Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Một sự vi phạm truy cập xảy ra khi nhiều luồng cố gọi hàm type_info::name() cùng một lúc cho lớp tương tự trong Windows Embedded Compact 7.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì CRT RTTI gọi không an toàn chuỗi. Cơ chế khóa không được thực hiện trong Windows Embedded Compact 7.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2015).

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mtdll.h

1.447 người

21-Jan-2015

05:13

Private\Winceos\Coreos\Core\Corelibc\Crtw32\H

Typname.cpp

2.195 người

21-Jan-2015

05:13

Private\Winceos\Coreos\Core\Corelibc\Crtw32\Rtti

Crtlib.c

4,057

21-Jan-2015

05:13

Private\Winceos\Coreos\Core\Corelibc\Crtw32\Stdio

Ccrtstio.lib

574,410

21-Jan-2015

05:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,088,920

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ccrtrtti.lib

323,070

21-Jan-2015

05:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Corecrt.lib

2,487,630

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Fulllibc.lib

3,021,388

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ccrtstio.lib

711,458

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,443,332

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ccrtrtti.lib

345,338

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Corecrt.lib

2,854,700

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Fulllibc.lib

3,386,156

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ccrtstio.lib

675,862

21-Jan-2015

05:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,344,260

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ccrtrtti.lib

308,694

21-Jan-2015

05:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Corecrt.lib

2,740,352

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Fulllibc.lib

3,267,442

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ccrtstio.lib

639,044

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,268,650

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ccrtrtti.lib

390,322

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Corecrt.lib

2,455,848

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Fulllibc.lib

3,667,366

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ccrtstio.lib

817,048

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,777,114

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ccrtrtti.lib

430,310

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Corecrt.lib

2,990,396

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Fulllibc.lib

4,270,050

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ccrtstio.lib

735,758

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,544,218

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ccrtrtti.lib

368,622

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Corecrt.lib

2,737,804

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Fulllibc.lib

3,938,522

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ccrtstio.lib

639,164

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,269,680

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ccrtrtti.lib

390,390

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Corecrt.lib

2,457,106

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Fulllibc.lib

3,669,070

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ccrtstio.lib

816,754

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,777,668

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ccrtrtti.lib

430,382

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Corecrt.lib

2,991,034

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Fulllibc.lib

4,271,132

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ccrtstio.lib

735,900

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,545,252

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ccrtrtti.lib

368,690

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Corecrt.lib

2,739,066

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Fulllibc.lib

3,940,092

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ccrtstio.lib

638,926

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,267,398

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ccrtrtti.lib

389,882

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Corecrt.lib

2,454,578

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Fulllibc.lib

3,655,486

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ccrtstio.lib

816,190

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,775,364

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ccrtrtti.lib

430,066

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Corecrt.lib

2,988,524

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Fulllibc.lib

4,266,028

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ccrtstio.lib

735,512

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,542,782

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ccrtrtti.lib

368,182

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Corecrt.lib

2,736,354

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Fulllibc.lib

3,926,306

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ccrtstio.lib

627,996

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,234,602

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ccrtrtti.lib

368,470

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Corecrt.lib

2,640,758

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Fulllibc.lib

3,270,096

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ccrtstio.lib

779,304

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,718,272

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ccrtrtti.lib

416,786

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Corecrt.lib

3,150,750

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Fulllibc.lib

3,780,850

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ccrtstio.lib

722,292

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,496,762

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ccrtrtti.lib

348,480

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Corecrt.lib

2,897,314

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Fulllibc.lib

3,518,410

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ccrtstio.lib

630,544

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,245,354

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ccrtrtti.lib

369,020

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Corecrt.lib

2,716,738

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Fulllibc.lib

3,347,070

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ccrtstio.lib

781,860

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,729,214

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ccrtrtti.lib

417,336

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Corecrt.lib

3,230,188

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Fulllibc.lib

3,861,324

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ccrtstio.lib

724,614

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,506,618

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ccrtrtti.lib

348,990

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Corecrt.lib

2,966,832

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Fulllibc.lib

3,588,956

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ccrtstio.lib

592,530

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ccrtcrtw.lib

2,428,164

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ccrtrtti.lib

337,886

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Corecrt.lib

2,910,882

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Fulllibc.lib

3,523,490

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ccrtstio.lib

727,594

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ccrtcrtw.lib

2,848,378

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ccrtrtti.lib

366,302

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Corecrt.lib

3,364,372

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Fulllibc.lib

3,976,922

21-Jan-2015

05:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ccrtstio.lib

682,360

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Ccrtcrtw.lib

2,673,586

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Ccrtrtti.lib

316,612

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Corecrt.lib

3,143,918

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Fulllibc.lib

3,747,778

21-Jan-2015

05:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×