Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím của bạn, bộ đọc màn hình để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi kích cỡ và hướng của các trang chiếu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình, hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí mẫu mới.

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu hiện tại

Trong bản trình bày mới, trang chiếu tiêu đề được tự động thêm vào. Bạn có thể thêm trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu trước đó.

 1. Nhấn Ctrl+M. Bạn sẽ nghe thấy "Slide" (Trang chiếu) theo sau là số trang chiếu và vị trí trang chiếu mới trên danh sách và "Selected" (Đã chọn).

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí mẫu

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+H, I. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề của bố trí trang chiếu đầu tiên. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Leaving menu bar, Office theme" (Rời khỏi thanh menu, chủ đề Office) theo sau là số trang chiếu hiện tại.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy bố trí trang chiếu mình muốn, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu mới. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Enter, no selection" (Enter, không có lựa chọn).

  Tiêu điểm di chuyển đến ngăn trang chiếu.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Delete. Bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu hiện tại và vị trí trang chiếu trên danh sách, theo sau là "Selected" (Đã chọn). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Enter, leaving menus, no selection" (Enter, rời khỏi menu, không có lựa chọn).

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể sắp xếp lại các trang chiếu của mình bằng cách cắt trang chiếu ra khỏi vị trí cũ rồi dán vào vị trí mới.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển trang chiếu lên trên danh sách các trang chiếu, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên. Bạn sẽ nghe thấy số mới của trang chiếu trong danh sách.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống dưới danh sách các trang chiếu, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy số mới của trang chiếu trong danh sách.

  • Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lên.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống.

Sắp xếp trang chiếu vào các phần

Để nhóm trang chiếu của bạn vào các thực thể có ý nghĩa, bạn có thể sắp xếp trang chiếu thành nhiều phần. Ví dụ: nếu bạn làm việc với những người khác trên một bản trình bày, bạn có thể giao cho mỗi đồng nghiệp một phần để thực hiện.

Các mục được hiển thị và được thông báo trong ngăn hình thu nhỏ của dạng xem Thông thường và ở dạng xem Bộ sắp xếp trang chiếu. Chúng sẽ không được hiển thị hoặc thông báo ở dạng xem Trình Chiếu.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn đặt làm trang chiếu đầu tiên trong một phần.

 2. Nhấn Alt+H, T1. Bạn sẽ nghe thấy: "Add section" (Thêm mục).

 3. Để thêm phần chưa có tên, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename section" (Đổi tên mục).

 4. Nhập tên mới cho phần, rồi nhấn Enter.

 5. Di chuyển trang chiếu bên dưới các phần thích hợp như được hướng dẫn trong Sắp xếp lại các trang chiếu.

  Để nghe Trình tường thuật thông báo tên phần, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. JAWS không thông báo tên phần.

Thay đổi hướng của tất cả các trang chiếu trong bản trình bày

Bạn có thể thay đổi hướng của toàn bộ trang chiếu được đặt ở dạng ngang thành dọc hoặc ngược lại.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S, C. Cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu sẽ mở ra.

 2. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Slides, Selected" (Trang chiếu, Đã chọn) theo sau là hướng trang chiếu hiện tại, ví dụ: "Landscape" (Ngang).

  Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Orientation, slides, <currently selected option>, radio button checked" (Hướng, các trang chiếu, nút chọn một, tùy chọn hiện> được chọn).

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn phím SR+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Để thay đổi hướng, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy hướng đã chọn.

 4. Sau khi bạn hoàn tất lựa chọn của mình, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint window, button” (Nút cửa sổ Microsoft PowerPoint). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Maximize" (Cực đại hóa). Nếu bạn có rất nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co lệ cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ensure Fit" (Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành kích cỡ phông chữ nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 6. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Thay đổi kích cỡ của các trang chiếu của bạn

Để thay đổi kích cỡ trang chiếu, bạn có thể chọn giữa hai tùy chọn kích cỡ mặc định, Tiêu chuẩn (4:3) và Màn hình rộng (16:9) hoặc bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của mình.

Thay đổi kích cỡ trang chiếu từ màn hình rộng (16:9) thành tiêu chuẩn hoặc ngược lại

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S. Bạn sẽ nghe thấy mục đầu tiên trong menu Kích cỡ Trang chiếu. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Lower ribbon, customized group box" (hộp nhóm tùy chỉnh Dải băng bên dưới).

 2. Trong menu Kích cỡ Trang chiếu, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn kích cỡ tiêu chuẩn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Standard" (Tiêu chuẩn).

  • Để chọn kích cỡ màn hình rộng, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Widescreen" (Màn hình rộng).

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint window, button” (Nút cửa sổ Microsoft PowerPoint). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 4. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Maximize" (Cực đại hóa). Nếu bạn có rất nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co lệ cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ensure Fit" (Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành kích cỡ phông chữ nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 5. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của bạn

Bạn có thể đổi kích cỡ trang chiếu của mình để sử dụng các kích thước tùy chỉnh cho màn hình hoặc cỡ giấy khác nhau.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S, C. Cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu sẽ mở ra.

 2. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, để thay đổi kích cỡ các trang chiếu, chọn định dạng đích của bản trình bày hoặc đặt chiều cao, độ rộng và hướng của bản trình bày:

  • Để chọn định dạng đích của bản trình bày, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Slides sized for" (Các trang chiếu có kích cỡ). Nhấn phím Mũi tên xuống để bung rộng menu thả xuống. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để đặt chiều rộng và chiều cao:

   • Để thay đổi độ rộng trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Width" (Độ rộng). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn hoặc nhập một giá trị.

   • Để thay đổi chiều cao trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Height" (Chiều cao). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn hoặc nhập một giá trị.

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn phím SR+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Sau khi bạn hoàn tất lựa chọn của mình, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint window, button” (Nút cửa sổ Microsoft PowerPoint). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 4. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Maximize" (Cực đại hóa). Nếu bạn có rất nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co lệ cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ensure Fit" (Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành kích cỡ phông chữ nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 5. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm PowerPoint, hãy đi tới PowerPoint xem hướng dẫn iPhone chạm.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm vào trang chiếu mới. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide number> of <total number of slides>" (Trang chiếu <số trang chiếu> trên <tổng số trang chiếu>).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 4. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout button" (Nút Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) và tên bố trí. Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục). Menu ngữ cảnh sẽ bật ra.

 4. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cut, menu item" (Cắt, mục menu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 6. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Select all, menu item" (mục menu Chọn tất cả).

 7. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Paste, menu item" (mục menu Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete, menu item" (mục menu Xóa).

 5. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide number>" (Trang chiếu <số trang chiếu>).

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu được chọn và dạng xem soạn thảo được mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back switch not checked" (nút chuyển Quay lại đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 5. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, ở dạng xem soạn thảo trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout menu" (Menu Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ở menu Bố trí, duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy tên bố trí và "Selected" (Đã chọn). Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ bật ra và bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 5. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete button" (Nút Xóa).

 4. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình, tùy theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí khác.

 1. Dạng xem Soạnthảo, nhấn Alt+Windows logo, N, S, I. Menu Trang chiếu Mới sẽ mở ra.

 2. Trong menu, bố trí trang chiếu theo trang chiếu hiện tại được chọn. Để dẫn hướng các bố trí khác, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy bố trí mình muốn, rồi nhấn Enter. Trang chiếu mới sẽ được thêm vào bản trình bày của bạn.

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể di chuyển xung quanh các trang chiếu để thay đổi trình tự của trang chiếu trong bản trình bày của mình.

 1. Ở Dạng xem Soạn thảo,nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu hiện tại. JAWS sẽ thông báo: "Slide panel" (Pa-nen Trang chiếu).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên. Trang chiếu được di chuyển lên trên một trang chiếu.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống. Trang chiếu được di chuyển xuống dưới.

  • Để đặt trang chiếu làm trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lên.

  • Để đặt trang chiếu làm trang chiếu cuối trong bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống.

Xóa bản chiếu

 1. Ở Dạng xem Soạn thảo,nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu hiện tại. JAWS sẽ thông báo: "Slide panel" (Pa-nen Trang chiếu).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Delete.

  Mẹo: Để hoàn tác thao tác xóa, nhấn Ctrl+Z.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×