Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để thay đổi các tùy chọn thụt lề và giãn cách trong Outlook

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để đặt khoảng cách trước và sau mỗi đoạn văn cùng kích cỡ thụt lề. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng chỉ có thể tạo thụt lề ở dòng đầu tiên của đoạn văn hoặc tạo thụt đầu dòng treo, trong đó dòng đầu tiên của đoạn văn không được thụt lề nhưng các dòng sau đó lại được thụt lề. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi giãn cách dòng cho đoạn văn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn

 1. Khi soạn thư, chọn đoạn văn bạn muốn đặt giãn cách. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn cho toàn bộ thư, nhấn Ctrl+A.

 2. Để đi đến tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O, P, G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window( Cửa sổ đoạn văn). Căn chỉnh." Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn). Thụt lề và trang Giãn cách" và trong NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn. Chung. Thụt lề và Giãn cách" theo sau là các tùy chọn căn chỉnh.

 3. Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Before" (Trước). Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). (Giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện không gian hẹp hơn.)

 4. Để đặt giãn cách sau một đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "After" (Sau). Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18).

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Đặt dãn cách dòng

 1. Để thay đổi giãn cách dòng cho đoạn văn, chọn đoạn văn bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O, P, G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách.

 3. Để chọn tùy chọn giãn cách dòng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing" (Giãn cách dòng), theo sau là tùy chọn giãn cách dòng.

 4. Nhấn Phím cách để mở danh sách tùy chọn. Sau đó, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn giãn cách dòng mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

  Nếu bạn chọn tùy chọn có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như Nhiều, để thiết lập kích thước giãn cách, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy "At" (Tại) và kích cỡ giãn cách hiện tại. Sau đó, nhập một giá trị.

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của văn bản

 1. Khi soạn thư, chọn những đoạn văn bạn muốn thụt lề dòng đầu tiên trong đoạn văn.

 2. Để mở tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O, P, G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window( Cửa sổ đoạn văn). Căn chỉnh." Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn). Thụt lề và trang Giãn cách" và trong NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn. Chung. Thụt lề và Giãn cách" theo sau là các tùy chọn căn chỉnh.

 3. Để thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn, sử dụng các tùy chọn trong nhóm Tụt vào. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Special, editable combo box" (Đặc biệt, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa) và tùy chọn thụt lề hiện tại. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Special column combo box" (Hộp tổ hợp cột đặc biệt) và trong NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Special combo box" (Hộp tổ hợp đặc biệt), theo sau là các tùy chọn thụt lề. Để thụt lề dòng đầu tiên, nhấn Phím cách, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "First line" (Dòng đầu tiên). Để chọn, hãy nhấn Enter.

 4. Để đặt kích cỡ thụt lề dòng đầu tiên, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy "By" (Theo) và kích cỡ thụt lề hiện tại. Sau đó, nhập giá trị bằng inch, ví dụ: 0,5.

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Lưu ý: Tất cả các đoạn văn sau đó mà bạn nhập đểu sẽ được thụt lề.

Thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Khi soạn thư, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề tất cả các dòng trừ dòng đầu tiên của đoạn văn (thụt đầu dòng treo).

 2. Để mở tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O, P, G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window( Cửa sổ đoạn văn). Căn chỉnh." Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn). Thụt lề và trang Giãn cách" và trong NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn. Chung. Thụt lề và Giãn cách" theo sau là các tùy chọn căn chỉnh.

 3. Để thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn, hãy sử dụng các tùy chọn trong nhóm Thụt lề. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Special, editable combo box" (Đặc biệt, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa) và tùy chọn thụt lề hiện tại. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Special column combo box" (Hộp tổ hợp cột đặc biệt) và trong NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Special combo box" (Hộp tổ hợp đặc biệt), theo sau là các tùy chọn thụt lề.

  Để tạo thụt đầu dòng treo, nhấn Phím cách, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Hanging" (Treo). Để chọn, nhấn Enter.

 4. Để đặt kích cỡ thụt lề, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy "By" (Theo) và kích cỡ thụt lề hiện tại. Sau đó nhập giá trị bằng inch, ví dụ: 0,5.

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Khi soạn thư, chọn các đoạn văn bạn muốn tăng hoặc giảm thụt lề trái hay phải.

 2. Để mở tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O, P, G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window( Cửa sổ đoạn văn). Căn chỉnh." Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn). Thụt lề và trang Giãn cách" và trong NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog" (Hộp thoại đoạn văn. Chung. Thụt lề và Giãn cách" theo sau là các tùy chọn căn chỉnh.

 3. Sử dụng các tùy chọn trong nhóm Thụt lề để thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sửa đổi thụt lề từ lề trái, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Left" (Trái).

  • Để sửa đổi thụt lề từ lề phải, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Right" (Phải).

  Để đặt kích cỡ thụt lề, nhập một số bằng inch. Kích cỡ thụt lề được thông báo.

 4. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn văn bản và đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để đặt kích cỡ thụt lề của từng đoạn văn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình tường thuật có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Tăng hoặc giảm thụt lề của đoạn văn

 1. Khi soạn thư, đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong đoạn văn mà bạn muốn thay đổi thụt lề. Nếu bạn muốn thay đổi thụt lề đoạn văn cho toàn bộ thư, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả văn bản.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Formatting options" (Tùy chọn định dạng). Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tăng thụt lề từ lề trái, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Increase indent, button" (Nút Tăng thụt lề), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm sẽ quay lại đoạn văn.

  • Để giảm thụt lề từ lề trái, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Decrease indent, button" (Nút Giảm thụt lề), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm sẽ quay lại đoạn văn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn văn bản và đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×