Giới thiệu về cài đặt đồng bộ trên thiết bị Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Khi Đồng bộ cài đặt được bật, Windows sẽ đồng bộ các cài đặt bạn chọn trên tất cả các thiết bị Windows 10 mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.
  • Lưu ý
    • Bạn cũng có thể đồng bộ các cài đặt của mình cho tài khoản cơ quan hoặc trường học nếu tổ chức của bạn cho phép. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách hoạt động của Azure Active Directory và Chuyển vùng Trạng thái Doanh nghiệp để đồng bộ các cài đặt về người dùng và ứng dụng với đám mây, hãy xem Tổng quan về Chuyển vùng Trạng thái Doanh nghiệp
  • Để tìm Đồng bộ cài đặt, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Tài khoản  > Đồng bộ cài đặt của bạn .
    Đồng bộ cài đặt trong menu tài khoản
  • Để dừng đồng bộ các cài đặt và xóa các cài đặt đó khỏi đám mây, hãy tắt các cài đặt đã đồng bộ trên tất cả các thiết bị được kết nối với tài khoản Microsoft của bạn và sau đó chuyển đến trang Thiết bị, chọn Tác vụ khác cho thiết bị mà bạn muốn quản lý và sau đó chọn Xóa thông tin sao lưu về các cài đặt cá nhân trên đám mây.
  • Chọn từ các cài đặt như tùy chọn ngôn ngữ, mật khẩu và chủ đề màu. Nếu bật Các cài đặt Windows khác, Windows cũng sẽ đồng bộ một số cài đặt thiết bị (đối với những mục như máy in và tùy chọn chuột), cài đặt File Explorer và tùy chọn thông báo. Để có danh sách đầy đủ các cài đặt mà Windows có thể đồng bộ, hãy xem tham khảo cài đặt chuyển vùng Windows 10.