Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Funkce listu jsou seřazené do kategorií podle funkčnosti. Pokud chcete projít funkce v kategorii, klikněte na ni. Nebo stiskněte Ctrl+F pro vyhledání funkce po zadání prvních pár písmen nebo popisného slova. Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Tady je 10 funkcí, které lidi nejvíc zajímají.

Funkce

Popis

SUMA

Funkce slouží k přidání hodnot do buněk.

KDYŽ

Funkce vrátí jednu hodnotu, když je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, když je nepravdivá. Tady je video o použití funkce KDYŽ.

VYHLEDAT

Funkci použijte, když potřebujete prohledat jeden řádek nebo sloupec a najít hodnotu na stejné pozici ve druhém řádku nebo sloupci.

SVYHLEDAT

Funkci použijte, když potřebujete něco najít v tabulce nebo v oblasti buněk podle řádku. Můžete třeba najít příjmení zaměstnance podle jeho zaměstnaneckého čísla nebo najít jeho telefonní číslo tak, že budete hledat jeho příjmení (podobně jako v telefonním seznamu). Podívejte se na video o použití funkce SVYHLEDAT.

POZVYHLEDAT

Tato funkce slouží k vyhledání položky v oblasti buněk a následnému vrácení relativní pozice této položky v oblasti. Pokud například oblast A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 7 a 38, vrátí vzorec =POZVYHLEDAT(7;A1:A3;0) číslo 2, protože 7 je druhá položka v oblasti.

ZVOLIT

Tato funkce slouží k výběru jedné z až 254 hodnot na základě čísla indexu. Jestli jsou hodnota 1 až hodnota 7 třeba dny v týdnu, vrátí funkce ZVOLIT jeden den v týdnu určený argumentem index.

DATUM

Funkce vrátí pořadové číslo, které odpovídá určitému datu. Funkce je nejužitečnější v situacích, kdy je rok, měsíc a den získaný ze vzorců nebo odkazů na buňku. Představte si tabulku s kalendářními daty ve formátu, který Excel nerozpozná, třeba RRRRMMDD.

Funkce DATEDIF vypočítá počet dní, měsíců nebo roků mezi dvěma daty.

DNY

Funkce vrátí počet dní mezi dvěma daty.

NAJÍT, FINDB

Funkce FIND a FINDB najdou jeden textový řetězec v rámci druhého textového řetězce. Vrátí číslo počáteční pozice prvního textového řetězce z prvního znaku druhého textového řetězce.

INDEX

Funkce vrátí hodnotu nebo odkaz na hodnotu v tabulce nebo oblasti.

V novějších verzích Excelu byly tyto funkce nahrazeny novými funkcemi, které poskytují vyšší přesnost a mají názvy, které lépe odrážejí jejich použití. Můžete je dál používat pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi Excelu, ale pokud není potřeba zpětná kompatibilita, měli byste místo toho začít používat nové funkce. Další informace o nových funkcích najdete v tématu Statistické funkce (odkazy) a Matematické a trigonometrické funkce (odkazy) .

Funkce

Popis

BETADIST

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

BETAINV

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

BINOMDIST

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

CHIDIST

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHIINV

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHITEST

Vrátí test nezávislosti.

CONCATENATE

Spojí dva nebo víc textových řetězců do jednoho.

CONFIDENCE

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

COVAR

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

CRITBINOM

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

EXPONDIST

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

FDIST

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

FINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

ZAOKR.DOLŮ

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

FORECAST

Na základě existujících hodnot vypočítá, nebo předpoví, budoucí hodnotu.

FTEST

Vrátí výsledek F-testu.

GAMMADIST

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

GAMMAINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

HYPGEOMDIST

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

LOGINV

Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORMDIST

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

MODE

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

NEGBINOMDIST

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

NORMDIST

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

NORMINV

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

NORMSDIST

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

NORMSINV

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

PERCENTIL

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTRANK

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

POISSON

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

QUARTIL

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

RANK

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

SMODCH.VÝBĚR

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

SMODCH

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

TDIST

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

TINV

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

TTEST

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

VAR.VÝBĚR

Vypočte rozptyl výběru.

VAR

Vypočte rozptyl základního souboru.

WEIBULL

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

ZTEST

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

Funkce

Popis

CUBEKPIMEMBER

Vrátí vlastnost klíčového indikátoru výkonu (kuv) a zobrazí název v buňce. Klíčový ukazatel výkonnosti je kvantifikovatelná míra, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.

CUBEMEMBER

Vrátí člen nebo n-tici z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice.

CUBEMEMBERPROPERTY

Vrátí hodnotu členské vlastnosti z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje členský název, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto členu.

CUBERANKEDMEMBER

Vrátí n-tý nebo pořadový člen sady. Slouží k vrácení jednoho nebo více prvků množiny, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.

CUBESET

Definuje vypočítanou sadu členů nebo n-tic odesláním výrazu sady do krychle na serveru, který vytvoří sadu a potom ji vrátí do aplikace Microsoft Excel.

CUBESETCOUNT

Vrátí počet položek v sadě.

CUBEVALUE

Vrátí agregovanou hodnotu z datové krychle.

Funkce

Popis

DPRŮMĚR

Vrátí průměr vybraných položek databáze.

DPOČET

Spočítá buňky databáze obsahující čísla.

DPOČET2

Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.

DZÍSKAT

Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

DMAX

Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.

DMIN

Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.

DSOUČIN

Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.

DSMDOCH.VÝBĚR

Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.

DSMODCH

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.

DSUMA

Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.

DVAR.VÝBĚR

Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.

DVAR

Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.

Funkce

Popis

DATUM

Vrátí pořadové číslo určitého data.

DATEDIF

Vypočítá počet dnů, měsíců nebo roků mezi dvěma daty. Tato funkce je užitečná ve vzorcích pro výpočet věku.

DATUMHODN

Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.

DEN

Převede pořadové číslo na den v měsíci.

DAYS
Excel 2013

Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

ROK360

Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

EDATE

Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.

EOMONTH

Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.

HODINA

Převede pořadové číslo na hodinu.

ISOWEEKNUM
Excel 2013

Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

MINUTA

Převede pořadové číslo na minutu.

MĚSÍC

Převede pořadové číslo na měsíc.

NETWORKDAYS

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

NYNÍ

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.

SEKUNDA

Převede pořadové číslo na sekundu.

ČAS

Vrátí pořadové číslo určitého času.

ČASHODN

Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.

DNES

Vrátí pořadové číslo dnešního data.

DENTÝDNE

Převede pořadové číslo na den v týdnu.

WEEKNUM

Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.

WORKDAY

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.

WORKDAY.INTL
Excel 2010

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

ROK

Převede pořadové číslo na rok.

YEARFRAC

Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.

Funkce

Popis

BESSELI

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).

BESSELJ

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).

BESSELK

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).

BESSELY

Vrátí Besselovu funkci Yn(x).

BIN2DEC

Převede binární číslo na desítkové.

BIN2HEX

Převede binární číslo na šestnáctkové.

BIN2OCT

Převede binární číslo na osmičkové.

BITAND
Excel 2013

Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.

BITLSHIFT
Excel 2013

Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR
Excel 2013

Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.

BITRSHIFT
Excel 2013

Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR
Excel 2013

Vrátí hodnotu bitové operace „Exkluzivní nebo“ pro dvě čísla.

COMPLEX

Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.

CONVERT

Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.

DEC2BIN

Převede desítkové číslo na binární.

DEC2HEX

Převede desítkové číslo na šestnáctkové.

DEC2OCT

Převede desítkové číslo na osmičkové.

DELTA

Testuje rovnost dvou hodnot.

ERF

Vrátí chybovou funkci.

ERF.PRECISE
Excel 2010

Vrátí chybovou funkci.

ERFC

Vrátí doplňkovou chybovou funkci.

ERFC.PRECISE
Excel 2010

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

GESTEP

Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.

HEX2BIN

Převede šestnáctkové číslo na binární.

HEX2DEC

Převede šestnáctkové číslo na desítkové.

HEX2OCT

Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.

IMABS

Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.

IMAGINARY

Vrátí imaginární část komplexního čísla.

IMARGUMENT

Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.

IMCONJUGATE

Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.

IMCOS

Vrátí kosinus komplexního čísla.

IMCOSH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT
Excel 2013

Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC
Excel 2013

Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMDIV

Vrátí podíl dvou komplexních čísel.

IMEXP

Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.

IMLN

Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.

IMLOG10

Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.

IMLOG2

Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.

IMPOWER

Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.

IMPRODUCT

Vrátí součin 2 až 255 komplexních čísel.

IMREAL

Vrátí reálnou část komplexního čísla.

IMSEC
Excel 2013

Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSIN

Vrátí sinus komplexního čísla.

IMSINH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMSQRT

Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.

IMSUB

Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.

IMSUM

Vrátí součet dvou komplexních čísel.

IMTAN
Excel 2013

Vrátí tangens komplexního čísla.

OCT2BIN

Převede osmičkové číslo na binární.

OCT2DEC

Převede osmičkové číslo na desítkové.

OCT2HEX

Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

Funkce

Popis

ACCRINT

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

ACCRINTM

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

AMORDEGRC

Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.

AMORLINC

Vrátí odpis za každé účetní období.

COUPDAYBS

Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.

COUPDAYS

Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.

COUPDAYSNC

Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.

COUPNCD

Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.

COUPNUM

Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.

COUPPCD

Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.

CUMIPMT

Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.

CUMPRINC

Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.

ODPIS.ZRYCH

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

ODPIS.ZRYCH2

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

DISC

Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.

DOLLARDE

Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.

DOLLARFR

Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.

DURATION

Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.

EFFECT

Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.

BUDHODNOTA

Vrátí budoucí hodnotu investice.

FVSCHEDULE

Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.

INTRATE

Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

PLATBA.ÚROK

Vrátí výšku úroku investice za dané období.

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.

ISPMT

Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.

MDURATION

Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.

NOMINAL

Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.

POČET.OBDOBÍ

Vrátí počet období pro investici.

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.

ODDFPRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.

ODDFYIELD

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.

ODDLPRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.

ODDLYIELD

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.

PDURATION
Excel 2013

Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PLATBA

Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

PLATBA.ZÁKLAD

Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.

PRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

PRICEDISC

Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

PRICEMAT

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

SOUČHODNOTA

Vrátí současnou hodnotu investice.

ÚROKOVÁ.MÍRA

Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.

RECEIVED

Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.

RRI
Excel 2013

Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

ODPIS.LIN

Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.

ODPIS.NELIN

Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.

TBILLEQ

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.

TBILLPRICE

Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.

TBILLYIELD

Vrátí výnos směnky státní pokladny.

ODPIS.ZA.INT

Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.

XIRR

Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

XNPV

Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

YIELD

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

YIELDDISC

Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.

YIELDMAT

Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Funkce

Popis

POLÍČKO

Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.

CHYBA.TYP

Vrátí číslo odpovídající typu chyby.

O.PROSTŘEDÍ

Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.

Poznámka: Tato funkce není k dispozici v Excel pro web.

JE.PRÁZDNÉ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.

JE.CHYBA

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #N/A).

JE.CHYBHODN

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.

ISEVEN

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.

ISFORMULA
Excel 2013

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.

JE.LOGHODN

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.

JE.NEDEF

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #N/A.

JE.NETEXT

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.

JE.ČISLO

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.

JE.LICHÉ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.

ISOMITTED
Tlačítko Office 365

Zkontroluje, jestli hodnota v objektu LAMBDA chybí, a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

JE.ODKAZ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.

JE.TEXT

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.

N

Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

NA

Vrátí chybovou hodnotu #N/A (hodnota nedostupná).

SHEET
Excel 2013

Vrátí číslo odkazovaného listu.

SHEETS
Excel 2013

Vrátí počet listů v odkazu.

TYP

Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.

Funkce

Popis

A

Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.

Tlačítko Office 365 funkce
BYCOL

Použije lambda na každý sloupec a vrátí pole výsledků.

FUNKCE
BYROW Tlačítko Office 365

Použije lambda na každý řádek a vrátí pole výsledků.

NEPRAVDA

Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

KDYŽ

Určí, který logický test má proběhnout.

IFERROR

Pokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IFNA
Excel 2013

Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IFS
2019

Zkontroluje splnění jedné nebo více podmínek a vrátí hodnotu odpovídající první podmínce, která nabývá hodnoty PRAVDA.

LAMBDA
Tlačítko Office 365

Vytváření vlastních opakovaně použitelných funkcí a jejich volání pomocí popisného názvu

LET
Tlačítko Office 365

Přiřadí názvy výsledkům výpočtů.

MAKEARRAY
Tlačítko Office 365

Vrátí počítanou matici zadané velikosti řádku a sloupce pomocí funkce LAMBDA.

MAP
Tlačítko Office 365

Vrátí matici vytvořenou mapováním každé hodnoty v maticích na novou hodnotu použitím funkce LAMBDA k vytvoření nové hodnoty.

NE

Provede logickou negaci argumentu funkce.

NEBO

Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.

FUNKCE
REDUCE Tlačítko Office 365

Redukuje matici na kumulovanou hodnotu tím, že na každou hodnotu použije lambda a vrátí celkovou hodnotu v akumulátoru.


SCAN Tlačítko Office 365

Prohledá pole použitím lambda na každou hodnotu a vrátí matici, která má každou zprostředkující hodnotu.

SWITCH
Excel 2016

Porovná hodnotu výrazu se seznamem hodnot a jako výsledek vrátí první shodnou hodnotu. Pokud nenajde žádnou shodu, může vrátit volitelnou výchozí hodnotu.

PRAVDA

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

XOR
Excel 2013

Vrátí hodnotu logické operace XOR pro všechny argumenty.

Funkce

Popis

ODKAZ

Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

POČET.BLOKŮ

Vrátí počet oblastí v odkazu.

ZVOLIT

Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

CHOOSECOLS
Tlačítko Office 365

Vrátí zadané sloupce z pole.

CHOOSEROWS
Tlačítko Office 365

Vrátí zadané řádky z pole.

SLOUPEC

Vrátí číslo sloupce odkazu.

SLOUPCE

Vrátí počet sloupců v odkazu.


DROP Tlačítko Office 365

Vyloučí zadaný počet řádků nebo sloupců ze začátku nebo konce pole.


EXPAND Tlačítko Office 365

Rozbalí nebo nastaví pole na zadané rozměry řádků a sloupců.

Funkce FILTER

Tlačítko Office 365

Funkce FILTER umožňuje filtrovat oblast dat na základě kritérií, která definujete.

FORMULATEXT
Excel 2013

Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

ZÍSKATKONTDATA

Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.

VVYHLEDAT

Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

HSTACK
Tlačítko Office 365

Připojí pole vodorovně a po sobě, aby se vrátilo větší pole.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.

Funkce OBRÁZEK

Vrátí obrázek z daného zdroje.

INDEX

Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

VYHLEDAT

Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

POZVYHLEDAT

Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

POSUN

Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

ŘÁDEK

Vrátí číslo řádku odkazu.

ŘÁDKY

Vrátí počet řádků v odkazu.

RTD

Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

SORT

Tlačítko Office 365

Používá se k seřazení obsahu oblasti nebo pole (matice).

SORTBY

Tlačítko Office 365

Slouží k seřazení obsahu oblasti nebo matice na základě hodnot v odpovídající oblasti nebo matici.


TAKE Tlačítko Office 365

Vrátí zadaný počet souvislých řádků nebo sloupců od začátku nebo konce pole.

TOCOL
Tlačítko Office 365

Vrátí pole v jednom sloupci.

FUNKCE
TOROW Tlačítko Office 365

Vrátí matici v jednom řádku.

TRANSPOZICE

Vrátí transponovanou matici.

UNIQUE

Tlačítko Office 365

Vrátí seznam jedinečných hodnot v seznamu nebo oblasti.

SVYHLEDAT

Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.

VSTACK
Tlačítko Office 365

Připojí pole svisle a po sobě, aby se vrátilo větší pole.

WRAPCOLS
Tlačítko Office 365

Zalomí zadaný řádek nebo sloupec hodnot podle sloupců po zadaném počtu prvků.

WRAPROWS
Tlačítko Office 365

Zalomí zadaný řádek nebo sloupec hodnot podle řádků po zadaném počtu prvků.

XLOOKUP

Tlačítko Office 365

Prohledá oblast nebo matici a vrátí položku odpovídající první shodě, kterou najde. Pokud odpovídající hodnota neexistuje, může XLOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. 

XMATCH

Tlačítko Office 365

Vrátí relativní pozici položky v matici nebo oblasti buněk. 

Funkce

Popis

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

ARCCOS

Vrátí arkuskosinus čísla.

ARCCOSH

Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.

ACOT
Excel 2013

Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

AGGREGATE

Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

ARABIC

Převede římské číslo na arabské.

ARCSIN

Vrátí arkussinus čísla.

ARCSINH

Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.

ARCTG

Vrátí arkustangens čísla.

ARCTG2

Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.

ARCTGH

Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.

BASE
Excel 2013

Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

ZAOKR.NAHORU

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.MATH
Excel 2013

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.PRECISE

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

KOMBINACE

Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.

COMBINA
Excel 2013

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COS

Vrátí kosinus čísla.

COSH

Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COT
Excel 2013

Vrátí kotangens úhlu.

COTH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kotangens čísla.

CSC
Excel 2013

Vrátí kosekans úhlu.

CSCH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

DECIMAL
Excel 2013

Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

DEGREES

Převede radiány na stupně.

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

EXP

Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.

FAKTORIÁL

Vrátí faktoriál čísla.

FACTDOUBLE

Vrátí dvojitý faktoriál čísla.

ZAOKR.DOLŮ

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

FLOOR.MATH
Excel 2013

Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FLOOR.PRECISE

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno dolů bez ohledu na jeho znaménko.

GCD

Vrátí největšího společného dělitele.

CELÁ.ČÁST

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.

ISO.CEILING
Excel 2013

Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

LCM

Vrátí nejmenší společný násobek.

LET
Tlačítko Office 365

Přiřadí názvy k výsledkům výpočtů, aby bylo možné ukládat průběžné výpočty a hodnoty nebo definovat názvy ve vzorci.

LN

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LOGZ

Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.

LOG

Vrátí dekadický logaritmus čísla.

DETERMINANT

Vrátí determinant matice.

INVERZE

Vrátí inverzní matici.

SOUČIN.MATIC

Vrátí součin dvou matic.

MOD

Vrátí zbytek po dělení.

MROUND

Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.

MULTINOMIAL

Vrátí mnohočlen z množiny čísel.

MUNIT
Excel 2013

Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.

PI

Vrátí hodnotu čísla pí.

POWER

Umocní číslo na zadanou mocninu.

SOUČIN

Vynásobí argumenty funkce.

QUOTIENT

Vrátí celou část dělení.

RADIANS

Převede stupně na radiány.

NÁHČÍSLO

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

RANDARRAY

Tlačítko Office 365

Vrátí matici s náhodnými čísly z intervalu 0 až 1. Můžete ale určit počet řádků a sloupců, které se mají vyplnit, minimální a maximální hodnoty a jestli se mají vrátit celá čísla nebo desetinné hodnoty.

RANDBETWEEN

Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.

ROMAN

Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.

ZAOKROUHLIT

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

ROUNDDOWN

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

ROUNDUP

Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

SEC
Excel 2013

Vrátí sekans úhlu.

SECH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SERIESSUM

Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.

SEQUENCE

Tlačítko Office 365

Umožňuje vygenerovat matici obsahující aritmetickou posloupnost, například 1, 2, 3, 4.

SIGN

Vrátí znaménko čísla.

SIN

Vrátí sinus daného úhlu.

SINH

Vrátí hyperbolický sinus čísla.

ODMOCNINA

Vrátí kladnou druhou odmocninu.

SQRTPI

Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).

SUBTOTAL

Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.

SUMA

Sečte argumenty funkce.

SUMIF

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

SUMIFS
2019

Sečte buňky určené více zadanými podmínkami.

SOUČIN.SKALÁRNÍ

Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.

SUMA.ČTVERCŮ

Vrátí součet druhých mocnin argumentů.

SUMX2MY2

Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMX2PY2

Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMXMY2

Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

TG

Vrátí tangens čísla.

TGH

Vrátí hyperbolický tangens čísla.

USEKNOUT

Zkrátí číslo na celé číslo.

Funkce

Popis

PRŮMODCHYLKA

Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.

PRŮMĚR

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.

AVERAGEA

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

AVERAGEIF

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.

AVERAGEIFS
2019

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.

BETA.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

BETA.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

BINOM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BINOM.INV
Excel 2010

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

CHISQ.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.TEST
Excel 2010

Vrátí test nezávislosti.

CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

CONFIDENCE.T
Excel 2010

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

CORREL

Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.

POČET

Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.

POČET2

Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.

COUNTBLANK

Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.

COUNTIF

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

COUNTIFS
2019

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.

COVARIANCE.P
Excel 2010

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

COVARIANCE.S
Excel 2010

Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

DEVSQ

Vrátí součet druhých mocnin odchylek.

EXPON.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

F.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

F.DIST.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

F.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

F.INV.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

F.TEST
Excel 2010

Vrátí výsledek F-testu.

FISHER

Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.

FISHERINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.

FORECAST

Vrátí hodnotu lineárního trendu.

Poznámka: V Excel 2016 je tato funkce nahrazena funkcí FORECAST. LINEAR jako součást nových funkcí forecasting, ale je stále k dispozici z důvodu kompatibility s dřívějšími verzemi.

FORECAST.ETS
Excel 2016

Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu.

FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vrátí délku opakujícího se vzorku, který Excel zjistí pro zadanou časovou řadu.

FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.

FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících hodnot.

ČETNOSTI

Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.

GAMMA
Excel 2013

Vrátí hodnotu funkce gama.

GAMMA.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

GAMMA.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

GAMMALN

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

GEOMEAN

Vrátí geometrický průměr.

LOGLINTREND

Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.

HARMEAN

Vrátí harmonický průměr.

HYPGEOM.DIST

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

INTERCEPT

Vrátí úsek lineární regresní čáry.

KURT

Vrátí hodnotu excesu množiny dat.

LARGE

Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.

LINREGRESE

Vrátí parametry lineárního trendu.

LOGLINREGRESE

Vrátí parametry exponenciálního trendu.

LOGNORM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORM.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

MAX

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.

MAXA

Vrátí maximální hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MAXIFS
2019

Vrátí maximální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

MEDIAN

Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.

MIN

Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.

MINA

Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MINIFS
2019

Vrátí minimální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

MODE.MULT
Excel 2010

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.

MODE.SNGL
Excel 2010

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

NORM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

NORM.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

NORM.S.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

NORM.S.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

PEARSON

Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.

PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.

PERCENTILE.INC
Excel 2010

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

PERMUTACE

Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.

PERMUTACE.A
Excel 2013

Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.

PHI
Excel 2013

Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

POISSON.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

PROB

Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.

QUARTIL.EXC
Excel 2010

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).

QUARTIL.INC
Excel 2010

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

RANK.AVG
Excel 2010

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RANK.EQ
Excel 2010

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RKQ

Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.

SKEW

Vrátí zešikmení rozdělení.

SKEW.P
Excel 2013

Vrátí šikmost rozdělení podle počtu obyvatel. Hodnota zešikmení , nakolik je rozdělení hodnot vlevo a vpravo od středové hodnoty nesymetrické.

SLOPE

Vrátí směrnici lineární regresní čáry.

SMALL

Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.

STANDARDIZE

Vrátí normalizovanou hodnotu.

SMODCH.P
Excel 2010

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

SMODCH.VÝBĚR.S
Excel 2010

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

STDEVA

Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

STDEVPA

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

STEYX

Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.

T.DIST
Excel 2010

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.2T
Excel 2010

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

T.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

T.INV.2T
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.TEST
Excel 2010

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

LINTREND

Vrátí hodnoty lineárního trendu.

TRIMMEAN

Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.

VAR.P
Excel 2010

Vypočte rozptyl základního souboru.

VAR.S
Excel 2010

Vypočte rozptyl výběru.

VARA

Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

VARPA

Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

WEIBULL.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

Z.TEST
Excel 2010

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

Funkce

Popis

ASC

Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).

ARRAYTOTEXT
Tlačítko Office 365

Funkce ARRAYTOTEXT vrátí matici textových hodnot z libovolné zadané oblasti.

BAHTTEXT

Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).

ZNAK

Vrátí znak určený číslem kódu.

VYČISTIT

Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.

KÓD

Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.

CONCAT
2019

Spojí texty z několika oblastí nebo řetězců. Nenabízí ale argumenty Oddělovač a Ignorovat_prázdné.

CONCATENATE

Spojí několik textových položek do jedné.

DBCS
Excel 2013

Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).

Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).

STEJNÉ

Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.

NAJÍT, FINDB

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT

Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.

ZLEVA a LEFTB

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.

DÉLKA a LENB

Vrátí počet znaků textového řetězce.

MALÁ

Převede text na malá písmena.

ČÁST a MIDB

Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.

NUMBERVALUE
Excel 2013

Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

ZVUKOVÉ

Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.

VELKÁ2

Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.

NAHRADIT a NAHRADITB

Nahradí znaky uvnitř textu.

OPAKOVAT

Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.

ZPRAVA a RIGHTB

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.

HLEDAT a SEARCHB

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).

DOSADIT

V textovém řetězci nahradí starý text novým.

T

Převede argumenty na text.

HODNOTA.NA.TEXT

Zformátuje číslo a převede ho na text.

FUNKCE
TEXTAFTER Tlačítko Office 365

Vrátí text, který následuje za daným znakem nebo řetězcem.

FUNKCE
TEXTBEFORE Tlačítko Office 365

Vrátí text, který předchází danému znaku nebo řetězci.

FUNKCE
TEXTJOIN Tlačítko Office 365

Text:    Zkombinuje text z více oblastí nebo řetězců.

FUNKCE TEXTSPLIT
Tlačítko Office 365

Rozdělí textové řetězce pomocí oddělovačů sloupců a řádků.

PROČISTIT

Odstraní z textu mezery.

UNICHAR
Excel 2013

Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE
Excel 2013

Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu.

VELKÁ

Převede text na velká písmena.

HODNOTA

Převede textový argument na číslo.

VALUETOTEXT
Tlačítko Office 365

Vrátí text z libovolné zadané hodnoty..

Pokud instalované doplňky obsahují funkce, budou tyto funkce doplňků a automatizace dostupné v kategorii Vlastní v dialogovém okně Vložit funkci.

Uživatelem definované funkce (UDF) nejsou v Excel pro web k dispozici.

Funkce

Popis

VOLAT

Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo v soboru prostředků.

EUROCONVERT

Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.

ID.REGISTRU

Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.

Webové funkce nejsou v Excel pro web k dispozici.

Funkce

Popis

ENCODEURL
Excel 2013

Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

FILTERXML
Excel 2013

Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.

WEBSERVICE
Excel 2013

Vrátí data z webové služby.

Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou dostupné v dřívějších verzích.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Funkce Excelu (podle abecedy)

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×