Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Da bi se obezbedila tačnost funkcije, dosledna funkcionalnost koja ispunjava očekivanja i imena funkcija koja tačnije opisuju njihovu funkcionalnost, nekoliko Excel funkcija je ažurirano, preimenovano ili dodato u biblioteku funkcija u programu Excel 2010.

Zbog kompatibilnosti sa prethodnim verzijama, preimenovane funkcije su ostale dostupne sa starim imenima.

U ovom članku

Funkcije sa poboljšanjima tačnosti

Za sledeće funkcije su implementirane promene algoritma da bi im se povećala tačnost i unapredile performanse. Na primer, pošto funkcija BETADIST nije bila tačna, implementiran je novi algoritam da bi se poboljšala njena tačnost. Funkcija MOD sada koristi nove algoritme kako bi se postigla i tačnost i brzina, dok funkcija RAND sada koristi novi algoritam za slučajne brojeve.

Poboljšana funkcija

Kategorija funkcije

Funkcija ASINH

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Funkcija BETA.DIST, Funkcija BETADIST

Statističke funkcije (referenca) , Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija BETA.INV, funkcija BETAINV

Statističke funkcije (referenca) , Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija BINOM.DIST, funkcija BINOMDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija BINOM.INV, funkcija CRITBINOM

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija CHISQ.INV.RT, funkcija CHIINV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija CHISQ.TEST, funkcija CHITEST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija CONVERT

Inženjerske funkcije (referenca)

Funkcija CUMIPMT

Finansijske funkcije (referenca)

Funkcija CUMPRINC

Finansijske funkcije (referenca)

Funkcija ERF

Inženjerske funkcije (referenca)

Funkcija ERFC

Inženjerske funkcije (referenca)

Funkcija F.DIST.RT, funkcija FDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija F.INV.RT, funkcija FINV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija FACTDOUBLE

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Funkcija GAMMA.DIST, funkcija GAMMADIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija GAMMA.INV, funkcija GAMMAINV

Statističke funkcije (referenca)

Funkcije kompatibilnosti

Funkcija GAMMALN

Statističke funkcije (referenca)

Funkcija GEOMEAN

Statističke funkcije (referenca)

Funkcija HYPGEOM.DIST, funkcija HYPGEOMDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija IMLOG2

Inženjerske funkcije (referenca)

Funkcija IMPOWER

Inženjerske funkcije (referenca)

Funkcija IPMT

Finansijske funkcije (referenca)

Funkcija IRR

Finansijske funkcije (referenca)

Funkcija LINEST

Statističke funkcije (referenca)

FUnkcija LOGNORM.DIST, funkcija LOGNORMDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija LOGNORM.INV, funkcija LOGINV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija MOD

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Funkcija NEGBINOM.DIST, funkcija NEGBINOMDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija NORM.DIST, funkcija NORMDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti

Funkcija NORM.INV, funkcija NORMINV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti

Funkcija NORM.S.DIST, funkcija NORMSDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija NORM.S.INV, funkcija NORMSINV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija PMT

Finansijske funkcije (referenca)

Funkcija PPMT

Finansijske funkcije (referenca)

Funkcija POISSON.DIST, funkcija POISSON

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija RAND

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Funkcija STDEV.S, funkcija STDEV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija T.DIST.RT, funkcija TDIST

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija T.DIST.2T

Statističke funkcije (referenca)

Funkcija T.INV.2T, funkcija TINV

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija VAR.S, funkcija VAR

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Funkcija XIRR

Finansijske funkcije (referenca)

Vrh stranice

Preimenovane funkcije

Sledeće statističke funkcije (referenca) su preimenovane tako da budu doslednije sa definicijama funkcija u naučnoj zajednici i sa drugim imenima funkcija u programu Excel. Nova imena funkcija takođe tačnije opisuju njihovu funkcionalnost. Na primer, pošto CRITBINOM daje inverznu vrednost binomne raspodele, prikladnije ime je BINOM.INV.

Neke preimenovane funkcije, kao što je BETA.DIST, imaju dodatni parametar pa možete navesti tip raspodele (negativni koeficijent simetrije, kumulativno ili gustina verovatnoće).

Zbog kompatibilnosti sa prethodnim verzijama programa Excel, te funkcije su i dalje dostupne sa starim imenima u kategoriji Funkcije kompatibilnosti (referenca). Međutim, ako kompatibilnost sa prethodnim verzijama nije neophodna, trebalo bi da počnete da koristite preimenovane funkcije

Preimenovane statističke funkcije

Preimenovana funkcija

Funkcija kompatibilnosti

Funkcija BETA.DIST

Funkcija BETADIST

Funkcija BETA.INV

Funkcija BETAINV

Funkcija BINOM.DIST

Funkcija BINOMDIST

Funkcija BINOM.INV

Funkcija CRITBINOM

Funkcija CHISQ.DIST.RT

Funkcija CHIDIST

Funkcija CHISQ.INV.RT

Funkcija CHIINV

Funkcija CHISQ.TEST

Funkcija CHITEST

Funkcija CONFIDENCE.NORM

Funkcija CONFIDENCE

Funkcija COVARIANCE.P

Funkcija COVAR

Funkcija EXPON.DIST

Funkcija EXPONDIST

Funkcija F.DIST.RT

Funkcija FDIST

Funkcija F.INV.RT

Funkcija FINV

Funkcija F.TEST

Funkcija FTEST

Funkcija GAMMA.DIST

Funkcija GAMMADIST

Funkcija GAMMA.INV

Funkcija GAMMAINV

Funkcija HYPGEOM.DIST

Funkcija HYPGEOMDIST

Funkcija LOGNORM.DIST

Funkcija LOGNORMDIST

Funkcija LOGNORM.INV

Funkcija LOGINV

Funkcija MODE.SNGL

Funkcija MODE

Funkcija NEGBINOM.DIST

Funkcija NEGBINOMDIST

Funkcija NORM.DIST

Funkcija NORMDIST

Funkcija NORM.INV

Funkcija NORMINV

Funkcija NORM.S.DIST

Funkcija NORMSDIST

Funkcija NORM.S.INV

Funkcija NORMSINV

Funkcija PERCENTILE.INC

Funkcija PERCENTILE

Funkcija PERCENTRANK.INC

Funkcija PERCENTRANK

Funkcija POISSON.DIST

Funkcija POISSON

Funkcija QUARTILE.INC

Funkcija QUARTILE

Funkcija RANK.EQ

Funkcija RANK

Funkcija STDEV.P

Funkcija STDEVP

Funkcija STDEV.S

Funkcija STDEV

Funkcija T.DIST.2T

Funkcija TDIST

Funkcija T.DIST.RT

Funkcija TDIST

Funkcija T.INV.2T

Funkcija TINV

Funkcija T.TEST

Funkcija TTEST

Funkcija VAR.P

Funkcija VARP

Funkcija VAR.S

Funkcija VAR

Funkcija WEIBULL.DIST

Funkcija WEIBULL

Funkcija Z.TEST

Funkcija ZTEST

Vrh stranice

Nove funkcije

Sledeće funkcije su dodate u biblioteku funkcija programa Excel. Te funkcije mogu da se koriste u trenutnoj verziji programa Excel, ali nisu kompatibilne sa njegovim starijim verzijama. Ako je kompatibilnost sa prethodnim verzijama neophodna, možete da pokrenete kontrolor kompatibilnosti kako biste uneli neophodne izmene u radni list i izbegli greške.

Nova funkcija

Kategorija funkcije

Namena

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Funkcije datuma i vremena (referenca)

Daje broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija WORKDAY.INTL

Funkcije datuma i vremena (referenca)

Daje redni broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija AGGREGATE

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Daje zbir neke liste ili baze podataka

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija ISO.CEILING

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta „značaj“

Funkcija CHISQ.DIST

Statističke funkcije (referenca)

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.INV

Statističke funkcije (referenca)

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CONFIDENCE.T

Statističke funkcije (referenca)

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

Funkcija COVARIANCE.S

Statističke funkcije (referenca)

Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

Funkcija ERF.PRECISE

Inženjerske funkcije (referenca)

Daje funkciju greške

Funkcija ERFC.PRECISE

Inženjerske funkcije (referenca)

Daje komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti.

Funkcija F.DIST

Statističke funkcije (referenca)

Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.INV

Statističke funkcije (referenca)

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija GAMMALN.PRECISE

Statističke funkcije (referenca)

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija MODE.MULT

Statističke funkcije (referenca)

Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

Funkcija PERCENTILE.EXC

Statističke funkcije (referenca)

Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Statističke funkcije (referenca)

Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka

Funkcija QUARTILE.EXC

Statističke funkcije (referenca)

Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija RANK.AVG

Statističke funkcije (referenca)

Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija T.DIST

Statističke funkcije (referenca)

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.INV

Statističke funkcije (referenca)

Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepen slobode

Vrh stranice

Kompatibilnost sa prethodnim verzijama

Ako morate da delite radni list sa drugim osobama koje nemaju instaliran Excel 2010, umesto preimenovanih funkcija možete da koristite funkcije kompatibilnosti. Starije verzije programa Excel prepoznaju stara imena i daju očekivane rezultate.

Pronalaženje funkcija kompatibilnosti

Da biste pronašli sve funkcije kompatibilnosti, uradite sledeće:

  1. Na kartici Formule, u grupi Biblioteka funkcija izaberite stavku Umetni funkciju.

  2. U polju Ili izaberite kategoriju izaberite stavku Kompatibilnost.

    Dijalog „Umetanje funkcije“

Izbor odgovarajuće funkcije u radnom listu

Kad počnete da unosite funkciju u radni list, automatsko dovršavanje formula prikazuje spisak preimenovanih funkcija i funkcija kompatibilnosti. Specifične ikone olakšavaju vam da kliknete na onu koju želite da koristite.

Primer automatskog dovršavanja formula

Proveravanje problema sa kompatibilnošću

Kao što je pomenuto ranije u ovom članku, nove funkcije nisu kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel. Starije verzije programa Excel ne mogu da prepoznaju nove funkcije i prikazaće se greška #NAME? umesto očekivanih rezultata. Pre nego što radnu svesku sačuvate u formatu datoteke starije verzije programa Excel, možete pokrenuti kontrolor kompatibilnosti da biste utvrdili da li su korišćene nove funkcije. Na taj način možete da unesete neophodne promene kako biste izbegli greške.

Da biste pokrenuli kontrolor kompatibilnosti, uradite sledeće:

  1. Kliknite na dugme Office, a zatim izaberite stavku Informacije.

  2. U okviru Priprema za daljenje izaberite stavku Proveri da li postoje problemi, a zatim izaberite stavku Proveri kompatibilnost.

    Dijalog „Kontrolor kompatibilnosti“

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×