Summary

This update enables you to join a meeting without an audio device through the Meeting Join Launcher when you set the Join meeting audio from option under Option > Skype Meetings > Joining conference calls to Skype for Business in Microsoft Skype for Business 2016. Additionally, if you accept a meeting invite audio toast, you can also join a meeting without an audio device.

How to get this update

To fix this issue, install the June 13, 2017, security update (KB3203382) for Skype for Business 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×