Klik in de eerste kolom op de naam van een functie voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Opmerking: Versiemarkeringen geven aan in welke versie van Excel een functie is geïntroduceerd. Deze functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies. Een versiemarkering van 2013 geeft bijvoorbeeld aan dat deze functie beschikbaar is in Excel 2013 en alle versies erna.

Functie

Beschrijving

GEM.DEVIATIE, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde

GEMIDDELDE, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten

GEMIDDELDEA, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

GEMIDDELDE.ALS, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria

GEMIDDELDEN.ALS, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.

BETA.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansspreiding

BETA.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve bèta-kansspreiding voor een bepaalde bèta-verdeling

BINOM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de kans van de binomiaalverdeling voor individuele termen

BINOM.VERD.BEREIK, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiaalverdeling

BINOMIALE.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiaalverdeling kleiner dan of gelijk aan het criterium is

CHIKW.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheid

CHIKW.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheid

CHIKW.INV.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.TEST, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets

BETROUWBAARHEID.NORM, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde

BETROUWBAARHEID.T, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdeling.

CORRELATIE, functie

Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen

AANTAL, functie

Telt het aantal getallen in de argumentenlijst

AANTALARG, functie

Telt het aantal waarden in de argumentenlijst

AANTAL.LEGE.CELLEN, functie

Telt het aantal lege cellen in een bereik

AANTAL.ALS, functie

Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan het opgegeven criterium

AANTALLEN.ALS, functie

Telt het aantal cellen in een bereik die voldoen aan meerdere criteria

COVARIANTIE.P, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties

COVARIANTIE.S, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen.

DEV.KWAD, functie

Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat

EXPON.VERD.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de exponentiële verdeling

F.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

F.INV.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

F.TEST, functie
Excel 2010

Geeft het resultaat van een F-toets

FISHER, functie

Geeft als resultaat de Fisher-transformatie

FISHER.INV, functie

Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie

VOORSPELLEN, functie

geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend

Opmerking: In Excel 2016 is deze functie vervangen door VOORSPELLEN.LINEAR als onderdeel van de nieuwe Voorspellingsfuncties, maar deze functie is nog steeds beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies.

Functie VOORSPELLEN.ETS
Excel 2016

Retourneert een toekomstige waarde op basis van bestaande (historische) waarden door de AAA-versie van het algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken

Functie VOORSPELLEN.ETS.CONFINT
Excel 2016

Retourneert een betrouwbaarheidsinterval voor de voorspelde waarde bij de opgegeven doeldatum

Functie VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Retourneert de lengte van het terugkerende patroon dat in Excel wordt gedetecteerd voor de opgegeven tijdreeks

Functie VOORSPELLEN.ETS.STAT
Excel 2016

Retourneert een statistische waarde die het resultaat is van de voorspelling van een tijdreeks

Functie VOORSPELLEN.LINEAR
Excel 2016

Geeft als resultaat een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden

INTERVAL, functie

Geeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix

GAMMA, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de waarde van de gamma-functie

GAMMA.VERD.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de gamma-verdeling

GAMMA.INV.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

GAMMA.LN, functie

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, Γ(x)

GAMMA.LN.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, Γ(x)

GAUSS, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdeling

MEETK.GEM, functie

Geeft als resultaat het meetkundige gemiddelde

GROEI, functie

Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend

HARM.GEM, functie

Geeft als resultaat het harmonische gemiddelde

HYPGEOM.VERD, functie

Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling

SNIJPUNT, functie

Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as

KURTOSIS, functie

Geeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling

GROOTSTE, functie

Geeft als resultaat de op k na grootste waarde in een gegevensverzameling

LIJNSCH, functie

Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend

LOGSCH, functie

Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend

LOGNORM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOGNORM.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling

MAX, functie

Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten

MAXA, functie

Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MAX.ALS.VOORWAARDEN, functie
Excel 2016

Geeft als resultaat de maximale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria.

MEDIAAN, functie

Geeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen

MIN, functie

Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten

MIN.ALS.VOORWAARDEN, functie
Excel 2016

Geeft als resultaat de minimale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria.

MINA, functie

Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MODUS.MEERV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereik.

MODUS.ENKELV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

NEGBINOM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling

NORM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de normale cumulatieve verdeling

NORM.INV.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdeling

NORM.S.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de normale cumulatieve standaardverdeling

NORM.S.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve standaardverdeling

PEARSON, functie

Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson

PERCENTIEL.EXC, functie
Excel 2010

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt.

PERCENTIEL.INC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het k-percentiel van waarden in een bereik

PROCENTRANG.EXC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.

PROCENTRANG.INC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de positie van een waarde in een gegevensset als percentage

PERMUTATIES, functie

Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten

PERMUTATIE.A, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd

PHI, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling

POISSON.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de Poisson-verdeling

KANS, functie

Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden

KWARTIEL.EXC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief.

KWARTIEL.INC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensset

RANG.GEMIDDELDE, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de rang van een getal in een lijst getallen

RANG.GELIJK, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de rang van een getal in een lijst getallen

R.KWADRAAT, functie

Geeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt

SCHEEFHEID, functie

Geeft als resultaat de scheefheid van een verdeling

SCHEEFHEID.P, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan

RICHTING, functie

Geeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn

KLEINSTE, functie

Bepaalt de op k na kleinste waarde in een gegevensverzameling

NORMALISEREN, functie

Geeft als resultaat een genormaliseerde waarde

STDEV.P, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

STDEV.S, functie
Excel 2010

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEVA, functie

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STDEVPA, functie

Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STAND.FOUT.YX, functie

Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie

T.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.2T, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de Student T-verdeling

T.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden.

T.INV.2T, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling

T.TEST, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets

TREND, functie

Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend

GETRIMD.GEM, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van een bepaalde groep waarden in een gegevensverzameling

VAR.P, functie
Excel 2010

Berekent de variantie op basis van een volledige populatie

VAR.S, functie
Excel 2010

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VARA, functie

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

VARPA, functie

Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

WEIBULL.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de Weibull-verdeling

Z.TEST, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Verwante onderwerpen

Excel functies (per categorie)
Excel functies (alfabetisch)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×