Chủ đề liên quan
×
Skype for Business on Mac Quick Start
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Skype for Business on Mac Quick Start

Download and install

Screenshot of voice call window.

Skype for Business makes it easy to connect and collaborate with coworkers and business partners around the world:

  • Start instant message conversations and voice or video calls.

  • See when your contacts are available online.

  • Schedule and join meetings.

  • Present your screen during meetings.

If you're using Skype for Business on a PC, see the Skype for Business on Windows Quick Start.

Download and install

If don't already have Skype for Business installed, see:

Screenshot of Install Skype for Business on Mac page on support.office.com.

Sign in to Skype for Business

  1. Enter your work or school account.

  2. Select Continue.

  3. If your organization provides instructions, follow the prompts on the screen. Otherwise, enter your password.

  4. Select the Keep me signed in check box if you'd like Skype for Business to save your information so you don't have to enter it each time you sign in.

  5. Select Sign In.

Screenshot of Skype for Business sign in screen.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Find solutions to common problems or get help from a support agent.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×