Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng ứng dụngOutlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp có thể có, đồng thời xem và sửa lỗi. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng tính năng này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Quan trọng: Các ứngOutlook mới dànhWindows hỗ trợ tài khoản cơ quan hoặc trường học được ExchangeMicrosoft 365 trợ. Hiện tại, các tài khoản Outlook cho Windows không hỗ trợ các loại tài khoản khác như Gmail, Yahoo!, iCloud hoặc các loại tài khoản khác kết nối thông qua giao thức POP/IMAP. Các Outlook mới choWindows cũng hiện không hỗ trợ triển khai Tại chỗ, Kết hợp hoặc Trao đổi Chủ quyền.

Lưu ý: 

 Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong email

 1. Trong email nháp, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Ribbon tabs" (Tab dải băng).

 2. Nhấn P để mở menu Tùy chọn, rồi nhấn P, R để mở menu Trình soạn thảo con.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Open editor" (Mở trình soạn thảo), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Trình soạn thảo mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mô tả ngắn gọn về nút Chính tả, rồi đến "Spelling" (Soát chính tả). Nhấn Enter. Bộ kiểm tra chính tả sẽ di chuyển đến từ sai chính tả đầu tiên và mở cửa sổ Đề xuất soát chính tả. Tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách đề xuất chính tả.

 5. Trong danh sách đề xuất chính tả, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chính tả hoặc cụm từ thay thế mình muốn, rồi nhấn Enter để thay thế từ đó.

  • Nếu bạn muốn bỏ qua lỗi hoặc thêm lỗi vào từ điển, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

   Sau khi sửa hoặc bỏ qua lỗi, tiêu điểm sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo.

 6. Lặp lại bước 5 cho mỗi lỗi.

 7. Khi Outlook hoàn tất việc xem lại chính tả, tiêu điểm sẽ tự động di chuyển đến cửa sổ Đề xuất ngữ pháp. Tiêu điểm nằm trên đề xuất ngữ pháp và bạn sẽ nghe thấy đề xuất. Nhấn Enter để chấp nhận đề xuất hoặc nhấn phím Tab để chọn một tùy chọn khác, ví dụ: bỏ qua đề xuất, rồi nhấn Enter. Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua đề xuất, tiêu điểm sẽ di chuyển đến đề xuất tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu có lỗi ngữ pháp, bộ đọc màn hình sẽ đọc đề xuất và lý do tại sao phần đó được đánh dấu là không chính xác, ví dụ: "Có thể cần có động từ trợ giúp hoặc động từ chính ở đây" hoặc "Loại bỏ khoảng trống thừa giữa các từ".

 8. Khi kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close pane" (Đóng ngăn), rồi nhấn Enter để đóng trình soạn thảo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển cài đặt của bạn sang Outlook mới

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hộp thư đến của bạn trong Outlook mới

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp có thể có khi bạn nhập, đồng thời xem và sửa lỗi. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Hãy xem mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong email

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, nhấn F7. Để sử dụng lệnh dải băng, nhấn Alt+V, Q, G. Cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bộ kiểm tra chính tả không tìm thấy sự cố nào, bạn sẽ nghe thấy: "Spelling and grammar check is complete" (Kiểm tra chính tả và ngữ pháp đã hoàn tất). Nhấn Phím cách để trở về email.

  Trình soát chính tả sẽ di chuyển đến từ sai chính tả đầu tiên và chính tả được đề xuất hoặc lỗi ngữ pháp có thể xảy ra đầu tiên và sửa đổi được đề xuất. Nếu có lỗi ngữ pháp, bạn sẽ nghe thấy lý do tại sao phần đó lại được gắn thẻ là không đúng, ví dụ: "Consider using concise language" (Cân nhắc sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn) hoặc "Remove extra space between words" (Loại bỏ khoảng trống thừa giữa các từ).

  Mẹo: Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một câu hoặc đoạn văn của email, chọn văn bản bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn F7.

 2. Để chuyển đến mục đầu tiên trong danh sách Đề xuất, nhấn phím Tab.

 3. Để nghe các đề xuất, trong danh sách Đề xuất, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chính tả hoặc cụm từ thay thế mình muốn.

 4. Để phản hồi lỗi được phát hiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, ví dụ: "Change" (Thay đổi), rồi nhấn Enter.

  Để biết thông tin về các phím tắt cần sử dụng, tham khảo mục Phím tắt cho cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp.

 5. Sau khi sửa hoặc bỏ qua lỗi, tiêu điểm sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo. Lặp lại quy trình cho từng lỗi.

 6. Khi bạn Outlook hoàn tất việc xem lại email, bạn sẽ nghe thấy: "Spelling and grammar check is complete" (Kiểm tra chính tả và ngữ pháp đã hoàn tất). Để quay lại email của bạn, nhấn Phím cách.

  Nếu bạn chỉ kiểm tra phần văn bản đã chọn và muốn quay lại email, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "No button" (Nút Không), rồi nhấn Phím cách. Để kiểm tra phần còn lại của email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn Enter.

Phím tắt trong cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp

Bảng sau đây tóm tắt các phím tắt trong cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bỏ qua từ được phát hiện một lần nhưng vẫn kiểm tra lại từ đó.

ALT+I

Bỏ qua từ được phát hiện trong toàn bộ email.

Alt+G

Thêm từ được phát hiện vào từ điển của chương trình.

Alt+A

Thay đổi từ được phát hiện thành từ được đề xuất trong danh sách Đề xuất.

Alt+C

Thay đổi tất cả trường hợp xuất hiện của một từ thành từ được đề xuất.

Alt+L

Mở hộp thoại Tùy chọn để chọn cách chương trình sửa chính tả và ngữ pháp cho tất cả email.

Alt+O

Bật tính năng Tự Sửa.

Alt+R

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp.

Alt+K

Kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp trong email

Để kiểm tra lại từ và ngữ pháp bạn đã chọn bỏ qua trước đó, bạn cần đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra, nhấn Alt+F, T. Tiêu điểm di chuyển đến tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling and autocorrect button" (Nút Soát chính tả và tự sửa), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Editor options window, Proofing" (Cửa sổ tùy chọn Trình soạn thảo, đang kiểm lỗi).

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recheck E-mail button" (Nút Kiểm tra lại Email), rồi nhấn Phím cách.

 4. Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên nút Có. Để đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp, nhấn Enter.

 5. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 6. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

 7. Để kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong email.

Phím tắt cho cài đặt chính tả và Tự Sửa

Sử dụng phím tắt trong bảng bên dưới để truy nhập và thay đổi một số cài đặt ngữ pháp và trình soát chính tả.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Từ một email, mở tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

Nhấn Alt+F, T, rồi nhấn phím Tab

Trong tab Thư, di chuyển đến nút Soát chính tả và Tự Sửa.

Alt+S

Chọn nút Soát chính tả và Tự Sửa, rồi mở tab Kiểm lỗi trong cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo.

Nhấn Phím cách, rồi đến phím Tab

Trong tab Kiểm lỗi:

Di chuyển đến và chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập.

Alt+P

Di chuyển đến và chọn hoặc xóa hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập.

Alt+M hai lần, rồi nhấn Phím cách

Di chuyển đến nút Kiểm tra lại Email.

Alt+K

Di chuyển đến nút Tùy chọn Tự Sửa, rồi mở cửa sổ Tự Sửa trong Email.

Alt+A

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, rồi kiểm tra email của mình sau khi hoàn tất. Việc kiểm tra đồng thời tất cả chính tả và ngữ pháp trong email sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng kiểm lỗi cho văn bản của mình.

 1. Trong email, nhấn Alt+F, T. Tiêu điểm di chuyển đến tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling and autocorrect, button" (Nút Soát chính tả và tự sửa), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Editor options window, Proofing" (Cửa sổ tùy chọn Trình soạn thảo, đang kiểm lỗi).

 3. Nhấn Alt+P để di chuyển đến hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập và để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 4. Nhấn Alt+M hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark grammar errors as you type checkbox" (Hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập). Nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 5. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 6. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp có thể có khi bạn nhập, cũng như xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Kiểm tra chính tả

Kiểm tra lỗi chính tả cho email, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với trình soát chính tả không.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy từ sai chính tả, theo sau là "misspelled" (sai chính tả).

  Mẹo: VoiceOver cũng thông báo lỗi chính tả khi bạn nhập. Bạn sẽ nghe thấy từ sai chính tả, theo sau là "misspelled" (sai chính tả).

 2. Để sửa từ sai chính tả, sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa từ sai chính tả, rồi nhập từ sửa.

  Để bỏ qua thông báo của VoiceOver về lỗi chính tả, tiếp tục nhập mà không cần bất cứ thao tác sửa nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, cũng như để xem và sửa lỗi. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình tường thuật có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Kiểm tra chính tả

 1. Trong khi viết email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, nhấn Ctrl+phím Mũi tên trái hoặc phải để đọc qua văn bản mỗi lần một từ.

 2. Khi bộ đọc màn hình thông báo một từ sai chính tả, nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh với chính tả được đề xuất sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên đề xuất và bạn nghe thấy đề xuất.

 3. Nếu có nhiều đề xuất chính tả, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy chính tả mình muốn sử dụng, rồi nhấn Phím cách.

 4. Nếu bạn không muốn thay đổi chính tả, nhấn Esc.

 5. Để di chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo, nhấn Ctrl+phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy từ sai chính tả tiếp theo.

 6. Lặp lại quy trình xem lại cho từng lỗi cho đến khi bạn đã xem lại toàn bộ email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×