Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Word skärmläsartangenten och en skärmläsare för att dela dina dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto Word och spara dina dokument i OneDrive eller SharePoint så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i avsnittet Logga in på ditt Microsoft-konto i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument i OneDrive eller SharePoint kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på alla dina olika enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Öppna fönstret Dela genom att trycka på Alt+Z, S. Du hör: "Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta".

  Obs!: Om du inte har sparat dokumentet i OneDrive eller SharePoint uppmanas du att göra det nu.

 3. Skriv e-postadressen eller namnet på den person som du vill dela dokumentet med och tryck sedan på Retur. Upprepa för andra kontakter som du vill dela dokumentet med.

 4. Tryck på TABB-tangenten om du vill lägga till ett meddelande. Du hör: "Ange det valfria meddelandet här, redigerar". Skriv ett meddelande till mottagarna.

 5. Du definierar vem delningslänken ska fungerar för genom att trycka på Skift + TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast personer i din organisation med länken kan visa och redigera”. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 6. Som standard kan de personer du delar dokumentet med redigera det. Om du vill att de bara ska kunna visa dokumentet trycker du på Tabb tills du hör "Andra inställningar, markerad, Tillåt redigering, kryssruta" och trycker sedan på blanksteg.

 7. Om du vill spara inställningarna för åtkomst och avsluta sidan Inställningar trycker du på Tabb tills du hör "Använd, knapp" och trycker sedan på Retur. Du hör: "Skicka länk, sida."

 8. Om du vill dela dokumentet trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och trycker sedan på Retur.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Med Word kan du enkelt skicka en kopia av dokumentet via e-post och dela den med andra. Du kan skicka kopian i det ursprungliga formatet eller som en PDF-fil. Word automatiskt konverterar dokumentet till en PDF-fil och bifogar filen till ditt standardprogram för e-post, till exempel Outlook.

Om du vill spara dokumentet som en PDF-fil hittar du anvisningar i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Öppna fönstret Dela genom att trycka på Alt+Z, S. Du hör: "Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta".

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Skicka en kopia, knapp, minimerad" och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör filtypsalternativet du vill använda, till exempel "PDF, menyalternativ", och tryck sedan på Retur.

 5. Word ett nytt e-postmeddelande med hjälp av din standard-e-postklient, med en PDF-fil Word en kopia av dokumentet redan bifogad. Fokus är på fältet Till. Skriv e-postadressen.

 6. Om du vill skriva ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör "Meddelande" följt av dokumentnamnet och "Meddelande, redigerar". Skriv meddelandet.

 7. Skicka meddelandet genom att trycka på Alt+S.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Word erbjuder två typer av samtidig redigering: vanlig och samtidig redigering i realtid. Båda metoderna gör att flera personer kan samarbeta och arbeta tillsammans i dokument. Det finns en viktig skillnad mellan dem:

 • Vanlig samtidig redigering är när du och andra arbetar samtidigt i ett dokument utan att låsa varandra ute. Stycken som någon annan arbetar på är låsta. När du sparar kan du se de ändringar som andra har gjort sedan du senast sparade.

 • Samtidig redigering i realtid är när två eller flera personer skriver samtidigt och automatiskt kan se alla användares textändringar när de görs. Om du samarbetar med någon som använder en version som bara stöder vanlig samtidig redigering, ser du att de arbetar i dokumentet, men du ser inte ändringarna förrän personen har sparat dokumentet.

När du Word arbeta med ett delat dokument behöver du inte ändra något i sättet du arbetar på. Dina medförfattare kan bara följa länken du skickade så öppnas dokumentet i deras version av Word eller på Word för webben. Om de också använder Word eller Word för webben och har gått med på att dela ändringar automatiskt, visas deras arbete när det händer och du kan använda skärmläsaren för att läsa den ändrade texten utan att vänta tills de andra sparar dokumentet.

Skärmläsarmeddelanden

När du använder en skärmläsare när du samarbetar i ett dokument i Word hör du meddelanden när vissa händelser inträffar:

 • När du hör "Osynkroniserad ändring" innebär det att en författare redigerar ett stycke (med vanlig samtidig redigering), men inte sparat ändringarna ännu. Området är låst för samtidig redigering.

 • När du hör "Redigering av låst ändring" innebär det att en annan författare har låst området, vanligtvis ett stycke, och du kan inte redigera det.

 • När du hör "Extern ändring" innebär det att en författare just har sparat dokumentet och att medförfattaren har lagt till nytt innehåll i det. I vanlig samtidig redigering markeras området med grönt för en seende person.

 • När du hör "Ändring i konflikt" innebär det att en författare har ett stycke som står i konflikt med en ändring som har gjorts av en medförfattare. Det här området markeras i rött för en seende person.

 • När du hör "Författare" innebär det att en författare för närvarande är i det stycket (med samtidig redigering i realtid). Det här hjälper medförfattaren att undvika att skapa en konflikt genom att redigera samma område.

Tips: När du börjar arbeta med ett dokument med någon annan visas en dialogruta där du till frågar vilken typ av samtidig redigering du vill använda. Tryck på F6 för att gå till dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att dela dina dokument. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto Word för Mac och spara dina dokument i OneDrive eller SharePoint så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i avsnittet Logga in på ditt Microsoft-konto i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument i OneDrive eller SharePoint kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på alla dina olika enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint.

 1. I dokumentet du vill dela trycker du på F6 tills du hör den valda fliken, till exempel "Fliken Start".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills du hör "Dela, menyknapp" och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller en e-postadress." Fokus är på textfältet kontakter.

 3. Skriv e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med. Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara skriva namnet och trycka på Retur.

  Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa namn och e-postadresser.

 4. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb en gång och skriver meddelandet.

 5. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på Tabb tills du hör det markerade alternativet, till exempel "Bara de personer du anger har åtkomst till redigera", och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör det behörighetsalternativ som du vill använda. Om du inte vill att andra ska kunna redigera dokumentet trycker du på Tabb tills du hör: "Tillåt redigering, markerad, kryssruta". Om du vill avmarkera kryssrutan och endast ge behörighet att visa trycker du på Ctrl + Alt + blanksteg.

  Om du vill tillämpa ändringarna av behörigheterna trycker du på Tabb tills du hör "Använd, knapp" och trycker på Ctrl + Alt + blanksteg.

 6. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör "Skicka, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att välja knappen och skicka inbjudan.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, till exempel en PowerPoint presentation.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Fliken Start".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills du hör "Dela, menyknapp" och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller en e-postadress."

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Kopiera länk, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Dialogrutan länk öppnas.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Kopiera, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 5. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil direkt Word.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Fliken Start".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills du hör "Dela, menyknapp" och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller en e-postadress."

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Skicka en kopia" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör det filformatsalternativ du vill använda och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Din standardklient för e-post skapar ett nytt e-postmeddelande med en kopia av Word bifogade filen eller en PDF-kopia av dokumentet infogad. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress.

 6. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 7. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Dela en länk till dokumentet via e-post

Du kan skicka en länk till dokumentet via e-post direkt Word.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Fliken Start".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills du hör "Dela, menyknapp" och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller en e-postadress."

 3. Tryck på Tabb tills du hör "E-post, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Din standardklient för e-post skapar ett nytt e-postmeddelande med en länk till dokumentet infogad i meddelandets brödtext. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress.

 5. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 6. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Du jobbar precis som vanligt i ett delat dokument med Word för Mac. Dina medförfattare kan bara följa länken du skickade så öppnas dokumentet i deras version av Word eller på Word för webben.

Tryck på Kommando+s när du vill uppdatera dokumentet med uppdateringar gjorda av andra författare.

Checka ut ett dokument

Om du vill låsa ett dokument så att bara du kan göra ändringar i den kan du checka ut filen. När du har checkat ut en fil kan andra inte göra ändringar i den eller se de ändringar du gör förrän du har sparat filen och checkat in den igen.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+m när dokumentet är öppet. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Arkiv" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Checka ut" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Redigera dokumentet och tryck på Ctrl+Alt+m när du är klar.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Arkiv" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 6. Tryck på nedpil tills du hör "Checka in" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Du hör: "Versionskommentarer". Skriv en kort beskrivning av ändringarna. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Checka in" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Blockera andra författare

Du kan skydda specifika avsnitt i dokumentet så att andra inte kan göra ändringar i dem.

 1. Markera det avsnitt du vill skydda i dokumentet.

 2. Tryck på Ctrl+ Alt+m. Du hör: "Menyraden Apple."

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Verktyg" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Blockera författare" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill ta bort blockeringen trycker du på Ctrl+Alt+m.

 6. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Verktyg" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 7. Tryck på nedpil tills du hör ##(4 alternativ i tres)##"Avblockera alla mina blockerade områden" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att dela dina dokument. Spara filen till OneDrive eller SharePoint och bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet du har delat. Om du istället vill skicka dokumentet i PDF- eller Word format kan du göra det direkt Word för iOS.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto Word för iOS och spara dina dokument i OneDrive eller SharePoint så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i avsnittet Logga in på ditt Microsoft-konto i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument i OneDrive eller SharePoint kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på alla dina olika enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint.

 1. Svep åt Word eller vänster i dokumentet tills du hör: "Dela, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna menyn. VoiceOver läser upp: ”Dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Dialogrutan Bjud in personer öppnas. Svep åt höger tills du hör: ”Ange namn eller e-postadresser, textfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet och börja skriva.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten längst ned till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Kan redigera”. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort redigeringsbehörigheten.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till menyn Dela.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil direkt Word för iOS.

 1. Svep åt Word eller vänster i dokumentet tills du hör: "Dela, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna menyn. VoiceOver läser upp: ”Dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Skicka en kopia, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet. Du hör: "Dela, Bakåt, knapp".

 3. Menyn Skicka en kopia öppnas. Svep åt höger tills du hör "Format" följt av det för närvarande markerade filformatet, till exempel "Word, dokument, knapp".

 4. Om du vill ändra filformatet dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger tills du hör det filalternativ du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja det. Fokus återgår till menyn Skicka en kopia.

 5. Svep åt höger tills du hör den app du vill använda för att skicka filen. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

 6. Om det behövs sveper du åt höger tills du kommer till fältet Till. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet.

 7. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Om du vill ändra ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne” och dubbeltrycker på skärmen för att välja alternativet. Ange ett annat ämne med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten längst ned till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 9. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten längst ned till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 10. När du är färdig sveper du flera gånger åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltrycker på skärmen för att skicka meddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att dela dina dokument. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto Word för Android spara dina dokument i OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i avsnittet Logga in på ditt Microsoft-konto i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på alla dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer till den här filen, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Inkludera ett meddelande (valfritt), redigeringsruta”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan meddelandet med skärmtangentbordet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter sveper du åt höger tills du hör ”Markerad, kan redigera, kryssruta”. Som standard kan dina medarbetare redigera det dokument du delar. Om du vill att de bara ska kunna visa dokumentet dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil direkt Word för Android.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Dela som bifogad fil, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Dokument, knapp” eller ”PDF, knapp” beroende på vilket format du vill dela. Dubbeltryck på skärmen för att välja formatet.

 5. Svep åt höger tills du hittar den e-postapp du vill använda för delning, till exempel "Outlook " eller "Gmail", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Du kan också använda de här anvisningarna för att skicka en PDF-kopia till din egen e-postadress eller spara PDF-filen på Google Drive.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben skärmläsartangenten och en skärmläsare för att dela dina dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet så att ni kan arbeta med det samtidigt.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto Word för webben spara dina dokument i OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i avsnittet "Öppna Word för webben och logga in" i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på alla dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive.

 1. När du redigerar ett dokument i Word för webben trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Lista med Microsoft-tjänster".

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Dela, knapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande markerade behörighetsalternativet, till exempel ”Bara personer som redan har åtkomst kan använda den här länken”. Tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja önskat alternativ.

  Om du vill styra redigeringsbehörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Andra inställningar, markerad, Tillåt redigering, kryssruta”. Om du inte vill att någon annan redigerar dokumentet trycker du på blanksteg.

  Om du vill tillämpa ändringarna av behörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta" och skriv sedan e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med. Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa e-postadresserna.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Lägga till ett meddelande, valfritt”. Skriv sedan meddelandet.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på Retur.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, till exempel en PowerPoint presentation.

 1. I dokumentet Word för webben du på Ctrl+F6 tills du hör "Lista över Microsoft-tjänster".

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på Retur. Du hör: "Dialogruta, Dela".

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Andra sätt att dela länk. Kopiera länk, knapp" och tryck sedan på blanksteg. Du hör: "Länk skapad." Fokus är i länktextfältet.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör "Kopiera, knapp" och trycker sedan på blanksteg. Du hör: "Länken har kopierats".

 5. Tryck på Alt+C för att stänga länkfönstret. Fokus återgår till brödtexten i dokumentet.

 6. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×