Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Release Date:
August 11, 2020

Version:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8

Summary

An elevation of privilege vulnerability exists when ASP.NET or .NET Framework web applications running on IIS improperly allow access to cached files. An attacker who successfully exploited this vulnerability could gain access to restricted files. To exploit this vulnerability, an attacker would need to send a specially crafted request to an affected server. The update addresses the vulnerability by changing how ASP.NET and .NET Framework handle requests.

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

A remote code execution vulnerability exists when Microsoft .NET Framework processes input. An attacker who successfully exploited this vulnerability could take control of an affected system. To exploit the vulnerability, an attacker would need to be able to upload a specially crafted file to a web application. The security update addresses the vulnerability by correcting how .NET Framework processes input.

For more information go to: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2138023

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

For a list of improvements that were released with this update, please see the article links in the Additional Information section of this article.

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

  • 4569776 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4569776)

  • 4569750 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4569750)

Information about protection and security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×