Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày trong PowerPoint

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ và làm việc cùng với bạn bè hoặc đồng nghiệp trên bản trình bày trực tuyến. Cả đồng tác giả theo thời gian thực và đồng tác giả thông thường đều khả thi. Tùy chọn phía sau cho phép bạn xem những thay đổi của từng người ngay khi họ thực hiện thay đổi. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao cho bản trình bày của mình và chia sẻ chúng qua email ở các định dạng khác nhau, chẳng hạn như PDF.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm vị trí lưu trực tuyến

OneDrive sẵn dùng ngay khi bạn bắt đầu sử dụng PowerPoint, nhưng bạn có thể cần phải thêm một site SharePoint trong Microsoft 365 theo cách thủ công trước khi có thể tải lên hoặc lưu tệp vào SharePoint trong Microsoft 365.

 1. Để mở menu Lưu dưới dạng , nhấn Alt+F, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Save As tab item" (Đã chọn, mục tab Lưu Dưới dạng). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Save As tab” (Tab Lưu Dưới dạng).

 2. Nhấn A để thêm một vị trí lưu. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a Place tab" (Tab Thêm Địa điểm).

 3. Nhấn Y, 2 để thêm một SharePoint trong Microsoft 365 site.

 4. Khi được nhắc, hãy nhập địa chỉ email bạn sử dụng để truy nhập site SharePoint trong Microsoft 365 của mình, rồi nhấn Enter.

 5. Khi được nhắc, nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Site hiện sẵn dùng trong hộp thoại Chia sẻ và Lưu Như trong PowerPoint.

Tải lên và chia sẻ bản trình bày bằng OneDrive hoặc SharePoint Online

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong PowerPoint và tải bản trình bày lên OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365, để bạn có thể chia sẻ với người khác. Để biết hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy tham khảo mục "Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn" trong Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình.

Bằng cách tải bản trình bày lên OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365, bạn cũng có thể kiểm soát người chỉnh sửa tệp của mình, đảm bảo rằng mọi người đều nhìn thấy ngay những thay đổi mới nhất và truy nhập vào bản trình bày trên mọi thiết bị. Bạn có thể dễ dàng tải bản trình bày cũ và mới lên OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365.

Tải bản trình bày lên OneDrive hoặc SharePoint

Tải bản trình bày lên OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365 để chia sẻ bằng cách sử dụng các vị trí trực tuyến.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Lưu Như để tải bản trình bày lên một vị trí trực tuyến. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Lưu tệp bản trình bày của bạn" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 1. Trong PowerPoint, nhấn Alt+Z, S để mở hộp thoại Chia sẻ. Bạn sẽ nghe thấy "Upload locations" (Tải lên các vị trí) theo sau vị trí đầu tiên, ví dụ: "OneDrive, Microsoft".

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí mình muốn, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Naming your document, presentation name" (Đặt tên tài liệu, bản trình bày của bạn).

 3. Nhập tên cho bản trình bày của bạn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "People to share with, editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, người cần chia sẻ).

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ ngay bản trình bày, hãy thực hiện từ bước 2 trong mục Chia sẻ bản trình bày bằng OneDrive hoặc Sharepoint.

  • Nếu bạn muốn tiếp tục làm việc trên bản trình bày của mình và chia sẻ sau, hãy nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chia sẻ sẽ đóng lại.

Chia sẻ bản trình bày bằng OneDrive hoặc Sharepoint Online

Khi bạn đã tải bản trình bày lên OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365, bạn có thể gửi liên kết chia sẻ cho đồng nghiệp hoặc bạn bè của bạn trực tiếp từ PowerPoint. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát người có thể truy nhập và chỉnh sửa tệp của bạn, cũng như bạn không cần phải lo lắng về giới hạn kích cỡ tệp đính kèm email.

 1. Trong PowerPoint, nhấn Alt+Z, S để mở hộp thoại Chia sẻ. Bạn sẽ nghe thấy: "People to share with, editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, người cần chia sẻ).

 2. Nhập địa chỉ email hoặc tên của người mà bạn muốn chia sẻ bản trình bày, rồi nhấn Enter. Lặp lại cho các liên hệ khác bạn muốn chia sẻ bản trình bày.

 3. Để thêm thư tùy chọn, hãy nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a message" (Thêm thư). Nhập thư cho người nhận.

 4. Để xác định người có thể thao tác với liên kết chia sẻ, hãy nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn hiện tại, ví dụ: "Only people in your organization with the link can view and edit" (Chỉ những người trong tổ chức của bạn có liên kết mới có thể xem và chỉnh sửa). Rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Link settings page" (Trang cài đặt liên kết). Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn nhóm truy nhập mình muốn.

 5. Theo mặc định, những người mà bạn chia sẻ bản trình bày đều có thể chỉnh sửa. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem bản trình bày, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other settings, checked, Allow editing, checkbox" (Hộp kiểm Cài đặt khác, đã chọn, cho phép chỉnh sửa), rồi nhấn Phím cách.

 6. Để lưu các cài đặt truy nhập và thoát khỏi trang Cài đặt liên kết, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply button" (Nút Áp dụng), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Send link" (Gửi liên kết).

 7. Để chia sẻ bản trình bày, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter.

Chia sẻ liên kết đến bản trình bày của bạn

Bạn có thể tạo liên kết ngay từ PowerPoint đến bản trình bày của mình trong OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365 và gửi qua email hoặc tin nhắn tức thời thay vì gửi bản sao của bản trình bày.

 1. Trong PowerPoint, nhấn Alt+Z, S để mở hộp thoại Chia sẻ. Bạn sẽ nghe thấy: "People to share with, editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, người cần chia sẻ).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link, button" (Nút Sao chép liên kết), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Link created page" (Trang Liên kết đã tạo)

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy button" (Nút Sao chép), rồi nhấn Enter. Liên kết đã được sao chép.

  Để đóng hộp thoại, nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter.

 4. Dán liên kết, ví dụ: đến email hoặc tin nhắn tức thời.

Gửi email bản sao bản trình bày PowerPoint

Với PowerPoint, bạn có thể dễ dàng gửi email bản sao bản trình bày của mình để chia sẻ với người khác. Bạn có thể gửi bản sao theo định dạng bản trình bày gốc hoặc dưới dạng PDF. PowerPoint tự động chuyển đổi bản trình bày của bạn thành PDF và đính kèm tệp vào Outlook email.

Nếu bạn muốn lưu bản trình bày dưới dạng PDF, để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Lưu bản trình bày của bạn theo định dạng tệp khác" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 1. Trong PowerPoint, nhấn Alt+Z, S để mở hộp thoại Chia sẻ.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send a copy" (Gửi bản sao), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng tệp mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Một email Outlook mới sẽ mở ra với bản sao của bản trình bày được đính kèm. Tiêu điểm nằm ở trường Tới. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Để viết thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message" (Thư), rồi nhập văn bản của bạn.

 5. Nhấn Alt+S để gửi email.

Làm việc cùng nhau trong bản trình bày dùng chung

PowerPoint đồng tác giả cho phép nhiều người cộng tác và làm việc cùng nhau trên các bản trình bày. Đồng tác giả sẽ tự động bắt đầu khi nhiều người mở cùng một bản trình bày đã lưu trong OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365.

Những người đồng tác giả của bạn có thể truy nhập theo liên kết bạn đã gửi và bản trình bày của bạn sẽ mở ra trong phiên bản PowerPoint hoặc trên PowerPoint cho web. Nếu họ cũng đang sử dụng phiên bản PowerPoint cho web hoặc PowerPoint trên máy tính và đã đồng ý tự động chia sẻ thay đổi, bộ đọc màn hình của bạn sẽ cho biết "There are other users editing this slide" (Có những người dùng khác đang chỉnh sửa trang chiếu này) nếu có các đồng tác giả trên trang chiếu khi bạn dẫn hướng đến trang chiếu đó.

Bạn cần cài đặt đăng ký Microsoft 365 động và cài đặt phiên bản mới nhất của Microsoft 365 để đồng tác giả một bản trình bày.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chia sẻ và làm việc cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp trên bản trình bày trực tuyến. Bạn cũng có thể tạo bản sao PDF cho bản trình bày của mình và chia sẻ các bản sao này qua email.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu và chia sẻ bản trình bày bằng OneDrive

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong PowerPoint và lưu bản trình bày của bạn vào OneDrive, để bạn có thể chia sẻ chúng với người khác. Để biết hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy tham khảo mục "Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn" trong Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình.

Bằng cách lưu bản trình bày vào OneDrive, bạn cũng có thể kiểm soát người chỉnh sửa tệp của mình, đảm bảo rằng mọi người đều nhìn thấy ngay những thay đổi mới nhất và truy nhập vào bản trình bày trên mọi thiết bị. Bạn có thể dễ dàng lưu cả bản trình bày cũ và mới vào OneDrive.

Sau khi bản trình bày được lưu vào OneDrive, bạn đã sẵn sàng để chia sẻ bản trình bày với người khác.

Lưu bản trình bày vào OneDrive

 1. Trong PowerPoint 2016 for iOS, để lưu bản trình bày, nhấn vào nửa trên màn hình bằng 4 ngón tay, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save and close, button" (Nút, Lưu và đóng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save, ellipsis, button" (Nút, dấu chấm lửng, Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên tệp.

 4. Để chọn vị trí lưu, trượt nhanh liên tiếp sang phải qua "Places" (Địa điểm) cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản OneDrive của bạn, ví dụ: "OneDrive - Personal" (OneDrive - Cá nhân), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn muốn lưu vào thư mục OneDrive, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục bạn đang tìm kiếm, theo sau là "Button, folder, actions available" (Nút, thư mục, hành động sẵn dùng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để lưu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save, button" (Nút, Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Bản trình bày được lưu vào OneDrive với phần mở rộng tệp .pptx.

Chia sẻ bản trình bày trên OneDrive

 1. Sau khi bạn đã lưu bản trình bày trong OneDrive, nhấn vào nửa trên màn hình bằng 4 ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy tên bản trình bày.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu, button" (Nút, menu Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Share, heading" (Đầu đề, Chia sẻ).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people, button" (Nút, Mời mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Mời Mọi người sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type names or email addresses, text field" (Trường văn bản, Nhập tên hoặc địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó thì bạn có thể chỉ cần nhập tên.

  Lưu ý: Một hộp thoại có thể mở ra hỏi bạn có thể PowerPoint truy nhập Danh bạ của bạn không. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Don't allow, button" (Nút, Không cho phép) hoặc "OK, button" (Nút, OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Can edit, switch button, on” (Có thể chỉnh sửa, nút chuyển, bật). Theo mặc định, người được mời có thể chỉnh sửa bản trình bày của bạn. Nếu bạn muốn những người đó chỉ có thể xem bản trình bày, hãy nhấn đúp vào màn hình để tắt tùy chọn chỉnh sửa. Bạn sẽ nghe thấy: “Off” (Tắt).

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Include message (optional)" (Bao gồm thư (tùy chọn)). Nếu bạn muốn làm như vậy, nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập thư cho người nhận.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send, button" (Nút, Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Người nhận sẽ nhận được email kèm theo thông tin bản trình bày dùng chung. Bạn được đưa trở lại menu Chia sẻ.

Chia sẻ bản trình bày của bạn với những người khác

Với PowerPoint, bạn có thể dễ dàng gửi email bản sao bản trình bày của mình.

 1. Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint, hãy dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa trên màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên bản trình bày.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu, button" (Nút, menu Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Share, heading" (Đầu đề, Chia sẻ).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send a copy, button" (Nút, Gửi bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Gửi Bản sao sẽ mở ra.

  Mẹo: Theo mặc định, bản sao được gửi email trong định dạng PowerPoint gốc. Nếu thay vào đó, bạn muốn gửi tệp PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Format, PowerPoint presentation, button" (Nút, Định dạng, bản trình bày PowerPoint), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send with another app, button" (Nút, Gửi bằng một ứng dụng khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Mail, button" (Nút, Thư), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Bạn phải thiết lập tài khoản email trong Thư trước khi gửi bản trình bày từ PowerPoint.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To, text field" (Trường văn bản, Đến), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ email của người nhận. Tên tệp đính kèm được tự động dùng làm chủ đề email.

  Lưu ý: Một hộp thoại có thể mở ra hỏi bạn có thể PowerPoint truy nhập Danh bạ của bạn không. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Don't allow, button" (Nút, Không cho phép) hoặc "OK, button" (Nút, OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Send, button” (Nút, Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Người nhận sẽ nhận được email với tệp PDF đính kèm. Bạn được đưa trở lại menu Gửi Bản sao.

Lưu bản trình bày PowerPoint dưới dạng tệp PDF

Đôi khi bạn muốn chia sẻ bản trình bày với những người không có PowerPoint, đồng thời, bạn muốn giữ nguyên nội dung và định dạng. Để thực hiện điều đó, bạn có thể sử dụng PowerPoint để lưu bản trình bày của mình dưới dạng PDF trực tiếp OneDrive.

 1. Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint, hãy dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa trên màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên bản trình bày.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File, button" (Nút, Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File, heading" (Đầu đề, Tệp).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export, button" (Nút, Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập tên tệp.

 6. Để chọn vị trí OneDrive, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản OneDrive của mình, ví dụ: "OneDrive - Personal" (OneDrive - Cá nhân), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã lưu bản trình bày vào OneDrive, PowerPoint ghi nhớ và đưa bạn thẳng tới danh sách OneDrive mục.

 7. Nếu bạn muốn lưu vào thư mục OneDrive, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục bạn đang tìm kiếm, theo sau là "Button, folder, actions available" (Nút, thư mục, hành động sẵn dùng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để lưu bản sao PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Export, button" (Nút, Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chia sẻ và làm việc cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp trên bản trình bày trực tuyến. Khi bạn chia sẻ tệp từ OneDrive, bạn có thể mời mọi người xem hoặc chỉnh sửa bản trình bày hoặc gửi tệp dưới dạng tệp đính kèm email, ngay từ bản trình bày của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Lưu bản trình bày vào OneDrive

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong PowerPoint và lưu bản trình bày của bạn vào OneDrive, để bạn có thể chia sẻ chúng với người khác. Để biết hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy tham khảo mục "Mở PowerPoint for Android và đăng nhập" trong Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình. Bằng cách lưu bản trình bày vào OneDrive, bạn cũng có thể kiểm soát người chỉnh sửa tệp của mình, đảm bảo rằng mọi người đều nhìn thấy ngay những thay đổi mới nhất và truy nhập vào bản trình bày trên mọi thiết bị. Bạn có thể dễ dàng lưu cả bản trình bày cũ và mới vào OneDrive.

Sau khi bản trình bày được lưu vào OneDrive, bạn đã sẵn sàng để chia sẻ bản trình bày với người khác.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Back switch" (Không chọn, Chuyển lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem Hình thu nhỏ.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File, button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save As button" (Nút Lưu Như), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as, File menu closed, Enter a file name <current file name>" (Lưu dưới dạng, Menu tệp đã đóng, Nhập tên tệp <tên tệp hiện tại>).

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, nhấn đúp vào màn hình để mở bàn phím trên màn hình. Sử dụng bàn phím để xóa tên cũ hoặc tên mặc định trước, rồi nhập tên tệp mới. Khi bạn đã thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt tùy chọn vị trí lưu cho đến khi bạn tìm thấy tài khoản OneDrive của mình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh xuống sau đó lên. Bạn sẽ nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để lưu bản trình bày của bạn. Sau khi lưu, menu Tệp sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm quay lại bản trình bày.

Mẹo: Sau khi bạn đã lưu bản trình bày vào OneDrive, tất cả thay đổi sẽ được lưu ở đó khi bạn chọn Lưu, trừ khi bạn lưu bản trình bày vào một vị trí mới.

Chia sẻ bản trình bày qua OneDrive

Bạn có thể chia sẻ bản trình bày trong khi làm việc với tài liệu đó. Cộng tác viên của bạn sẽ nhận được liên kết chia sẻ trong email và họ có thể sử dụng liên kết đó để mở bản trình bày trong PowerPoint.

 1. Mở bản trình bày bạn muốn chia sẻ trong PowerPoint for Android.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Share, switch" (Công tắc chưa kiểm tra, Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people to this file, edit box" (Mời mọi người vào tệp này, chỉnh sửa hộp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ bản trình bày.

 5. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 6. Để thêm thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Include a message (optional), edit box" (Bao gồm thư (tùy chọn), chỉnh sửa hộp), nhấn đúp vào màn hình, rồi dùng bàn phím trên màn hình để nhập thư.

 7. Để gán quyền, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, can edit, checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Có thể chỉnh sửa). Theo mặc định, cộng tác viên của bạn có thể chỉnh sửa bản trình bày mà bạn chia sẻ. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem bản trình bày, nhấn đúp vào màn hình.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ bản sao của bản trình bày qua email

Bạn cũng có thể gửi email bản sao bản trình bày của mình hoặc gửi bản sao đó dưới dạng PDF.

 1. Mở bản trình bày bạn muốn chia sẻ trong PowerPoint for Android.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Share, switch" (Chưa chọn nút chuyển đổi Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Full document, button" (Nút Toàn bộ tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Presentation button" (Nút Bản trình bày) hoặc "PDF button" (Nút PDF), tùy theo định dạng tệp bạn muốn chia sẻ. Nhấn đúp vào màn hình để chọn định dạng.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy ứng dụng email bạn muốn sử dụng để chia sẻ, ví dụ: "Outlook" hoặc "Gmail", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ bản trình bày.

 7. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng những hướng dẫn này để gửi bản sao PDF tới địa chỉ email của riêng mình hoặc để lưu tệp PDF trong Google Drive của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ và làm việc cùng với bạn bè hoặc đồng nghiệp trên bản trình bày trực tuyến. Khi bạn chia sẻ tệp của mình bằng OneDrive, bạn có thể mời mọi người xem hoặc chỉnh sửa bản trình bày để bạn có thể làm việc đồng thời cùng nhau. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Chia sẻ bản trình bày qua OneDrive

Bạn có thể chia sẻ bản trình bày trong khi làm việc với tài liệu đó. Cộng tác viên của bạn sẽ nhận được liên kết chia sẻ trong email.

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn trên dải băng.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Share button" (Nút Chia sẻ). Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra.

 3. Để gán quyền, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn quyền được chọn hiện tại, ví dụ, "Only people who already have access can use this link" (Chỉ những người đã có quyền truy nhập mới có thể sử dụng liên kết này). Sau đó, nhấn phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Link settings page" (Trang cài đặt liên kết). Sử dụng các phím mũi tên xuống và lên để chọn tùy chọn bạn muốn.

  Để kiểm soát quyền chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Other settings, checked, Allow editing checkbox" (Cài đặt khác, đã chọn, hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa). Nếu bạn không muốn bất kỳ ai khác có thể chỉnh sửa bản trình bày, nhấn phím cách.

  Để áp dụng thay đổi quyền, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply, button" (Nút Áp dụng), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Con người to share with" (Địa chỉ email cần chia sẻ), rồi nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ bản trình bày. Để chia sẻ với nhiều người, dùng dấu chấm phẩy để phân tách địa chỉ email.

 5. Để thêm thư cho người nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a message, optional" (Thêm thư, tùy chọn), rồi nhập thư của bạn.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter.

Tải xuống và chia sẻ bản trình bày dưới dạng PDF

Tải xuống bản sao PDF cho bản trình bày của bạn vào máy tính để bạn có thể chia sẻ an toàn bản sao đó thông qua nhiều kênh.

 1. Để mở hộp thoại tải xuống PDF, nhấn Alt+phím logo Windows+F, S, P. Bạn sẽ nghe thấy: "Download as PDF" (Tải xuống dưới dạng PDF).

 2. Nhấn Enter để tải xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "All done. Tệp của bạn đã sẵn sàng để in."

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Download button" (Nút Tải xuống), rồi nhấn Enter. Tệp được lưu trên máy tính của bạn, trong thư mục Tải xuống.

 4. Khi bạn nghe thấy "Dismiss button" (Nút Bỏ qua), hãy nhấn Enter để đóng hộp thoại.

 5. Chia sẻ tệp, ví dụ: trong email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×