Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook.

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng các tùy chọn định dạng khác nhau và sử dụng đầu đề để cải thiện tính dễ đọc cho thư của bạn.

Biểu tượng trang trí. bạn cần hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong Outlook, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Thay đổi kích cỡ hoặc định dạng văn bản hoặc Phóng to văn bản và ứng dụng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản

 1. Để bắt đầu soạn email, nhấn Ctrl+N trong Hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: "Untitled, message" (Thư Chưa có tiêu đề), theo sau là định dạng thư và "Window, To, editing" (Cửa sổ, Tới, chỉnh sửa).

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về soạn email trong Outlook, hãy tham khảo mục "Create và gửi email" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 2. Nếu cần, nhấn phím Tab nhiều lần để đi đến nội dung thư. Khi tiêu điểm di chuyển đến nội dung thư, bạn sẽ nghe thấy tiêu đề thư, theo sau là "Message, editing" (Đang chỉnh sửa thư). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Message, edit" (Chỉnh sửa thư).

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để dẫn hướng văn bản thư, hãy sử dụng các phím mũi tên.

  • Để thêm văn bản, hãy bắt đầu nhập.

  • Để chọn văn bản, nhấn Shift+phím mũi tên cho đến khi bạn đã chọn đoạn văn bản mình muốn.

  • Để thay thế một đoạn văn bản, nhấn Shift+phím mũi tên cho đến khi bạn đã chọn đoạn văn bản mình muốn, rồi nhập văn bản mới.

Thay đổi phông

 1. Khi soạn thư email, chọn đoạn văn bản bạn muốn thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn Alt+H, rồi F, F. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường phông chữ. Bạn sẽ nghe thấy phông chữ được chọn hiện tại.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển qua tùy chọn phông chữ. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển. Khi ở phông chữ bạn muốn sử dụng, nhấn Enter. Phông chữ được chọn sẽ được áp dụng.

Thay đổi phông chữ mặc định cho thư email

Khi bạn thay đổi phông chữ mặc định, phông chữ được chọn sẽ được áp dụng mỗi lần bạn sử dụng Outlook. Bạn có thể thay đổi phông chữ mặc định cho những thư mới mà bạn soạn, cũng như các thư trả lời và chuyển tiếp một cách độc lập.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T để mở cửa sổOutlook chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook options window" (Cửa sổ tùy chọn Bản trình chiếu).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Nhấn Alt+F để di chuyển tiêu điểm đến nút Mẫu nền thư và Phông chữ, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư mở ra với tab Mẫu nền thư Cá nhân được chọn.

 4. Để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn thay đổi, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi phông chữ mặc định cho tất cả các thư email mới mà bạn soạn, nhấn F.

  • Để thay đổi phông chữ mặc định cho thư trả lời và chuyển tiếp, nhấn O.

  • Để thay đổi phông chữ mặc định cho soạn thảo và đọc tin nhắn văn bản thuần, nhấn N.

 5. Hộp thoại Phông chữ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường Phông chữ. Để duyệt các tùy chọn phông chữ, nhấn phím Mũi tên xuống. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo phông chữ khi bạn di chuyển. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Hộp thoại Phông chữ đóng và bạn trở về hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư.

 6. Để chấp nhận thay đổi và áp dụng phông chữ mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

 7. Để đóng cửa sổOutlook Options và trở về dạng xem Outlook chính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Thay đổi cỡ phông

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản cần đổi kích cỡ hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn Alt+H, F, S. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường cỡ phông. Bạn sẽ nghe thấy cỡ phông hiện được chọn.

 3. Nhập cỡ phông mới bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Kích cỡ mới được áp dụng.

Thay đổi cỡ phông mặc định cho thư email

Khi bạn thay đổi cỡ phông mặc định, cỡ phông được chọn sẽ được áp dụng mỗi lần bạn sử dụng Outlook. Bạn có thể thay đổi cỡ phông mặc định cho những thư mới mà bạn soạn, cũng như các thư trả lời và chuyển tiếp một cách độc lập.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T để mở cửa sổOutlook chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook options window" (Cửa sổ tùy chọn Bản trình chiếu).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Nhấn Alt+F để di chuyển tiêu điểm đến nút Mẫu nền thư và Phông chữ, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư mở ra với tab Mẫu nền thư Cá nhân được chọn.

 4. Để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn thay đổi, chọn một trong các mục sau:

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định cho thư email mới mà bạn soạn, nhấn F.

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định cho thư trả lời và chuyển tiếp, nhấn O.

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định cho soạn thảo và đọc tin nhắn văn bản thuần, nhấn N.

 5. Hộp thoại Phông chữ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường Phông chữ. Để di chuyển tiêu điểm đến trường Kích cỡ, nhấn Alt+S. Bạn sẽ nghe thấy cỡ phông hiện tại. Để thay đổi cỡ phông, hãy nhập kích cỡ bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như 16, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Phông chữ đóng và bạn trở về hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư.

 6. Để chấp nhận thay đổi và áp dụng cỡ phông mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

 7. Để đóng cửa sổOutlook Options và trở về dạng xem Outlook chính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Thay đổi cỡ phông cho các mục trong hộp thư đến

Bố trí của hộp thư đến được gọi là dạng xem và bạn có thể tùy chỉnh dạng xem—hoặc thậm chí tạo các dạng xem mới—bằng cách sử dụng tab Dạng xem trong Outlook của mình.

 1. Trong Outlook, đi đến Hộp thư đến của bạn, rồi nhấn Alt+V, V. Hộp thoại Thiết đặt Dạng xem Nâng cao: Thu gọn sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy "Advanced View Settings" (Cài đặt Dạng xem Nâng cao).

  Mẹo: Để nhanh chóng đi đến Hộp thư đến của bạn, nhấn Ctrl+Shift+I.

 2. Để đi đến cài đặt phông chữ, nhấn O. Hộp thoại Thiết đặt Khác sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Other settings" (Cài đặt khác).

 3. Để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn thay đổi, chọn một trong các mục sau:

  • Để thay đổi cỡ phông cho đầu đề cột trong hộp thư đến của bạn, nhấn C.

  • Để thay đổi cỡ phông cho tiêu đề thư được hiển thị trong hộp thư đến của bạn, nhấn W.

  • Để thay đổi cỡ phông cho bản xem trước thư được hiển thị trong hộp thư đến của bạn, nhấn T.

 4. Hộp thoại Phông chữ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường Phông chữ và bạn sẽ nghe thấy: "Font" (Phông chữ). Để di chuyển đến trường Kích cỡ, nhấn Alt+S. Bạn sẽ nghe thấy cỡ phông hiện tại. Để thay đổi cỡ phông, hãy nhập kích cỡ bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như 16, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Phông chữ đóng và bạn trở về hộp thoại Thiết đặt Khác.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Thiết đặt Khác đóng lại.

 6. Để đóng hộp thoại Cài đặt Dạng xem Nâng cao: Thu gọn và áp dụng cỡ phông mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ trở về dạng xem chính của Outlook.

Sử dụng phông chủ đề

 1. Khi soạn thư email, nhấn Alt+P, T, F. Danh sách phông chủ đề mở ra và bạn sẽ nghe thấy tên của chủ đề hiện được chọn.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc Lên để di chuyển qua tùy chọn phông chữ. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển.

 3. Khi ở trên tùy chọn bạn muốn, nhấn Enter.

Áp dụng đậm, nghiêng hoặc gạch dưới

 1. Khi soạn thư email, chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để định dạng văn bản, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thêm đầu đề

 1. Khi soạn thư email, chọn đoạn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề hoặc đặt tiêu điểm nơi bạn muốn chèn đầu đề.

 2. Nhấn Alt+O, L. Lựa chọn Kiểu sẽ mở ra, và bạn sẽ nghe thấy: "Styles" (Kiểu).

 3. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn kiểu. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển.

 4. Khi ở trên kiểu đầu đề bạn muốn sử dụng, nhấn Enter. Nếu đã có đoạn văn bản được chọn, kiểu đầu đề sẽ được áp dụng cho đoạn văn bản đó. Nếu bạn đang chèn đầu đề mới, bạn có thể nhập đầu đề ngay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào thư email mới

 1. Để bắt đầu soạn thư email mới, dùng bốn ngón tay nhấn gần cuối màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Compose button" (Nút Soạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm được đặt trong trường Đến. Bạn sẽ nghe thấy "To, text field" (Trường văn bản Đến), theo sau là điểm chèn văn bản hiện tại.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về soạn email trong Outlook cho iOS, hãy tham khảo mục "Create và gửi email" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 2. Để di chuyển đến nội dung thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Email body, multi-line text field" (Nội dung email, trường văn bản nhiều dòng).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản. Để đi đến bàn phím, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay và trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím, ví dụ: "Return" (Trở về).

Chỉnh sửa văn bản trong thư email

 1. Khi soạn thư email, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển tới nội dung thư, nếu cần. Khi tiêu điểm di chuyển đến nội dung thư, bạn sẽ nghe thấy: "Email body, multi-line text field" (Nội dung email, trường văn bản nhiều dòng).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trượt ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình để di chuyển qua từng đoạn văn bản. Bạn cũng có thể đặt Rotor VoiceOver thành Dòng, Từ hoặc Ký tự rồi trượt nhanh lên hoặc xuống nhiều lần để di chuyển qua văn bản cho đến khi bạn đến được vị trí để chỉnh sửa hoặc thêm văn bản.

 3. Khi đến nơi bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấn đúp vào màn hình, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau để chỉnh sửa thông điệp email của bạn:

  • Để thêm văn bản, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập.

  • Để chọn một đoạn văn bản, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay và trượt ngón tay của bạn ra xa nhau.

  • Để áp dụng định dạng cho văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rich text formatting" (Định dạng văn bản có định dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng mình muốn, ví dụ: "Bold button" (Nút Đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình được tích hợp sẵn của Android, để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào thư email mới

 1. Để bắt đầu soạn thư email, trượt một ngón tay gần góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Compose button" (Nút Soạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Thư mới sẽ mở ra.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về soạn email trong Outlook cho Android, hãy tham khảo mục "Create và gửi email" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến nội dung thư email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box" (Hộp Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tin nhắn của bạn.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt ngón tay ra xung quanh nửa dưới màn hình. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục bàn phím, hãy nhấc ngón tay lên khi ở trên mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự. 

 4. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

Chỉnh sửa văn bản trong thư email

 1. Trong nội dung thư email, định vị đoạn văn bản bạn muốn chỉnh sửa. Trượt nhanh lên rồi xuống nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy chế độ điều hướng mình muốn sử dụng, chẳng hạn như "Words" (Từ) hoặc "Lines" (Dòng). Sau đó trượt nhanh lên hoặc xuống để dẫn hướng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy đoạn văn bản mình muốn chỉnh sửa. Tiêu điểm nằm ngay trước từ hoặc dòng văn bản được thông báo.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau để chỉnh sửa thư:

  • Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tin nhắn của bạn.

  • Để áp dụng định dạng cho văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show formatting options" (Hiển thị tùy chọn định dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng mình muốn, ví dụ: "Bold button" (Nút Đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, cỡ phông và áp dụng các tùy chọn định dạng khác nhau, chẳng hạn như đậm, nghiêng và gạch dưới.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào thư email mới

 1. Để bắt đầu soạn email mới, nhấn N trong Hộp thư đến của bạn. Cửa sổ thư mới sẽ thay thế Hộp thư đến. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Đến.

  Mẹo: Để tìm hiểu cách bắt đầu soạn email trong Outlook trên web, hãy tham khảo mục "Create và gửi email" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 2. Để đi đến nội dung thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Message body, edit" (Chỉnh sửa nội dung thư).

 3. Nhập tin nhắn của bạn.

Chỉnh sửa văn bản trong thư email

 1. Để chỉnh sửa thư email, trong nội dung thư, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để dẫn hướng văn bản thư, hãy sử dụng các phím mũi tên.

  • Để thêm văn bản, hãy nhập.

  • Để chọn đoạn văn bản, nhấn Shift+phím mũi tên.

  • Để thay thế một đoạn văn bản, hãy chọn văn bản, rồi nhập văn bản mới.

Thay đổi phông

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản để thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Formatting options" (Tùy chọn định dạng), theo sau là tùy chọn hiện được chọn.

 3. Nhấn phím Mũi tên trái, phải, lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ được chọn hiện tại.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn.

Thay đổi cỡ phông

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản để thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Formatting options" (Tùy chọn định dạng), theo sau là tùy chọn hiện được chọn.

 3. Nhấn phím Mũi tên trái, phải, lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông được chọn hiện tại.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn.

Áp dụng đậm, nghiêng hoặc gạch dưới

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản để thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để gạch dưới văn bản, nhấn Ctrl+U.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×