Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Summary

If you would like to disable Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability for those processors that expose the necessary processor support, please follow the guidance around registry setting outlined below to disable it.

Registry setting

  • Disable Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability thru the following registry setting: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel" /v DisableTsx /t REG_DWORD /d 1 /f

    Restart the computer for the changes to take effect.

  • Enable Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability thru the following registry setting: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel" /v DisableTsx /t REG_DWORD /d 0 /f

    Restart the computer for the changes to take effect.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Expand your skills

EXPLORE TRAINING >

Get new features first

JOIN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×