Quyề̀n đối với ứng dụng

Một số ứng dụng hoặc trò chơi trong Windows Store được thiết kế để tận dụng các tính năng phần cứng và phần mềm cụ thể trên thiết bị Windows của bạn. Ví dụ: ứng dụng ảnh có thể cần phải sử dụng máy ảnh trên điện thoại của bạn hay hướng dẫn nhà hàng có thể cần biết vị trí của bạn để đề xuất các địa điểm gần đó.

Ở Windows 10, trong nhiều trường hợp, bạn có thể chọn các ứng dụng có thể sử dụng một tính năng cụ thể. Chuyển tới menu Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư. Chọn ứng dụng (ví dụ: Lịch) và chọn quyền đối với ứng dụng nào được bật hoặc tắt. Các ứng dụng có quyền “Sử dụng tất cả các tài nguyên hệ thống” không được liệt kê. Bạn không thể sử dụng Cài đặt bảo mật của Windows để kiểm soát các tính năng riêng lẻ mà các ứng dụng này có thể sử dụng.

Với các ứng dụng không có quyền “Sử dụng tất cả các tài nguyên hệ thống”, bạn có thể sử dụng Cài đặt bảo mật của Windows để kiểm soát các tính năng riêng lẻ.

Để xem các tính năng của một ứng dụng, hãy chuyển tới trang sản phẩm của ứng dụng trong Windows Store. Nếu không muốn ứng dụng sử dụng bất kỳ tính năng được liệt kê nào thì bạn có thể chọn không cài đặt tính năng đó.

Thông tin khác về một số Quyền

Sử dụng tất cả các tài nguyên hệ thống: Có thể sử dụng bất kỳ tài nguyên hệ thống nào (chẳng hạn như camera, micrô hoặc vị trí) mà không cần thông báo thêm. Bạn không thể kiểm soát các quyền của ứng dụng đối với tài nguyên hệ thống riêng lẻ qua Cài đặt bảo mật của Windows.

Sử dụng vị trí của bạn: Có thể truy cập vào dữ liệu vị trí từ thiết bị của bạn. Có thể tìm thấy tính năng Kiểm soát tài nguyên này trong Cài đặt bảo mật của Windows.

Sử dụng webcam của bạn: Có thể kích hoạt và sử dụng camera trên thiết bị của bạn. Có thể tìm thấy tính năng Kiểm soát tài nguyên này trong Cài đặt bảo mật của Windows.

Sử dụng micrô của bạn: Có thể kích hoạt và sử dụng micrô trên thiết bị của bạn. Có thể tìm thấy tính năng Kiểm soát tài nguyên này trong Cài đặt bảo mật của Windows.

Sử dụng thư viện nhạc của bạn: Có thể truy cập bất kỳ tệp nhạc nào từ thư viện Âm nhạc trên thiết bị của bạn.

Sử dụng thư viện ảnh của bạn: Có thể truy cập bất kỳ tệp ảnh nào từ thư viện Ảnh trên thiết bị của bạn.

Sử dụng thư viện video của bạn: Có thể truy cập bất kỳ tệp video nào từ thư viện Video trên thiết bị của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10557 - Xem lại Lần cuối: 18-11-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi