Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Huomautus: Versiomerkinnät osoittavat Excel-version, jossa funktio otettiin käyttöön. Nämä funktiot eivät ole käytettävissä aiemmissa versioissa. Esimerkiksi 2013-versiomerkintä osoittaa, että funktio on käytettävissä Excel 2013:ssa ja sitä uudemmissa versioissa.

Funktio

Kuvaus

KESKIPOIKKEAMA-funktio

Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.

KESKIARVO-funktio

Palauttaa argumenttien keskiarvon.

KESKIARVOA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.

KESKIARVO.JOS-funktio

Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO-funktio

Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.

BEETA.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINOMI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio
Excel 2013

Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

CHINELIÖ.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHINELIÖ.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio
Excel 2010

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHINELIÖ.TESTI-funktio
Excel 2010

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

LUOTTAMUSVÄLI.NORM-funktio
Excel 2010

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio
Excel 2010

Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.

KORRELAATIO-funktio

Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.

LASKE-funktio

Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.

LASKE.A-funktio

Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.

LASKE.TYHJÄT-funktio

Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.

LASKE.JOS-funktio

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.

LASKE.JOS.JOUKKO-funktio

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.

KOVARIANSSI.P-funktio
Excel 2010

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

KOVARIANSSI.S-funktio
Excel 2010

Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA-funktio

Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

F.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.KÄÄNT.OH-funktio
Excel 2010

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.TESTI-funktio
Excel 2010

Palauttaa F-testin tuloksen.

FISHER-funktio

Palauttaa Fisher-muunnoksen.

FISHER.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.

ENNUSTE-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

Huomautus: In Excel 2016:ssa tämän funktion korvaa uusiin ennustefunktioihin kuuluva ENNUSTE.LINEAARINEN, mutta se on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

ENNUSTE.ETS-funktio
Excel 2016

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota.

ENNUSTE.ETS.CONFINT-funktio
Excel 2016

Palauttaa luottamusvälin ennustearvolle määritettynä tavoitepäivämääränä

ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU-funktio
Excel 2016

Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle

ENNUSTE.ETS.STAT-funktio
Excel 2016

Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena

ENNUSTE.LINEAARINEN-funktio
Excel 2016

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella.

TAAJUUS-funktio

Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.

GAMMA-funktio
Excel 2013

Palauttaa gammafunktion arvon.

GAMMA.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa gammajakauman.

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

GAMMALN-funktio

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAMMALN.TARKKA-funktio
Excel 2010

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAUSS-funktio
Excel 2013

Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.

KESKIARVO.GEOM-funktio

Palauttaa geometrisen keskiarvon.

KASVU-funktio

Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.

KESKIARVO.HARM-funktio

Palauttaa harmonisen keskiarvon.

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

LEIKKAUSPISTE-funktio

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.

KURT-funktio

Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.

SUURI-funktio

Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon.

LINREGR-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.

LOGREGR-funktio

Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.

LOGNORM_JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

LOGNORM.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

MAKS-funktio

Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.

MAKSA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.

MAKS.JOS-funktio
Excel 2016

Palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon.

MEDIAANI-funktio

Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.

MIN-funktio

Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.

VÄH.JOS-funktio
Excel 2016

Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen pienimmän arvon.

MINA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.

MOODI.USEA-funktio
Excel 2010

Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.

MOODI.YKSI-funktio
Excel 2010

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio
Excel 2010

Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

NORMAALI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio
Excel 2010

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

PEARSON-funktio

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.

PROSENTTIPISTE.ULK-funktio
Excel 2010

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen. K on arvo väliltä 0–1 (raja-arvot eivät kuulu mukaan alueeseen).

PROSENTTIPISTE.SIS-funktio
Excel 2010

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK-funktio
Excel 2010

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS-funktio
Excel 2010

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

PERMUTAATIO-funktio

Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.

PERMUTAATIOA-funktio
Excel 2013

Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).

FII-funktio
Excel 2013

Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.

POISSON.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

TODENNÄKÖISYYS-funktio

Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.

NELJÄNNES.ULK-funktio
Excel 2010

Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien.

NELJÄNNES.SIS-funktio
Excel 2010

Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO-funktio
Excel 2010

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

ARVON.MUKAAN.TASAN-funktio
Excel 2010

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

PEARSON.NELIÖ-funktio

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.

JAKAUMAN.VINOUS-funktio

Palauttaa jakauman vinouden.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio
Excel 2013

Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.

KULMAKERROIN-funktio

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.

PIENI-funktio

Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.

NORMITA-funktio

Palauttaa normitetun arvon.

KESKIHAJONTA.P-funktio
Excel 2010

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTA.S-funktio
Excel 2010

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIHAJONTAPA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIVIRHE-funktio

Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.

T.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.2S-funktio
Excel 2010

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Palauttaa t-jakauman.

T.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.

T.KÄÄNT.2S-funktio
Excel 2010

Palauttaa käänteisen t-jakauman.

T.TESTI-funktio
Excel 2010

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

SUUNTAUS-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.

KESKIARVO.TASATTU-funktio

Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.

VAR.P-funktio
Excel 2010

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VAR.S-funktio
Excel 2010

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARA-funktio

Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

VARPA-funktio

Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

WEIBULL.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Palauttaa Weibullin jakauman.

Z.TESTI-funktio
Excel 2010

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Excel funktiot (luokittain)
Excel funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×