otkucajte ili izaberite uslove filtriranja.

  Na primer, da biste prikazali brojeve veće od određene vrednosti, izaberite opciju Veće od ili jednako, a zatim unesite željeni broj u susedni kombinovani okvir.

  Da biste filtrirali sa dva uslova, unesite uslove filtriranja u oba skupa kombinovanih okvira i izaberite opciju I da bi oba uslova bila istinita ili opciju Ili da bi jedan od uslova bio istinit.

 5. Da biste zatvorili dijalog, pritiskajte taster TAB dok ne pronađete dugme u redu i pritisnite taster ENTER.

Filtriranje podataka u opsegu

 1. Izaberite ćelije koje želite da filtrirate. Idite do ćelije u kojoj želite da budete gornja leva ćelija selekcije, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i koristite tastere sa strelicama nadesno i nadole da biste razvili izabrani opseg ćelija.

 2. Pritisnite Ctrl+Shift+L. Excel dodaje padajuću listu sa automatskim filtriranjem na prvu ćeliju svake kolone u opsegu.

 3. Izaberite ćeliju sa padajućim menijem Automatski filter. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Otvara se padajuća lista " automatski filter ", a u naratoru čujete: "meni". U vidu, čujete: "Kontekstualni meni".

 4. Koristite tastere sa strelicama i taster Tab da biste prešli na opcije filtriranja koje želite. Koristite razmaknicu da biste obrisali ili provjerili polje za potvrdu filtera.

 5. Kada napravite izbor, pritisnite taster ENTER da biste primenili filter.

Da biste obrisali filter i uklonili padajućeg menija automatskog filtriranja , izaberite bilo koju ćeliju u opsegu i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + L.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za davanje naslova tabeli u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje zaglavlja kolona u tabeli u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste sortirali i filtrirali tabele. Sortiranje vam pomaže da organizujete i analizirate podataka. Filtriranje podataka je naročito korisno kada radni listovi sadrže velike količine podataka.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Sortiranje podataka u aplikaciji Excel

Možete da sortirate tekstualne i numeričke podatke u Excel radnom listu da biste ih raspodelili određenim redosledom, na primer tekstualne poruke od A do Z ili od Z do A, brojeve od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg i datume i vremena od starijih do novijih ili od novijih do starijih.

Napomena: Kada sortirate podatke, ne možete da vratite originalnu porudžbinu.

 1. Dodirnite negde u Excel listu. TalkBack najavljuje izabranu ćeliju.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do kolone koju želite da sortirate. Dodirnite dvaput da biste aktivirali izbor.

 3. Da biste istraživali dodirom dodirom, polako prevlačite jedan prst oko gornjeg dela ekrana dok se kontakt ne najavi: "dugme ' još opcija '". Fokus je sada na dugmetu i možete da podignete prst.

 4. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 5. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 6. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 7. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  • Izaberite opciju Sortiraj po rastućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od A do Z ili od najmanjeg ka najvećem ili da biste sortirali datume i vremena od starijih do novijih. Govorna opcija saopštava: "Sortiraj po rastućem redosledu, ne i prekidač".

  • Izaberite opciju Sortiraj po opadajućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od Z do A ili od najvećeg ka najmanjem ili da biste sortirali datume i vremena od novijih do starijih. Govorna opcija saopštava: "Sortiraj opadajući prelaz, ne i prekidač".

  Kada pronađete željenu opciju, podignite prst, a zatim dvaput dodirnite. Stavke se sortiraju u skladu sa tim.

 8. Da biste se vratili na radni list, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "proveren je prekidač sa više opcija". Sada je izabrano dugme Više opcija , dvaput dodirnite da biste ga aktivirali.

Sortiranje opsega ćelija

Ako postoje prazne ćelije u radnoj svesci, možete prvo da izaberete opseg i zatim da ga sortirate.

 1. U radnoj svesci polako prevucite jedan prst oko gornjeg dela ekrana dok se ne najavi: "dugme ' još opcija '". Fokus je sada na dugmetu i možete da podignete prst.

 2. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“

 3. U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 4. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 5. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Opseg’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 6. Otvara se dijalog Izbor ćelije ili opsega i fokus je na polju za opseg. Otkucajte opseg koji želite da izaberete, na primer „A1:C15“. Prevlačite prstom na ekranu dok ne čujete da TalkBack najavljuje „Dugme ‘U redu’“. Podignite prst i dodirnite dvaput. Opseg je sada izabran.

 7. Prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ‘Još opcija’“. Podignite prst i dodirnite dvaput da biste aktivirali dugme.

 8. Istražite listu tako u donjem delu ekrana tako što ćete prevlačiti jednim prstom preko stavki. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 9. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  • Izaberite opciju Sortiraj po rastućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od A do Z ili od najmanjeg ka najvećem ili da biste sortirali datume i vremena od starijih do novijih. Govorna opcija saopštava: "Sortiraj po rastućem redosledu, ne i prekidač".

  • Izaberite opciju Sortiraj po opadajućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od Z do A ili od najvećeg ka najmanjem ili da biste sortirali datume i vremena od novijih do starijih. Govorna opcija saopštava: "Sortiraj opadajući prelaz, ne i prekidač".

  Kada pronađete željenu opciju, podignite prst, a zatim dvaput dodirnite. Stavke se sortiraju u skladu sa tim.

Oblikovanje podataka

Ponekad ćete možda morati ponovo da oblikujete podatke da biste dobili odgovarajuće rezultate kada sortirate.

 1. Pomerite se na ćeliju ili kolonu koju želite da oblikujete. Dodirnite dvaput da biste aktivirali izbor.

 2. Da biste istraživali dodirom dodirom, polako prevlačite jedan prst oko gornjeg dela ekrana dok se kontakt ne najavi: "dugme ' još opcija '". Fokus je sada na dugmetu i možete da podignete prst.

 3. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ Na donjem delu ekrana brzo prevucite nagore sa dva prsta da biste se pomerali niz listu.

 4. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 5. Kada TalkBack najavi: „Meni ‘Format broja’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 6. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  Možete da odaberete neki od sledećih formata: Opšti, Broj, Valuta, Računovodstveni, Datum, Vreme, Procenat, Razlomak, Naučni, Tekst i Specijalni. Kada pronađete format koji želite da koristite, podignite prst i dodirnite dvaput da biste ga primenili.

Saveti za rešavanje problema sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke, uradite sledeće:

 • Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, povratne vrednosti tih formula mogu da se promene kada ponovo izračunate radni list. U tom slučaju, obavezno ponovite sortiranje da biste dobili ažurirane rezultate.

 • Skrivene kolone se ne premeštaju kada sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, dobra ideja bi bila da otkrijete skrivene kolone i redove. Da biste opozvali sakrivanje u Excel radnoj svesci:

  1. Idite na red ili kolonu pored skrivene kolone ili reda. Govorna opcija saopštava: "susedne skrivene ćelije".

  2. Prevucite prst da biste prešli na zaglavlje kolone ili levo na broj reda i podignite prst. Dodirnite dvaput da biste izabrali celu kolonu ili red.

  3. Dodirnite dvaput ponovo da biste otvorili meni.

  4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Otkrij’“. Dodirnite dvaput da biste otkrili. TalkBack najavljuje vašu trenutnu lokaciju u radnoj svesci i kolona ili red nisu više sakriveni.

 • Proverite postavku lokalnog standarda na telefonu. Sortiranje rezultata može se razlikovati u zavisnosti od postavke lokalnog standarda.

Filtriranje podataka u tabeli

Prilikom umetanja podataka u tabelu u aplikaciji Excel možete da koristite filtere da biste brzo pronašli vrednosti koje ispunjavaju vaše kriterijume.

 1. U aplikaciji Excel prevlačite prstom na ekranu dok ne dođete do tabele. TalkBack najavljuje izabranu ćeliju.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do zaglavlja kolone koju želite da filtrirate. Takođe možete prevlačiti prstom po ekranu da biste pronašli zaglavlje.

 3. Polako prevlačite jedan prst oko gornjeg dela ekrana dok se ne najavi: "dugme ' još opcija '". Fokus je sada na dugmetu i možete da podignete prst.

 4. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 5. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 6. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 7. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom. Kada dođete do dugmeta "Prikaži filter", podignite prst i dodirnite dvaput.

 8. Da biste se vratili na radni list, prevlačite prstom u gornjem delu ekrana dok ne čujete da TalkBack najavljuje zaglavlje tabele.

 9. Brzo prevucite jednom nadesno da biste došli do dugmeta za filtriranje. TalkBack objavljuje lokaciju, na primer: „Zaglavlje kolone nula, reda nula, nijedan filter nije primenjen“. Brzo prevucite nalevo da biste prešli na sledeću stavku. Govorna opcija saopštava: "primenite filter". Podignite prst i dodirnite dvaput.

 10. Otvara se meni " Sortiranje i filtriranje ". Brzo prevlačite nadesno dok ne saopštite pozadinu "Filtriraj stavke", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus je na polju za pretragu. Dodirnite dvaput da biste aktivirali polje pretraga i da biste poneli tastaturu na donjem delu ekrana.

 11. Prevlačite prstom preko tastature na ekranu da biste otkucali kriterijume pomoću kojih želite da filtrirate.

 12. Kada završite, prevlačite prstom u gornjem delu ekrana dok ne čujete da TalkBack najavljuje ispravne kriterijume. Podignite prst i dodirnite dvaput da biste izabrali.

 13. Prevlačite prstom na ekranu dok TalkBack najavljuje dugme Gotovo (u gornjem desnom uglu). Podignite prst i dodirnite dvaput.

 14. Meni Filtriranje stavki se zatvara i vraćate se na tabelu sa primenjenim izabranim kriterijumima filtera.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Tasterske prečice u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Excel za Windows Phone 10 sa spoljnom tastaturi i naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste postavili i filtrirali podatke u opsegu ili tabeli. Filtriranje podataka pomaže da se fokusirate na određeni skup podataka, što je naročito korisno u velikim radnim listovima.

Napomene: 

U ovoj temi

Filtriranje podataka u opsegu

 1. Izaberite opseg podataka koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + L da biste postavili Filter i sortirali strelicu padajućeg menija u prvom red svake kolone koju ste izabrali. Kada se pojavi strelicu za padajući meni, čućete slovo kolone i broj reda aktivne ćelije i čućete „Nije primenjen nijedan filter”.

 3. Proces filtriranja podataka se razlikuje u zavisnosti od statusa zaglavlja dokumenta:

  • Ako svaka kolona koju ste izabrali sadrži tekst zaglavlja, pređite na prvi stepenik u tabeli Filtriraj u okviru ispod da biste filtrirali podatke.

  • Ako kolone koje ste izabrali ne sadrže tekst zaglavlja, morate prvo postaviti podatke u tabelu da biste koristili meni Filtriranje i sortiranje za filtriranje podataka u svakoj koloni.

  Napomena: Ako izabrani podaci ne sadrže zaglavlja i ako ne postavite podatke u tabelu, prva ćelija svake kolone će se tretirati kao zaglavlje i filter neće obuhvatati podatke u tim ćelijama.

Postavljanje podataka u tabelu

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L da biste otvorili dijalog Kreiranje tabele. Čućete „Kreiranje tabele” i opseg ćelija koji ste izabrali. Proverite da li opseg izabranih ćelija tačan.

 3. Proces postavljanja podataka u tabelu zavisi od statusa zaglavlja dokumenta:

  • Ako podaci nemaju zaglavlja, jednostavno pritisnite taster Enter posle otvaranja dijaloga Kreiranje tabele da biste postavili podatke.

  • Ako podaci imaju zaglavlja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "neproverena moja tabela ima zaglavlja za potvrdu". Pritisnite taster razmaknica da biste potvrdili izbor u polju, a zatim pritisnite taster Enter da biste postavili podatke.

  Napomena: Ako tabela nema zaglavlja, Excel za Windows Phone 10 ih kreira tako što umetnu tekst čuvara mesta u prvom nizu. Podrazumevani tekst čuvara mesta su kolona 1, kolona 2, kolona 3 itd. Promenite ime teksta zaglavlja pomoću tastera sa strelicama da biste se premestili u odgovarajuću ćeliju i otkucali novo ime zaglavlja.

Filtriranje podataka u tabeli

 1. Izaberite ćeliju zaglavlja kolone koju želite da filtrirate. Čućete slovo kolone, broj reda, „izabrano, može da se uređuje”, sadržaj ćelije, „nije primenjen nijedan filter, stavka menija”.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole da biste otkrili padajući meni filtera i sortiranja . Takođe možete izabrati strelicu u krajnjem desnom uglu ćelije zaglavlja da biste pristupili meniju. Čućete „Prilagođena kontrola” kada se otvori meni.

 3. Držite pritisnut taster sa strelicom nadole u podmeniju dok ne čujete filter koji želite da prijavite na podatke, a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Prilagođeni filter sa opcijama filtera. Pritisnite taster TAB da biste se kretali između polja u dijalogu Prilagođeni filter .

 4. Da biste filtrirali podatke, u meniju Filtriraj i sortiranje pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Filteri za tekst" ili "filteri brojeva". Ako podaci u aktivnoj koloni sadrže samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, u meniju je dostupna opcija Filteri za tekst. Ako podaci u koloni sadrže samo brojeve, umesto toga se u meniju nalazi opcija Filteri za brojeve. Takođe možete odabrati stavke Filtriranje po boji ili Sortiranje po boji ako podaci koje želite da sortirate ili filtrirate sadrže font u boji ili ako ćelije sadrže različite boje. Podmeni se otvara kada napravite izbor.

  Napomena: Da biste sortirali podatke u koloni po rastućem abecednom redu, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sortiraj od A do Z", a zatim pritisnite taster ENTER. Sortirajte podatke po abecednom redosledu opadajućim redosledom tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sort Z to A", a zatim pritisnite taster ENTER. Imate opciju da sortirate po abecednom redosledu ako aktivna kolona sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Da biste sortirali podatke numeričkih kolona po rastućem redosledu, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "najmanji do najveći", a zatim pritisnite taster ENTER. Sortirajte numeričke podatke po opadajućem redosledu tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadole dok ne čujete "najveće na najmanju vrednost", a zatim pritisnite taster ENTER. Imate opciju da sortirate numeričko ako aktivna kolona sadrži samo brojeve.

Opcije filtriranja za tabele

Opcije filtera za tekst

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazalo sve osim teksta koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Počinje sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji počinju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji završetak.

 • Završava se sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji se završavaju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji početak.

 • Sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Ne sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji ne obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Prilagođeni Filter – Omogućava vam da odaberete filter koji želite da primenite na podatke iz padajućeg menija. Da biste koristili ovu opciju, prvo morate da otkucate tekst koji želite da filtrirate. Zatim, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Kombinovani okvir koji se može uređivati”. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + strelica nadole da biste prikazali padajućeg menija. Koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali željeni filter, a zatim pritisnite taster ENTER. Čućete „Filter je primenjen” kada se dovrši radnja.

Opcije filtera za brojeve

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan broj koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi osim tačnog broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Veće od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa većom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Manje od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa manjom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Između – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi u okviru određenog numeričkog opsega. Unesite opseg u dva obezbeđena dijaloga Prilagođeni filter.

 • Prvih 10 – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi sa najvišim ili najnižim numeričkim vrednostima ili procentima. Čućete ime aktivne ćelije i „Fokus na uređivanje 10“ kada se dijalog otvori. Dijalog podrazumevano prikazuje prvih 10 brojeva (nazivaju se stavkama), ali ovaj broj možete promeniti u bilo koju vrednost. Da biste filtrirali umesto brojeva, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "stavke", a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Pritisnite taster sa strelicom nadole. Kada čujete „Procenat“, pritisnite taster Enter. Da biste filtrirali najniže brojeve ili procente, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Gornji kombinovani okvir koji se može uređivati”. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali "Bottom", a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Iznad proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su iznad prosečne vrednosti svih brojeva u koloni.

 • Ispod proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su ispod prosečne vrednosti svih brojeva u koloni

 • Filtriranje po boji fonta – Filtrira aktivnu kolonu da bi se prikazala boja fonta koju izaberete iz podmenija. Kada se meni otvori, odmah ćete čuti RGB vrednost prve boje fonta u koloni. Pritisnite taster ENTER da biste odabrali ovu boju ili pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete RGB vrednost željene boje.

 • Filtriranje po boji ćelije – Filtrira aktivnu kolonu da bi se prikazala boja ćelije koju izaberete iz podmenija. Kada se meni otvori, odmah ćete čuti RGB vrednost prve boje ćelije u koloni. Pritisnite taster ENTER da biste odabrali ovu boju ili pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete RGB vrednost željene boje.

 • Automatsko – Filtrira aktivnu kolonu da bi se prikazale ćelije koje sadrže podrazumevanu boju fonta programa Excel, crnu.

 • Bez popune – Filtrira aktivnu kolonu da bi se prikazale ćelije bez boje. Ove ćelije sadrže podrazumevanu belu pozadinu i crni font programa Excel.

Opcije sortiranja po boji

 • Sortiranje po boji ćelije – Sortira aktivnu kolonu po boji ćelije. Ova opcija u kolonu prvo postavlja ćelije koje sadrže boju koju izaberete iz podmenija.

 • Sortiranje po boji fonta – Sortira aktivnu ćeliju kolone po boji fonta. Ova opcija u kolonu prvo postavlja ćelije koje sadrže boju fonta koju izaberete.

 • Automatsko – U kolonu prvo postavlja ćelije sa podrazumevanom bojom fonta programa Excel, crnom.

 • Prilagođeno sortiranje – Koristite ovu opciju da biste sortirali podatke onako kako želite. Na primer, možete prvo da sortirate po abecednom redosledu, pa po numeričkoj vrednosti, pa po boji fonta, a zatim po boji ćelije

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Tasterske prečice u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste postavili i filtrirali podatke u tabeli. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Filtriranje podataka pomaže da se fokusirate na određeni skup podataka, što je naročito korisno u velikim radnim listovima.

Ukrasna ikona treba uputstva o tome kako da filtrirate podatke u Excel, ali ne koristite čitač ekrana? Pogledajte članak filtriranje podataka u opsegu ili tabeli.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Excel za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel za veb.

U ovoj temi

Postavljanje podataka u tabelu

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L da biste otvorili dijalog Kreiranje tabele. Trebalo bi da čujete „Dijalog ‘Kreiranje tabele’, fokus na dugmetu ‘U redu’”.

 3. Ako tabela ne sadrži zaglavlja, jednostavno pritisnite taster Enter posle otvaranja dijaloga Kreiranje tabele.

 4. Ako tabela ima zaglavlja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "neproverena moja tabela ima zaglavlja za potvrdu". Pritisnite taster razmaknica da biste potvrdili izbor u polju, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako tabela ne sadrži zaglavlja, Excel za veb ih kreira tako što umetne tekst čuvara mesta u prvom nizu. Podrazumevani tekst čuvara mesta su kolona 1, kolona 2, kolona 3 itd. Promenite ime teksta zaglavlja tako što ćete kliknuti na njega i uneti željeno ime.

Filtriranje podataka u tabeli

 1. Izaberite ćeliju zaglavlja kolone koju želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole da biste otvorili padajući meni filtera i sortiranja . Takođe možete izabrati strelicu sa desne strane ćelije zaglavlja da biste pristupili meniju.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Filteri za tekst" ili "Filteri", a zatim pritisnite taster ENTER da biste pristupili podmeniju. Čućete „Filteri za tekst“ ako kolona sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Čućete „Filteri za brojeve“ ako kolona sadrži samo brojeve.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole u podmeniju dok ne čujete ime filtera koji želite da prijavite na podatke, a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Prilagođeni filter za svaku opciju filtera. Kada se dijalog otvori, čućete „Dijalog ‘Prilagođeni filter’, fokus je na uređivanju“ i čućete „Filter je primenjen“ kada se radnja dovrši.

  Pritisnite taster Tab da biste se kretali između polja u dijalogu Prilagođeni filter, uključujući radio dugmad I/Ili.

 5. Obrišite primenjeni filter tako što ćete prvo izabrati ćeliju zaglavlja kolone kojoj želite da uspostavite početne vrednosti. Ako izaberete ćeliju a1, na primer, pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole da biste prikazali padajući meni, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Izbriši filter iz kolone 1". Pritisnite taster Enter. Čućete „Nije primenjen nijedan filter” kada se radnja dovrši. Ako ste preimenovali tekst zaglavlja za ćeliju A1, čućete ime zaglavlja umesto „Kolona 1”.

Opcije filtriranja za tabele

Opcije filtera za brojeve

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan broj koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi osim tačnog broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.  

 • Veće od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa većom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.  

 • Manje od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa manjom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Između – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi u okviru određenog numeričkog opsega. Unesite opseg u dva obezbeđena dijaloga Prilagođeni filter

 • Prvih 10 – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi sa najvišim ili najnižim numeričkim vrednostima ili procentima. Čućete ime aktivne ćelije i „Fokus na uređivanje 10“ kada se dijalog otvori. Dijalog podrazumevano prikazuje prvih 10 brojeva (nazivaju se stavkama), ali ovaj broj možete promeniti u bilo koju vrednost. Da biste filtrirali umesto brojeva, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "stavke", a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "procenat", a zatim pritisnite taster ENTER. Da biste filtrirali donje brojeve ili procenta, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "kombinovani okvir za uređivanje". Pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali "Bottom", a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Iznad proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su iznad prosečne vrednosti svih brojeva u koloni.

 • Ispod proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su ispod prosečne vrednosti svih brojeva u koloni.

 • Prilagođeni Filter – Koristite ovu opciju da biste odabrali filter koji želite da primenite na numeričke podatke iz padajućeg menija. Da biste koristili ovu opciju, prvo morate da otkucate broj koji želite da filtrirate u dijalogu. Zatim, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Kombinovani okvir koji se može uređivati”. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + strelica nadole da biste prikazali padajućeg menija. Koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali željeni filter, a zatim pritisnite taster ENTER. Čućete „Filter je primenjen” kada se dovrši radnja.

Opcije filtera za tekst

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazalo sve osim teksta koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Počinje sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji počinju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji završetak.

 • Završava se sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji se završavaju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji početak.

 • Sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Ne sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji ne obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Prilagođeni filter – omogućava vam da odaberete filter koji želite da primenjujete na podatke iz padajućeg menija. Da biste koristili ovu opciju, prvo morate da otkucate tekst koji želite da filtrirate. Zatim, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Kombinovani okvir koji se može uređivati”. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + strelica nadole da biste prikazali padajućeg menija. Koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali željeni filter, a zatim pritisnite taster ENTER. Čućete „Filter je primenjen” kada se dovrši radnja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pronalaženje i zamenu podataka u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×