Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach. Na przykład znacznik wersji 2013 wskazuje, że ta funkcja jest dostępna w programie Excel 2013 i wszystkich nowszych wersjach.

Funkcja

Opis

MODUŁ.LICZBY

Zwraca wartość absolutną liczby.

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOSH

Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

ACOT
Excel 2013

Zwraca arcus cotangens liczby.

ACOTH
Excel 2013

Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby.

AGREGUJ

Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.

ARABSKIE
Excel 2013

Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską.

ASIN

Zwraca arcus sinus liczby.

ASINH

Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN2

Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.

ATANH

Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

PODSTAWA
Excel 2013

Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie.

ZAOKR.W.GÓRĘ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

KOMBINACJE

Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.

KOMBINACJE.A
Excel 2013

Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów.

COS

Zwraca cosinus liczby.

COSH

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COT
Excel 2013

Zwraca cotangens kąta.

COTH
Excel 2013

Zwraca cotangens hiperboliczny liczby.

CSC
Excel 2013

Zwraca cosecans kąta.

CSCH
Excel 2013

Zwraca cosecans hiperboliczny kąta.

DZIESIĘTNA
Excel 2013

Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną.

STOPNIE

Konwertuje radiany na stopnie.

ZAOKR.DO.PARZ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.

EXP

Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.

SILNIA

Zwraca silnię liczby.

SILNIA.DWUKR

Zwraca podwójną silnię liczby.

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w dół niezależnie od znaku liczby.

NAJW.WSP.DZIEL

Zwraca największy wspólny dzielnik.

ZAOKR.DO.CAŁK

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
Excel 2013

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności.

NAJMN.WSP.WIEL

Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.

LN

Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

LOG

Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

WYZNACZNIK.MACIERZY

Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.

MACIERZ.ODW

Zwraca odwrotność macierzy tablicy.

MACIERZ.ILOCZYN

Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.

MOD

Zwraca resztę z dzielenia.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.

WIELOMIAN

Zwraca wielomian dla zbioru liczb.

MACIERZ.JEDNOSTKOWA
Excel 2013

Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar.

ZAOKR.DO.NPARZ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.

PI

Zwraca wartość liczby Pi.

POTĘGA

Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.

ILOCZYN

Mnoży argumenty.

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Zwraca iloraz (całkowity).

RADIANY

Konwertuje stopnie na radiany.

LOS

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Funkcja TABELA.LOSOWO

Przycisk usługi Office 365

Zwraca tablicę liczb losowych w przedziale od 0 do 1. Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

LOS.ZAKR

Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.

RZYMSKIE

Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.

ZAOKR

Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

ZAOKR.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.GÓRA

Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.

SEC
Excel 2013

Zwraca secans kąta.

SECH
Excel 2013

Zwraca secans hiperboliczny kąta.

SUMA.SZER.POT

Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.

ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby.

SIN

Zwraca sinus danego kąta.

SINH

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

PIERW.PI

Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).

SUMY.CZĘŚCIOWE

Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.

SUMA

Dodaje argumenty.

SUMA.JEŻELI

Dodaje komórki określone przez podane kryterium.

SUMA.WARUNKÓW

Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.

SUMA.ILOCZYNÓW

Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.

SUMA.KWADRATÓW

Zwraca sumę kwadratów argumentów.

SUMA.X2.M.Y2

Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.X2.P.Y2

Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.XMY.2

Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

TAN

Zwraca tangens liczby.

TANH

Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

LICZBA.CAŁK

Przycina liczbę do wartości całkowitej.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×