Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dina Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till nya fotnoter och slutkommentarer samt ändrar, konverterar och tar bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en fotnot

När du läser eller navigerar i dokumentet läses fotnotsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan också snabbt navigera till och läsa bara fotnoterna i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter trycker du på Alt+S för att öppna fliken Referenser.

 2. Välj alternativet Nästa fotnot genom att trycka på O, N för att gå till nästa fotnotsreferensnummer i dokumentet.

  Tips: Tryck på P för att gå till föregående fotnotsreferensnummer.

 3. Om du vill hoppa till fotnotstexten i slutet av sidan trycker du på Alt+S, H. Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet öppnas fönstret Visa anteckningar. Tryck på Retur för att gå till fotnoter.

 4. Tryck på SR-tangenten+R för att börja läsa fotnoterna.

 5. Om du vill återgå till det aktuella fotnotsreferensnumret i dokumentets brödtext trycker du på Alt+S, H.

Läsa en slutkommentar

När du läser eller navigerar i dokumentet läses slutkommentarsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan snabbt navigera till och läsa bara slutkommentarerna i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument med slutkommentarer trycker du på Alt+S för att öppna fliken Referenser.

 2. Välj alternativet Nästa fotnot genom att trycka på O, X för att gå till nästa slutkommentarsreferensmarkering i dokumentet.

  Tips: Tryck på V om du vill gå till föregående slutkommentarsreferensmarkering.

 3. Om du vill hoppa till slutkommentarstexten i slutet av dokumentet trycker du på Alt+S, H. Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet öppnas fönstret Visa anteckningar. Tryck på Skift+Tabb+nedpil och tryck sedan på Retur för att gå till slutkommentarerna.

 4. Tryck på SR-tangenten+R när du vill börja läsa slutkommentarerna.

 5. Om du vill återgå till den aktuella slutkommentarsreferensmarkeringen i dokumentets brödtext trycker du på Alt+S, H.

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

Du kan flytta till och från en fotnots- eller slutkommentarsreferens medan du läser ett dokument med en skärmläsare.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer placerar du markören på en fotnots- eller slutkommentarsreferens. Du hör: "Fotnotsreferens" eller "Slutkommentarsreferens".

 2. Tryck på SR-tangenten+Insert för att gå till fotnotsreferenstexten i slutet av sidan. Du hör fotnots- eller slutkommentarsreferensen, till exempel "Fotnot 1".

 3. Om du vill läsa fotnoten eller slutkommentaren trycker du på SR-knappen+R.

 4. Om du vill gå tillbaka till den ursprungliga fotnots- eller slutkommentarsmarkeringen i dokumentets brödtext trycker du på SR-knappen+Skift+Insert.

Lägga till en fotnot

Word infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till fotnotsreferenstexten längst ned på sidan.

 1. När du har öppnat dokumentet placerar du markören där du vill infoga fotnoten.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Välj alternativet Infoga fotnot genom att trycka på F. Du hör referensnumret eller markeringen som lagts till i texten och fokus flyttas längst ned på sidan.

 4. Skriv fotnotsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstexten trycker du på Alt+S, H för att återgå till fotnotsreferensmarkeringens insättningspunkt i brödtexten i dokumentet.

Lägga till en slutkommentar

Word infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till slutkommentarsreferenstexten i slutet av dokumentet.

 1. När du har öppnat dokumentet placerar du markören där du vill infoga slutkommentaren.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Välj alternativet Infoga slutkommentar genom att trycka på E. Du hör referensmarkeringen eller talet som lagts till i texten och fokus flyttas till slutet av dokumentet.

 4. Skriv slutkommentarsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstexten trycker du på Alt+S, H för att återgå till slutkommentarsreferensmarkeringens insättningspunkt i brödtexten i dokumentet.

Anpassa fotnoter och slutkommentarer

Du kan ändra hur fotnoter och slutkommentarer visas i dokumentet. Du kan till exempel ändra talformatet eller den plats där referenstexten visas i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer trycker du på Alt+S för att öppna fliken Referenser.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. I dialogrutan kan du till exempel välja:

  • Där fotnoten eller slutkommentaren ska visas i dokumentet.

  • Det numreringsformat som ska användas för vart och ett.

  • Det nummer du vill börja med.

  • Om du vill använda löpande numrering för hela dokumentet eller börja om i varje avsnitt.

   Tips: Om du vill börja om numrering av fotnoter eller slutkommentarer måste du också infoga en avsnittsbrytning i dokumentet:

   1. Placera markören där du vill att avsnittsbrytningen ska ske.

   2. Tryck på Alt+P, B för att öppna menyn Brytningar.

   3. Tryck på nedåtpilen för att välja vilken typ av avsnittsbrytning du vill använda och tryck på Retur för att infoga den.

  • Oavsett om de definierade ändringarna tillämpas på hela dokumentet eller bara på det aktuella avsnittet.

  Tryck på Tabb för att flytta mellan dialogrutans fält och knappar. Använd piltangenterna för att gå igenom alternativen i ett fält och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill använda ändringarna i ett dokument med befintliga fotnoter eller slutkommentarer trycker du på Tabb flera gånger tills du kommer till knappen Använd. Tryck på blanksteg om du vill använda ändringarna i dokumentet och stänga dialogrutan.

  Om du vill använda inställningarna i ett dokument utan befintliga fotnoter eller slutkommentarer, trycker du på Tabb flera gånger tills du kommer till knappen Infoga. Tryck på blanksteg för att infoga en fotnot eller slutkommentar i dokumentet och stänga dialogrutan.

Obs!: Om du vill redigera utseendet på fotnoter och slutkommentarer i dokumentet kan du redigera textformaten Fotnotstextoch Slutkommentar. Öppna fönstret Format genom att gå till en fotnot eller slutkommentar, trycka på Skift+F10 för att öppna snabbmenyn, trycka på nedpilen tills du hör "Format" och trycka på Retur.

Konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller vice versa.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer trycker du på Alt+S för att öppna fliken Referenser.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills du kommer till knappen Konvertera och tryck sedan på blanksteg för att markera den. Dialogrutan Konvertera anteckningar öppnas.

 4. I dialogrutan Konvertera anteckningar använder du piltangenterna för att ändra valen tills det alternativ du vill använda är markerat. Tryck på Tabb för att gå till knappen OK och tryck på blanksteg för att markera den. Dialogrutan Konvertera anteckningar stängs och fokus återgår till dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer.

 5. Knappen Infoga är markerad i dialogrutan. Tryck på blanksteg för att utföra konverteringen och stänga dialogrutan.

Ta bort fotnoter eller slutkommentarer

Om du vill ta bort en fotnot eller slutkommentar ska du ta bort referensnumret eller markeringen i brödtexten, inte fotnots- eller slutkommentarsreferenstexten i slutet av sidan, avsnittet eller dokumentet. Om du tar bort referenstexten finns referensnumret eller markeringen kvar i dokumentet. När du tar bort referensnumret eller markeringen tas noten bort helt och de återstående referensnumren eller markeringarna uppdateras.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer trycker du på Alt+S för att öppna fliken Referenser.

 2. Välj fotnoter eller slutkommentarer genom att trycka på O, och använd sedan uppåt- och nedåtpil för att bläddra igenom alternativen. När du flyttar hör du tangenterna för objekten.

 3. Om du vill välja en fotnot eller slutkommentar trycker du på motsvarande tangent, till exempel N för Nästa fotnot. Markören placeras nu framför fotnotens eller slutkommentarens referensmarkering i brödtexten.

 4. Om du vill ta bort referensen med Skärmläsaren trycker du på Delete två gånger. Skärmläsaren meddelar: "Ta bort".

  Tryck på Delete i JAWS. JAWS meddelar: "Markerat tomt utrymme." Tryck sedan på Delete igen. Fotnoten eller slutkommentaren tas nu bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i Word dokument. Du kan också lägga till nya fotnoter och slutkommentarer samt ändra, konvertera och ta bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Lägga till en fotnot

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en fotnot.

 2. Tryck på Kommando+Alt+F. Du hör "Fotnot", följt av numret på anteckningen och sedan "Redigera text". Fokus flyttas till fotnotsavsnittet.

 3. Skriv fotnotstexten.

Lägga till en slutkommentar

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en slutkommentar.

 2. Tryck på Kommando+Alt+E. Du hör "Slutkommentar", följt av numret på anteckningen och sedan "Redigera text". Fokus flyttas till avsnittet för slutkommentaren.

 3. Skriv slutkommentarstexten.

Hoppa till och läsa en fotnot eller slutkommentar

VoiceOver läser upp fotnoter och slutkommentarer när du läser ett dokument.

 1. När VoiceOver meddelar en fotnot eller slutkommentar, stoppar du läsläget och trycker på vänsterpilen tills du hör numret på anteckningen.

 2. Om du vill hoppa till fotnots- eller slutkommentarstexten trycker du på och håller ned Ctrl+Alt+Skift och trycker snabbt på blanksteg två gånger.

  VoiceOver läser upp anteckningstexten. Om VoiceOver inte börjar läsa anteckningstexten automatiskt trycker du på Ctrl+Alt+A.

Navigera mellan fotnoter eller slutkommentarer

Du kan enkelt flytta från en fotnot eller slutkommentar till en annan.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Start, markerad flik".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör "Referenser, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Nästa fotnot, menyknapp" och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda. Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Fokus flyttas till den markerade anteckningen. VoiceOver läser upp anteckningstexten.

 4. Om du vill fortsätta flytta till nästa eller föregående anteckning trycker du på Ctrl+Alt+Skift+M, trycker på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller vice versa.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+M. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Infoga" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fotnot, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: "Fotnoter och slutkommentarer, plats."

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Konvertera, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör: "Konvertera anteckningar, dialogruta".

 5. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen tills du hör det alternativ du vill använda.

 6. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "OK, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Hoppa till den fotnot eller slutkommentar som du vill ta bort i brödtexten.

 2. Tryck på Backsteg tills du hör: "Fotnot" eller "Slutkommentar, markering borttagna". Både anteckningsmarkören i brödtexten och anteckningstexten tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i Word dokument. Du kan också lägga till nya fotnoter och slutkommentarer eller ta bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för iOS finns i Pekguiden för Word för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Lägga till en fotnot

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en fotnot och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel "Start, flik".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn expanderas.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Knappen Infoga fotnot" och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver meddelar fotnotsnumret och fokus flyttas till fotnotstextfältet i dokumentets brödtext.

 6. Dra ett finger längs skärmens högra sida tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 7. Skriv fotnotstexten med hjälp av skärmtangentbordet.

Lägga till en slutkommentar

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en slutkommentar och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel "Start, flik".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn expanderas.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Infoga slutkommentar, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver meddelar slutkommentarsnumret och fokus flyttas till textfältet för slutkommentaren i dokumentet.

 6. Dra ett finger längs skärmens högra sida tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 7. Skriv slutkommentarstexten med hjälp av skärmtangentbordet.

Hoppa till och läsa en fotnot eller slutkommentar

 1. Svep åt höger i dokumentets brödtext tills VoiceOver meddelar en fotnot eller slutkommentar. Du hör till exempel "Fotnotsreferens" följt av fotnotsnumret.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till textfältet för fotnoten eller slutkommentaren, och VoiceOver läser upp anteckningen.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Svep åt höger i dokumentets brödtext tills VoiceOver meddelar en fotnot eller slutkommentar. Du hör till exempel "Fotnotsreferens" följt av fotnotsnumret.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till textfältet för fotnoten eller slutkommentaren.

 3. Ta bort texten från fotnots- eller slutkommentarsfältet med hjälp av skärmtangentbordet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i Word dokument. Du kan också lägga till nya fotnoter och slutkommentarer samt formatera och ta bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägga till en fotnot

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en fotnot och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Fler alternativ, växel" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Flikmeny" följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Knappen Fotnot" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till fotnotstextfältet och skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 6. Skriv fotnotstexten med hjälp av skärmtangentbordet.

Lägga till en slutkommentar

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en slutkommentar och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Fler alternativ, växel" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Flikmeny" följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Slutkommentar, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till textfältet för slutkommentaren och skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 6. Skriv slutkommentarstexten med hjälp av skärmtangentbordet.

Hoppa till och läsa en fotnot eller slutkommentar

 1. TalkBack läser upp fotnoter och slutkommentarer när du läser ett dokument. Du hör till exempel "Fotnotsreferens" följt av fotnotsnumret. Om du vill hoppa till fotnots- eller slutkommentarstexten dubbeltrycker du på skärmen.

  TalkBack läser upp anteckningen automatiskt.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Gå till fotnotens eller slutkommentarens referensmarkering som du vill ta bort.

 2. Svep uppåt och sedan åt höger för att öppna den lokala snabbmenyn. Du hör: "Avisering, lokal snabbmeny."

 3. Svep åt höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Avisering, åtgärder".

 4. Svep åt höger tills du hör "Snabbmenyn Start" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Klipp ut, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fotnots- eller slutkommentarsreferensen och anteckningstexten tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

AnvändWord för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dina Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Du lär dig hur du lägger till nya fotnoter och slutkommentarer samt formaterar och tar bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

Inom det här ämnet

Läs fotnoter

 1. Tryck på Alt +Windows+S, S, F i dokumentet för att öppna fotnotsfönstret.

 2. Tryck på SR-tangenten + Högerpiltangent för att läsa innehållet i fotnoten.

 3. Om du vill navigera mellan fotnoterna i dokumentet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör antingen "Knappen Föregående fotnot" eller "Knappen Nästa fotnot" och trycker sedan på Retur.

 4. Stäng fotnotsfönstret genom att trycka på Esc.

Läsa slutkommentarer

 1. Tryck på Alt +Windows+S, S, E i dokumentet för att öppna fönstret för slutkommentaren.

 2. Tryck på SR-tangenten + Högerpiltangent för att läsa innehållet i slutkommentaren.

 3. Om du vill navigera mellan slutkommentarerna i dokumentet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör antingen "Föregående slutkommentar, knapp" eller "Nästa slutkommentar, knapp" och trycker sedan på Retur.

 4. Stäng fönstret slutkommentar genom att trycka på Esc.

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

Skärmläsaren läser upp fotnoter och slutkommentarer när du läser ett dokument.

 1. När skärmläsaren läser upp ett nummer för fotnoten eller slutkommentaren stoppar du läsläget och trycker på vänster piltangent tills du hör numret på fotnoten, följt av "Grupp, fotnot" eller "Grupp, slutkommentar" och sedan numret på anteckningen igen.

 2. Om du vill hoppa till fönstret fotnot eller slutkommentar trycker du på Ctrl+F8.

Lägga till en fotnot

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en fotnot.

 2. Tryck på Alt+ Windows tangenten + S, R, F. Du hör: "Redigerar fotnot."

 3. Skriv fotnotstexten.

 4. Stäng fotnotsfönstret genom att trycka på Esc.

Lägga till en slutkommentar

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill lägga till en slutkommentar.

 2. Tryck på Alt +Windows tangenten + S, R, E. Du hör: "Redigerar slutkommentar".

 3. Skriv texten för slutkommentaren.

 4. Stäng fönstret slutkommentar genom att trycka på Esc.

Formatera fotnoter

Du kan ändra teckensnitt, storlek och fotnotens indrag. Ändringarna kan tillämpas på en eller alla fotnoter.

 1. Tryck på Alt +Windows+S, S, F i dokumentet. Du hör: "Redigerar fotnot."

 2. Tryck på SR-tangenten + Högerpil tills du hör "Formatera fotnoter, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Dialogruta, Formatalternativ". Fokus är på menyn Teckensnittstyp.

 3. Tryck på Alt+nedpil för att ändra teckensnitt. Menyn Teckensnittstyp expanderas. Tryck på nedåtpilen tills du hör den teckensnittstyp du vill använda och tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på Tabb tills du hör "Teckenstorlek" och trycker sedan på Alt + nedåtpil. Tryck på nedåtpilen tills du hör den teckenstorlek du vill använda och tryck sedan på Retur.

 5. Om du vill ändra indraget trycker du på Tabb tills du hör det indragsalternativ som du vill använda. Du hör också om alternativet är på eller av. Tryck på Retur för att välja den.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ändringarna endast i den aktuella fotnoten trycker du på Tabb tills du hör "Använd, knapp" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill tillämpa ändringarna på alla fotnoter trycker du på Tabb tills du hör "Använd för alla, knapp" och trycker sedan på Retur.

 7. Tryck på Esc för att återgå till brödtexten.

Formatera slutkommentarer

Du kan ändra teckensnitt och storlek samt indrag av slutkommentarer. Ändringarna kan tillämpas på en eller alla slutkommentarer.

 1. Tryck på Alt+Windows S, S, E i dokumentet. Du hör: "Redigerar slutkommentar".

 2. Tryck på SR-tangenten + Högerpil tills du hör "Formatera slutkommentarer, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Dialogruta, formatalternativ." Fokus är på menyn Teckensnittstyp.

 3. Tryck på Alt+nedpil för att ändra teckensnitt. Menyn Teckensnittstyp expanderas. Tryck på nedåtpilen tills du hör den teckensnittstyp du vill använda och tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på Tabb tills du hör "Teckenstorlek" och trycker sedan på Alt + nedåtpil. Tryck på nedåtpilen tills du hör den teckenstorlek du vill använda och tryck sedan på Retur.

 5. Om du vill ändra indraget trycker du på Tabb tills du hör det indragsalternativ som du vill använda. Du hör också om alternativet är på eller av. Tryck på Retur för att välja den.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ändringarna endast för aktuella slutkommentarer trycker du på Tabb tills du hör "Använd, knapp" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill använda ändringarna i alla slutkommentarer trycker du på Tabb tills du hör "Använd för alla, knapp" och trycker sedan på Retur.

 7. Tryck på Esc för att återgå till brödtexten.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Gå till fotnoten eller slutkommentaren som du vill ta bort.

 2. Tryck på Ctrl+F8 för att hoppa till fönstret fotnoter eller slutkommentarer.

 3. Ta bort texten i fotnoten eller slutkommentaren.

 4. Tryck på Esc för att återgå till fotnotens eller slutkommentarens referensnummer i brödtexten.

 5. Tryck på Skift+vänster- eller högerpilen för att markera referensnumret i brödtexten och tryck sedan på Delete.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×