Bài viết này chỉ áp dụng cho các bản phát hành trên trang web Windows Update. Bài viết này không áp dụng cho bản phát hành bảo mật cho các sản phẩm không được Windows Update hỗ trợ.

Bài viết này được thiết kế để sử dụng bởi người quản trị dịch vụ Windows Server Update (WSUS), Windows Update và Microsoft Update Services. Bài viết này chứa một danh sách tích lũy các thay đổi nội dung đã được tạo sẵn cho WSUS, Windows Update và Microsoft Update. Người quản trị có thể sử dụng danh sách này như một tham chiếu nhanh đến những thay đổi nội dung đã được thực hiện trong đồng bộ hóa định kỳ và là giải thích về những thay đổi này.

Thông tin này sẽ được Cập Nhật trong khi bản phát hành bản Cập Nhật thường xuyên của chúng tôi vào thứ ba thứ hai và thứ tư của mỗi tháng hoặc bất kỳ khi nào bản Cập Nhật chưa lên lịch được phát hành. Bài viết này liệt kê các thay đổi đã được thực hiện vào hoặc sau ngày 7 tháng 1, 2015. Nó không liệt kê các thay đổi đã được thực hiện trước ngày đó. Để biết thêm thông tin về các thay đổi xảy ra trước 07 tháng 1, 2015, hãy xem mục "tham chiếu".

Bài viết này chứa một danh sách tích lũy các thay đổi nội dung Windows Update đã được tạo sẵn cho Windows Update, Microsoft Update và WSUS vào hoặc sau ngày 7 tháng 1, 2015.

Giới thiệu

Thứ ba, ngày 29 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 29 tháng 12, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3132372)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB3119147 trên Windows 10, windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, windows RT và Windows Server 2012
  target platform: Windows 10, windows 8,1, WindowsRT * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 18849KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8970KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 8968KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 18847KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8969KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18846KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8497KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36473KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16439KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 8501KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3132372

Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 17 tháng 12, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3124200)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : MS15-124 (KB3116900) trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 172782KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 360472KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.


  https://support.microsoft.com/kb/3124200

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3124260)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động Cập Nhật và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không thay thế bảo mật
  :

  • KB3120678 trên Windows 10

  Nền tảng đích: Windows 10 phiên bản 1511
  kích cỡ tệp gần nhất:


  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 3122KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 2675KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.  https://support.microsoft.com/kb/3124260

Thứ ba, ngày 15 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 15 tháng 12, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 và Windows 7 (KB3035583)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật được đề xuất/tự động
  : Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1 và Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 611KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 817KB

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 820KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 611KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3035583

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3122962)

  : tất cả
  triển khai: bản cập nhật/tự động Cập Nhật, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 940KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 829KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3122962

Thứ ba, ngày 8 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 8 tháng 12, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3119147)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB3103688 trên Windows 10, windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, windows RT và Windows Server 2012
  target platform: Windows 10, windows 8,1, WindowsRT * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 8903KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống Cập Nhật dựa trên x64: ~ 18685KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 18689KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8904KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18689KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8901KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8418KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16292KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36194KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 8421KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3119147

 • MS15: bản Cập Nhật bảo mật tích lũy cho miền Internet Explorer (KB3104002)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008


  Thay thế: MS15-112 (KB3100773) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Platform target: windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Server 2008, windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 54392KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 28866KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 28160KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 19073KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 39232KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 16752KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 52220KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 12343KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 14597KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 28618KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 30036KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 20611KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 52932KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 23090KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 28525KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 21414KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 8117KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15623KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 14593KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 10864KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 30037KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 19683KB

  • Internet Explorer 7 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 8470KB

  • Internet Explorer 6 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 4523KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10365KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3104002

 • MS15-124: Cập Nhật tích lũy cho bản địa Windows 10 (KB3116869)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá: điều quan trọng thay thế
  : MS15-112 (KB3105213) trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 276622KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 594075KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3116869

 • MS15-124: bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3116900)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : KB3116908 trên
  nền tảng đích windows 10: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 140805KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 245937KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3116900

 • MS15-126: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3105578)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: các bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-108 (KB3094995) trên
  nền 2008 tảng mục tiêu Windows Server 2008 R2
  :

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1056KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105578

 • MS15-126: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008, miền địa phương Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3105579)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng: điều quan trọng thay thế
  : MS15-108 (KB3094996) trên Windows Server 2008,

  Windows Vista và Windows XP Embedded Platform target: 2008

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 877KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 1122KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 112KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và Bđ5đã sẵn sàng: ~ 861KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105579

 • MS15-127: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, và Windows Server 2008 (KB3100465)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng
  thay thế: MS12-017 (KB2647170) trên Windows Server 2008 R2 và Windows Server đích đến kích
  cỡ tệp
  : 2008 2012 2012

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 950KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 x64: ~ 695KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 361KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008: ~ 276KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 x64: ~ 322KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3100465

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3099860)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập nhật bảo mật của

  2008 Windows Vista và Windows Vista đích: thiết bị
  Windows Server 2008 và Windows Vista
  gần như kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 3,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x64 Update: ~ 8170KB

  • Microsoft .NET Framework 3,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86 Update: ~ 5985KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099860

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB3099862)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-080 (KB3072305) trên Windows Embedded Standard 7,
  Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có kích
  cỡ tệp gần đúng: 2008

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 7563KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86 Update: ~ 5409KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099862

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3099863)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động,
  phân loại WSUS 2012 và danh mục: bản Cập Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 Update: ~ 1246KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 5945KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099863

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 và thiết bị chạy Windows Server 2012 R2 (KB3099864)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động,
  phân loại WSUS 2012 và danh mục: bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá
  8,1:

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 5900KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 Update: ~ 1223KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099864

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3099866)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : cập 2008 Nhật bảo mật của các


  nền 2008 tảng đích đến
  : không thay thế được:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x64 Update: ~ 15887KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86 Update: ~ 11175KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099866

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3099869)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: cập nhật bảo mật
  2008 2008 về mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng thay thế:
  MS15-080 (KB3072310)

  .

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 2833KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4584KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099869

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3099874)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục: Cập Nhật bảo mật của các nền 2008 tảng đích: điều quan trọng thay thế


  : MS15-080 (KB3072311) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  đích
  :

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 2370KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3280KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099874

 • MS15-128: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3109094)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  bảo mật: Critical thay thế
  : MS15-115 (KB3097877) trên Windows 8,1 windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP
  nền tảng đích nhúng: Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 4210KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 6302KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 4075KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 6794KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4078KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3850KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6318KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 3397KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 7126KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6948KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 1115KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 8025KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và đồng thời: ~ 2198KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3109094

 • MS15-130: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3108670)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật:
  giá nghiêm trọng bảo mật
  :

  • MS14-036 (KB2957509) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2


  Nền tảng đích: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 277KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 509KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 675KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3108670

 • MS15-132: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3108347)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật
  :

  • KB2893519 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • KB3083800 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 677KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1260KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 662KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4041KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 7481KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3411KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3108347

 • MS15-132: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3108371)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật, Windows

  server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 111KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 202KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 263KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 205KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 117KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 263KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3108371

 • MS15-132: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3108381) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Security Updates
  Security Rating: điều quan trọng
  :

  • MS15-115 (KB3101746) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS15-122 (KB3101246) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 4589KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 6772KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 4320KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 14376KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 9652KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 7660KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 1239KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 603KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 1772KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1227KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 1762KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 598KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 907KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3108381

 • MS15-133: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3109103) bản

  địa: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục:
  bản Cập Nhật bảo mật đánh
  giá mức độ nghiêm trọng: các nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows 8,1, Windows RT * 8,1
  , Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista gần như kích
  cỡ tệp: 2012

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 95KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 113KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 98KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 102KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 128KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 97KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 100KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 121KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 206KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 125KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 105KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 208KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3109103

 • MS15-134: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows 8, Windows Vista Standard 7, Windows 7 và Windows Vista (KB3108669) bản

  địa: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-100 (KB3087918) trên Windows 8,1, Windows 8, Windows 8, Windows 7 và Windows Vista target
  , Windows 7 và Windows Vista có kích
  cỡ tệp gần như: 8,1

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 1904KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1904KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 1908KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 1909KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7 x64 của Windows được nhúng: ~ 1790KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7 của Windows được nhúng: ~ 1790KB

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 1902KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 1901KB

  • Bản cập nhật Windows Vista: ~ 1307KB

  • Bản cập nhật Windows Vista x64: ~ 1307KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3108669

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3112148)

  locale: tất cả
  triển khai: các
  bản cập nhật/tự động thay thế, WSUS và danh
  mục

  • KB2998527 trên Windows RT 8,1

  • KB3049874 trên Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • KB3077715 trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 508KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 611KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 561KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 782KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 506KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 338KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 479KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 680KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 165KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 496KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 180KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 599KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 520KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3112148

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3118714)

  : tất cả
  triển khai: bản cập nhật/tự động Cập Nhật, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 93KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 84KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3118714

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3119598)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động được phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB3081449 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 2578KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 1572KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3119598

 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng mười hai 2015 (KB890830)/Windows công cụ loại bỏ phần mềm độc hại-tháng mười hai 2015 (KB890830)-phiên bản Internet Explorer bản

  địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản Cập Nhật và cập nhật tự động thay thế: KB890830

  trên Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows vista, Windows Server 8,1 R2, Windows
  8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008, và Windows XP có kích
  cỡ tệp gần như: 2003

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows x64-December 2015 Update: ~ 98798KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng mười hai 2015 Cập Nhật: ~ 97528KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows-tháng mười hai 2015-tức là phiên bản Cập Nhật: ~ 48764KB


  Mô tả:
  sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra xem máy tính của bạn bằng các phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ mọi nhiễm trùng được tìm thấy. Nếu tìm thấy nhiễm trùng, công cụ sẽ hiển thị báo cáo trạng thái lần sau khi bạn khởi động máy tính của mình. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp mỗi tháng. Nếu bạn muốn tự chạy công cụ trên máy tính của mình, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm tải xuống của Microsoft, hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không phải là thay thế cho một sản phẩm diệt vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, bạn nên sử dụng một sản phẩm diệt vi-rút.

  https://support.microsoft.com/kb/890830

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083800)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3083800

 • Bản Cập Nhật cho Windows Server 2012 R2 (KB3096411)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3096411

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3099834)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3099834

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3100919)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3100919

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3100956)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3100956

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3101183)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3101183

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3102429)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3102429

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3103696)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3103696

 • Bản Cập Nhật cho Windows Server 2012 R2 (KB3105885)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3105885

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3112336)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3112336

 • Bản Cập Nhật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3112343)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3112343

Thứ sáu, ngày 4 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ sáu, ngày 4 tháng 12, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3122947)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật quan trọng/tự động
  : mức ưu tiên cao, nền tảng không bảo mật
  : Windows 10 phiên bản 1511
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 79KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 87KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3122947

Thứ tư, ngày 2 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 2 tháng 12, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3116908)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3120677 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 135602KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 236192KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3116908

Thứ ba, ngày 1 tháng 12, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 1 tháng 12, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3112336)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2861KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3576KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2820KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3112336

 • Bản Cập Nhật cho địa điểm của Windows được nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3112343)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật,
  nền tảng: Windows Embedded Standard 7, windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 2548KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3125KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3554KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3112343

24 tháng mười một, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, tháng mười một 24, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3120677)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3118754 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 102996KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 162926KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3120677

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3120678)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động Cập Nhật và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3116903 trên
  nền tảng mục tiêu Windows 10: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 1171KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 1196KB


  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3120678

Thứ năm, 19 tháng mười một, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 19 tháng 11, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3116906)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: mức ưu tiên cao,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 9517KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 11632KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3116906

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3072318)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3072318

Thứ tư, ngày 18 tháng mười một, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 18 tháng 11, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật dành cho miền địa phương Windows 10 (KB3116097)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: mức ưu tiên cao,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 482KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 485KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3116097

 • Cập Nhật dành cho miền địa phương Windows 10 (KB3116278)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10 phiên bản 1511
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 95KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 87KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3116278

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3116903)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: mức ưu tiên cao,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 1194KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 1170KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3116903

 • Cập Nhật dành cho miền địa phương Windows 10 (KB3118754)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10 phiên bản 1511
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 101537KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 161630KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3118754

Thứ ba, ngày 17 tháng 11, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 17 tháng 11, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083800)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 678KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1263KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 661KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083800

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows Server 2012 R2 (KB3096411)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật:
  kích cỡ tệp gần đúng của Windows Server 2012 R2:

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 861KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3096411

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3099834)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 52KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 78KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 54KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099834

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3100919)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 931KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 462KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 145KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3100919

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3100956)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 261KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 327KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 257KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3100956

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3101183)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2086KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 3283KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2118KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3101183

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3102429)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1,Windows rt * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows
  RT *

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 19122KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 20868KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 19534KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 24267KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 25268KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 17830KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 16683KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 17664KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 10232KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3102429

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3103696)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 527KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 624KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 512KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3103696

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows Server 2012 R2 (KB3105885)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật:
  kích cỡ tệp gần đúng của Windows Server 2012 R2:

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 299KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105885

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS15-111: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows 8 và Windows 7 (KB3088195)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3088195

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3080457)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3080457

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081397)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081397

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081398)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081398

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081399)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081399

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081401)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081401

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081402)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081402

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081403)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081403

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3081405)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3081405

Thứ năm, ngày 12 tháng mười một, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, tháng mười một 12, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS15-115: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3097877)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/3097877

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3106246)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB3081704 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 18445KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 18445KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3106246

Thứ tư, ngày 11 tháng 11, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 11 tháng 11, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3106246)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB3081704 trên
  nền tảng mục tiêu Windows 10: Windows 10 phiên bản 1511 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 18445KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 18445KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3106246

Thứ ba, tháng mười một 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, tháng mười một 10, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3103688)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB3105216 trên Windows 10, windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, windows RT và Windows Server 2012
  target platform: Windows 10, windows 8,1, WindowsRT * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống Cập Nhật dựa trên x64: ~ 18630KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8866KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8867KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18627KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8410KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16407KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36421KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT Update: ~ 8414KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3103688

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho trình phát Internet Explorer Flash for Windows 10 (KB3103688)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  nền tảng: Windows 10 phiên bản 1511
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 phiên bản 1511 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 18633KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 8867KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3103688

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB3108604)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật thay thế:
  KB2744129 trên Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008
  đích nền tảng: Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1108KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 979KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1287KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 x64: ~ 1188KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3108604

 • MS15-112: bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3105211)

  : tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá
  1511:

  • Windows 10 phiên bản 1511 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 49627KB

  • Windows 10 phiên bản 1511 Cập Nhật: ~ 24987KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105211

 • MS15-112: bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3105213)

  : tất cả
  triển khai: Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng: thay thế quan trọng
  :

  • MS15-106 (KB3105210) trên Windows 10

  Nền tảng đích: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 238482KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 525522KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105213

 • MS15-112: bản Cập Nhật bảo mật tích lũy cho miền Internet Explorer (KB3100773)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008


  Thay thế: MS15-106 (KB3093983) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Platform target: windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Server 2008, windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 54379KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 28845KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 28155KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 19516KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 40065KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 16746KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 29991KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 28596KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 52446KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 283332KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 23091KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 12330KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 20821KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 14605KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 28497KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 7945KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 14605KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 21426KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 29995KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 19385KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 10861KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15326KB

  • Internet Explorer 6 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 4527KB

  • Internet Explorer 7 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 8471KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10511KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3100773

 • MS15-114: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3100213)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/Cập nhật tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng: thay thế quan trọng
  : MS15-098 (KB3069114) trên Windows 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  target Platform: chạy Windows Vista Standard 7, Windows 7, windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 2724KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 4527KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4790KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2819KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3100213

 • MS15-115: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3097877) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Security Updates
  Security Rating: Critical
  thay thế:

  • KB3095649 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2

  • MS15-073 (KB3070102) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 và Windows XP được nhúng

  • MS15-097 (KB3087135) trên Windows Server 2008 và Windows Vista


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1935KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1657KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1681KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 1859KB

  • Bản cập nhật Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 2251KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 1585KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3630KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 2120KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 6255KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2139KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3617KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6140KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 2197KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097877

 • MS15-115: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3101746)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật

  bảo mật:

  • KB3057154 trên Windows 8 và Windows RT

  • MS15-025 (KB3035131) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • MS15-052 (KB3050514) trên Windows 8 và Windows Server 2012

  • MS15-111 (KB3088195) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 5559KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 4016KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 3765KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 8740KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 12028KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 6638KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 15845KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 7562KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 18786KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2265KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3455KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6952KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3101746

 • MS15-117: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3101722)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật, Windows

  server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 530KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows 7 được nhúng chuẩn: ~ 111KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 941KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 805KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 446KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 346KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3101722

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3097988)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập nhật bảo mật của

  2008 Windows Vista và windows Vista target: Windows
  Server 2008 và Windows Vista gần như
  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên Itanium: ~ 490KB

  • Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86 Update: ~ 765KB

  • Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x64 Update: ~ 810KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097988

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB3097989)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS14-057 (KB2979570) trên Windows Embedded Standard 7,
  Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có kích
  thước tệp gần như: 2008

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86 Update: ~ 743KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 795KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên Itanium: ~ 467KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097989

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3097991)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục: bản Cập Nhật bảo mật, mức độ nghiêm trọng của tính năng thay thế


  : MS14-057 (KB2979571) trên windows 8 và Windows Server
  2012 2012
  :

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 865KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 Update: ~ 815KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097991

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật dành cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 và máy chủ Windows 2012 R2 (KB3097992)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, đánh giá WSUS và danh mục
  : các bản Cập Nhật bảo mật,
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  MS14-057 (KB2979573) trên Windows 8,1 và

  Windows Server 2012 R2:

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 805KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 759KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097992

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3097994)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/Cập nhật tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS14-057 (KB2979575) trên Windows 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008 và
  nền tảng đích Windows Vista: Windows Vista Standard 7, Windows 7, windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 2420KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 2566KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 IA-64 cho IA64 Update: ~ 2794KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097994

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3097995)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp 2012:

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 Update: ~ 937KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1000KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT Update: ~ 635KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097995

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB3097996)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập Nhật quan trọng/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  mức độ bảo mật: điều quan trọng
  thay thế: MS14-057 (KB2979578) trên Windows 7, Windows Server 2008 r2, Windows Server 2008, và Windows Vista đích có
  kích cỡ
  tệp: 2008 2008

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1783KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 1677KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097996

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 cho Windows 8,1, bản địa của Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3097997)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: thay thế quan trọng
  : MS14-057 (KB2979576) trên Windows 8,1 và Windows server 2012 R2
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 1186KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 cho Windows 8,1 Update: ~ 895KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 cho Windows RT 8,1 Cập Nhật: ~ 639KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097997

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3097999)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập 2012 Nhật bảo mật của các


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 668KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8 Update: ~ 383KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT Update: ~ 252KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097999

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3098000)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật có


  kích cỡ tệp tin quan 8,1 trọng:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 dựa trên hệ thống Cập Nhật: ~ 669KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1 Update: ~ 539KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 252KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098000

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Embedded Standard 7 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3098001)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  gần đúng

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 1781KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1840KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098001

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3098778)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/Cập nhật tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS14-009 (KB2901110) trên Windows 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008 và
  nền tảng đích Windows Vista: Windows Vista Standard 7, Windows 7, windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 6121KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 9770KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 IA-64 cho IA64 Update: ~ 10191KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098778

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8,1, bản địa của Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3098779)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng: thay thế quan trọng
  : MS14-009 (KB2901128) trên Windows 8,1 và Windows server 2012 R2
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8,1 Update: ~ 5661KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 dựa trên hệ thống Cập Nhật: ~ 7005KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 4586KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098779

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên miền địa phương Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3098780)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, đánh giá WSUS và danh mục
  : các bản Cập Nhật bảo mật được
  xếp hạng: điều quan trọng là thay thế:
  MS14-009 (KB2901127) trên windows 8 và Windows Server 2012 đích
  có kích
  cỡ tệp: 2012

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8/Windows Server 2012 for x64 Update: ~ 6229KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 Update: ~ 5528KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT Update: ~ 4458KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098780

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB3098781)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động Cập Nhật, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  bảo mật: điều quan trọng
  thay thế: MS14-009 (KB2901126) trên Windows 7, Windows Server 2008 r2, Windows Server 2008, và Windows Vista đích có
  kích cỡ
  tệp: 2008 2008

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 6286KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 10667KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098781

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3098784)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập 2012 Nhật bảo mật của các


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 28371KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8 Update: ~ 4471KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT Update: ~ 1893KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098784

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3098785)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật có


  kích cỡ tệp tin quan 8,1 trọng:

  • .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1 Update: ~ 4794KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 for x64 Update: ~ 4363KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 1895KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098785

 • MS15-118: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Embedded Standard 7 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3098786)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  gần đúng

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista for x64 Update: ~ 6224KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 4052KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3098786

 • MS15-119: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3092601) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Security Updates
  Security Rating: điều quan trọng
  :

  • MS14-040 (KB2961072) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 và Windows Vista

  • MS14-070 (KB2989935) trên Windows XP được nhúng


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 322KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 278KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 277KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 126KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 306KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 275KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 313KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 224KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 561KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 207KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 279KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 519KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 768KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3092601

 • MS15-120: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3102939)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật
  :

  • KB2955808 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • KB3082353 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 827KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1717KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1056KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1664KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 751KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 855KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3102939

 • MS15-121: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3081320) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Security Updates
  Security Rating: điều quan trọng
  :

  • MS15-055 (KB3061518) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • MS15-076 (KB3067505) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2367KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 4008KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2378KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 8325KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 5540KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 4021KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6906KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows được nhúng: ~ 3767KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 6680KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2720KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4550KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6227KB

  • Cập Nhật 2009 và đồng thời: ~ 719KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081320

 • MS15-122: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3101246)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật

  bảo mật:

  • MS15-052 (KB3050514) trên Windows 8 và Windows Server 2012, Windows RT 8,1

  • MS15-076 (KB3067505) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 368KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 782KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 367KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 5121KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 7403KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3736KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6908KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 3766KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 6680KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 815KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 291KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 606KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3101246

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3107998)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: bản Cập Nhật được đề xuất/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  thay thế:

  • KB3045645 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  • KB3073874 trên Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2095KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2471KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 2504KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 3012KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 2233KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2310KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 2115KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3107998

 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows-tháng mười một 2015 (KB890830)/Windows công cụ loại bỏ phần mềm độc hại-tháng mười một 2015 (KB890830)-phiên bản Internet Explorer bản

  địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản Cập Nhật và cập nhật tự động thay thế: KB890830

  trên Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2 Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows vista, Windows Server 8,1 R2, Windows
  8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008, và Windows XP có kích
  cỡ tệp gần như: 2003

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-bản Cập Nhật Tháng mười một 2015: ~ 107207KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows x64-November 2015 Cập Nhật: ~ 108517KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-November 2015-IE Phiên bản Cập Nhật: ~ 53604KB


  Mô tả:
  sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra xem máy tính của bạn bằng các phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ mọi nhiễm trùng được tìm thấy. Nếu tìm thấy nhiễm trùng, công cụ sẽ hiển thị báo cáo trạng thái lần sau khi bạn khởi động máy tính của mình. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp mỗi tháng. Nếu bạn muốn tự chạy công cụ trên máy tính của mình, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm tải xuống của Microsoft, hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không phải là thay thế cho một sản phẩm diệt vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, bạn nên sử dụng một sản phẩm diệt vi-rút.

  https://support.microsoft.com/kb/890830

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:


 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3034348)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3034348

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3078405)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3078405

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087418)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3087418

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3091297)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3091297

 • Bản Cập Nhật cho Windows Server 2012 R2 (KB3094486)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3094486

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT (KB3095108)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3095108

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3095701)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3095701

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3096433)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3096433

 • Bản Cập Nhật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3102810)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3102810

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3102812)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3102812

Thứ ba, tháng mười một 3, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, tháng mười một 3, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho địa điểm của Windows được nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3102810)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật,
  nền tảng: Windows Embedded Standard 7, windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3116KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 2544KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3546KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3102810

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3102812)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2857KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3572KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2820KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3102812

Thứ sáu tháng mười 30, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ sáu, ngày 30 tháng 10, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật động cho Windows 10 (KB3106937)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3106937

Thứ năm tháng mười 29, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 29 tháng 10, 2015.


Nội dung bảo mật mới:

 • MS15-106: bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3105210): tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng: thay thế quan trọng
  :

  • KB3105514 trên Windows 10

  Nền tảng đích: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 524200KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 237430KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105210

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS15-111: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows 8 và Windows 7 (KB3088195)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3088195

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3106928): tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật quan trọng/tự động
  : mức ưu tiên cao, nền tảng không bảo mật
  : Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 49KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 50KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3106928

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3106932): tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3081452 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 5389KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 12028KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3106932

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3106937): tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3097626 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 8798KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 7338KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3106937

Thứ ba, ngày 20 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 20 tháng 10, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3034348)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2039KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3381KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1731KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3034348

 • Bản Cập Nhật dành cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3058163)

  locale: ALL
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4896KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 4347KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3510KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3058163

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3078405)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 102KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 91KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 96KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3078405

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 (KB3081954)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 1210KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 968KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081954

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087418)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 495KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 949KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 459KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087418

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3091297)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 192KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 132KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 135KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3091297

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows Server 2012 R2 (KB3094486)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật:
  kích cỡ tệp gần đúng của Windows Server 2012 R2:

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 71KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3094486

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT (KB3095108)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows 8 và Windows RT*
  gần đúng kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 72KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 71KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 73KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 78KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 79KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 70KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3095108

 • Bản Cập Nhật dành cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3095649)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1935KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1660KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1682KB

  • Bản cập nhật Windows 7: ~ 1147KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1522KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 2966KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3095649

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3095701)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 91KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 102KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 100KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3095701

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3096433)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 235KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 467KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 245KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3096433

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3105514)

  : tất cả
  triển khai:
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : MS15-106 (KB3097617) trên
  nền tảng mục tiêu Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 228866KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 508968KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105514

Thứ hai, ngày 19 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ hai, ngày 19 tháng 10, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3105216)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB3099406 trên Windows 10, windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, windows RT và Windows Server 2012
  target platform: Windows 10, windows 8,1, WindowsRT * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8861KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống Cập Nhật dựa trên x64: ~ 18626KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8862KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18622KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8410KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36799KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16423KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT Update: ~ 8434KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3105216

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3021910)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3021910

Thứ sáu, ngày 16 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ sáu, ngày 16 tháng 10, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS15-106: bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 (KB3097617)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

http://support.microsoft.com/kb/3097617

Thứ tư, ngày 14 tháng mười 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào 04/10/2017, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3097626)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3096652 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 8793KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 7345KB


  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3097626

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có: • Bản Cập Nhật cho Windows 7 (KB2952664)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows 8 (KB2976978)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2976978

 • Bản Cập Nhật cho Windows 7 (KB2977759)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2977759

Thứ ba, 13 tháng mười 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 13 tháng 10, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3042058)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : các bản Cập Nhật bảo mật
  thay thế:

  • KB2868725 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • KB2982378 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  • KB3047641 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 450KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 253KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 255KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 7315KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4766KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3426KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 3708KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6025KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 5214KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3042058

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3097966)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, WSUS và danh mục: tính năng
  bảo mật
  :

  • KB3057154 trên Windows 8 và Windows RT

  • KB3083992 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 286KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 297KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 270KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 12634KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 9333KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 6833KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 7731KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 15993KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 17990KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 174KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 183KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 115KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097966

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3099406)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB3087040 trên Windows 10, windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, windows RT và Windows Server 2012
  target platform: Windows 10, windows 8,1, WindowsRT * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8864KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống Cập Nhật dựa trên x64: ~ 18621KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8863KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18623KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8407KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16398KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36432KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT Update: ~ 8413KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3099406

 • MS15-100: bản Cập Nhật bảo mật cho địa phương Windows Embedded Standard 7 (KB3087918)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : các
  nền tảng về đích bảo mật: Windows Embedded Standard 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7 của Windows được nhúng: ~ 1796KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7 x64 của Windows được nhúng: ~ 1795KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087918

 • MS15-106: bản Cập Nhật bảo mật tích lũy cho miền Internet Explorer (KB3093983)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008


  Thay thế: MS15-094 (KB3087038) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Platform target: windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Server 2008, windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 54416KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 28857KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 28168KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 19510KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 39936KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 16744KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 14637KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 30123KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 43309KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 23107KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 20800KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 27996KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 12333KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 52410KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 28524KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15321KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 30120KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 10864KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 7948KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 19390KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 14635KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 21427KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10366KB

  • Internet Explorer 7 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 8476KB

  • Internet Explorer 6 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 4529KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.Microsoft.com/kb/3093983d

 • MS15-106: bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3097617)

  : tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá: thay thế quan trọng:
  KB3095020 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  gần như kích cỡ tệp:

  • Cập Nhật cho Windows 10 Update: ~ 227927KB

  • Bản Cập Nhật cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64: ~ 507971KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3097617

 • MS15-108: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3094995)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: các bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-066 (KB3068364) trên Windows Server 2008 R2
  đích: Windows Server 2008 R2
  .

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1070KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083179

 • MS15-108: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008, miền địa phương Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3094996)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng: điều quan trọng thay thế
  : MS15-066 (KB3068368) trên Windows Server 2008,

  Windows Vista và Windows XP được nhúng vào nền tảng đích: 2008

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 1123KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 114KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 887KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và Bđ5đã sẵn sàng: ~ 861KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3094996

 • MS15-109: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3080446) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Security Updates
  Security Rating: Critical
  thay thế:

  • MS15-020 (KB3039066) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 và Windows XP được nhúng

  • MS15-088 (KB3079757) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 14000KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 6490KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 6391KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 8710KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 13112KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 8185KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 7915KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 4943KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 18996KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 6249KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 7624KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 4060KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và đồng thời: ~ 2964KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3080446

 • MS15-109: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Vista (KB3093513)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Vista
  gần đúng kích cỡ tệp

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64 Update: ~ 1675KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 1388KB

  • Bản cập nhật Windows Vista x64: ~ 1506KB

  • Bản cập nhật Windows Vista: ~ 1313KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3093513

 • MS15-111: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3088195)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật

  bảo mật:

  • KB3057154 trên Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  • MS15-025 (KB3035131) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • MS15-038 (KB3045999) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  • MS15-052 (KB3050514) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS15-076 (KB3067505) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 6595KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 4965KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 4979KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 11942KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 8626KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 7019KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 7551KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 15815KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 18793KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3457KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6951KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2268KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3088195

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3084905)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1001KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 2327KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 757KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3084905

 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows-tháng mười 2015 (KB890830)/Windows công cụ loại bỏ phần mềm độc hại-tháng mười 2015 (KB890830)-phiên bản Internet Explorer bản

  địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản Cập Nhật và cập nhật tự động thay thế: KB890830

  trên Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows vista, Windows Server 8,1 R2, Windows
  8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008, và Windows XP có kích
  cỡ tệp gần như: 2003

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows-bản Cập Nhật Tháng mười 2015: ~ 103694KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại trong Windows x64-tháng mười 2015: ~ 105021KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng mười 2015-tức là phiên bản Cập Nhật: ~ 51847KB


  Mô tả:
  sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra xem máy tính của bạn bằng các phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ mọi nhiễm trùng được tìm thấy. Nếu tìm thấy nhiễm trùng, công cụ sẽ hiển thị báo cáo trạng thái lần sau khi bạn khởi động máy tính của mình. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp mỗi tháng. Nếu bạn muốn tự chạy công cụ trên máy tính của mình, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm tải xuống của Microsoft, hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không phải là thay thế cho một sản phẩm diệt vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, bạn nên sử dụng một sản phẩm diệt vi-rút.

  https://support.microsoft.com/kb/890830

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có: • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 (KB2999226)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2999226

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3073874)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3073874

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3080042)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3080042

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3080800)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3080800

 • Bản Cập Nhật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3083710)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3083710

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083711)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3083711

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087041)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3087041

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087137)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3087137

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087390)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3087390

Thứ năm, ngày 8 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 8 tháng 10, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 và Windows 7 (KB3090045)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật được đề xuất/tự động
  : Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1 và Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 216 KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 269 KB

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 266 KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 213 KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/3090045

Thứ ba, ngày 6 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 6 tháng 10, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 (KB2952664)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 4.715 KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 4.135 KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8 và Windows 8,1 (KB2976978)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 8,1 và Windows 8
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2.822 KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 3.197 KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 3.202 KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 2.822 KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/2976978

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 (KB2977759)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 4.712 KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 4.134 KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/2977759

 • Bản Cập Nhật cho địa điểm của Windows được nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3083710)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật,
  nền tảng: Windows Embedded Standard 7, windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 2.545 KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3.116 KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3.547 KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/3083710

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083711)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT * 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2.855 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 3.570 KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2.815 KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/3083711

Thứ hai, ngày 5 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ hai, ngày 5 tháng 10, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 (KB3035583)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật được đề xuất/tự động
  : Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB3035583 trên
  nền tảng đích Windows 7: Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 786KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 577KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  http://support.microsoft.com/kb/3035583

Thứ năm, ngày 1 tháng 10, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm tháng mười 1, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 (KB3035583)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật được đề xuất/tự động
  : Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB3035583 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 575KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 784KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3035583

Thứ tư, 30 tháng chín, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 30 tháng 9, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 và Windows 7 (KB3090045)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật được đề xuất/tự động
  : Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1 và Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 219KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 273KB

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 270KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 216KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3090045

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3093266)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3095020 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 226656KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 505674KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3093266

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3096652)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3081454 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 7347KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 8806KB


  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3096652

Thứ ba, ngày 29 tháng 9, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 29 tháng 9, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2999226)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  gần như kích cỡ tệp:

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 496KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 936KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/2999226

Thứ ba, ngày 22 tháng 9, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 22 tháng 9, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3096053)

  locale: tất cả
  triển khai: bản Cập Nhật được đề xuất/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật thay thế:
  KB3003729 trên Windows 8, windows RT và Windows Server 2012
  đích đến, Windows 8, windows RT*và Windows Server 2012 có
  kích cỡ tệp:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 9915KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4480KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 9146KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3096053

Thứ hai, ngày 21 tháng 9, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ hai, ngày 21 tháng 9, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3087040)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  thay thế:

  • KB3087916 trên Windows 10, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • KB3089023 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

  Nền tảng đích: Windows 10, Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8865KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống Cập Nhật dựa trên x64: ~ 18622KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18623KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8865KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8407KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36755KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16400KBInternet Explorer Flash Player for Windows RT Update: ~ 8407KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087040

Thứ ba, tháng chín 15, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, tháng chín 15, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3095020)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : MS15-097 (KB3081455) trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 394417KB

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 Update: ~ 199555KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3095020

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB2999226)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: các bản Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, WindowsRT *, windows server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2815KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 807KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 364KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1157KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 538KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 367KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 838KB

  • Bản cập nhật Windows 7: ~ 443KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 485KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 923KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/2999226

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3073874)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2470KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2093KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 306KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3073874

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3080042)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 563KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 282KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 299KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3080042

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3080079)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 10323KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 5980KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 10467KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3080079

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3080800)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1 và Windows RT* 8,1
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 62KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 57KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 59KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3080800

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3082353)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1720KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 831KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1061KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3082353

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows Server 2012 R2 (KB3083729)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật:
  kích cỡ tệp gần đúng của Windows Server 2012 R2:

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 242KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083729

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3084905)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1005KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 2337KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 765KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3084905

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087041)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1958KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 955KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 936KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087041

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087137)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1164KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2218KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1142KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087137

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087390)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 6154KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 4005KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 3999KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087390

Thứ ba, ngày 8 tháng 9, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 8 tháng 9, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật dành cho Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, miền địa phương Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3083992)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : các bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB2923398 trên windows 7 và Windows Server 2008 R2
  đích: Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 217KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 171KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 199KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 156KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 7728KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 16014KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 17987KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083992

 • MS15-083: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3073921)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: các bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế:
  MS10-012 (KB971468) trên Windows server 2008 và Windows Vista
  target 2008 Platform
  :

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 251KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 578KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 345KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3073921

 • MS15-094: bản Cập Nhật bảo mật tích lũy cho miền Internet Explorer (KB3087038)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008


  Thay thế: MS15-093 (KB3087985) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Platform target: windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Server 2008, windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 28764KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 54174KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 28116KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 41536KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 20262KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 16746KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 53857KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 23095KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 12337KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 21069KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 22543KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 14617KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 30103KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 14579KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 28506KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 10866KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 14617KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 21428KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15324KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 30106KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 7949KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 19386KB

  • Internet Explorer 6 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 4529KB

  • Internet Explorer 7 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 8472KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10615KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087038

 • MS15-096: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB3072595) bản

  địa: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay
  thế: MS14-016 (KB2923392) trên Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 với kích
  cỡ tệp
  gần đúng: 2012 2008 2008

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1892KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 x64: ~ 3766KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 3816KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 871KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008: ~ 2443KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 x64: ~ 2830KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 619KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072595

 • MS15-097: Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 (KB3081455) bản

  địa: tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật bảo mật của
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: thay thế quan trọng:
  KB3081448 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 392325KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 198505KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081455

 • MS15-097: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, cửa sổ được nhúng 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3086255)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : các
  nền tảng mục tiêu Cập nhật bảo mật: windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Vista, windows 7, Windows Server 2008 R2

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 43KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 44KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 53KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 49KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows được nhúng: ~ 44KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 47KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 51KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 54KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3086255

 • MS15-097: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3087039)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật bảo
  mật: điều quan trọng thay thế:
  MS15-078 (KB3079904) 8,1 windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP
  nền tảng đích nhúng: Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1863KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2357KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1862KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 2070KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 2694KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 1772KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 1369KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 1995KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3648KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 3356KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 1245KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1803KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và đồng thời: ~ 1567KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087039

 • MS15-097: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3087135)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : KB3065979 trên Windows Server 2008 và windows Vista
  target Platform: Windows 2008 Server

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 2362KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 3546KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 1173KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087135

 • MS15-098: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3069114)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  MS15-045 (KB3046002) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008 và
  nền tảng đích Windows Vista: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần đúng :

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2989KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 4645KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1180KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 4742KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 2984KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 1152KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 2728KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 4532KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2822KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4791KB  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.Microsoft.com/kb/3069114d

 • MS15-100: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows 8, Windows 7 và Windows Vista (KB3087918)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp: 8,1 quan trọng:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1906KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 1906KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 1912KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 1910KB

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 1906KB

  • Bản cập nhật Windows 7: ~ 1906KB

  • Bản cập nhật Windows Vista: ~ 1308KB

  • Bản cập nhật Windows Vista x64: ~ 1310KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087918

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và máy chủ Windows 2012 R2 (KB3074228)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : cập 8,1 8,1 Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8,1 Update: ~ 564KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 dựa trên hệ thống Cập Nhật: ~ 760KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 308KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074228

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3074229)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp 2012:

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 899KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 Update: ~ 892KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT Update: ~ 598KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074229

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3074230)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật có 2008 2008


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 1186KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1186KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074230

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3074231)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập 2012 Nhật bảo mật của các


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 87KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8 Update: ~ 83KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT Update: ~ 72KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074231

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3074232)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật
  bảo mật có

  kích cỡ tệp 8,1:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 for x64 Update: ~ 86KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1 Update: ~ 83KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 73KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074232

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3074233)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản cập 2008 Nhật bảo mật
  , Windows
  Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 1535KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista for x64 Update: ~ 1535KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074233

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3074541)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản cập 2008 Nhật bảo mật của Windows Vista

  và windows Vista
  đích: Windows Server 2008 và Windows Vista
  gần như kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho các hệ thống dựa trên Itanium Cập Nhật: ~ 377KB

  • Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86 Update: ~ 652KB

  • Microsoft .NET Framework 2,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x64 Update: ~ 660KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074541

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3074543)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật của các

  nền tảng đích đến: 2008 7 và Windows Server
  2008 R2
  gần đúng kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 SP1 x86 Update: ~ 633KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 646KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên Itanium: ~ 352KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074543

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3074544)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động,
  phân loại WSUS 2012 và danh mục: bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá

  :

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 645KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 Update: ~ 636KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074544

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật dành cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 và máy chủ Windows 2012 R2 (KB3074545)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động,
  phân loại WSUS 2012 và danh mục: bản Cập Nhật bảo mật của các


  kích cỡ tệp 8,1:

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 596KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 Update: ~ 582KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074545

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB3074547)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động Cập Nhật, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS12-025 (KB2656368) trên Windows 7, Windows Server 2008 r2, Windows Server 2008, và Windows Vista đích có
  kích cỡ
  tệp: 2008 2008

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 2418KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 2482KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 IA-64 cho IA64 Update: ~ 2638KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074547

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và máy chủ Windows 2012 R2 (KB3074548)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : cập 8,1 8,1 Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8,1 Update: ~ 934KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 dựa trên hệ thống Cập Nhật: ~ 1105KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 621KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074548

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3074549)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật về


  kích cỡ tệp 2012:

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8/Windows Server 2012 for x64 Update: ~ 456KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 Update: ~ 541KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT Update: ~ 236KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074549

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3074550)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật có 2008 2008


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 1642KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1643KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074550

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3074552)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập 2012 Nhật bảo mật của các


  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8 Update: ~ 358KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 365KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT Update: ~ 288KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074552

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3074553)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật
  bảo mật có

  kích cỡ tệp 8,1:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 for x64 Update: ~ 366KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1 Update: ~ 357KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 290KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074553

 • MS15-101: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3074554)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản cập 2008 Nhật bảo mật
  , Windows
  Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 1749KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista for x64 Update: ~ 1749KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3074554

 • MS15-102: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3082089)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật
  :

  • KB2893519 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • KB3035553 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2


  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3057KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1867KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1847KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 5306KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 9420KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 4503KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3082089

 • MS15-102: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3084135)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật:

  MS14-054 (KB2988948) trên Windows 8,1, windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  đích nền tảng: Windows 8,1, Windows rt* 8,1, Windows máy chủ 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 497KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 803KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 521KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 520KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 333KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 337KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 418KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 283KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 544KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 796KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 861KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 549KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3084135

 • MS15-105: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3087088)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật,
  mức độ
  2012 8,1 nghiêm trọng bảo mật
  ::

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 395KB


  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087088

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3081454)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3081451 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 8810KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 7346KB


  Mô tả: các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3081454

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB3092627)

  locale: tất cả
  triển khai: bản Cập Nhật được đề xuất/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB973687 trên Windows Server 2008 và Windows vista
  target Platform: windows 8,1,windows RT * 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8,Windows RT *, Windows Server 2012, Windows Server

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1716KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3341KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1734KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 1601KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 3392KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 1178KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 958KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 2123KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 2747KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3092627

 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows-tháng chín 2015 (KB890830)/Windows công cụ loại bỏ phần mềm độc hại-tháng chín 2015 (KB890830)-phiên bản Internet Explorer bản

  địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản Cập Nhật và cập nhật tự động thay thế: KB890830

  trên Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows vista, Windows Server 8,1 R2, Windows
  8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008, và Windows XP có kích
  cỡ tệp gần như: 2003

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows x64-September 2015 Cập Nhật: ~ 9247KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-bản Cập Nhật Tháng chín 2015: ~ 90759KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng chín 2015-tức là phiên bản Cập Nhật: ~ 45380KB


  Mô tả:
  sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra xem máy tính của bạn bằng các phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ mọi nhiễm trùng được tìm thấy. Nếu tìm thấy nhiễm trùng, công cụ sẽ hiển thị báo cáo trạng thái lần sau khi bạn khởi động máy tính của mình. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp mỗi tháng. Nếu bạn muốn tự chạy công cụ trên máy tính của mình, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm tải xuống của Microsoft, hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không phải là thay thế cho một sản phẩm diệt vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, bạn nên sử dụng một sản phẩm diệt vi-rút.

  https://support.microsoft.com/kb/890830

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3072305)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3072305

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 (KB3052480)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3052480

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3060746)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3060746

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3066441)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3066441

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3075249)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3075249

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3077715)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3077715

 • Bản Cập Nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3078667)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3078667

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3078676)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3078676

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3079318)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3079318

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT (KB3079850)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3079850

 • Upate for Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3080149)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3080149

 • Bản Cập Nhật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3083324)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3083324

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083325)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không cần cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3083325

Thứ ba, Tháng Chín 3, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, Tháng Chín 3, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho địa điểm của Windows được nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3083324)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật,
  nền tảng: Windows Embedded Standard 7, windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 2544KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3116KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3548KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083324

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083325)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3572KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2855KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2819KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083325

Thứ ba tháng Chín 1, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 1 tháng 9, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3092627)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Cập nhật Windows 7: ~ 946KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2229KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 2728KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3092627

Thứ năm, 27 tháng tám, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, 27 tháng tám, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3081448)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : MS15-093 (KB3081444) trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 383530KB

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 Update: ~ 193463KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081448

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3081449)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3074678 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 2543KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 1544KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081449

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3081451)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3081437 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 8780KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 7339KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3081451

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 10 (KB3081452)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3081441 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 5388KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 12026KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081452

Thứ ba, ngày 25 tháng 8, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 25 tháng 8, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3072318)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/3072318

Thứ năm, 20 tháng 8, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 20 tháng 8, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS15-093: bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer (KB3087985)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/3087985

Thứ ba, ngày 18 tháng 8, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 18 tháng 8, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • MS15-093: bản Cập Nhật bảo mật cho miền Internet Explorer (KB3087985)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 16834KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 7663KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 7149KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 7340KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 16376KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 5998KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 18867KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 6915KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64 Update: ~ 15062KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 7602KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 6457KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 8632KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 3023KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 16686KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 8975KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 5291KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4159KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 3018KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 1898KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 6907KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 6686KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15095KB

  • Internet Explorer 7 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 2174KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 3241KB

  • Internet Explorer 6 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 1795KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087985

 • MS15-093: Cumulative Update for Windows 10 (KB3081444)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Nồng

  Thay thế: KB3081438 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 376478KB

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 Update: ~ 188719KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081444

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3089023)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật cho
  nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 18529KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 8805KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 8429KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3089023

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3081437)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động và
  phân loại danh mục: ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3081427 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 6985KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 8412KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3081437

 • Cập Nhật dành cho miền địa phương Windows 10 (KB3081441)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: mức ưu tiên cao,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 10
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 5388KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 12023KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081441

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3052480)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 842KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1671KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3052480

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3060746)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 895KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 669KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 727KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3060746

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3066441)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 949KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 493KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 457KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 571KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1027KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 436KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3066441

 • Bản Cập Nhật dành cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3075249)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 111KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 99KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 99KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1229KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 903KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 875KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3075249

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3077715)

  locale: tất cả
  triển khai: tùy chọn/Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 629KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 531KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 572KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 775KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 500KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 323KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 475KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 678KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 162KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 177KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 491KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 592KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 520KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3077715

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3078667)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Cập nhật Windows 7: ~ 2837KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 875KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 1241KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3078667

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3078676)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 132KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 112KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 116KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3078676

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3079318)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1 và Windows RT* 8,1
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 83KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 73KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 77KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3079318

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT (KB3079850)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows 8 và Windows RT*
  gần đúng kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 66KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 67KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 66KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 74KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 73KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 65KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3079850

 • Bản Cập Nhật dành cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3080149)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 702KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1068KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 272KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 17125KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 8285KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 19838KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3080149

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3080457)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962182 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 40801KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 39844KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3080457

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081397)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962186 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 24641KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 25598KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081397

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081398)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962190 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 21939KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 20983KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081398

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081399)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962189 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 26518KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 27474KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081399

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081401)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962188 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 19592KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 20549KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081401

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081402)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962192 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 20825KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 21781KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081402

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081403)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962187 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 22966KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 23922KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081403

 • Cập Nhật cho địa phương Windows 8,1 (KB3081405)

  : tất cả
  triển khai: WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật, không bảo mật thay thế
  : KB2962191 trên
  nền tảng đích Windows 8,1: Windows 8,1 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 25407KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 26364KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081405

Thứ sáu, 14 tháng 8, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ sáu, ngày 14 tháng 8, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3081438)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : MS15-080 (KB3081436) trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 3985KB

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 369201KB

  • Bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 Update: ~ 186352KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081438

Thứ ba, 11 tháng tám, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 11 tháng 8, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3087916)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/Cập nhật tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: bản Cập Nhật bảo mật thay thế
  : KB3079777 trên windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server đích: windows 10, Windows 8,1
  , Windows RT *8,1 , Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT *Windows Server 2012
  2012

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 18527KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 10 Update: ~ 8806KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 11635KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 31235KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 10819KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 35880KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16167KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT Update: ~ 8429KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3087916

 • MS15-079: bản Cập Nhật bảo mật tích lũy cho miền Internet Explorer (KB3078071)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ nghiêm trọng:

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008

  Thay thế: MS15-31 (KB3065822) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Platform target: windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Server 2008, windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 54148KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 28738KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 28077KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 18585KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 40189KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 15483KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 43716KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 21622KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 22532KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 14617KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 30067KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 20946KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 54567KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 10945KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 28077KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 14615KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 14800KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 30071KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 10857KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 18740KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 7733KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 21413KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10361KB

  • Internet Explorer 6 cho WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10361KB

  • Internet Explorer 7 cho WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10361KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3078071

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3072303)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật của các

  nền tảng trong 2008 Windows Vista: Windows
  Server 2008 và Windows Vista gần như
  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 3,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x64 Update: ~ 8277KB

  • Microsoft .NET Framework 3,0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86 Update: ~ 6038KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072303

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3072305)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, đánh giá WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật của các

  nền tảng đích đến: 2008 7 và Windows Server
  2008 R2: MS15-044 (KB3048070)

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 SP1 x86 Update: ~ 5460KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 7674KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072305

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3072306)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật,
  mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-044 (KB3048071) trên windows 8 và Windows Server 2012
  2012 đích
  :

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8 Update: ~ 5292KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 6050KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072306

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật dành cho Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 và máy chủ Windows 2012 R2 (KB3072307)

  : tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, đánh 8,1 giá WSUS và danh mục
  : các bản Cập Nhật bảo mật, mức độ bảo mật của Windows 2012

  và Windows Server 8,1 R2 có

  kích cỡ tệp gần như:

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 Update: ~ 5273KB

  • Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 6006KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072307

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3072309)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật của hệ thống tiêu chuẩn bảo mật:

  2008
  Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15880KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 11166KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072309

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3072310)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, đánh giá WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật,
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  MS15-044 (KB3048077) trên Windows server 2008 và Windows Vista
  đích 2008:

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 2850KB

  • Microsoft .NET Framework 4,5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4619KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072310

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3072311)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập nhật bảo mật của

  2008 Windows Vista và windows Vista đích:
  Server 2008 và Windows Vista gần như
  kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 Update: ~ 2381KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x64 Update: ~ 3287KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072311

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3078601)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  bảo mật: Critical thay thế
  : MS15-078 (KB3079904) trên Windows 8,1 windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP
  nền tảng đích nhúng: Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2673KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3959KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2645KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 2990KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 4562KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 2486KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 4182KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 8411KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 8763KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6795KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 7871KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 4031KB

  • Cập Nhật 2009 và đồng thời: ~ 2337KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3078601

 • MS15-080: bản Cập Nhật bảo mật cho miền địa phương Windows 10 (KB3081436)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : KB3081424 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 186364KB

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 368943KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081436

 • MS15-082: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3075220)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật

  bảo mật:

  • MS13-029 (KB2813347) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2226KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 5156KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2381KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 4168KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 1924KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 2019KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 2265KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3873KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3987KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1572KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 2274KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 828KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3075220

 • MS15-082: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Vista (KB3075221)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá: điều quan trọng thay thế:
  MS13-029 (KB2813347) trên
  nền tảng đích Windows Vista: Windows Vista
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows Vista x64: ~ 3099KB

  • Bản cập nhật Windows Vista: ~ 1920KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3075221

 • MS15-082: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3075222)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản cập 2008 Nhật bảo mật của các


  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 1870KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3749KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3075222

 • MS15-082: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3075226)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật
  bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-069 (KB3070738) trên Windows Embedded Standard 7,
  Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có kích
  thước tệp gần 2008 như:

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 2358KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 4892KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3075226

 • MS15-083: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3073921)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật của các


  nền tảng mục tiêu: Windows Server 2008, windows Vista và Windows XP được nhúng vào các kích
  thước 2008 tệp gần đúng:

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 340KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 247KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 575KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 664KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3073921

 • MS15-084: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3076895) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: Security Updates
  Security Rating: điều quan trọng
  :

  • MS14-067 (KB2993958) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS15-039 (KB3046482) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1233KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2684KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1197KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 1595KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 3388KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 1171KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 2224KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 939KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 2720KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 2744KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 955KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 2121KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 1350KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3076895

 • MS15-085: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3071756)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật

  bảo mật:

  • MS15-025 (KB3035131) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • MS15-038 (KB3045999) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  • MS15-052 (KB3050514) trên Windows 8 và Windows Server 2012

  • MS15-076 (KB3067505) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 5544KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 3976KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 3812KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 13346KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 9365KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 7193KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 16583KB

  • Windows 7/Windows 7 Cập Nhật được nhúng vào: ~ 8218KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 18740KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2548KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3761KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 7013KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3071756

 • MS15-087: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008 (KB3073893)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật mức độ nghiêm trọng của các

  nền 2008 tảng
  :

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 x64: ~ 40KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008: ~ 40KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3073893

 • MS15-088: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB3046017) bản

  địa: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục:
  bản Cập Nhật bảo mật đánh
  giá mức độ nghiêm trọng: các nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows 8,1, Windows RT * 8,1
  , Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista gần như kích
  cỡ tệp: 2012

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 263KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 172KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 171KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 196KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 257KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 179KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 202KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 168KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 210KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 197KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 207KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 160KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3046017

 • MS15-088: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3079757) bản

  địa: tất cả
  triển khai: quan trọng/Cập nhật tự động, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-020 (KB3039066) trên Windows 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008 và
  nền tảng đích Windows Vista: Windows Vista Standard 7, Windows 7, windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6774KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 5407KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 17406KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 4059KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 7630KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 6255KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3079757

 • MS15-089: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB3076949) bản

  địa: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục:
  bản Cập Nhật bảo mật đánh
  giá mức độ nghiêm trọng: các nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows 8,1, Windows RT * 8,1
  , Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista gần như kích
  cỡ tệp: 2012

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 145KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 315KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 143KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 159KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 313KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 145KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 176KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 364KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 125KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 222KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3076949

 • MS15-090: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3060716)

  locale: tất cả
  triển khai: điều quan trọng/tự động phân loại, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật

  bảo mật:

  • MS15-025 (KB3035131) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • MS15-038 (KB3045999) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  • MS15-052 (KB3050514) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS15-076 (KB3067505) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 3373KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 4803KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 3385KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 12408KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 8554KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 6749KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 15676KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows được nhúng: ~ 7521KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 18673KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3486KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2293KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 7007KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3060716

 • MS15-092: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3083184)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật có định
  mức độ nghiêm 2012 trọng của

  tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8/Windows Server 2012 cho các hệ thống dựa trên x64 Update: ~ 21746KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8 Update: ~ 9139KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT Update: ~ 6506KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083184

 • MS15-092: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3083185)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật quan trọng/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản cập nhật bảo mật
  bảo 8,1 mật có

  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8,1 Update: ~ 9152KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 for x64 Update: ~ 21775KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows RT 8,1 Update: ~ 6522KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083185

 • MS15-092: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3083186)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản cập 2008 Nhật bảo mật

  , Windows Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86 Update: ~ 7596KB

  • Microsoft .NET Framework 4,6 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 15895KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083186

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật động cho Windows 10 (KB3081440)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/3081440

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, miền địa phương Windows 8 và Windows RT (KB3038936)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động Cập Nhật, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật, bản Cập Nhật rollups sẽ thay thế:
  KB3025417 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT * các
  kíchthước
  tệp 8,1 8,1 gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 3985KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 5056KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 3606KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 5946KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4722KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3145KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3038936

 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng tám 2015 (KB890830)/Windows công cụ loại bỏ phần mềm độc hại-tháng tám 2015 (KB890830)-phiên bản Internet Explorer bản

  địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, web/tự động
  Cập Nhật thay thế:
  KB890830 trên Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows vista, Windows Server 8,1 R2, Windows
  8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008, và Windows XP có kích
  cỡ tệp gần như: 2003

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows x64-August 2015 Update: ~ 99758KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows-Cập Nhật Tháng tám 2015: ~ 97803KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng tám 2015-IE Phiên bản Cập Nhật: ~ 48902KB

  Mô tả:
  sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra xem máy tính của bạn bằng các phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ mọi nhiễm trùng được tìm thấy. Nếu tìm thấy nhiễm trùng, công cụ sẽ hiển thị báo cáo trạng thái lần sau khi bạn khởi động máy tính của mình. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp mỗi tháng. Nếu bạn muốn tự chạy công cụ trên máy tính của mình, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm tải xuống của Microsoft, hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không phải là thay thế cho một sản phẩm diệt vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, bạn nên sử dụng một sản phẩm diệt vi-rút.

  https://support.microsoft.com/kb/890830

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3075851)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3075851

 • Bản Cập Nhật cho Windows 7 (KB2952664)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows 8 (KB2976978)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2976978


 • Bản Cập Nhật cho Windows 7 (KB2977759)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2977759

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3044374)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3044374

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3050267)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3050267

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3055343)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3055343

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3061493)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3061493

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3065013)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3065013

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3065988)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3065988

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT (KB3070071)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3070071

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3071663)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3071663

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3075853)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3075853

Thứ năm, 6 tháng tám, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 6 tháng 8, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3072318)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/3072318

Thứ tư, 5 tháng tám, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 5 tháng 8, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật tích lũy cho miền địa phương Windows 10 (KB3081424)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3074683 trên
  nền tảng đích Windows 10: Windows 10 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 325529KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 159272KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3081424

 • Bản Cập Nhật động cho miền địa phương Windows 10 (KB3081427)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập Nhật quan trọng/tự động
  : ưu tiên cao, không bảo mật thay thế
  : KB3074677 trên
  nền tảng mục tiêu Windows 10: Windows 10
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 8299KB

  • Bản cập nhật Windows 10: ~ 6820KB

  Mô tả:
  các bản Cập Nhật trong thể loại Cập Nhật động của Windows 10 được Windows 10 sử dụng để có được các cải thiện trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  https://support.microsoft.com/kb/3081427

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB3072318)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3072318

Thứ ba, ngày 4 tháng 8, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 4 tháng 8, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 (KB2952664)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 6258KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 5461KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 và Windows 8 (KB2976978)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 8,1 and Windows 8
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 4184KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 4801KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 4808KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 4196KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/2976978

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 7 (KB2977759)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 6263KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 5467KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/2977759

 • Bản Cập Nhật cho địa điểm của Windows được nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3075851)

  : tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật,
  nền tảng: Windows Embedded Standard 7, windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 2358KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 4892KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3075851

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3075853)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1 và Windows RT* 8,1
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 56KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 50KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 49KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/3075853

Thứ năm, ngày 30 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ năm, ngày 30 tháng 7, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 (KB3083669)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập nhật tùy chọn/tự động
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 8,1
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 50KB

  • Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 54KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3083669

Thứ tư, ngày 29 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 29 tháng 7, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Cập Nhật cho miền địa phương Windows 8,1 (KB3072318)

  : tất cả
  triển khai: phân loại Cập nhật tùy chọn/tự động
  : Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 8,1
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1463KB

  • Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 Cập Nhật: ~ 2385KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072318

Thứ ba, ngày 28 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 28 tháng 7, 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3055343)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật,
  nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 868KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 589KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 575KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3055343

Thứ ba, ngày 21 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2015.

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3061493)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1 và Windows RT* 8,1
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 56KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 50KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 49KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3061493

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3065013)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 889KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1164KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 923KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3065013

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8 và Windows RT (KB3070071)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật
  nền tảng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows 8 và Windows RT*
  gần đúng kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 65KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 66KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 66KB

  • Bản cập nhật Windows 8 x64: ~ 73KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 73KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 65KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3070071

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3071663)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không có bảo mật
  đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 3783KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 8411KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 3442KB

  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3071663

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows 8 và Windows 7 (KB3071740)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động và
  phân loại WSUS: bản Cập Nhật,
  nền tảng đích không bảo mật: Windows 8,1, Windows 8 và Windows 7 có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows 8: ~ 601KB

  • Bản Cập Nhật x64 của Windows 8.1/Windows 8: ~ 751KB

  • Bản cập nhật Windows 7 x64: ~ 684KB

  • Cập nhật Windows 7: ~ 603KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3071740

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 và Windows RT 8,1 (KB3072019)

  locale: tất cả
  triển khai: Cập nhật tùy chọn/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: Cập Nhật, không bảo mật
  đích nền tảng: Windows 8,1 và Windows RT* 8,1
  gần như kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1 x64: ~ 548KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 457KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 473KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072019

Thứ hai, ngày 20 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ hai, ngày 20 tháng 7, 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • MS15-078: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded (KB3079904)

  locale: tất cả
  triển khai: quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  bảo mật: Critical thay thế
  : MS15-077 (KB3077657) trên Windows 8,1 windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP
  nền tảng đích nhúng: Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 166KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 242KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 221KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 482KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 252KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 220KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 515KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 259KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 722KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 721KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 500KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 259KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 645KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3079904

Thứ sáu, ngày 17 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ sáu, ngày 17 tháng 7, 2015.

Những thay đổi đối với nội dung không bảo mật hiện có:

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1 (KB2976978)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Các nhị phân đã không thay đổi.

  • Bản cập nhật này không phải được cài đặt lại.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  https://support.microsoft.com/kb/2976978

Thứ tư, ngày 15 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB3079777)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật
  thay thế:

  • KB3065823 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT 8,1*, windows server 2012 R2, Windows RT*và Windows Server 2012
  gần như kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 18308KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 Update: ~ 8820KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1: ~ 8427KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 36142KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 Update: ~ 16333KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT Update: ~ 8429KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3079777

Thứ ba, ngày 14 tháng 7, 2015

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã được thay đổi được lên lịch cho bản phát hành vào thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB3057154)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  thay thế:

  • KB2923398 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  • KB2982378 trên Windows Embedded Standard 7

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, windows server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, windows Server 2008 R2, windows Server 2008 và Windows Vista có
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 7375KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 5995KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 3729KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6895KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 3718KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 6518KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 769KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 815KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 409KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3057154

 • MS15-006: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, và máy chủ Windows Server 2012 R2 (KB3004365)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-006 (KB3004365) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và các kích thước

  tệp Windows Server R2:8,1 2012

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1830KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 2904KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1765KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3004365

 • MS15-918899: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3065822)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật
  :

  • Quan trọng: Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP được nhúng

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Thay thế: MS15-056 (KB3058515) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và
  nền tảng mục tiêu Windows XP Embedded: windows 8,1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 89265KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows 8,1 Update: ~ 46260KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows RT 8,1: ~ 54955KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8 Update: ~ 27293KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 59514KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 10 cho Windows RT: ~ 22561KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 75944KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 44156KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 28108KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 31351KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 13967KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 66538KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 20909KB

  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 38065KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 37029KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 44205KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 24022KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 9621KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 28165KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 18944KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 13899KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 20905KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 Update: ~ 13607KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003: ~ 4433KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003: ~ 10629KB

  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 x64 Update: ~ 31614KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 14024KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 x64 Update: ~ 10806KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 31610KB

  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 x64 Update: ~ 24555KB

  • Internet Explorer 8 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 13622KB

  • Internet Explorer 6 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 4311KB

  • Internet Explorer 7 for WEPOS và POSReady 2009 Update: ~ 10640KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3065822

 • MS15-066: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008 R2 (KB3068364)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục: bản Cập Nhật bảo mật được

  đánh giá: điều quan trọng
  thay thế:

  • MS15-019 (KB3030630) trên Windows Server 2008 R2

  Nền tảng đích:
  kích cỡ tệp gần đúng của Windows Server 2008 R2:

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 470KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3068364

 • MS15-066: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và bản địa được nhúng (KB3068368) của Windows XP

  : tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, quan trọng/tự động Cập Nhật, WSUS và
  phân loại danh mục: Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-019 (KB3030398) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows vista,
  Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào các kích cỡ
  tệp: 2008 2003

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 237KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 618KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 474KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 1568KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 1068KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 678KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và đồng thời: ~ 685KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3068368

 • MS15-066: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2003 (KB3068404)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản cập nhật/tự động quan trọng, đánh giá WSUS và danh mục: các bản Cập Nhật bảo mật, mức độ nghiêm trọng: thay thế


  : MS15-019 (KB3030403) trên
  nền tảng đích Windows Server 2003 2003:

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 1537KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 1055KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 666KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3068404

 • MS15-067: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3067904) bản

  địa: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay
  thế: MS15-030 (KB3035017) trên windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7
  , Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có kích
  cỡ tệp gần đúng: 2012

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1425KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 1141KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 608KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 1047KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3067904

 • MS15-067: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, miền địa phương Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3069762)

  : tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  về mức độ nghiêm trọng bảo mật: quan trọng thay thế
  : MS15-030 (KB3036493) trên Windows 7 và Windows
  Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 1372KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 1115KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3069762

 • MS15-068: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB3046339)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 184KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 273KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 183KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 x64: ~ 182KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3046339

 • MS15-068: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3046359)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật,
  mức độ
  2012 8,1 nghiêm trọng bảo mật
  ::

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 92KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3046359

 • MS15-069: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3061512)

  locale: tất cả
  triển khai: thông tin cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : bản Cập Nhật bảo mật,
  mức độ bảo mật:
  nền tảng mục tiêu quan trọng: Windows 8,1, Windows RT* 8,1 và Windows Server 2012 R2
  :

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 44KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 36KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 36KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3061512

 • MS15-069: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, miền địa phương Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3067903)

  : tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật được
  đánh giá mức độ bảo mật: nền tảng
  mục tiêu quan trọng: Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào kích cỡ
  tệp gần đúng: 2008 2008

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 129KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 225KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 135KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 230KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 707KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 757KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 584KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 584KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 1718KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3067903

 • MS15-069: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3070738)

  miền địa phương: tất cả
  triển khai: các bản Cập Nhật/Cập nhật tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật:
  thay thế:

  • KB2984981 trên Windows Embedded Standard 7

  • KB2994023 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Nền tảng đích: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  kích cỡ tệp gần như:

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 4889KB

  • Windows 7/Windows 7 được nhúng vào bản Cập Nhật: ~ 2358KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3070738

 • MS15-071: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB3068457)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, các bản cập nhật quan trọng/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS15-027 (KB3002657) trên Windows server 2012 R2, windows server 2012, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  đích trên nền tảng: windows server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Server

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 x64: ~ 556KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2012 x64: ~ 511KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1333KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 864KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 903KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008 x64: ~ 1325KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2008: ~ 1046KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 681KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 1084KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 1530KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3068457

 • MS15-072: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3069392)

  bản địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Critical/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật
  :

  • MS14-036 (KB2964736) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS14-036 (KB2965155) trên Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • MS15-035 (KB3046306) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 492KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 949KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 455KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1026KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 566KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 436KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 362KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 183KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 534KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 188KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 538KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 358KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 623KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 1027KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 1460KB

  • Bản Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 632KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3069392

 • MS15-073: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3070102)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật: thay thế
  quan trọng
  : MS15-061 (KB3057839) trên Windows 8,1, windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và
  nền tảng mục tiêu Windows XP được nhúng: Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 , Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1931KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1661KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1682KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 2255KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 1869KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 1588KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 1142KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 1514KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 2984KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 2687KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 1030KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1351KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 1423KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 2492KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 3301KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 1421KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3070102

 • MS15-074: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3072630)

  bản địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bảo mật Cập Nhật
  mức độ nghiêm trọng bảo mật
  :

  • KB3000988 trên Windows Server 2003

  • KB3008627 trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  • KB3035553 trên Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

  • MS14-049 (KB2918614) trên Windows Embedded Standard 7 và Windows XP được nhúng

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 1909KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 Update: ~ 3755KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 1656KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 5135KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 9875KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 5403KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 3405KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows được nhúng: ~ 1869KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3993KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 4399KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 3697KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2024KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 3987KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 1885KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 5485KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 1633KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072630

 • MS15-075: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3072633)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS, và
  phân loại danh mục: bản Cập Nhật bảo mật
  đánh giá mức độ bảo mật: điều quan trọng thay thế
  : MS13-070 (KB2876217) trên nền tảng đích 2003 của Windows Server
  : Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần nhất:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 523KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1131KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 501KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 1284KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 582KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 599KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 của Windows Embedded: ~ 691KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 1530KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 2182KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 648KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 2028KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 1414KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 1047KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 2133KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 2873KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 1044KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3072633

 • MS15-076: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003 (KB3067505)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật:
  Điều quan trọng
  :

  • KB2923398 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  • MS13-102 (KB2898715) trên Windows Server 2003

  • MS15-031 (KB3046049) trên Windows Embedded Standard 7

  • MS15-052 (KB3050514) trên Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS15-055 (KB3061518) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  Nền tảng đích: Windows 8,1, Windows RT* 8,1, windows server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003
  kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2911KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 5232KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2921KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 8421KB

  • Cập nhật Windows 8: ~ 5517KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 4131KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 6732KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows 7 được nhúng chuẩn: ~ 3716KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 6519KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 2795KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 4733KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 6501KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 3162KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 1493KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 4130KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3067505

 • MS15-077: bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded (KB3077657)

  locale: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, important/Automatic Updates, WSUS và danh mục
  phân loại: bản Cập Nhật bảo mật: thay thế
  quan trọng
  : MS15-021 (KB3032323) trên Windows 8,1, windows RT 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và
  nền tảng mục tiêu Windows XP được nhúng: Windows 8,1, windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 , Windows Vista Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP được nhúng vào
  kích cỡ tệp gần như:

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 166KB

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 242KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 219KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 Update: ~ 482KB

  • Bản cập nhật Windows 8: ~ 252KB

  • Bản cập nhật Windows RT: ~ 219KB

  • Bản Cập Nhật chuẩn 7/Windows 7 được nhúng Windows: ~ 259KB

  • Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Update: ~ 515KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 720KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista x64 Update: ~ 501KB

  • Windows Server 2008 IA-64 Update: ~ 721KB

  • Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 260KB

  • Windows Server 2003 IA-64 Update: ~ 1337KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003 x64: ~ 857KB

  • Bản cập nhật Windows Server 2003: ~ 638KB

  • Cập Nhật 2009 và thông tin Cập Nhật của POSReady: ~ 645KB

  Mô tả:
  vấn đề bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan của Microsoft. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3077657

Nội dung không bảo mật mới:

 • Bản Cập Nhật cho miền địa phương được nhúng Windows 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB3065987)

  : tất cả
  triển khai: bản cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật thay thế:
  KB3065987 trên windows 7 và Windows Server 2008 R2
  đích: Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có
  kích cỡ tệp gần như:

  • Cập nhật Windows 7: ~ 2533KB

  • Bản cập nhật Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 3096KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 Update: ~ 3541KB  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3065987

 • Bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3065988)

  locale: tất cả
  triển khai: các bản cập nhật/tự động, phân loại WSUS và danh mục
  : Cập Nhật, không bảo mật được thay thế
  : KB3065988 trên windows 8,1, Windows RT 8,1, và
  Windows Server 2012 R2 có
  kích cỡ tệp:

  • Bản cập nhật Windows 8,1: ~ 2847KB

  • Bản cập nhật Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3560KB

  • Bản cập nhật Windows RT 8,1: ~ 2808KB


  Mô tả:
  cài đặt bản cập nhật này để giải quyết các vấn đề trong Windows. Để có danh sách đầy đủ các vấn đề được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên kết của Microsoft để biết thêm thông tin. Sau khi bạn cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn.

  https://support.microsoft.com/kb/3065988

 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng bảy 2015 (KB890830)/Windows công cụ loại bỏ phần mềm độc hại-tháng bảy 2015 (KB890830)-phiên bản Internet Explorer bản

  địa: tất cả
  triển khai: Windows Update, Microsoft Update, web/tự động
  Cập Nhật thay thế:
  KB890830 trên Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, windows 8, Windows Server 2012, windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP target Platform, Windows 7, Windows Server 8,1
  R2, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows Server 2012, và Windows XP có
  kích cỡ tệp gần như như sau:

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows x64 Edition-tháng bảy 2015 Cập Nhật: ~ 97769KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng bảy 2015 Cập Nhật: ~ 95754KB

  • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại Windows-tháng bảy 2015-tức là phiên bản Cập Nhật: ~ 47877KB


  Mô tả:
  sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra xem máy tính của bạn bằng các phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ mọi nhiễm trùng được tìm thấy. Nếu tìm thấy nhiễm trùng, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tr