Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Here are some great resources to help you navigate and use Class Notebook and its various features!

What is Class Notebook?

Class Notebook is a digital notebook created by educators in OneNote. Class Notebooks can be made for each class, group, term, or project. Create, manage, and distribute instructional content to entire classes or individual students. The flexible, structured format works similarly to traditional notebooks while allowing educators to provide instant, real-time feedback to their students.

Class Notebook also offers a personal workspace for each student, a Content Library for shared information, and a Collaboration Space where student groups can work together. 

Curious how it works in schools?

Explore all the ways you can start using Class Notebook in this OneNote Class Notebook learning module for educators!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×