Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije radnog lista kategorizirane su prema njihovoj namjeni. Kliknite kategoriju da biste pregledali njene funkcije. Ili pritisnite Ctrl + F da biste pronašli funkciju tako da upišete nekoliko prvih slova ili opisnu riječ. Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

Slijedi 10 funkcija koje najviše zanimaju druge.

Funkcija

Opis

Funkcija SUM

Ovu funkciju koristite za zbrajanje vrijednosti u ćelijama.

Funkcija IF

Ovu funkciju koristite da biste dobili jednu vrijednost ako je uvjet ispunjen (true), a drugu ako nije (false). Ovdje se nalazi videozapis o korištenju funkcije IF.

Funkcija LOOKUP

Ovu funkciju koristite kada u jednom retku ili stupcu želite pronaći vrijednost koja se u nekom drugom retku ili stupcu nalazi na jednakom položaju.

Funkcija VLOOKUP

Ovu funkciju koristite kada trebate pronaći nešto u tablici ili rasponu prema retku. Potražite, primjerice, prezime zaposlenice prema njenom broju zaposlenika ili pronađite njen telefonski broj traženjem njena prezimena (baš kao u telefonskom imeniku). Pogledajte videozapis o korištenju funkcije VLOOKUP.

Funkcija MATCH

Ovu funkciju koristite za traženje stavke u rasponu ćelija, a zatim vraćanje relativnog položaja te stavke u rasponu. Ako, primjerice, raspon a1: a3 sadrži vrijednosti 5, 7 i 38, formula = MATCH (7; a1: a3; 0) vraća broj 2 jer je 7 druga stavka u rasponu.

Funkcija CHOOSE

Koristite ovu funkciju da biste odabrali do 254 vrijednosti na temelju broja indeksa. Primjerice, ako su vrijednost1 do vrijednost7 dani u tjednu, funkcija CHOOSE vraća jedan od dana kada se kao indeks_broj koristi broj od 1 do 7.

Funkcija DATE

Ova funkcija vraća serijski broj koji u nizu predstavlja određeni broj. Najkorisnija je u situacijama kada se godina, mjesec i dan izražavaju u formulama ili referencama ćelije. Primjerice, možda je riječ o radnom listu koji sadrži datume u obliku koji Excel ne podržava, primjerice GGGGMMDD.

Funkciju DATEDIF koristite pri izračunavanju broja dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma.

Funkcija DAYS

Koristite ovu funkcija da biste prikazali broj dana između dvaju datuma.

Funkcije FIND, FINDB

FIND i FINDB nalaze jedan tekstni niz unutar drugog tekstnog niza. Vraćaju broj početnog položaja prvog tekstnog niza iz prvog znaka drugog tekstnog niza.

Funkcija INDEX

Ovu funkciju koristite da biste prikazali vrijednost ili referencu prema vrijednosti iz tablice ili raspona.

U programu Excel 2010 ili novijoj verziji, te su funkcije zamijenjene novim funkcijama koje nude veću točnost i dodijeljeni su im nazivi koji bolje odražavaju njihovu namjenu. I dalje ih možete koristiti radi kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel, ali ako kompatibilnost sa starijim verzijama nije obavezna, trebali biste početi koristiti nove funkcije umjesto njih. Dodatne informacije o novim funkcijama potražite u člancima Statističke funkcije (referenca) i Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca).

Ako koristite Excel 2007, ove funkcije ćete pronaći u kategorijama Statistički ili matematički & trigonometrija na kartici formule .

Funkcija

Opis

BETADIST (funkcija)

Vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

BETAINV (funkcija)

Vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

BINOMDIST (funkcija)

Vraća pojedinačne binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

CHIDIST (funkcija)

Vraća vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

CHIINV (funkcija)

Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti distribucije hi-kvadrata.

CHITEST (funkcija)

Vraća test nezavisnosti.

CONCATENATE (funkcija)

Spaja dva tekstna niza ili više njih u jedan tekstni niz.

CONFIDENCE (funkcija)

Vraća interval pouzdanosti za aritmetičku sredinu populacije.

COVAR (funkcija)

Vraća kovarijancu, prosjek produkata uparenih devijacija.

CRITBINOM (funkcija)

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od vrijednosti kriterija ili jednaka njemu.

EXPONDIST (funkcija)

Vraća eksponencijalnu distribuciju.

FDIST (funkcija)

Vraća distribuciju F-vjerojatnosti.

FINV (funkcija)

Vraća inverziju distribucije F-vjerojatnosti.

FLOOR (funkcija)

Zaokružuje broj na manji, prema nuli.

FORECAST (funkcija)

Izračunava ili predviđa buduću vrijednost na temelju postojećih vrijednosti.

FTEST (funkcija)

Vraća rezultat F-testa.

GAMMADIST (funkcija)

Vraća gama-distribuciju.

GAMMAINV (funkcija)

Vraća inverznu kumulativnu gama-distribuciju.

HYPGEOMDIST (funkcija)

Vraća hipergeometrijsku distribuciju.

LOGINV (funkcija)

Vraća inverziju funkcije normalne logaritamske kumulativne distribucije.

LOGNORMDIST (funkcija)

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

MODE (funkcija)

Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

NEGBINOMDIST (funkcija)

Vraća negativnu binomnu distribuciju.

NORMDIST (funkcija)

Vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMINV (funkcija)

Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMSDIST (funkcija)

Vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMSINV (funkcija)

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

PERCENTILE (funkcija)

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

PERCENTRANK (funkcija)

Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

POISSON (funkcija)

Vraća Poissonovu distribuciju.

QUARTILE (funkcija)

Vraća kvartil skupa podataka.

RANK (funkcija)

Vraća rang broja na popisu brojeva.

STDEV (funkcija)

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEVP (funkcija)

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

TDIST (funkcija)

Vraća Studentovu t-distribuciju.

TINV (funkcija)

Vraća inverznu Studentovu t-distribuciju.

TTEST (funkcija)

Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

VAR (funkcija)

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

VARP (funkcija)

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

WEIBULL (funkcija)

Vraća Weibullovu distribuciju.

ZTEST (funkcija)

Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

Funkcija

Opis

CUBEKPIMEMBER (funkcija)

Vraća svojstvo ključnog pokazatelja poslovanja (key performance indicator - KPI) i prikazuje naziv KPI svojstva u ćeliji. KPI je mjera količine, poput mjesečnog bruto profita ili prihoda po zaposleniku, koja se koristi za praćenje poslovanja organizacije.

CUBEMEMBER (funkcija)

Vraća član ili n-torku iz kocke. Pomoću nje se provjerava postoji li u kocki određeni član ili n-torka.

CUBEMEMBERPROPERTY (funkcija)

Vraća vrijednost svojstva člana iz kocke. Pomoću nje se provjera postoji li u datoteci kocke naziv člana i vraća određeno svojstvo tog člana.

CUBERANKEDMEMBER (funkcija)

Vraća n-ti član ili član u rasponu skupa. Koristi se za vraćanje jednog ili više elemenata u skupu, poput prvih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili 10 najboljih studenata.

CUBESET (funkcija)

Definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT (funkcija)

vraća broj stavki u skupu.

CUBEVALUE (funkcija)

Vraća agregatnu vrijednost iz datoteke kocke.

Funkcija

Opis

DAVERAGE (funkcija)

Vraća srednju vrijednost odabranih unosa u bazi podataka.

DCOUNT (funkcija)

Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka.

DCOUNTA (funkcija)

Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne.

DGET (funkcija)

Iz baze podataka izdvaja jedan zapis koji zadovoljava navedeni kriterij.

DMAX (funkcija)

Vraća maksimalnu vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.

DMIN (funkcija)

Vraća minimalnu vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.

DPRODUCT (funkcija)

Množi vrijednosti u određenom polju zapisa koje zadovoljavaju kriterij u bazi podataka.

DSTDEV (funkcija)

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi podataka.

DSTDEVP (funkcija)

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

DSUM (funkcija)

Zbraja brojeve u stupcu polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterij.

DVAR (funkcija)

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi podataka.

DVARP (funkcija)

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

Funkcija

Opis

DATE (funkcija)

Vraća serijski broj određenog datuma.

DATEDIF (funkcija)

Izračunava broj dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma. Ova je funkcija korisna u formulama u kojima trebate izračunati dob.

DATEVALUE

Pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj.

DAY (funkcija)

Pretvara serijski broj u dan u mjesecu.

DAYS (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj dana između dvaju datuma.

DAYS360 (funkcija)

Izračunava broj dana između dvaju datuma na temelju godine od 360 dana.

EDATE (funkcija)

Vraća serijski broj datuma koji predstavlja navedeni broj mjeseci prije ili nakon datuma početka.

EOMONTH (funkcija)

Vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon navedenog broja mjeseci.

HOUR (funkcija)

Pretvara serijski broj u sat.

ISOWEEKNUM (funkcija)
Excel 2013

Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum.

MINUTE (funkcija)

Pretvara serijski broj u minutu.

MONTH (funkcija)

Pretvara serijski broj u mjesec.

NETWORKDAYS (funkcija)

Vraća broj cijelih radnih dana između dvaju datuma.

NETWORKDAYS.INTL (funkcija)
Excel 2010

Vraća broj svih radnih dana između dvaju datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani vikenda i koliko ih ima.

NOW (funkcija)

Vraća serijski broj trenutnog datuma i vremena.

SECOND (funkcija)

Pretvara serijski broj u sekundu.

TIME (funkcija)

Vraća serijski broj određenog vremena.

TIMEVALUE (funkcija)

Pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj.

TODAY (funkcija)

Vraća serijski broj današnjeg datuma.

WEEKDAY (funkcija)

Pretvara serijski broj u dan u tjednu.

WEEKNUM (funkcija)

Pretvara serijski broj u broj koji predstavlja numerički tjedan u godini.

WORKDAY (funkcija)

Vraća serijski broj datuma prije ili nakon navedenog broja radnih dana.

WORKDAY.INTL (funkcija)
Excel 2010

Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda.

YEAR (funkcija)

Pretvara serijski broj u godinu.

YEARFRAC (funkcija)

Prikazuje dio godine koji predstavlja broj svih dana između argumenata početni_datum i završni_datum.

Funkcija

Opis

BESSELI (funkcija)

Vraća preinačenu Besselovu funkciju ln(x).

BESSELJ (funkcija)

Vraća Besselovu funkciju Jn(x).

BESSELK (funkcija)

Vraća izmijenjenu Besselovu funkciju Kn(x).

BESSELY (funkcija)

Vraća Besselovu funkciju Yn(x).

BIN2DEC (funkcija)

Pretvara binarni broj u decimalni.

BIN2HEX (funkcija)

Pretvara binarni broj u heksadecimalni.

BIN2OCT (funkcija)

Pretvara binarni broj u oktalni.

BITAND (funkcija)
Excel 2013

Vraća operator "Bitwise And" dvaju brojeva.

BITLSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova

BITOR (funkcija)
Excel 2013

Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.

BITRSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova

BITXOR (funkcija)
Excel 2013

Vraća bitovni operator Exclusive Or dvaju brojeva.

COMPLEX (funkcija)

Pretvara realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj.

CONVERT (funkcija)

Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi.

DEC2BIN (funkcija)

Pretvara decimalni broj u binarni.

DEC2HEX (funkcija)

Pretvara decimalni broj u heksadecimalni.

DEC2OCT (funkcija)

Pretvara decimalni broj u oktalni.

DELTA (funkcija)

Provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake.

ERF (funkcija)

Vraća funkciju pogreške.

ERF.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Vraća funkciju pogreške.

ERFC (funkcija)

Vraća komplementarnu funkciju pogreške.

ERFC.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Vraća komplementarnu funkciju ERF koja integrira od x do beskonačno.

GESTEP (funkcija)

Ispituje je li broj veći od vrijednosti praga.

HEX2BIN (funkcija)

Pretvara heksadecimalni broj u binarni.

HEX2DEC (funkcija)

Pretvara heksadecimalni broj u decimalni.

HEX2OCT (funkcija)

Pretvara heksadecimalni broj u oktalni.

IMABS (funkcija)

Vraća apsolutnu vrijednost (modul) kompleksnog broja.

IMAGINARY (funkcija)

Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja.

IMARGUMENT (funkcija)

Vraća theta-argument, kut izražen u radijanima.

IMCONJUGATE (funkcija)

Vraća kompleksno konjugiranu vrijednost kompleksnog broja.

IMCOS (funkcija)

Vraća kosinus kompleksnog broja.

IMCOSH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.

IMCOT (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kompleksnog broja.

IMCSC (funkcija)
Excel 2013

Vraća kosekantu kompleksnog broja.

IMCSCH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.

IMDIV (funkcija)

Vraća kvocijent dvaju kompleksnih brojeva.

IMEXP (funkcija)

Vraća eksponent kompleksnog broja.

IMLN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja.

IMLOG10 (funkcija)

Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja.

IMLOG2 (funkcija)

Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja.

IMPOWER (funkcija)

Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju.

IMPRODUCT (funkcija)

Vraća umnožak od 2 do 255 kompleksnih brojeva.

IMREAL (funkcija)

Vraća realni koeficijent kompleksnog broja.

IMSEC (funkcija)
Excel 2013

Vraća sekantu kompleksnog broja.

IMSECH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.

IMSIN (funkcija)

Vraća sinus kompleksnog broja.

IMSINH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.

IMSQRT (funkcija)

Vraća drugi korijen kompleksnog broja.

IMSUB (funkcija)

Vraća razliku između dvaju kompleksnih brojeva.

IMSUM (funkcija)

Vraća zbroj kompleksnih brojeva.

IMTAN (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kompleksnog broja.

OCT2BIN (funkcija)

Pretvara oktalni broj u binarni.

OCT2DEC (funkcija)

Pretvara oktalni broj u decimalni.

OCT2HEX (funkcija)

Pretvara oktalni broj u heksadecimalni.

Funkcija

Opis

ACCRINT (funkcija)

Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje periodički.

ACCRINTM (funkcija)

Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću.

AMORDEGRC (funkcija)

Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje pomoću koeficijenta amortizacije.

AMORLINC (funkcija)

Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje.

COUPDAYBS (funkcija)

Vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma podmirenja.

COUPDAYS (funkcija)

Vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum podmirenja.

COUPDAYSNC (funkcija)

Vraća broj dana od datuma podmirenja do sljedećeg kuponskog datuma.

COUPNCD (funkcija)

Vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma podmirenja.

COUPNUM (funkcija)

Vraća broj kupona plativih između datuma podmirenja i datuma dospijeća.

COUPPCD (funkcija)

Vraća prethodni kuponski datum prije datuma podmirenja.

CUMIPMT (funkcija)

Vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dvaju razdoblja.

CUMPRINC (funkcija)

Vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dvaju razdoblja.

DB (funkcija)

Vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću degresivne metode amortizacije.

DDB (funkcija)

Vraća amortizaciju sredstva za navedeno razdoblje pomoću dvostruke stope za degresivnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju navedete.

DISC (funkcija)

Vraća diskontnu stopu za vrijednosnicu.

DOLLARDE (funkcija)

Pretvara cijenu u dolarima izraženu kao razlomak u cijenu u dolarima izraženu kao decimalni broj.

DOLLARFR (funkcija)

Pretvara cijenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cijenu u dolarima izraženu kao razlomak.

DURATION (funkcija)

Vraća godišnje trajanje vrijednosnice s periodičnim isplatama kamata.

EFFECT (funkcija)

Vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu.

FV (funkcija)

Vraća buduću vrijednost ulaganja.

FVSCHEDULE (funkcija)

Vraća buduću vrijednost početne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa.

INTRATE (funkcija)

Vraća kamatnu stopu za otplaćenu vrijednosnicu.

IPMT (funkcija)

Vraća isplatu kamata ulaganja za dano razdoblje.

IRR (funkcija)

Vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova.

ISPMT (funkcija)

Izračunava kamatu plaćenu tijekom određenog razdoblja ulaganja.

MDURATION (funkcija)

Vraća Macauleyevo izmijenjeno trajanje za vrijednosnicu s pretpostavljenom nominalnom vrijednosti od 500 kn.

MIRR (funkcija)

Vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitivni i negativni novčani tokovi financiraju prema različitim stopama.

NOMINAL (funkcija)

Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu.

NPER (funkcija)

Vraća broj razdoblja za ulaganje.

NPV (funkcija)

Vraća sadašnju neto vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih novčanih tokova i eskontne stope.

ODDFPRICE (funkcija)

Vraća cijenu po 500 kn nominalne vrijednosti vrijednosnice s prvim neparnim razdobljem.

ODDFYIELD (funkcija)

Vraća prinos na vrijednosnicu s neparnim prvim razdobljem.

ODDLPRICE (funkcija)

Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 500 kn sa zadnjim neparnim razdobljem.

ODDLYIELD (funkcija)

Vraća prinos na vrijednosnicu s neparnim zadnjim razdobljem.

PDURATION (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.

PMT (funkcija)

Vraća periodičku isplatu za anuitet.

PPMT (funkcija)

Vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje.

PRICE (funkcija)

Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 500 kn koja daje periodičku kamatu.

PRICEDISC (funkcija)

Vraća cijenu za eskontiranu vrijednosnicu nominalne vrijednosti 500 kn.

PRICEMAT (funkcija)

Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću.

PV (funkcija)

Vraća sadašnju vrijednost ulaganja.

RATE (funkcija)

Vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta.

RECEIVED (funkcija)

Vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu vrijednosnicu.

RRI (funkcija)
Excel 2013

Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.

SLN (funkcija)

Vraća linearnu amortizaciju sredstva za jedno razdoblje.

SYD (funkcija)

Vraća amortizaciju izračunatu metodom zbroja znamenki godina za sredstvo za navedeno razdoblje.

TBILLEQ (funkcija)

Vraća prinos jednak obveznici za državnu obveznicu.

TBILLPRICE (funkcija)

Vraća cijenu po 500 kn nominalne vrijednosti za državnu obveznicu.

TBILLYIELD (funkcija)

Vraća prinos za državnu obveznicu.

VDB (funkcija)

Vraća amortizaciju sredstava za navedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresivne amortizacije.

XIRR (funkcija)

Vraća unutarnju stopu prinosa za plan gotovinskih tokova koji ne moraju nužno biti periodički.

XNPV (funkcija)

Vraća sadašnju neto vrijednost za planirane gotovinske tokove koji ne moraju nužno biti periodički.

YIELD (funkcija)

Vraća prinos na vrijednosnicu na koju se isplaćuje kamata za određena razdoblja.

YIELDDISC (funkcija)

vraća godišnju dobit za eskontiranu vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis.

YIELDMAT (funkcija)

Vraća godišnju dobit vrijednosnice za koju se kamata isplaćuje po dospijeću.

Funkcija

Opis

CELL (funkcija)

Vraća informacije o oblikovanju, mjestu ili sadržaju ćelije.

ERROR.TYPE (funkcija)

Vraća broj koji odgovara vrsti pogreške.

INFO (funkcija)

Vraća informacije o trenutnoj radnoj okolini.

Pažnja: ova funkcija nije dostupna u Excel za web.

ISBLANK (funkcija)

Vraća TRUE ako je vrijednost prazna.

ISERR (funkcija)

Vraća TRUE ako vrijednost pogreške nije #N/A.

ISERROR (funkcija)

Vraća TRUE ako je riječ o bilo kojoj vrijednosti pogreške.

ISEVEN (funkcija)

Vraća TRUE ako je broj paran.

ISFORMULA (funkcija)
Excel 2013

Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu.

ISLOGICAL (funkcija)

Vraća TRUE ako je riječ o logičkoj vrijednosti.

ISNA (funkcija)

Vraća TRUE ako je vrijednost pogreške #N/A.

ISNONTEXT (funkcija)

Vraća TRUE ako vrijednost nije tekst.

ISNUMBER (funkcija)

Vraća TRUE ako je vrijednost broj.

ISODD (funkcija)

Vraća TRUE ako je broj neparan.

ISREF (funkcija)

Vraća TRUE ako je vrijednost referenca.

ISTEXT (funkcija)

Vraća TRUE ako je vrijednost tekst.

N (funkcija)

Vraća vrijednost pretvorenu u broj.

NA (funkcija)

Vraća vrijednost pogreške #N/A.

SHEET (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj lista za referentni list.

SHEETS (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj listova u referenci.

TYPE (funkcija)

Vraća broj koji označava vrstu podataka vrijednosti.

Funkcija

Opis

AND (funkcija)

Vraća TRUE ako su svi argumenti TRUE.

FALSE (funkcija)

Vraća logičku vrijednost FALSE.

IF (funkcija)

Određuje logički test za izvođenje.

IFERROR (funkcija)

Vraća vrijednost koju odredite ako formula daje pogrešku, a inače vraća rezultat formule.

IFNA (funkcija)
Excel 2013

Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza.

Funkcija IFS
2019

Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE.

NOT (funkcija)

Mijenja logičku vrijednost svojih argumenta.

OR (funkcija)

Vraća TRUE ako je vrijednost barem jednog argumenta TRUE.

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti. Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost.

TRUE (funkcija)

Vraća logičku vrijednost TRUE.

XOR (funkcija)
Excel 2013

Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata.

Funkcija

Opis

ADDRESS (funkcija)

Vraća referencu kao tekst u jednu ćeliju na radnom listu.

AREAS (funkcija)

Vraća broj područja u referenci.

CHOOSE (funkcija)

Odabire vrijednost s popisa vrijednosti.

COLUMN (funkcija)

Vraća broj stupca reference.

COLUMNS (funkcija)

Vraća broj stupaca u referenci.

Funkcija FILTER

Gumb „Office 365“

Filtrira raspon podataka na temelju kriterija koje definirate

FORMULATEXT (funkcija)
Excel 2013

Vraća formulu dane reference kao tekst.

GETPIVOTDATA (funkcija)

Vraća podatke spremljene u izvješću zaokretne tablice.

HLOOKUP (funkcija)

Vraća vrijednost oznaćene ćelije iz najgornjeg retka polja.

HYPERLINK (funkcija)

Stvara prečac ili skok koji otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, intranetu ili internetu.

INDEX (funkcija)

Odabire vrijednost iz reference ili polja pomoću indeksa.

INDIRECT (funkcija)

Vraća referencu označenu tekstnom vrijednošću.

LOOKUP (funkcija)

Traži vrijednosti u vektoru ili polju.

MATCH (funkcija)

Traži vrijednosti u referenci ili polju.

OFFSET (funkcija)

Vraća pomak reference od zadane reference.

ROW (funkcija)

Vraća broj retka reference.

ROWS (funkcija)

Vraća broj redaka u referenci.

RTD (funkcija)

U stvarnom vremenu dohvaća podatke iz programa koji podržava COM automatizaciju.

Funkcija SORT

Gumb „Office 365“

Sortira sadržaj raspona polja

Funkcija SORTBY

Gumb „Office 365“

Sortira sadržaj raspona ili polja na temelju vrijednosti u odgovarajućem rasponu ili polju

TRANSPOSE (funkcija)

Vraća transponiranu vrijednost polja.

Funkcija UNIQUE

Gumb „Office 365“

Vraća popis jedinstvenih vrijednosti na popisu ili u rasponu

VLOOKUP (funkcija)

Traži u prvom stupcu polja i prelazi preko retka radi vraćanja vrijednosti ćelije.

XLOOKUP funkcija

Gumb „Office 365“

Pretražuje raspon ili niz i vraća stavku koja odgovara prvom pronađenom podudaranju. Ako podudaranje ne postoji, XLOOKUP može vratiti najbliže (približno) podudaranje. 

XMATCH funkcija

Gumb „Office 365“

Vraća relativni položaj stavke u nizu ili rasponu ćelija. 

Funkcija

Opis

ABS (funkcija)

Vraća apsolutnu vrijednost broja.

ACOS (funkcija)

Vraća arkus-kosinus broja.

ACOSH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni kosinus broja.

ACOT (funkcija)
Excel 2013

Vraća arkus-kotangens broja.

ACOTH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.

AGGREGATE (funkcija)

Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.

ARABIC (funkcija)

Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.

ASIN (funkcija)

Vraća arkus-sinus broja.

ASINH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni sinus broja.

ATAN (funkcija)

Vraća arkus-tangens broja.

ATAN2 (funkcija)

Vraća arkus-tangens iz x i y koordinata.

ATANH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni tangens broja.

BASE (funkcija)
Excel 2013

Pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).

CEILING (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

CEILING.MATH (funkcija)
Excel 2013

Zaokružuje broj na najbliži veći cijeli broj ili najbliži značajni višekratnik.

CEILING.PRECISE (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na veći bez obzira na predznak.

COMBIN (funkcija)

Vraća broj kombinacija za dani broj objekata.

COMBINA (funkcija)
Excel 2013

Prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.

COS (funkcija)

Vraća kosinus broja.

COSH (funkcija)

Vraća hiperbolni kosinus broja.

COT (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kuta.

COTH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni kotangens broja.

CSC (funkcija)
Excel 2013

Vraća kosekantu kuta.

CSCH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu kosekantu kuta.

DECIMAL (funkcija)
Excel 2013

Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.

DEGREES (funkcija)

Pretvara radijane u stupnjeve.

EVEN (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj.

EXP (funkcija)

Vraća potenciju broja e za dani eksponent.

FACT (funkcija)

Vraća faktorijel broja.

FACTDOUBLE (funkcija)

Vraća dvostruki faktorijel broja.

FLOOR (funkcija)

Zaokružuje broj na manji, prema nuli.

FLOOR.MATH (funkcija)
Excel 2013

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.

FLOOR.PRECISE (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broja ili najbliži značajni višekratnik. Broj se zaokružuje na manje bez obzira na predznak.

GCD (funkcija)

Vraća najveći zajednički djelitelj.

INT (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj.

ISO.CEILING (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj koji je zaokružen na najbliži veći cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

LCM (funkcija)

Vraća najmanji zajednički množitelj.

LET funkcija
Gumb „Office 365“

Rezultatima izračuna dodjeljuje imena kako bi se omogućilo pohranjivanje posrednih izračuna, vrijednosti ili definiranje imena unutar formule

LN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam broja.

LOG (funkcija)

Vraća logaritam broja za navedenu bazu.

LOG10 (funkcija)

Vraća logaritam broja za bazu 10.

MDETERM (funkcija)

Vraća determinantu matrice polja.

MINVERSE (funkcija)

Vraća inverziju matrice polja.

MMULT (funkcija)

Vraća umnožak matrica dva polja.

MOD (funkcija)

Vraća ostatak dijeljenja.

MROUND (funkcija)

Vraća broj zaokružen na željeni množitelj.

MULTINOMIAL (funkcija)

Vraća multinom skupa brojeva.

MUNIT (funkcija)
Excel 2013

Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.

ODD (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj.

PI (funkcija)

Vraća vrijednost broja pi.

POWER (funkcija)

Vraća rezultat broja na neku potenciju.

PRODUCT (funkcija)

Množi argumente.

QUOTIENT (funkcija)

Vraća cjelobrojni dio dijeljenja.

RADIANS (funkcija)

Pretvara stupnjeve u radijane.

RAND (funkcija)

vraća slučajni broj između 0 i 1.

Funkcija RANDARRAY

Gumb „Office 365“

Vraća niz nasumičnih brojeva između 0 i 1. Međutim, možete odrediti broj redaka i stupaca koje treba popuniti, minimalne i maksimalne vrijednosti te hoće li se vratiti cijeli broj ili decimalne vrijednosti.

RANDBETWEEN

Vraća slučajni broj između navedenih brojeva.

ROMAN (funkcija)

Pretvara arapske brojke u rimske, kao tekst.

ROUND (funkcija)

Zaokružuje broj na određeni broj znamenki.

ROUNDDOWN (funkcija)

Zaokružuje broj naniže, prema nuli.

ROUNDUP (funkcija)

Zaokružuje broj na veći, dalje od nule.

SEC (funkcija)
Excel 2013

Vraća sekantu kuta.

SECH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu sekantu kuta.

SERIESSUM (funkcija)

Vraća zbroj niza potencija na temelju formule.

Funkcija SEQUENCE

Gumb „Office 365“

Generira popis sekvencijalnih brojeva u nizu, poput 1, 2, 3, 4

SIGN (funkcija)

Vraća predznak broja.

SIN (funkcija)

Vraća sinus danog kuta.

SINH (funkcija)

Vraća hiperbolni sinus broja.

SQRT (funkcija)

Vraća pozitivni drugi korijen.

SQRTPI (funkcija)

Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi).

SUBTOTAL (funkcija)

Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka.

SUM (funkcija)

Zbraja argumente.

SUMIF (funkcija)

zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju.

SUMIFS funkcija
2019

zbraja ćelije iz raspona koji zadovoljava više kriterija.

SUMPRODUCT (funkcija)

Vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja.

SUMSQ (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata argumenata.

SUMX2MY2 (funkcija)

Vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMX2PY2 (funkcija)

Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMXMY2 (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

TAN (funkcija)

Vraća tangens broja.

TANH (funkcija)

Vraća hiperbolni tangens broja.

TRUNC (funkcija)

Odbacuje decimalni dio broja pretvarajući ga u cijeli broj.

Funkcija

Opis

AVEDEV (funkcija)

Vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od svojih srednjih vrijednosti.

AVERAGE (funkcija)

Vraća prosjek argumenata.

AVERAGEA (funkcija)

Vraća prosjek argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

AVERAGEIF (funkcija)

vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u rasponu koje zadovoljavaju navedene kriterije.

AVERAGEIFS funkcija
2019

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterija.

BETA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

BETA.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

BINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

BINOM.DIST.RANGE (funkcija)
Excel 2013

Vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.

BINOM.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.

CHISQ.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.

CHISQ.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

CHISQ.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.

CHISQ.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije jednokratnog događaja.

CHISQ.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća test nezavisnosti.

CONFIDENCE.NORM (funkcija)
Excel 2010

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.

CONFIDENCE.T (funkcija)
Excel 2010

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-distribucije.

CORREL (funkcija)

Vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka.

COUNT (funkcija)

Broji brojeve na popisu argumenata.

COUNTA (funkcija)

Broji vrijednosti na popisu argumenata.

COUNTBLANK (funkcija)

Broji prazne ćelije u rasponu.

COUNTIF (funkcija)

broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij.

COUNTIFS funkcija
2019

Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija.

COVARIANCE.P (funkcija)
Excel 2010

Vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.

COVARIANCE.S (funkcija)
Excel 2010

Vraća kovarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka.

DEVSQ (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata devijacija.

EXPON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća eksponencijalnu distribuciju.

F.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

F.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

F.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

F.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

F.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća rezultat F-testa.

FISHER (funkcija)

Vraća Fisherovu transformaciju.

FISHERINV (funkcija)

Vraća inverziju Fisherove transformacije.

FORECAST (funkcija)

Vraća vrijednost u linearnom trendu.

Pažnja: u Excel 2016 ova je funkcija zamijenjena prognozom. LINEARNO kao dio nove funkcije predviđanja, ali je i dalje dostupna za kompatibilnost s starijim verzijama.

FORECAST.ETS (funkcija)
Excel 2016

Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih (proteklih) vrijednosti pomoću AAA verzije algoritama za eksponencijalni izglađivanje (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT (funkcija)
Excel 2016

Vraća interval pouzdanosti za predviđenu vrijednost na određeni ciljni datum.

FORECAST.ETS.SEASONALITY (funkcija)
Excel 2016

Vraća duljinu ponavljajućeg obrasca koji Excel prepoznaje za određeni vremenski niz.

FORECAST.ETS.STAT (funkcija)
Excel 2016

Vraća statističku vrijednost kao rezultat predviđanja niza vremena.

FORECAST.LINEAR (funkcija)
Excel 2016

Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih vrijednosti.

FREQUENCY (funkcija)

Vraća distribuciju frekvencija u obliku okomitog polja.

GAMMA (funkcija)
Excel 2013

Vraća vrijednost gama-funkcije.

GAMMA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća gama-distribuciju.

GAMMA.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.

GAMMALN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAMMALN.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAUSS (funkcija)
Excel 2013

Vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.

GEOMEAN (funkcija)

Vraća geometrijsku srednju vrijednost.

GROWTH (funkcija)

Vraća vrijednost u eksponencijalnom trendu.

HARMEAN (funkcija)

Vraća harmonijsku srednju vrijednost.

HYPGEOM.DIST (funkcija)

Vraća hipergeometrijsku distribuciju.

INTERCEPT (funkcija)

Vraća sjecište pravca linearne regresije.

KURT (funkcija)

Vraća kurtozis skupa podataka.

LARGE (funkcija)

Vraća k-tu najveću vrijednost u skupu podataka.

LINEST (funkcija)

Vraća parametre linearnog trenda.

LOGEST (funkcija)

Vraća parametre eksponencijalnog trenda.

LOGNORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

LOGNORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.

MAX (funkcija)

Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.

MAXA (funkcija)

vraća najveću moguću vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

Funkcija MAXIFS
2019

Vraća maksimalnu vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uvjeta i kriterija.

MEDIAN (funkcija)

Vraća medijan danih brojeva.

MIN (funkcija)

Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.

MINA (funkcija)

Vraća najmanju vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

Funkcija MINIFS
2019

Vraća minimalnu vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uvjeta i kriterija.

MODE.MULT (funkcija)
Excel 2010

Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.

MODE.SNGL (funkcija)
Excel 2010

Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

NEGBINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća negativnu binomnu distribuciju.

NORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.S.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.S.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

PEARSON (funkcija)

Vraća Pearsonov korelacijski koeficijent umnoška i momenta.

PERCENTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

PERCENTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

PERCENTRANK.EXC (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka.

PERCENTRANK.INC (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

PERMUT (funkcija)

Vraća broj permutacija za dani broj objekata.

PERMUTATIONA (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.

PHI (funkcija)
Excel 2013

Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.

POISSON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća Poissonovu distribuciju.

PROB (funkcija)

Vraća vjerojatnost da su vrijednosti u rasponu između dvije granice.

QUARTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

QUARTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Vraća kvartil skupa podataka.

RANK.AVG (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang broja na popisu brojeva.

RANK.EQ (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang broja na popisu brojeva.

RSQ (funkcija)

Vraća kvadrat Pearsonova korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta.

SKEW (funkcija)

Vraća asimetriju distribucije.

SKEW.P (funkcija)
Excel 2013

Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.

SLOPE (funkcija)

Vraća nagib pravca linearne regresije.

SMALL (funkcija)

Vraća k-tu najmanju vrijednost u skupu podataka.

STANDARDIZE (funkcija)

Vraća normaliziranu vrijednost.

STDEV.P (funkcija)
Excel 2010

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

STDEV.S (funkcija)
Excel 2010

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEVA (funkcija)

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STDEVPA (funkcija)

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STEYX (funkcija)

Vraća standardnu pogrešku predviđene vrijednosti y za svaki x u regresiji.

T.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.2T (funkcija)
Excel 2010

Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća Studentovu t-distribuciju.

T.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode.

T.INV.2T (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju Studentove t-distribucije.

T.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

TREND (funkcija)

Vraća vrijednosti u linearnom trendu.

TRIMMEAN (funkcija)

Vraća srednju vrijednost unutrašnjosti skupa podataka.

VAR.P (funkcija)
Excel 2010

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

VAR.S (funkcija)
Excel 2010

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

VARA (funkcija)

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

VARPA (funkcija)

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

WEIBULL.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća Weibullovu distribuciju.

Z.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

Funkcija

Opis

ASC (funkcija)

Mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnom nizu u znakove pola širine (jednobitne).

ARRAYTOTEXT funkcija
Gumb „Office 365“

Vraća polje tekstnih vrijednosti iz bilo kojeg navedenog raspona.

BAHTTEXT (funkcija)

Pretvara broj u tekst koristeći oblik valute ß (baht).

CHAR (funkcija)

Vraća znak naveden kodnim brojem.

CLEAN (funkcija)

Iz teksta uklanja sve znakove koji se ne mogu ispisati.

CODE (funkcija)

Vraća brojčani kod za prvi znak u tekstnom nizu.

Funkcija CONCAT
2019

Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty.

CONCATENATE (funkcija)

Spaja nekoliko tekstnih stavki u jednu tekstnu stavku.

DBCS (funkcija)
Excel 2013

Mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnom nizu u znakove pune širine (dvobitne).

DOLLAR (funkcija)

Pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute.

EXACT (funkcija)

Provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake.

FIND, FINDB (funkcije)

Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova).

FIXED (funkcija)

Oblikuje broj kao tekst s fiksnim brojem decimala.

LEFT, LEFTB (funkcije)

Vraća krajnje lijeve znakove tekstne vrijednosti.

LEN, LENB (funkcije)

Vraća broj znakova tekstnog niza.

LOWER (funkcija)

Slova teksta pretvara u mala slova.

MID, MIDB (funkcije)

Vraća određeni broj znakova iz tekstnog niza počevši od položaja koji odredite.

NUMBERVALUE (funkcija)
Excel 2013

Pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim postavkama.

PHONETIC (funkcija)

Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstnog niza.

PROPER (funkcija)

Pretvara prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo.

REPLACE, REPLACEB (funkcije)

Zamjenjuje znakove u tekstu.

REPT (funkcija)

Ponavlja tekst zadani broj puta.

RIGHT, RIGHTB (funkcije)

Vraća krajnje desne znakove tekstne vrijednosti.

SEARCH, SEARCHB (funkcije)

Traži jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova).

SUBSTITUTE (funkcija)

Zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom nizu.

T (funkcija)

Pretvara svoje argumente u tekst.

TEXT (funkcija)

oblikuje broj i pretvara ga u tekst.

Funkcija TEXTJOIN
2019

Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik. Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone.

TRIM (funkcija)

Uklanja razmake iz teksta.

UNICHAR (funkcija)
Excel 2013

Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost.

UNICODE (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta.

UPPER (funkcija)

Slova teksta pretvara u velika slova.

VALUE (funkcija)

pretvara tekstni argument u broj.

VALUETOTEXT funkcija
Gumb „Office 365“

Vraća tekst bilo koje navedene vrijednosti

Ako dodaci koje ste instalirali sadrže funkcije, ti će dodaci ili funkcije automatizacije biti dostupni u kategoriji Korisnički definirano u dijaloškom okviru Umetanje funkcije.

Korisnički definirane funkcije (UDFs-ovi) nisu dostupne u Excel za web.

Funkcija

Opis

CALL (funkcija)

Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili kodnom resursu.

EUROCONVERT (funkcija)

Pretvara broj u eure, iz eura u valutu članice eurozone ili iz jedne valute članice eurozone u drugu, pri čemu se kao posrednik koristi euro (triangulacija).

REGISTER.ID (funkcija)

Vraća identifikator registra određene biblioteke dinamičkih veza (DLL-a) ili prethodno registrirani resurs koda.

Web-funkcije nisu dostupne u Excel za web.

Funkcija

Opis

ENCODEURL (funkcija)
Excel 2013

Vraća niz kodiran URL-om

FILTERXML (funkcija)
Excel 2013

Vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath.

WEBSERVICE (funkcija)
Excel 2013

Vraća podatke iz web-servisa

Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednici za odgovore.

Dodatne informacije

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Pronalaženje pogrešaka u formulama

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×