Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo cuộc bỏ phiếu trong Outlook

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo và thêm kết quả Microsoft Forms bỏ phiếu vào thư email. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS trong Microsoft Edge nhưng ứng dụng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách kiểm tra kết quả bỏ phiếu ngay từ email của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo cuộc bỏ phiếu

Bạn có thể tạo cuộc bỏ phiếu mới ngay từ Outlook email mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft Forms bạn như hướng dẫn trong mục Mở và đăng nhập vào Microsoft Forms.

 2. Trong Outlook email bạn đang soạn, nhấn Alt+N, P, rồi 1. Ngăn bỏ phiếu sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Input your question" (Nhập câu hỏi của bạn).

 3. Nhập câu hỏi bỏ phiếu.

 4. Để thêm tùy chọn câu trả lời đầu tiên, nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, Option 1" (Chỉnh sửa, Tùy chọn 1). Nhập văn bản tùy chọn. Để thêm tùy chọn câu trả lời thứ hai, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, Option 2" (Chỉnh sửa, Tùy chọn 2) rồi nhập tùy chọn.

 5. Để thêm tùy chọn câu trả lời bổ sung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add option" (Thêm tùy chọn) nhấn Enter, rồi nhập tùy chọn. Lặp lại bước này cho tất cả các tùy chọn câu trả lời bổ sung mà bạn muốn thêm.

 6. Để cho phép người phản hồi chọn nhiều câu trả lời, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Nhiều câu trả lời, rồi nhấn Phím cách.

 7. Sau khi cuộc bỏ phiếu của bạn đã sẵn sàng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert poll into email" (Chèn bỏ phiếu vào email) rồi nhấn Enter.

 8. Bây giờ bạn có thể thêm địa chỉ email của người phản hồi, bất kỳ thư bổ sung nào mà bạn có cho họ và gửi email.

  Câu hỏi bỏ phiếu được tự động thêm vào làm chủ đề cho thư của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào trường Cc.

  Đối với những người phản hồi trong tổ chức của bạn, cuộc bỏ phiếu sẽ được hiển thị trong phần nội dung của email. Người phản hồi bên ngoài tổ chức của bạn sẽ nhận được một liên kết để hướng họ bình chọn trong trình duyệt.

  Bạn sẽ nhận được bản sao của email. Giữ email này nếu bạn muốn sử dụng Outlook để kiểm tra phản hồi.

Kiểm tra phản hồi

Bạn có thể kiểm tra phản hồi trực tiếp từ Outlook. Ngoài ra, bạn có thể xem lại phản hồi trong Microsoft Forms. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms.

 1. Đi đến và mở bản sao của email bạn nhận được sau khi gửi email cùng với cuộc bỏ phiếu.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "View results" (Xem kết quả) thì nhấn Phím cách.

 3. Để đọc kết quả từ đầu thư bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+R. Với JAWS, nhấn phím SR+phím Mũi tên xuống.

 4. Để làm mới kết quả, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Làm mới, rồi nhấn Phím cách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Forms

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo và thêm kết quả Microsoft Forms bỏ phiếu vào thư email. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm câu hỏi và tùy chọn vào cuộc bỏ phiếu cũng như cách xem lại phản hồi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Tạo cuộc bỏ phiếu

 1. Trong Outlook trên web email bạn muốn thêm cuộc bỏ phiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn đến được ngăn nội dung, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Attach submenu" (Đính kèm ghi chú con). Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn đến được Xem thêm hành độngsoạn thảo , rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Poll" (Bỏ phiếu) thì nhấn Enter.

 3. Ngăn bỏ phiếu sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường câu hỏi, nơi bạn có thể nhập câu hỏi của mình.

 4. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển đến trường Tùy chọn 1 và nhập tùy chọn đầu tiên.

 5. Để di chuyển đến trường Tùy chọn 2, nhấn phím Tab hai lần và nhập tùy chọn thứ hai.

 6. Để nhập tùy chọn thứ ba, nhấn phím Tab hai lần, nhấn Enter và nhập tùy chọn. Để thêm nhiều tùy chọn hơn, hãy lặp lại bước này.

 7. Để cho phép người dự cuộc bỏ phiếu chọn nhiều tùy chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Nhiều câu trả lời, rồi nhấn Enter.

 8. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert poll into email" (Chèn bỏ phiếu vào email) thì nhấn Enter.

  Nếu bạn nghe thấy "Close poll dialog" (Hộp thoại đóng cuộc bỏ phiếu) hãy nhấn Enter.

 9. Cuộc bỏ phiếu sẽ được thêm vào email. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Gửi, rồi nhấn Enter. Tin nhắn đã được gửi đi.

Kiểm tra phản hồi

 1. Trong hộp thưOutlook trên web của bạn, dẫn hướng tới thư email có chứa cuộc bỏ phiếu, rồi nhấn Enter để mở.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "View results" (Xem kết quả) thì nhấn Enter.

 3. Nếu cần, nhấn phím Tab để nghe kết quả.

 4. Để quay lại thư email, nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Quay lại, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×