Giám định viên Tài liệu đã tìm thấy tên ẩn trong sổ làm việc của bạn. Những tên này có thể lưu trữ thông tin ẩn về kịch bản của Bộ giải. Ví dụ, khi bạn dùng bổ trợ Bộ giải để chạy một kịch bản, nó có thể lưu trữ thông tin về các tham số tính toán và dữ liệu nhạy cảm khác dưới dạng tên ẩn trong sổ làm việc của bạn.

Quan trọng: Microsoft cung cấp các ví dụ lập trình chỉ cho hình minh họa, mà không có bảo hành được thể hiện hoặc ngụ ý. This includes, but is not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được minh họa và với các công cụ được sử dụng để tạo và gỡ lỗi thủ tục. Các kỹ sư hỗ trợ của Microsoft có thể giúp giải thích chức năng của một quy trình cụ thể nhưng họ sẽ không sửa đổi các ví dụ này để cung cấp chức năng bổ sung hoặc quy trình xây dựng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Sự cố

Giám định viên Tài liệu không thể loại bỏ những tên ẩn này cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

Chạy macro sau đây để loại bỏ tên ẩn. Macro hiển thị một hộp thông báo liệt kê ba mục: (1) cho biết tên đã xác định đang hiển thị hay bị ẩn, (2) tên đã xác định và (3) tên đó tham chiếu đến (tham chiếu ô sổ làm việc). Bạn có thể chọn Có hoặc Không để xóa hoặc giữ mỗi tên đã xác định.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng macro này để loại bỏ tên ẩn, bổ trợ (chẳng hạn như Bộ giải) hoặc macro có thể không hoạt động như mong đợi và có thể làm mất dữ liệu ẩn liên kết với chúng. Macro này cũng ảnh hưởng tới bất kỳ tên đã xác định nào được ẩn, không chỉ đối với tên do Bộ giải thêm vào.

Thận trọng: Nếu tên trang tính của bạn có chứa khoảng trắng, bạn có thể gặp lỗi khi tìm cách xóa tên đã xác định.

Loại bỏ Tên Ẩn

' Module to remove all hidden names on active workbook
  Sub Remove_Hidden_Names()

    ' Dimension variables.
    Dim xName As Variant
    Dim Result As Variant
    Dim Vis As Variant

    ' Loop once for each name in the workbook.
    For Each xName In ActiveWorkbook.Names

      'If a name is not visible (it is hidden)...
      If xName.Visible = True Then
        Vis = "Visible"
      Else
        Vis = "Hidden"
      End If

      ' ...ask whether or not to delete the name.
      Result = MsgBox(prompt:="Delete " & Vis & " Name " & _
        Chr(10) & xName.Name & "?" & Chr(10) & _
        "Which refers to: " & Chr(10) & xName.RefersTo, _
        Buttons:=vbYesNo)

      ' If the result is true, then delete the name.
      If Result = vbYes Then xName.Delete

      ' Loop to the next name.
    Next xName

  End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×