Använda en skärmläsare för att markera och läsa textrutor och bilder i Word

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att markera och läsa bilder, figurer och textrutor i Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Med markeringsfönstret i Word kan du visa alla bilder, figurer och textrutor i dokumentet som en lista. Du kan läsa listan med skärmläsaren och välja listobjekt för att läsa alternativtexterna eller redigera dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Komma åt text inuti textrutor

När skärmläsare läser brödtexten kan de inte hitta textrutor som flyter ovanför dokumentets textlager. Om du vill komma åt text inuti en textruta kan du använda fönstret Markering.

 1. Tryck på Alt+H i dokumentet för att öppna fliken Start.

 2. Öppna markeringsfönstret genom att skriva S, L, P. Du hör: "Knappen Visa alla". Textrutor, bilder och former visas i en lista.

  Obs!: Om det finns flera sidor i dokumentet visas endast objekten på den aktuella sidan i fönstret Markering.

 3. Använd piltangenterna för att flytta uppåt och nedåt i listan. Skärmläsaren läser upp listobjekten medan du flyttar framåt.

 4. Tryck på Blanksteg för att markera en textruta.

 5. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Du hör: "Menyalternativet Klipp ut."

 6. Använd piltangenterna för att gå till objektet Redigera text och tryck på Retur. Tryck på en tangent för att placera markören i textrutan.

  I JAWS måste du först placera textrutan i linje med dokumenttexten. Du kan ange textrutan i nivå med texten genom att gå till Radbyte och använda höger- eller vänsterpil för att gå till I nivå med text och sedan trycka på Retur. För att återgå till brödtexten i dokumentet trycker du på Esc.

 7. Skärmläsaren kan nu läsa texten i textrutan. Om du vill börja läsa i Skärmläsaren och NVDA trycker du på SR-knappen+M. Om du vill gå tillbaka till brödtexten i dokumentet efteråt trycker du på Esc två gånger.

  Om du vill läsa textrutans innehåll i JAWS trycker du på Alt+Num 5.

Komma åt bilder med hjälp av markeringsfönstret

Bilder som inte är infogade bilder kanske inte är tillgängliga för skärmläsare. Om du vill komma åt alla bilder i ett dokument kan du använda fönstret Markering.

 1. Tryck på Alt+H i dokumentet för att öppna fliken Start.

 2. Öppna markeringsfönstret genom att skriva S, L, P. Bilder, figurer och textrutor visas i en lista.

  Obs!: Om det finns flera sidor i dokumentet visas endast objekten på den aktuella sidan i fönstret Markering.

 3. Använd piltangenterna för att flytta uppåt och nedåt i listan. Skärmläsaren läser upp listobjekten medan du flyttar framåt.

 4. För att välja en bild trycker du på Blanksteg.

 5. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till dokumentets brödtext. Du hör dokumentets filnamn.

 6. Skärmläsaren kan nu läsa bildens alternativtext, om det finns någon. Tryck på SR-tangenten+Ctrl+R för att börja läsa i Skärmläsaren och NVDA.

  I JAWS trycker du på Ctrl+Num 5.

Komma åt flytande objekt utan att använda markeringsfönstret

Du kan snabbt flytta fokus mellan flytande objekt utan att använda markeringsfönstret.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + 5 för att flytta fokus till det första flytande objektet i dokumentet.

 2. Tryck på Tabb för att bläddra bland de flytande objekten i dokumentet.

 3. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Komma åt infogade objekt utan att använda markeringsfönstret

Du kan arbeta med de infogade objekten medan du läser ett dokument utan att använda markeringsfönstret.

 1. Skärmläsaren läser upp objekten när du läser igenom ett dokument. Tryck på Ctrl-tangenten om du vill stoppa på ett objekt.

  Tips: Om du missar rätt plats och behöver gå bakåt eller framåt i dokumentet ett ord i taget trycker du på vänster- eller högerpilen tills du hör skärmläsaren läsa upp det objekt du vill använda.

 2. Markera objektet genom att trycka på Skift+högerpil.

 3. Nu kan du arbeta med objektet. Om du till exempel vill öppna snabbmenyn trycker du på Skift+F10.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att markera och läsa bilder, figurer och textrutor i Word dokument.

Med markeringsfönstret i Word kan du visa alla bilder, figurer och textrutor i dokumentet som en lista. Du kan läsa listan med VoiceOver och välja listobjekt för att läsa alternativtexterna eller redigera dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar tillförlitligt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Komma åt text inuti textrutor

Eftersom textrutorna flyter ovanför dokumentets textlager kan VoiceOver inte hitta dem medan du läser brödtexten. Om du vill komma åt text inuti en textruta använder du markeringsfönstret.

 1. Tryck på F6 i dokumentet tills du hör den markerade fliken, följt av "Markerad, flik" och tryck sedan på högerpilen tills du hör: "Layout, flik". Du öppnar fliken Layout genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Öppna Markeringsfönster genomatt trycka på Tabb tills du hör "Markeringsfönster, avmarkerad kryssruta" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: "Markera, markeringsfönstret, kryssruta". Textrutor, bilder och figurer visas i en lista.

  Obs!: Om det finns sid- och avsnittsbrytningar (till exempel sid- och avsnittsbrytningar) i dokumentet visas endast objekt upp till nästa rad i markeringsfönstret.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Tabell" och det första objektet i listan.

 4. Använd upp- eller nedpilen för att flytta uppåt och nedåt i listan. VoiceOver meddelar listobjekten medan du flyttar framåt. Textrutor meddelas som "Textruta" följt av numret på textrutan. När du är på objektet du vill komma åt trycker du på F6 tills VoiceOver meddelar objektet och "Redigera text, innehåll markerat", följt av innehållet i textrutan och sedan "Du är i ett textområde".

 5. Om du vill redigera texten trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedpil och skriver den text du vill ha.

 6. När du har redigerat texten gör du något av följande:

  • Gå tillbaka till markeringsfönstret genom att tryckapå F6 tills du hör: "Markeringsfönster, flik".

  • Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till dokumentets brödtext.

Komma åt bilder med hjälp av markeringsfönstret

Bilder som inte är infogade bilder kanske inte är tillgängliga för VoiceOver. Om du vill komma åt alla bilder i ett dokument använder du markeringsfönstret.

 1. Tryck på F6 i dokumentet tills du hör den markerade fliken, följt av "Markerad, flik" och tryck sedan på högerpilen tills du hör: "Layout, flik". Du öppnar fliken Layout genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Öppna Markeringsfönster genomatt trycka på Tabb tills du hör "Markeringsfönster, avmarkerad kryssruta" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: "Markera, markeringsfönstret, kryssruta". Textrutor, bilder och figurer visas i en lista.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Tabell" och det första objektet i listan.

 4. Använd upp- eller nedpilen för att flytta uppåt och nedåt i listan. VoiceOver meddelar listobjekten medan du flyttar framåt. Bilder meddelas som: "Bild", följt av numret på bilden. När du är på det objekt som du vill komma åt trycker du på F6 tills VoiceOver läser upp alternativtexten för objektet, följt av "Bild".

 5. Om du vill öppna snabbmenyn och komma åt alternativ för att formatera bilden, eller lägga till eller ändra alternativtext, trycker du på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till dokumentets brödtext.

Komma åt infogade bilder utan att använda markeringsfönstret

Om du vill arbeta med infogade bilder när du läser ett dokument behöver du inte öppna markeringsfönstret.

 1. VoiceOver meddelar bilderna när du flyttar markören genom dokumentet. VoiceOver meddelar alternativtexten för varje infogade bilder, följt av "Bild, i nivå med text, layoutobjekt".

 2. Markera bilden genom att trycka på Skift+högerpil.

 3. Du kan nu arbeta med bilden. Om du till exempel vill öppna snabbmenyn trycker du på Ctrl+Alt+Skift+M.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

AnvändWord för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att navigera till och läsa textrutor och bilder i Word dokument på telefonen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa text inuti textrutor

Eftersom textrutorna flyter ovanför dokumentets textlager hoppar VoiceOver över dem medan du läser sidtexten, men du kan navigera till dem separat.

 1. Öppna Word dokumentet på telefonen. Svep åt höger tills du kommer till dokumentets brödtext. VoiceOver börjar läsa upp texten.

 2. När VoiceOver har nått slutet av sidan sveper du åt höger tills VoiceOver läser upp den första textrutan och läser upp innehållet.

 3. Svep åt höger för att gå till nästa textruta på sidan.

  När du anger sidfoten har alla textrutor på sidan lästs upp. Svep åt höger för att gå till nästa sida.

Komma åt bilder i text

 1. Öppna Word dokumentet på telefonen. Svep åt höger tills du kommer till dokumentets brödtext. VoiceOver börjar läsa upp texten.

 2. När VoiceOver har nått slutet av sidan sveper du åt höger. VoiceOver läser upp alternativtexten för den första bilden på sidan. Om bilden inte har någon alternativtext hör du: "Bild."

 3. Svep åt höger för att gå till nästa bild på sidan.

  När du går in i sidfoten har du navigerat genom alla bilder på sidan. Svep åt höger för att gå till nästa sida.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

AnvändWord för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att navigera till och läsa textrutor och bilder i Word dokument på telefonen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Läsa text inuti textrutor

 1. Öppna Word dokumentet på telefonen. Svep åt höger tills TalkBack börjar läsa upp dokumenttexten ett stycke i taget.

 2. Svep åt höger för att flytta till nästa stycke. När du hör "Rektangel, textruta" har du nått en textruta i dokumentet. TalkBack läser upp innehållet i textrutan. När du är klar sveper du åt höger för att fortsätta läsa dokumentet eller flytta till nästa textruta.

Komma åt bilder i text

 1. Öppna Word dokumentet på telefonen. Svep åt höger tills TalkBack börjar läsa upp dokumenttexten ett stycke i taget.

 2. Svep åt höger för att flytta till nästa stycke. När du kommer till en bild läser TalkBack upp bildens alternativtext, följt av "Bild". Om bilden inte har någon alternativtext hör du bara "Bild". När du är klar sveper du åt höger för att fortsätta läsa dokumentet eller gå till nästa bild.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

AnvändWord för webben skärmläsartangenten och en skärmläsare för att markera och läsa bilder Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

Komma åt infogade bilder

 1. När du har öppnat ett Word för webben trycker du på SR-tangenten + Ctrl + R för att starta kontinuerligt läsläge. Skärmläsaren läser upp alla bilder när du läser igenom dokumentet. Tryck på Ctrl-tangenten om du vill stoppa på en bild.

  Obs!: Om du missar rätt plats och behöver gå bakåt eller framåt i dokumentet ett ord i taget trycker du på vänster- eller högerpilen tills du hör skärmläsaren presentera den bild du vill använda.

 2. Tryck på Retur för att markera bilden.

 3. Du kan nu arbeta med bilden. Om du till exempel vill komma åt bildverktygen trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på Tabb tills du hör "Bildverktyg, inte markerat, Format-flikobjekt" och trycker sedan på Retur för att öppna fliken Format.

 4. Du kan justera bildinställningar, till exempel storlek, format och alternativtext. Tryck på Tabb tills du hör namnet på den inställning du vill använda och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×