Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint phím và bộ đọc màn hình để thêm cũng như đọc ghi chú diễn giả trong bản trình PowerPoint của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng ghi chú của diễn giả để thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả và dùng chú thích để cung cấp cho đồng nghiệp của bạn phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Thêm ghi chú của diễn giả vào bản trình bày để kể chuyện cho người xem, ngoài nội dung trang chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung trang chiếu.

 1. Để hiển thị ngăn Ghi chú, ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, P, N.

 2. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Ghi chú, nhấn F6.

Đọc ghi chú diễn giả

Bạn có thể nghe xem trang chiếu có ghi chú không và nghe ghi chú.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Thumbnails" (Hình thu nhỏ).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề hoặc số của trang chiếu và vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu. Nếu có ghi chú diễn giả trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has notes” (Có ghi chú).

 3. Để hiển thị ngăn Ghi chú, nhấn Alt+W, P, N.

 4. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu) rồi nhấn phím SR+R để nghe ghi chú.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn xem xét công việc của ai đó.

Nếu bạn muốn chú thích về một đoạn văn bản hoặc đối tượng cụ thể, trước tiên hãy chọn đoạn văn bản hoặc đối tượng đó. Để tìm hiểu cách chọn trong ứng dụng PowerPoint phím tắt, tham khảo mục Sử dụng phím tắt để tạo bản trình PowerPoint.

 1. Trên trang chiếu, ở dạng xem Thông thường, khi bạn nghe thấy một đoạn văn bản hoặc một đối tượng bạn muốn chú thích, hãy nhấn Alt+R, C. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 2. Nhập chú thích của bạn, rồi nhấn Ctrl+Enter để lưu chú thích đó.

 3. Để thoát khỏi ngăn Chú thích, hãy nhấn Esc.

 4. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Đọc chú thích

Bạn có thể nghe xem trang chiếu có chú thích không và nghe chú thích.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Thumbnails" (Hình thu nhỏ).

 2. Nhấn F6 và phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề hoặc số của trang chiếu và vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu. Nếu có chú thích trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has comments” (Có chú thích).

 3. Để mở ngăn Chú thích, nhấn Alt+R, P, P. Bạn sẽ nghe thấy: "Comments on slide" (Chú thích trên trang chiếu).

  Nếu ngăn Chú thích đã mở, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Comments on slide" (Chú thích trên trang chiếu).

 4. Nhấn phím SR+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển qua các chú thích. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc chú thích khi bạn đến các chú thích đó.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm và đọc ghi chú diễn giả và chú thích trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn mở một bản trình bày trong PowerPoint, bản trình bày sẽ mở ở dạng xem Thông thường, nơi VoiceOver có thể đọc ghi chú diễn giả.

 1. Để dẫn hướng đến trang chiếu có ghi chú của diễn giả, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu và tiêu đề, theo sau là "Has notes" (Có ghi chú). Nhấn đúp vào màn hình để chọn trang chiếu.

 2. Để mở ngăn Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Notes button" (Nút Ghi chú) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box" (Hộp văn bản Ghi chú trang chiếu) theo sau là ghi chú diễn giả cho trang chiếu.

 4. Để đóng ngăn Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Notes" (Ghi chú) thay vì "Notes button" (Nút Ghi chú) thì ngăn Ghi chú đã mở.

 2. Để đi đến trường văn bản ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Để đóng bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím) thì nhấn đúp vào màn hình.

Đọc chú thích 

Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint, bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Thông thường, nơi VoiceOver có thể đọc chú thích.

 1. Để dẫn hướng đến trang chiếu có chú thích, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu và tiêu đề, theo sau là "Has comments" (Có chú thích). Nhấn đúp vào màn hình để chọn trang chiếu.

 2. Để mở ngăn chú thích, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Comments button" (Nút Chú thích) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ngăn chú thích sẽ mở ra. Để đọc chú thích, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Threaded comment" (Chú thích theo luồng) theo sau là tên của người viết chú thích gốc và nội dung chú thích.

 4. Để đọc câu trả lời cho chú thích gốc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply" (Trả lời) theo sau là tên của người đã viết câu trả lời và nội dung câu trả lời.

 5. Để dẫn hướng đến chú thích tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next comment" (Chú thích tiếp theo) và nhấn đúp vào màn hình. Để trở về chú thích trước đó, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Previous comment" (Chú thích trước đó) thì nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để đóng ngăn chú thích, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close the comment pane, button" (Nút Đóng ngăn chú thích) và nhấn đúp vào màn hình.

Thêm chú thích

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm chú thích, hãy nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert a comment" (Chèn chú thích) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "At mention or comment" (Đề cập đến hoặc chú thích). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản chú thích.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn.

 5. Để chèn chú thích của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Post comment, button" (Nút Đăng chú thích) rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn chú thích sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Close the comment pane" (Đóng ngăn chú thích).

 6. Để đóng ngăn chú thích, nhấn đúp vào màn hình.

Trả lời chú thích

 1. Mở ngăn chú thích và đọc chú thích như hướng dẫn trong mục Đọc chú thích.

 2. Khi ở trên chú thích bạn muốn trả lời, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "At mention or reply" (Đề cập đến hoặc trả lời). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập trả lời của bạn.

 4. Để chèn trả lời của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Post reply" (Đăng trả lời) và nhấn đúp vào màn hình.

Giải quyết chú thích

 1. Mở ngăn chú thích và đọc chú thích như hướng dẫn trong mục Đọc chú thích.

 2. Khi ở trên chú thích bạn muốn giải quyết, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More thread actions" (Xem thêm hành động chuỗi) thì gõ đúp vào màn hình.

 3. Để giải quyết chú thích, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Resolve thread" (Giải quyết chuỗi) và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm và đọc ghi chú diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Với ghi chú diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả. Với các chú thích, bạn có thể cung cấp cho đồng nghiệp của mình phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, switch" (Chuyển ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

 2. Để đi tới trường văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Để đóng trường văn bản Ghi chú khi bạn hoàn tất, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn đang duyệt danh sách các trang chiếu trong dạng xem Đọc, TalkBack sẽ cho bạn biết trang chiếu có ghi chú hay không. Bạn sẽ nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "Has notes" (Có ghi chú). Để đọc các ghi chú, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo. Khi cung cấp trình chiếu, bạn có thể sử dụng Dạng xem Diễn giả để đọc các ghi chú của mình.

Đọc ghi chú diễn giả trong dạng xem Soạn thảo

 1. Ở dạng xem Đọc, dẫn hướng đến trang chiếu có ghi chú của diễn giả, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes, switch" (Công tắc Ghi chú) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trường văn bản Ghi chú mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Selected, Slide notes" (Đã chọn, Ghi chú trang chiếu) theo sau là ghi chú diễn giả cho trang chiếu.

 4. Để đóng trường văn bản Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng) thì gõ đúp vào màn hình.

Đọc ghi chú diễn giả trong khi cung cấp trình chiếu

 1. Ở dạng xem Đọc hoặc Soạn thảo, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ hướng ngang sẽ kích hoạt. Xoay thiết bị của bạn sang chế độ ngang.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đọc ghi chú diễn giả, hãy xoay thiết bị của bạn sang chế độ dọc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Slide notes" (Đã chọn ghi chú trang chiếu) thì đến ghi chú diễn giả cho trang chiếu.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn đang làm việc cùng với người khác trên bản trình bày hoặc đang xem lại công việc của người nào đó.

 1. Trên vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn thêm chú thích, hãy nhấn đúp vào màn hình. Menu nhạy cảm với ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New comment, button" (Nút Chú thích mới) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trường @mention bản Chú thích hoặc chú thích mở ra và tiêu điểm di chuyển đến đầu trường văn bản.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi hoàn tất, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 4. Để chèn chú thích của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Post comment" (Đăng chú thích) rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn chú thích sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Close the comment pane" (Đóng ngăn chú thích). Để đóng ngăn chú thích, nhấn đúp vào màn hình.

Đọc chú thích

Khi bạn đang duyệt danh sách các trang chiếu trong dạng xem Đọc, TalkBack sẽ cho bạn biết trang chiếu có chú thích hay không. Bạn sẽ nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "Has comments" (Có chú thích). Để đọc các chú thích, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo.

 1. Ở dạng xem Đọc, dẫn hướng đến trang chiếu có chú thích, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Comments, switch" (Nút chuyển đổi Chú thích) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ngăn chú thích sẽ mở ra. Để đọc chú thích, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Comment thread" (Chuỗi chú thích) và nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Threaded comment" (Chú thích theo luồng) theo sau là tên của người viết chú thích và nội dung chú thích.

 5. Để đọc câu trả lời cho chú thích, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply" (Trả lời) theo sau là tên của người viết câu trả lời và nội dung trả lời.

 6. Để dẫn hướng đến chuỗi chú thích tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack thông báo số của trang chiếu tiếp theo, theo sau là "Threaded comment" (Chú thích theo luồng). Để dẫn hướng đến chuỗi chú thích trước đó, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy số của trang chiếu trước đó, theo sau là "Threaded comment" (Chú thích theo luồng).

 7. Để đóng ngăn chú thích, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Trả lời chú thích

 1. Dẫn hướng đến và đọc chú thích như hướng dẫn trong đọc chú thích.

 2. Khi ở trên chú thích bạn muốn trả lời, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "At mention or reply" (Đề cập đến hoặc trả lời) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập trả lời của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 4. Để chèn trả lời của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Post reply" (Đăng trả lời) và nhấn đúp vào màn hình.

Giải quyết các chú thích

 1. Dẫn hướng đến và đọc chú thích như hướng dẫn trong đọc chú thích.

 2. Khi ở trên chú thích bạn muốn giải quyết, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More thread actions button" (Nút Xem thêm hành động chuỗi) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để giải quyết chuỗi hội thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Resolve thread" (Giải quyết chuỗi hội thoại) và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web phím và bộ đọc màn hình để thêm cũng như đọc ghi chú diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng ghi chú diễn giả, thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả và sử dụng chú thích để cung cấp cho đồng nghiệp của bạn phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Thêm ghi chú của diễn giả vào bản trình bày để kể chuyện cho người xem, ngoài nội dung trang chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung trang chiếu.

 1. Để hiển thị ngăn Ghi chú, dạng xem Thông thường, nhấn Alt+Windows logo, W, P, N.

 2. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Ghi chú, nhấn Ctrl+F6.

Đọc ghi chú diễn giả

Bạn có thể nghe xem trang chiếu có ghi chú không và nghe ghi chú.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu và vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua danh sách các trang chiếu. Nếu có ghi chú diễn giả trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has notes” (Có ghi chú).

 3. Để hiển thị ngăn Ghi chú, nhấn Alt+Windows logo, W, P, N.

 4. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu) rồi nhấn phím SR+R để nghe ghi chú.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn xem xét công việc của ai đó.

 1. Trên trang chiếu, ở dạng xem Thông thường, khi bạn nghe thấy một đoạn văn bản hoặc một đối tượng bạn muốn chú thích, nhấn Alt+Windows phím logo, R, C, 1. Ngăn Chú thích sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "@mention comment, edit" (Chỉnh sửa chú thích hoặc chú thích).

 2. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 3. Để lưu chú thích, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Post" (Đăng) thì nhấn Enter.

 4. Để thoát khỏi ngăn Chú thích, nhấn Ctrl+F6.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, nhấn Alt+Windows logo, R, P, P.

Đọc chú thích

Bạn có thể nghe xem trang chiếu có chú thích không và nghe chú thích.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu và vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua danh sách các trang chiếu. Nếu có ghi chú diễn giả trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: "Has comments" (Có chú thích).

 3. Để mở ngăn Chú thích, nhấn Alt+Windows logo, R, P, P. Bạn sẽ nghe thấy: "Comments pane" (Ngăn Chú thích).

  Nếu ngăn Chú thích đã mở, hãy nhấn Ctrl+F6 hoặc Ctrl+Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Comments pane" (Ngăn Chú thích).

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Comment card" (Thẻ chú thích). Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để di chuyển giữa các thẻ chú thích cũng như các phím Mũi tên trái và phải để di chuyển qua các chú thích bên trong mỗi thẻ. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc chú thích khi bạn đến các chú thích đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×