Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm BESSELI

Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)

Hàm BESSELJ

Trả về hàm Bessel Jn(x)

Hàm BESSELK

Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)

Hàm BESSELY

Trả về hàm Bessel Yn(x)

Hàm BIN2DEC

Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm BIN2HEX

Chuyển đổi số nhị phân sang thập lục phân

Hàm BIN2OCT

Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân

Hàm BITAND
Excel 2013

Trả về một bitwise 'And' của hai số

Hàm BITLSHIFT
Excel 2013

Trả về một số được dịch sang trái số bit dịch chuyển

Hàm BITOR
Excel 2013

Trả về một bitwise 'Or' của hai số

Hàm BITRSHIFT
Excel 2013

Trả về một số được dịch sang phải số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR
Excel 2013

Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số

Hàm COMPLEX

Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức

Hàm CONVERT

Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác

Hàm DEC2BIN

Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân

Hàm DEC2HEX

Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân

Hàm DEC2OCT

Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân

Hàm DELTA

Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không

Hàm ERF

Trả về hàm lỗi

Hàm ERF.PRECISE
Excel 2010

Trả về hàm lỗi

Hàm ERFC

Trả về hàm lỗi bổ sung

Hàm ERFC.PRECISE
Excel 2010

Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực

Hàm GESTEP

Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị ngưỡng hay không

Hàm HEX2BIN

Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân

Hàm HEX2DEC

Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân

Hàm HEX2OCT

Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân

Hàm IMABS

Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức

Hàm IMAGINARY

Chuyển đổi hệ số ảo thành số phức

Hàm IMARGUMENT

Trả về theta tham đối, một góc được thể hiện bằng các radian

Hàm IMCONJUGATE

Trả về số liên hợp của một số phức

Hàm IMCOS

Trả về cosin của một số phức

Hàm IMCOSH
Excel 2013

Trả về cosin hyperbolic của một số phức

Hàm IMCOT
Excel 2013

Trả về cotang của một số phức

Hàm IMCSC
Excel 2013

Trả về cosec của một số phức

Hàm IMCSCH
Excel 2013

Trả về cosec hyperbolic của một số phức

Hàm IMDIV

Trả về thương số của hai số phức

Hàm IMEXP

Trả về số mũ của một số phức

Hàm IMLN

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức

Hàm IMLOG10

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức

Hàm IMLOG2

Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức

Hàm IMPOWER

Trả về một số phức lũy thừa nguyên

Hàm IMPRODUCT

Trả về sản phẩm có từ 2 đến 255 số phức

Hàm IMREAL

Trả về hệ số thực của một số phức

Hàm IMSEC
Excel 2013

Trả về sec của một số phức

Hàm IMSECH
Excel 2013

Trả về sec hyperbolic của một số phức

Hàm IMSIN

Trả về sin của một số phức

Hàm IMSINH
Excel 2013

Trả về sin hyperbolic của một số phức

Hàm IMSQRT

Trả về căn bậc hai của một số phức

Hàm IMSUB

Trả về chênh lệch giữa hai số phức

Hàm IMSUM

Trả về tổng của các số phức

Hàm IMTAN
Excel 2013

Trả về tang của một số phức

Hàm OCT2BIN

Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân

Hàm OCT2DEC

Chuyển đổi một số bát phân thành thập phân

Hàm OCT2HEX

Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Hàm Excel (theo thể loại)

Hàm Excel (bảng chữ cái)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×