Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này tạo ra những cải tiến cho Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows Server 2022.

Bản cập nhật này cũng giải quyết một sự cố trong quá trình khởi động phương tiện trên máy chủ đối với một số phiên bản máy chủ.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5007943.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

15,590

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

546

Packagemetadata-x64.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

190

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

10,414

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

564

Setupducompdb_kb5010454.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

1,294

Setupducompdb_kb5010454.xml.cab

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

9,235

Setupducompdb_kb5010454_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

869

Setupducompdb_kb5010454_publish.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

736

Windows10.0-kb5010454-x64.cab

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

7,907,647

Acres.dll

10.0.20348.550

22/11/2012

5:12

344,392

Appraiser.dll

10.0.20348.550

22/11/2012

5:19

2,183,480

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

22/11/2012

5:15

2,647,426

Setupplatform.dll

1.64.20348.550

12/01/22

0:45

9,273,672

Setupplatform.exe

1.64.20348.550

12/01/22

0:45

201,032

Setupprep.exe

10.0.20348.550

12/01/22

0:52

1,220,936

Winsetup.dll

10.0.20348.550

12/01/22

0:48

2,949,448

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:15

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:17

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:21

348,672

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:11

339,968

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:16

379,392

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:12

396,288

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:26

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

22/11/2012

5:11

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:29

373,760

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:22

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:19

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:25

343,040

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:27

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:18

377,344

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:13

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:06

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:24

370,176

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:26

377,856

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:08

237,568

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:11

225,792

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:24

340,992

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:16

381,952

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:21

385,024

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:06

357,888

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:11

359,424

Cliplicensemigration-replacement.man

Không được lập phiên bản

30/12/21

2:29

3,805

Nchostagent-replacement.man

Không được lập phiên bản

30/12/21

2:29

3,201

Updateagent-replacement.man

Không được lập phiên bản

30/12/21

2:28

1,124

Clipmigplugin.dll

1.0.0.1

22/11/2012

5:26

271,720

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:15

356,864

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:18

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:15

349,696

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:11

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:17

337,408

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:14

183,296

Acres.dll.mui

10.0.20348.550

12/01/22

7:10

183,296

053fb801-d3f4-46b3-a1bc-dd9d49e963ffgetconfigvalue.637775882325824407.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,375

2825c8aa-1eac-4a63-8ebf-d4c4f5ef58fcgetconfigvalue.637775881422468867.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,375

Analysiscmd.637775882303168183.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,854

Analysiscmd.637775882344261884.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

4,413

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,557

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:38

5,922

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:40

13,480

Getconfigvalue.637775881109699947.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

2,339

Getconfigvalue.637775881175793599.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

2,375

Getconfigvalue.637775881179543616.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

2,339

Getconfigvalue.637775881246893072.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,375

Getconfigvalue.637775881250799306.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,339

Getconfigvalue.637775881387015192.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,375

Getconfigvalue.637775881390906415.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,339

Getconfigvalue.637775881418406361.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,375

Getconfigvalue.637775881422468867.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,339

Getconfigvalue.637775881426531360.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,339

Getconfigvalue.637775881670194342.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,375

Getconfigvalue.637775881674256818.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,339

Getconfigvalue.637775881689100552.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,367

Getconfigvalue.637775882284905436.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,375

Getconfigvalue.637775882288811701.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,339

Getconfigvalue.637775882325824407.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,375

Getconfigvalue.637775882329730663.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,339

Getconfigvalue.637775882329886901.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,339

Getconfigvalue.637775882355043125.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,375

Getconfigvalue.637775882358949381.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,339

Getconfigvalue.637775882395824313.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,375

Getconfigvalue.637775882399730576.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

2,339

Getconfigvalue.637775882445824263.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

2,375

Getconfigvalue.637775882449886763.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

2,339

Getconfigvalue.637775882476292974.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

2,367

Getconfigvalue.637775883574398130.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

2,375

Getconfigvalue.637775883578460639.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

3,994

Package.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:38

27,955

Runstoredprocedure.637775881183606085.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

4,523

Runstoredprocedure.637775881196736873.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

4,604

Runstoredprocedure.637775881255330552.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

4,523

Runstoredprocedure.637775881394969007.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

4,523

Runstoredprocedure.637775881426687608.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

4,523

Runstoredprocedure.637775881430906360.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

4,523

Runstoredprocedure.637775881678631839.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

4,523

Runstoredprocedure.637775882293324444.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

4,523

Runstoredprocedure.637775882333949417.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

4,523

Runstoredprocedure.637775882334105673.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

4,523

Runstoredprocedure.637775882363168120.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

4,523

Runstoredprocedure.637775882404105574.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

4,523

Runstoredprocedure.637775882454261766.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

4,523

Runstoredprocedure.637775883582835653.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

276,339

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

8,505

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:40

9,640

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:40

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.0.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.0.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.1.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.1.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.10.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.10.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.11.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.11.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.12.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.12.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.13.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.13.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.2.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.2.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.3.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.3.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.4.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.4.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.5.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.5.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.6.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.6.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.7.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.7.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.8.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.8.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.9.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.9.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50018.0.input.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50018.0.output.json

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

1,010

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

687

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

690

Tạo gói hàng metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

581

Tạo gói hàng metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

713

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

559

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

677

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

549

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

559

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

681

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

576

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

703

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

556

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

672

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

553

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

669

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

598

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

733

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

558

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

681

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

556

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

679

Build.dbb

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

0

Build.err

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

8,378

Build.ipc

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

13,738

Build.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

9,097

Build.metadata

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

6,186

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:41

12,497

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

131,181

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

3,292

Pre release.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:44

5,719

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:45

14,397

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

7,684

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

7,366

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

6,761

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

11,493

Tải lên data.log phân tích gói hàng

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

8,687

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:42

2,783

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

12/01/22

20:43

2,779

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×