Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp Nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows 11 (bản phát hành gốc).

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đó KB5007268.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46,210

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

546

Packagemetadata-x64.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

190

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

24,315

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

564

Setupducompdb_kb5009646.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

1,295

Setupducompdb_kb5009646.xml.cab

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

10,298

Setupducompdb_kb5009646_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

869

Setupducompdb_kb5009646_publish.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

736

Windows10.0-kb5009646-x64.cab

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

11,632,125

Acres.dll

10.0.22000.464

28/12/21

5:12

344,392

Appraiser.dll

10.0.22000.464

28/12/21

5:17

2,241,904

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

28/12/21

5:18

2,661,049

Appraiserres.dll

10.0.22000.464

28/12/21

5:25

198,000

Compatctrl.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:41

202,096

Compatresources.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:46

361,840

Cpufms.ini

Không được lập phiên bản

21/12/2011

1:47

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:46

1,204,552

Migcore.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:38

9,707,848

Setup.exe

10.0.22000.464

28/12/21

11:41

336,200

Setupcompat.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:41

401,736

Setupcore.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:46

2,352,496

Setuphost.exe

10.0.22000.464

28/12/21

11:50

860,488

Setupplatform.dll

1.66.22000.464

28/12/21

11:39

9,589,048

Setupplatform.exe

1.66.22000.464

28/12/21

11:39

241,976

Winsetup.dll

10.0.22000.464

28/12/21

11:40

3,035,448

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:12

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:26

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:32

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:33

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:14

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:30

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:18

348,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

339,968

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

379,392

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

396,288

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:23

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:13

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:26

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:26

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

11:45

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

11:45

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:11

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:12

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:14

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:14

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:17

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:18

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:17

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:18

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:25

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:25

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

377,856

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:25

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:24

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:24

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:18

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

370,176

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:12

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

57,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

237,568

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:26

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:26

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:17

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:19

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:15

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:15

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:11

60,928

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:11

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

340,992

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

381,952

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:21

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

384,512

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

357,888

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:29

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:30

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

359,936

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-replacement.man

Không được lập phiên bản

17/09/21

1:17

992

Updateagent-replacement.man

Không được lập phiên bản

17/09/21

1:16

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:31

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:31

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:15

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

356,864

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:28

35,840

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:34

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:12

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:13

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:19

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

63,488

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:29

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

349,696

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:24

60,928

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:17

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:17

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

337,408

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:27

62,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:31

35,328

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:32

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:20

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

5:11

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:22

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:12

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:10

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:11

35,328

090305bb-e647-46a5-80f0-235271523273getconfigvalue.637762977994033611.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,339

4f6ebce3-69dd-4e73-bcc0-dc9d4e2e248crunstoredprocedure.63776297797783620.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,523

4f856b3c-fa2a-4614-94ec-276bc9005d5agetconfigvalue.637762977990596094.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,375

Analysiscmd.637762977961846008.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,854

Analysiscmd.637762978004033635.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,413

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,557

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:07

6,065

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

13,480

Getconfigvalue.637762973729020579.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

2,339

Getconfigvalue.637762975064604852.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

2,375

Getconfigvalue.637762975067886126.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

2,339

Getconfigvalue.637762975165542668.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

2,375

Getconfigvalue.637762975169136432.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

2,339

Getconfigvalue.637762976504991910.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976508429430.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976535201590.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976538482858.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976539420365.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976542701611.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976837560356.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976840997863.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976851154141.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,367

Getconfigvalue.637762977948408477.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762977951845990.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762977990596094.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762977994033611.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978019189929.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762978022627434.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978049346287.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762978052471271.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978089971374.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762978093252630.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978117627695.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,367

Getconfigvalue.637762979024469230.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

2,375

Getconfigvalue.637762979027938982.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

3,994

Package.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:07

147,030

Runstoredprocedure.637762975071479877.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

4,523

Runstoredprocedure.637762975122573780.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

4,604

Runstoredprocedure.637762975172730186.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

4,523

Runstoredprocedure.637762976512023276.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976541920367.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976546295415.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976844591640.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762977955595993.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762977997783620.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762978026064957.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762978056065097.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762978097002646.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762979031406209.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

571,917

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

8,647

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

19,228

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

1,010

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

689

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

691

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

581

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

713

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

559

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

677

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

549

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

559

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

680

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

576

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

703

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

556

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

673

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

553

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

669

Tải lên tích gói hàng data-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

598

Tải lên tích gói hàng data-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

733

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

558

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

681

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

556

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

679

Build.dbb

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.err

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

8,439

Build.ipc

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

14,264

Build.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

6,908

Build.metadata

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

6,217

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

33,226

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

332,241

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

3,322

Pre release.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

5,749

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

14,424

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

7,714

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

7,396

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

6,794

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:11

11,523

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

8,717

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,813

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:16

2,809

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46,240

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

552

Packagemetadata-arm64.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

190

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

24,315

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

570

Setupducompdb_kb5009646.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

1,296

Setupducompdb_kb5009646.xml.cab

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

9,219

Setupducompdb_kb5009646_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

871

Setupducompdb_kb5009646_publish.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

738

Windows10.0-kb5009646-arm64.cab

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

9,874,759

Acres.dll

10.0.22000.464

28/12/21

6:24

334,696

Appraiser.dll

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

2,205,512

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

28/12/21

6:24

1,964,503

Appraiserres.dll

10.0.22000.464

28/12/21

6:40

189,752

Compatctrl.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:46

197,960

Compatresources.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:51

352,072

Cpufms.ini

Không được lập phiên bản

21/12/21

2:16

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:51

1,217,848

Migcore.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:47

9,969,000

Setup.exe

10.0.22000.464

28/12/21

12:46

322,360

Setupcompat.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:45

396,616

Setupcore.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:52

2,406,728

Setuphost.exe

10.0.22000.464

28/12/21

13:02

873,840

Setupplatform.dll

1.66.22000.464

28/12/21

12:44

9,974,088

Setupplatform.exe

1.66.22000.464

28/12/21

12:45

233,784

Winsetup.dll

10.0.22000.464

28/12/21

12:46

3,028,280

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:49

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:50

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:01

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:47

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:03

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:45

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:01

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:54

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:57

348,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:55

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:56

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:22

339,968

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:57

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:54

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:22

379,392

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:57

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:54

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:53

396,288

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:53

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:53

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:46

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:47

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:47

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:22

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

12:51

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

12:51

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:47

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:47

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:54

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:01

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:01

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:46

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:46

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:56

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:57

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:06

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:06

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:46

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:46

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

377,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:53

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:55

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:52

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:53

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:50

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:51

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:59

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:51

370,176

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:58

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:59

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:01

28,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:04

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:49

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

237,568

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:49

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:49

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:58

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:58

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:06

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:52

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:03

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:02

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:03

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

340,992

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:49

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:57

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

381,952

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:51

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

384,512

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:04

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:04

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:58

357,888

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:58

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:58

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:54

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:54

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/12/21

2:19

992

Updateagent-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/12/21

2:18

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:01

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:03

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:04

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

356,864

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:10

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

17:55

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:03

61,440

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:02

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:08

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:09

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:14

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

349,696

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:02

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:03

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:04

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:05

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:05

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

337,408

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:00

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:10

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:10

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:10

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:13

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:12

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

6:23

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:02

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:12

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:09

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28/12/21

18:09

35,328

59199261-a19a-42fa-93ea-0ce4ac975844getconfigvalue.637762978292137725.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,375

Analysiscmd.637762978266200195.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,860

Analysiscmd.637762978306200241.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,413

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,563

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:07

6,096

Edb6d1bb-5fdf-434d-af1a-37cb63fd09f5runstoredprocedure.637762978299325244.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,523

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

13,480

Getconfigvalue.637762973929054561.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

2,339

Getconfigvalue.637762975236013325.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

2,375

Getconfigvalue.637762975239607079.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

2,339

Getconfigvalue.637762975336845459.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

2,375

Getconfigvalue.637762975340439218.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

2,339

Getconfigvalue.637762976678307335.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976681901086.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976708194296.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976711631797.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976713037957.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976716631709.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762977011267581.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

2,375

Getconfigvalue.637762977014705077.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

2,339

Getconfigvalue.637762977025173835.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

2,367

Getconfigvalue.637762978251981502.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978255575170.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978292137725.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978295418976.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978295575227.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978321981531.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978325419024.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978351825318.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978355106571.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978392762877.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978396356634.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978419191025.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,367

Getconfigvalue.637762979229908885.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

2,375

Getconfigvalue.637762979233346368.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

3,994

Package.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:07

147,030

Runstoredprocedure.637762975243357082.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637762975293444273.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

4,604

Runstoredprocedure.637762975344189222.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637762976685651092.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976715225462.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976720069216.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762977018455073.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637762978259168921.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978299325244.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978329169026.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978358856608.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978400106635.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762979237096379.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

553,201

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

8,679

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

19,228

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.0.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.0.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.1.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.1.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.10.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.10.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.11.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.11.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.12.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.12.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.13.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.13.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.2.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.2.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.3.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.3.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.4.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.4.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.5.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.5.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.6.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.6.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.7.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.7.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.8.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.8.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.9.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.9.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40243.0.input.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40243.0.output.json

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

1,010

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

689

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

691

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

581

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

713

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

559

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

677

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

549

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

559

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

680

Chạy gói analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

576

Chạy gói analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

703

Ký tên cab-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:15

556

Ký tên cab-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

673

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

553

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

669

Tải lên tích gói hàng data-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

598

Tải lên tích gói hàng data-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

733

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

558

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

681

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

556

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

679

Build.dbb

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.err

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

8,439

Build.ipc

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

14,184

Build.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

9,795

Build.metadata

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:09

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

6,216

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

33,226

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

311,680

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

3,322

Pre release.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

5,769

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:18

14,494

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

7,738

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

7,420

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

6,794

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:12

11,523

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

8,717

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:14

2,813

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

28/12/21

22:17

2,809

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×