Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

#VALUE là cách để Excel thông báo, "Đã xảy ra lỗi với cách nhập công thức của bạn. Hoặc đã xảy ra lỗi với các ô bạn đang tham chiếu tới." Lỗi này rất chung chung và khó có thể tìm thấy nguyên nhân chính xác cho lỗi. Thông tin ở trang này trình bày về các sự cố phổ biến, cùng giải pháp cho lỗi.

Sử dụng danh sách thả xuống bên dưới hoặc chuyển đến một trong các khu vực khác:

Khắc phục lỗi cho một hàm cụ thể

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm CONCATENATE

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm COUNTIF/COUNTIFS

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm DATEVALUE

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm DAYS

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm IF

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm INDEX và hàm MATCH

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm SUMIF/SUMIFS

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm SUMPRODUCT

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm TIMEVALUE

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm TRANSPOSE

Xem thêm thông tin tại mục Sửa lỗi #VALUE! trong hàm VLOOKUP

Bạn không thấy hàm của mình trong danh sách này? Hãy thử qua các giải pháp còn lại được liệt kê dưới đây.

Các vấn đề với phép trừ

Nếu bạn mới sử dụng Excel thì có thể bạn sẽ nhập nhầm công thức cho phép trừ. Dưới đây là hai cách để thực hiện thao tác đó:

Trừ một tham chiếu ô từ một ô khác

Ô D2 với $2.000,00, Ô E2 với $1.500,00, Ô F2 với công thức: =D2-E2 và kết quả là $500,00

Nhập hai giá trị vào hai ô riêng biệt. Ở ô thứ ba, trừ một tham chiếu ô từ một ô khác. Trong ví dụ này, ô D2 chứa số tiền được lập ngân sách và ô E2 chứa số tiền thực tế. F2 chứa công thức =D2-E2.

Hoặc sử dụng công thức SUM với các số dương và số âm

Ô D6 với $2.000,00, Ô E6 với $1.500,00, Ô F6 với công thức: =SUM(D6,E6) và kết quả là $500,00

Nhập một giá trị dương vào một ô và một giá trị âm vào ô còn lại. Ở ô thứ ba, sử dụng hàm SUM để cộng hai ô với nhau. Ở ví dụ này, ô D6 chứa số tiền được lập ngân sách và ô E6 chứa số tiền thực tế dưới dạng một số âm. F6 chứa công thức =SUM(D6,E6).

Nếu bạn đang sử dụng Windows thì bạn có thể gặp phải lỗi #VALUE! ngay cả khi thực hiện công thức trừ cơ bản nhất. Thao tác sau có thể giải quyết sự cố của bạn:

 1. Trước tiên, hãy thực hiện một lượt kiểm tra nhanh. Trong sổ làm việc mới, nhập số 2 vào ô A1. Nhập số 4 vào ô B1. Sau đó, hãy nhập công thức này =B1-A1 vào ô C1. Nếu bạn nhận được lỗi #VALUE! , đi tới bước tiếp theo. Nếu bạn không gặp lỗi, hãy thử các giải pháp khác trên trang này.

 2. Trong Windows, hãy mở panel điều khiển cho Khu vực của bạn.

  • Windows 10: Chọn Bắt đầu, nhập Khu vực, sau đó chọn panel điều khiển Khu vực.

  • Windows 8: Ở màn hình Bắt đầu, nhập Khu vực, chọn Cài đặt, rồi chọn Khu vực.

  • Windows 7: Chọn Bắt đầu,nhập Khu vực, sau đó chọn Khu vực và ngôn ngữ.

 3. Trên tab Định dạng , chọn Cài đặt bổ sung.

 4. Tìm Dấu tách danh sách. Nếu Dấu tách danh sách được đặt là dấu trừ, hãy thay đổi dấu tách đó thành một ký hiệu khác. Ví dụ: dấu phẩy là dấu tách danh sách phổ biến. Dấu chấm phẩy cũng là dấu tách danh sách phổ biến. Tuy nhiên, có thể một dấu tách danh sách khác sẽ phù hợp hơn với khu vực cụ thể của bạn.

 5. Chọn OK.

 6. Mở sổ làm việc của bạn. Nếu một ô có chứa lỗi #VALUE! , hãy bấm đúp vào để chỉnh sửa.

 7. Nếu xuất hiện dấu phẩy ở nơi nên là dấu trừ cho phép trừ, hãy thay đổi những dấu phẩy đó thành dấu trừ.

 8. Nhấn ENTER.

 9. Lặp lại quy trình này cho các ô khác chứa lỗi.

Trừ một tham chiếu ô từ một ô khác

Ô D10 với 01/01/2016, Ô E10 với 24/04/2016, Ô F10 với công thức: =E10-D10 và kết quả là 114

Nhập hai ngày vào hai ô riêng biệt. Ở ô thứ ba, trừ một tham chiếu ô từ một ô khác. Trong ví dụ này, ô D10 chứa ngày bắt đầu và ô E10 chứa ngày Kết thúc. F10 chứa công thức =E10-D10.

Hoặc sử dụng hàm DATEDIF

Ô D15 với 01/01/2016, Ô E15 với 24/04/2016, Ô F15 với công thức: =DATEDIF(D15,E15,"d") và kết quả là 114

Nhập hai ngày vào hai ô riêng biệt. Ở ô thứ ba, hãy sử dụng hàm DATEDIF để tìm ra chênh lệch giữa các ngày. Để biết thêm thông tin về hàm DATEDIF, hãy xem mục Tính chênh lệch giữa hai ngày.

Nới rộng cột ngày của bạn. Nếu ngày của bạn được căn sang phải thì đó sẽ là dạng ngày. Nhưng nếu ngày được căn sang trái thì điều này có nghĩa là ngày ở đây không thực sự có dạng ngày. Ngày đó có dạng văn bản. Và Excel sẽ không nhận dạng văn bản là ngày. Dưới đây là một số giải pháp có thể trợ giúp khắc phục sự cố này.

Kiểm tra khoảng trắng cách quãng

 1. Bấm đúp vào một ngày đang được sử dụng trong công thức trừ.

 2. Đưa con trỏ của bạn tới phần đầu, rồi xem liệu bạn có thể chọn một hay nhiều khoảng trắng được không. Khoảng trắng được chọn ở phần đầu của ô sẽ trông như thế này: Ô có khoảng trắng được chọn trước ngày 01/01/2016

  Nếu ô của bạn gặp sự cố, hãy đi tới bước tiếp theo. Nếu bạn không thấy một hoặc nhiều khoảng trắng, hãy đi tới mục tiếp theo nói về việc kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn.

 3. Chọn cột chứa ngày bằng cách chọn tiêu đề cột.

 4. Chọn Dữ > Thành Cột.

 5. Chọn Tiếp hai lần.

 6. Ở Bước 3/3 của trình hướng dẫn, bên dưới Định dạng dữ liệu cột, chọn Ngày.

 7. Chọn định dạng ngày, rồi chọn Hoàn tất.

 8. Lặp lại quy trình này với các cột khác để đảm bảo chúng không chứa các khoảng trắng cách quãng trước ngày.

Kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn

Excel sử dụng hệ thống ngày từ máy tính của bạn. Nếu một ngày của ô không được nhập bằng cùng một hệ thống ngày, Excel sẽ không nhận ra ngày đó là ngày đúng.

Ví dụ: giả sử máy tính của bạn hiển thị ngày dưới dạng mm/dd/yyyy. Nếu bạn đã nhập ngày có dạng như vậy vào một ô thì Excel sẽ nhận diện ngày đó dưới dạng ngày và có thể sử dụng ngày đó trong công thức trừ. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhập một ngày có dạng dd/mm/yy, Excel sẽ không nhận diện ngày đó dưới dạng ngày tháng. Thay vào đó, Excel sẽ xử lý ngày đó dưới dạng văn bản.

Có hai giải pháp cho sự cố này: Bạn có thể thay đổi hệ thống ngày mà máy tính của mình sử dụng sao cho khớp với hệ thống ngày bạn muốn nhập vào Excel. Hoặc trong Excel, bạn có thể tạo cột mới, rồi sử dụng hàm DATE để tạo ngày đúng dựa trên ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản. Dưới đây là cách thực hiện thao tác đó theo trường hợp giả định là hệ thống ngày cho máy tính của bạn là mm/dd/yyy và ngày dưới dạng văn bản của bạn là 31/12/2017 trong ô A1:

 1. Tạo công thức có dạng như sau: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

 2. Kết quả sẽ là 12/31/2017.

 3. Nếu bạn muốn công thức xuất hiện có dạng dd/mm/yy, hãy nhấn CTRL+1 (hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trên máy MAC + 1 trên máy Mac).

 4. Chọn một địa phương khác sử dụng định dạng dd/mm/yy, ví dụ: Tiếng Anh (Vương quốc Anh). Khi bạn đã áp dụng xong định dạng, kết quả sẽ là 31/12/2017 và đó là ngày đúng, không phải ngày dạng văn bản.

Lưu ý: Công thức ở trên được viết bằng các hàm DATE, RIGHT, MIDLEFT. Lưu ý rằng nó được viết với giả định rằng ngày tháng dạng văn bản có hai ký tự cho ngày, hai ký tự cho tháng và bốn ký tự cho năm. Bạn có thể cần tùy chỉnh công thức cho phù hợp với ngày của mình.

Các sự cố với khoảng trắng và văn bản

Lỗi #VALUE! thường xảy ra vì công thức của bạn liên quan tới các ô khác có chứa khoảng trắng hay thậm chí là phức tạp hơn: các khoảng trắng ẩn. Các khoảng trắng này có thể làm cho ô có vẻ như trống, trong khi thực tế là chúng không trống.

1. Chọn ô được tham chiếu

Cột đã chọn

Tìm ô mà công thức của bạn đang tham chiếu, rồi chọn chúng. Trong nhiều trường hợp, việc loại bỏ khoảng trắng cho toàn bộ cột là một cách tốt vì bạn có thể thay thế nhiều khoảng trắng cùng một lúc. Trong ví dụ này, việc chọn E sẽ chọn toàn bộ cột.

2. Tìm và thay thế

Tab Trang chủ > Tìm & Lựa chọn> Thay thế

Trên tab Trang đầu , chọn Tìm thư & Chọn >thế.

3. Loại bỏ khoảng trắng

Tìm hộp có chứa khoảng trắng, thay thế bằng không có gì

Trong hộp Tìm gì, nhập một khoảng trắng đơn. Sau đó, trong hộp Thay thế bằng, xóa mọi thứ có thể nằm trong hộp.

4. Thay thế hoặc Thay thế tất cả

Thay thế tất cả các nút

Nếu bạn chắc chắn rằng nên loại bỏ tất cả khoảng trắng trong cột, hãy chọn Thay thế Tất cả. Nếu bạn muốn duyệt qua và thay thế từng khoảng trắng, bạn có thể chọn Tìm tiếp trước, rồi chọn Thay thế khi bạn tự tin rằng không cần khoảng trắng. Khi bạn hoàn thành, lỗi #VALUE! có thể được giải quyết. Nếu không, hãy đi tới bước tiếp theo.

5. Bật bộ lọc

Trang đầu > Sắp xếp & Lọc > Lọc

Đôi khi, ký tự ẩn ngoài khoảng trắng có thể làm cho ô vẻ như trống, trong khi ô thực sự không trống . Dấu nháy đơn trong ô có thể tạo ra hiện tượng này. Để loại bỏ các ký tự này trong cột, hãy bật bộ lọc bằng cách đi tới Trang đầu > Sắp xếp & Lọc > Bộ lọc.

6. Đặt bộ lọc

Lọc menu với Chọn tất cả các hộp kiểm đã bỏ chọn, hộp kiểm (Trống) đã chọn

Bấm vào mũi tên lọc Mũi tên lọc, rồi bỏ chọn Chọn tất cả. Sau đó, chọn hộp kiểm Trống.

7. Chọn mọi hộp kiểm chưa được đặt tên

Đã chọn một hộp kiểm không tên

Chọn mọi hộp kiểm không có bất kỳ nội dung gì bên cạnh, như hộp kiểm này.

8. Chọn các ô trống, rồi xóa

Lọc các ô trống đã chọn

Khi Excel hiển thị các ô trống, hãy chọn chúng. Sau đó, nhấn vào phím Delete. Thao tác này sẽ xóa mọi ký tự ẩn trong các ô.

9. Xóa bộ lọc

Lọc menu, xóa bộ lọc khỏi...

Chọn mũi tên bộ lọc Mũi tên lọc, rồi chọn Xóa bộ lọc khỏi... để tất cả các ô đều hiển thị.

10. Kết quả

Lỗi #VALUE! đã biến mất và thay thế bằng kết quả công thức. Hình tam giác màu lục trong ô E4

Nếu các khoảng trắng là nguyên nhân gây ra lỗi #VALUE! của bạn thì hy vọng rằng kết quả công thức đã thay thế cho lỗi, như được trình bày ở dưới đây trong ví dụ của chúng tôi. Nếu không, hãy lặp lại quy trình này cho các ô khác được công thức của bạn tham chiếu. Hoặc thử các giải pháp khác trên trang này.

Lưu ý: Trong ví dụ này, hãy lưu ý rằng ô E4 chứa một hình tam giác màu lục và số được căn sang trái. Điều này có nghĩa là số được lưu trữ dưới dạng văn bản. Điều này có thể gây ra nhiều sự cố về sau. Nếu bạn gặp vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển đổi các số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số.

Văn bản hoặc các ký tự đặc biệt trong ô có thể tạo ra lỗi #VALUE! . Nhưng đôi khi, thật khó để biết được ô nào gặp phải những sự cố này. Giải pháp: Dùng hàm ISTEXT để kiểm tra các ô. Lưu ý rằng hàm ISTEXT không giải quyết được lỗi, hàm này chỉ tìm các ô có thể đang gây ra lỗi.

Ví dụ với lỗi #VALUE!

H4 với =E2+E3+E4+E5 và kết quả là #VALUE!

Đây là một ví dụ về công thức chứa lỗi #VALUE! . Lỗi này có vẻ do ô E2. Ký tự đặc biệt xuất hiện dưới dạng một hộp nhỏ sau "00". Hoặc như trong hình tiếp theo, bạn có thể sử dụng hàm ISTEXT trong một cột riêng để tìm văn bản.

Cùng một ví dụ với hàm ISTEXT

Ô F2 với =ISTEXT(E2) và kết quả là TRUE

Ở đây, hàm ISTEXT đã được thêm vào cột F. Toàn bộ các ô đều ổn, ngoại trừ ô chứa giá trị TRUE. Điều này có nghĩa là ô E2 chứa văn bản. Để giải quyết, bạn có thể xóa nội dung ô, rồi nhập lại giá trị 1865,00. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng hàm CLEAN để xóa các ký tự hay sử dụng hàm REPLACE để thay thế ký tự đặc biệt bằng các giá trị khác.

Sau khi sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm REPLACE, bạn sẽ muốn sao chép kết quả, rồi sử dụng Trang đầu > Dán > Dán Đặc biệt > Giá trị. Bạn có thể cũng phải chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số.

Các công thức với các phép toán như + và * có thể không tính toán được các ô có chứa văn bản hoặc khoảng trắng. Trong trường hợp này, hãy thử sử dụng một hàm để thay thế. Hàm thường bỏ qua giá trị văn bản và tính toán mọi thứ dưới dạng số, loại bỏ giá #VALUE! . Ví dụ: thay vì =A2+B2+C2, hãy nhập =SUM(A2:C2). Hoặc thay vì =A2*B2, hãy nhập =PRODUCT(A2,B2).

Các giải pháp khác để thử

Chọn lỗi

Ô H4 với công thức =E2+E3+E4+E5 và kết quả là #VALUE!

Trước tiên, chọn ô chứa lỗi #VALUE! .

Bấm vào Công thức > Đánh giá Công thức

Hộp thoại Đánh giá công thức với " "+E3+E4+E5

Chọn Công thức >Giá trị Công > Đánh giá. Excel từng bước đi qua các phần của công thức. Trong trường hợp này, công thức =E2+E3+E4+E5 sẽ bị ngắt do có một khoảng trắng ẩn trong ô E2. Bạn không thể thấy được khoảng trắng đó chỉ bằng cách nhìn vào ô E2. Tuy nhiên, bạn có thể thấy được khoảng trắng đó tại đây. Khoảng trắng đó có dạng " ".

Đôi khi, bạn chỉ muốn thay thế lỗi #VALUE! bằng nội dung khác chẳng hạn như văn bản của bạn, số 0 hoặc một ô trống. Trong trường hợp này, bạn có thể thêm hàm IFERROR vào công thức của mình. Hàm IFERROR kiểm tra xem có lỗi hay không và nếu có, hàm sẽ thay thế lỗi bằng một giá trị khác mà bạn chọn. Nếu không có lỗi, công thức ban đầu của bạn sẽ được tính toán. HÀM IFERROR chỉ hoạt động trong Excel 2007 trở lên. Đối với các phiên bản cũ hơn, bạn có thể sử dụng hàm IF(ISERROR()).

Cảnh báo: Hàm IFERROR ẩn tất cả các lỗi, chứ không chỉ ẩn #VALUE! . Việc ẩn lỗi không được khuyến khích vì lỗi thường là một ký hiệu cho bạn biết có điều cần khắc phục, chứ không phải để ẩn đi. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng hàm này trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng công thức của mình hoạt động theo cách bạn muốn.

Ô chứa lỗi #VALUE!

Ô H4 với =E2+E3+E4+E5 và kết quả là #VALUE!

Đây là một ví dụ về công thức chứa lỗi #VALUE! do một khoảng trắng ẩn trong ô E2.

Lỗi ẩn bằng hàm IFERROR

Ô H4 với =IFERROR(E2+E3+E4+E5,"--")

Và đây cũng là công thức đó nhưng được thêm hàm IFERROR. Bạn có thể đọc công thức là: "Tính toán công thức nhưng nếu xuất hiện bất kỳ loại lỗi nào, hãy thay thế lỗi bằng hai nét gạch." Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng "" để không hiển thị gì thay cho hai nét gạch. Hoặc bạn có thể thay thế bằng văn bản của riêng mình, chẳng hạn như: "Lỗi Tổng".

Rất tiếc, bạn có thể thấy rằng hàm IFERROR thực sự không giải quyết được lỗi, hàm này chỉ ẩn lỗi. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng việc ẩn lỗi còn tốt hơn khắc phục lỗi.

Kết nối dữ liệu của bạn có thể không khả dụng tại một thời điểm nào đó. Để khắc phục lỗi này, hãy khôi phục kết nối dữ liệu hoặc xem xét việc nhập dữ liệu, nếu có thể. Nếu bạn không có quyền truy nhập vào kết nối, hãy yêu cầu người tạo sổ làm việc tạo một tệp mới cho bạn. Tệp mới lý tưởng nhất sẽ chỉ có giá trị và không có kết nối. Họ có thể thực hiện điều này bằng cách sao chép tất cả các ô và chỉ dán dưới dạng giá trị. Để chỉ dán các giá trị, họ có thể chọn Trang đầu > dán >trị đặc > trị. Thao tác này sẽ loại bỏ toàn bộ các công thức và kết nối, đồng thời, sẽ loại bỏ mọi lỗi #VALUE! .

Nếu bạn không chắc chắn mình cần làm gì vào thời điểm này thì bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi tương tự trong Diễn đàn Cộng đồng Excel hoặc đăng câu hỏi riêng của bạn.

Liên kết đến Diễn đàn Cộng đồng của Excel

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×