Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

ARCCOS

Vrátí arkuskosinus čísla.

ARCCOSH

Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.

ACOT
Excel 2013

Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

AGGREGATE

Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

ARABIC
Excel 2013

Převede římské číslo na arabské.

ARCSIN

Vrátí arkussinus čísla.

ARCSINH

Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.

ARCTG

Vrátí arkustangens čísla.

ARCTG2

Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.

ARCTGH

Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.

BASE
Excel 2013

Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

ZAOKR.NAHORU

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.MATH
Excel 2013

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.PRECISE

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

KOMBINACE

Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.

COMBINA
Excel 2013

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COS

Vrátí kosinus čísla.

COSH

Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COT
Excel 2013

Vrátí kotangens úhlu.

COTH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kotangens čísla.

CSC
Excel 2013

Vrátí kosekans úhlu.

CSCH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

DECIMAL
Excel 2013

Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

DEGREES

Převede radiány na stupně.

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

EXP

Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.

FAKTORIÁL

Vrátí faktoriál čísla.

FACTDOUBLE

Vrátí dvojitý faktoriál čísla.

ZAOKR.DOLŮ

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

FLOOR.MATH
Excel 2013

Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FLOOR.PRECISE

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno dolů bez ohledu na jeho znaménko.

GCD

Vrátí největšího společného dělitele.

CELÁ.ČÁST

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.

ISO.CEILING
Excel 2013

Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

LCM

Vrátí nejmenší společný násobek.

LN

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LOGZ

Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.

LOG

Vrátí dekadický logaritmus čísla.

DETERMINANT

Vrátí determinant matice.

INVERZE

Vrátí inverzní matici.

SOUČIN.MATIC

Vrátí součin dvou matic.

MOD

Vrátí zbytek po dělení.

MROUND

Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.

MULTINOMIAL

Vrátí mnohočlen z množiny čísel.

MUNIT
Excel 2013

Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.

PI

Vrátí hodnotu čísla pí.

POWER

Umocní číslo na zadanou mocninu.

SOUČIN

Vynásobí argumenty funkce.

QUOTIENT

Vrátí celou část dělení.

RADIANS

Převede stupně na radiány.

NÁHČÍSLO

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

RANDARRAY

Tlačítko Office 365

Vrátí matici s náhodnými čísly z intervalu 0 až 1. Můžete ale určit počet řádků a sloupců, které se mají vyplnit, minimální a maximální hodnoty a jestli se mají vrátit celá čísla nebo desetinné hodnoty.

RANDBETWEEN

Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.

ROMAN

Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.

ZAOKROUHLIT

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

ROUNDDOWN

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

ROUNDUP

Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

SEC
Excel 2013

Vrátí sekans úhlu.

SECH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SERIESSUM

Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.

SIGN

Vrátí znaménko čísla.

SIN

Vrátí sinus daného úhlu.

SINH

Vrátí hyperbolický sinus čísla.

ODMOCNINA

Vrátí kladnou druhou odmocninu.

SQRTPI

Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).

SUBTOTAL

Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.

SUMA

Sečte argumenty funkce.

SUMIF

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

SUMIFS

Sečte buňky určené více zadanými podmínkami.

SOUČIN.SKALÁRNÍ

Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.

SUMA.ČTVERCŮ

Vrátí součet druhých mocnin argumentů.

SUMX2MY2

Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMX2PY2

Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMXMY2

Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

TG

Vrátí tangens čísla.

TGH

Vrátí hyperbolický tangens čísla.

USEKNOUT

Zkrátí číslo na celé číslo.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×