Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi trong Teams

Sai lầm đã xảy ra. May mắn là bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các tin nhắn đã gửi trong Teams. 

Chỉnh sửa thư đã gửi

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ tin nhắn nào mà bạn đã gửi cho một cuộc trò chuyện hoặc kênh.

  1. Đi tới tin nhắn và chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Sửa.

  2. Thực hiện thay đổi cho tin nhắn của bạn, sau đó nhấn Enter để lưu bản cập nhật.

Chỉnh sửa hoặc xóa thư

Không có giới hạn về số lần bạn có thể thực hiện thay đổi đối với thư đã gửi.

Xóa thư đã gửi

Nếu bạn cần backtrack và xóa nội dung nào đó bạn vừa gửi, hãy đi tới tin nhắn và chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Delete.

Nếu bạn chưa gửi thư, hãy chọn Định dạng thư Nút Mở rộng bung rộng hộp rồi chọn Xóa thư Nút Xóa.

Định dạng và xóa thư

Hoàn tác thư đã xóa

Đi tới thư đã xóa, rồi chọn Hoàn tác.

Chỉnh sửa thư đã gửi

Trong cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn của bạn để chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa tin nhắn của bạn trong kênh bằng cách nhấn vào Xem thêm Chọn để xem các lựa chọn khác chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Xóa thư đã gửi

Để xóa tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn và chọn tùy chọn xóa.

Để xóa tin nhắn trong một kênh, hãy nhấn vào Xem thêm Chọn để xem các lựa chọn khác và chọn tùy chọn xóa.

Chỉnh sửa thư đã gửi

Trong cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn của bạn để chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa tin nhắn của bạn trong kênh bằng cách nhấn vào Xem thêm Nút Thêm tùy chọn chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Xóa thư đã gửi

Để xóa tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn và chọn tùy chọn xóa.

Để xóa tin nhắn trong một kênh, hãy nhấn vào Xem thêm Nút Thêm tùy chọn và chọn tùy chọn xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×