Danh bạ của tôi trong Windows 10 nằm ở đâu?

Sử dụng ứng dụng Mọi người để xem tất cả liên hệ của bạn ở một nơi, được liệt kê theo bảng chữ cái.

H?nh ?nh c?a danh s?ch li?n h? trong ?ng d?ng M?i ngu?i

Để mở ứng dụng, chọn nút Bắt đầu và sau đó chọn Mọi người. Nhập thông tin tài khoản của bạn nếu bạn được yêu cầu đăng nhập.

Để thêm tất cả liên hệ được liên kết với tài khoản email của bạn, chọn Cài đặt  > Thêm tài khoản  và làm theo hướng dẫn.

Để thêm một liên hệ, chọn Thêm và chọn tài khoản mà bạn muốn lưu các liên hệ mới vào. Sau đó, thêm tên của liên hệ và bất cứ thông tin nào khác mà bạn muốn lưu trữ. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu  .
Thuộc tính

ID Bài viết: 10614 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi