Sử dụng công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để sửa chữa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng

Áp dụng cho: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Nếu một số chức năng của Windows không hoạt động hoặc Windows bị treo, hãy sử dụng Trình Kiểm tra tệp Hệ thống để quét Windows và khôi phục các tập tin của bạn.  
 
Dù các bước dưới đây thoạt nhìn trông phức tạp, chỉ cần bạn làm đúng trình tự, từng bước một, chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục được sự cố.

Chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống (SFC.exe)


Để làm việc này, hãy thực hiện các bước sau:
 1. Mở một dấu nhắc lệnh nâng cao. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện điều sau phù hợp với bạn:
 2. Nếu bạn đang chạy Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 8, trước tiên hãy chạy công cụ Deployment Image Servicing and Management (DISM) trong hộp thư đến trước khi chạy Trình kiểm tra Tệp Hệ thống.  (Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc Windows Vista, chuyển sang Bước 3.) 

Nhập lệnh sau, rồi nhấn Enter:  Có thể mất vài phút để mỗi thao tác lệnh hoàn tất.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Quan trọng: Khi bạn chạy lệnh này, DISM sử dụng Windows Update để cung cấp các tệp cần có để khắc phục hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu ứng dụng khách Windows Update của bạn bị hỏng, hãy sử dụng bản cài đặt Windows đang chạy làm nguồn sửa chữa hoặc sử dụng thư mục liền kề của Windows từ mục chia sẻ mạng hoặc phương tiện di động, chẳng hạn như DVD Windows, làm nguồn của tệp. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Chú ý: Thay thế phần giữ chỗ C:\RepairSource\Windows bằng vị trí nguồn sửa chữa của bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công cụ DISM để sửa Windows, hãy tham khảo Sửa hình ảnh của Windows.

 1. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn ENTER:

sfc /scannow

Nhắc lệnh với quyền quản trị - sfc/scannow
 

 

Lệnh sfc /scannow sẽ quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ và thay thế các tệp bị hỏng bằng bản sao được lưu trong bộ đệm ẩn nằm trong thư mục đã nén tại %WinDir%\System32\dllcache.
Trình giữ chỗ %WinDir% thể hiện thư mục hệ điều hành Windows. Ví dụ: C:\Windows.

Lưu ý Không đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh này cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất 100%. Kết quả quét sẽ được hiển thị sau khi quá trình này hoàn tất.

 1. Sau khi hoàn thành quá trình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:

  • Bảo vệ Tài nguyên Windows không tìm thấy bất kỳ hành vi vi phạm tính toàn vẹn nào.


   Điều này nghĩa là bạn không có bất kỳ tệp hệ thống nào bị hỏng hoặc bị thiếu.

  • Bảo vệ Tài nguyên Windows không thể thực hiện thao tác đã yêu cầu.


   Để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện quét bằng Trình kiểm tra Tệp Hệ thống ở chế độ an toàn và đảm bảo các thư mục PendingDeletes và PendingRenames có trong %WinDir%\WinSxS\Temp.

  • Bảo vệ Tài nguyên Windows đã tìm thấy các tệp bị hỏng và sửa chữa chúng thành công. Chi tiết được bao gồm trong CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Để xem thông tin chi tiết về cách quét và khôi phục tệp hệ thống, hãy truy cập Cách xem chi tiết về quy trình Kiểm tra Tệp Hệ thống.

  • Bảo vệ Tài nguyên Windows đã tìm thấy các tệp bị hỏng nhưng không thể khắc phục một số tệp. Chi tiết được bao gồm trong CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Để sửa chữa các tệp bị hỏng theo cách thủ công, hãy xem chi tiết quy trình Kiểm tra Tệp Hệ thống để tìm tệp bị hỏng, sau đó thay thế theo cách thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp.

Thông tin Bổ sung


Cách xem chi tiết quy trình Kiểm tra Tệp Hệ thống

Để xem chi tiết bao gồm trong tệp CBS.Log, bạn có thể sao chép thông tin vào tệp Sfcdetails.txt bằng lệnh Findstr, rồi xem chi tiết trong Sfcdetails.txt. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở dấu nhắc lệnh nâng cao như được mô tả trong bước 1 trước đó.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Lưu ý Tệp Sfcdetails.txt có chứa thông tin chi tiết từ mỗi lần công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống được chạy trên máy tính. Tệp này bao gồm thông tin về các tệp chưa được sửa chữa bởi công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống. Xác minh các mục ngày và giờ để xác định các tệp gặp sự cố đã được tìm thấy vào lần cuối cùng bạn chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống.
 3. Mở tệp Sfcdetails.txt từ máy tính để bàn.
 4. Tệp Sfcdetails.txt sử dụng định dạng sau:
  Ngày/Giờ Chi tiết SFC
  Tệp nhật ký mẫu sau chứa mục nhập cho tệp không thể được sửa chữa:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Cách thay thế thủ công tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp

Sau khi bạn xác định tệp hệ thống nào bị hỏng và không thể sửa chữa được thông qua thông tin chi tiết trong tệp Sfcdetails.txt, hãy tìm vị trí của tệp bị hỏng, rồi thay thế thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp này. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:

Lưu ý Bạn có thể lấy bản sao chuẩn của tệp hệ thống từ máy tính khác đang chạy cùng phiên bản Windows với máy tính của bạn. Bạn có thể thực hiện quy trình Trình kiểm tra Tệp Hệ thống trên máy tính đó để đảm bảo tệp hệ thống mà bạn định sao chép là bản sao tốt.

 1. Lấy quyền sở hữu quản trị của tệp hệ thống bị hỏng. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh nâng cao, sao chép rồi dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Lưu ý Trình giữ chỗ Path_And_File_Name biểu thị đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: gõ takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Dấu nhắc lệnh với quản trị viên quyền - lệnh thành công
   
 2. Cấp cho quản trị viên quyền truy cập đầy đủ vào tệp hệ thống bị hỏng. Để thực hiện việc này, sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Lưu ý Trình giữ chỗ Path_And_File_Name biểu thị đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ, gõ icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Dấu nhắc lệnh với quyền quản trị
   
 3. Thay thế tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp. Để thực hiện việc này, sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
  Sao chép Source_File Destination
  Lưu ý Trình giữ chỗ Source_File biểu thị đường dẫn và tên tệp của bản sao chuẩn của tệp trên máy tính của bạn và trình giữ chỗ Destination biểu thị đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: gõ copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Nếu các bước trên không có hiệu quả, có thể bạn cần cài đặt lại Windows. Để biết thêm thông tin, xem tùy chọn khôi phục Windows 10.