Odwoływanie wiadomości polega na pobraniu wysłanej wiadomości ze skrzynek pocztowych adresatów, którzy jeszcze jej nie otworzyli. Istnieje również możliwość zamiany wiadomości. Jeśli na przykład pominięto załącznik, można wycofać wiadomość, a następnie wysłać jej zmienioną wersję z potrzebnym plikiem.

Odwoływanie wiadomości jest dostępne po kliknięciu przycisku Wyślij i jest dostępne tylko wtedy, gdy zarówno Ty, jak i adresat masz konto e-mail programuMicrosoft 365 lub Microsoft Exchange w tej samej organizacji.

Aby odwołać i zamienić wiadomość

 1. W okienko folderów lewej części okna Outlook wybierz folder Elementy wysłane.

 2. Otwórz wiadomość, którą chcesz odwołać. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć wiadomość. Zaznaczenie wiadomości w celu wyświetlenia jej w okienku odczytu nie umożliwia jej odwołania.

 3. Jeśli masz klasyczną wstążkę, na karcie Wiadomość wybierz pozycję Akcje, >Odwołaj tę wiadomość.


  Odwoływanie wiadomości
  Jeśli masz Wstążkę uproszczoną, wybierz kartę Wiadomość, a następnie wybierz pozycję Więcej poleceń (...). Wskaż pozycję Akcje i wybierz pozycję Odwołaj tę wiadomość. 
  Wybierz pozycję Odwołaj tę wiadomość

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widać polecenia Odwołaj tę wiadomość, prawdopodobnie nie masz konta programu Exchange lub funkcja nie jest dostępna w Twojej organizacji.

  • Nie można odwołać wiadomości, która jest chroniona przez usługę Azure Information Protection.

  • Nie można odwołać wiadomości w programie Outlook w sieci Web.

 4. Kliknij opcję Usunąć nieprzeczytane kopie tej wiadomości? lub Usunąć nieprzeczytane kopie i zastąpić je nową wiadomością?, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno Odwoływanie tej wiadomości

 5. Jeśli wysyłasz zmienioną wersję wiadomości, utwórz ją, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Aby sprawdzić odwołanie

Skuteczność zastosowanej funkcji odwołania wiadomości jest uzależniona od ustawień adresata w programie Outlook. W poniższej tabeli zaprezentowano pięć scenariuszy:

Akcja

Wynik

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Śledzenie zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie przetwarzaj wezwania na spotkania oraz odpowiedzi na wezwania na spotkania i ankiety.

Uwaga: Aby wyświetlić to ustawienie, >Opcje >Poczta. Przewiń do sekcji Śledzenie.

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Przy założeniu, że nie odczytano oryginalnej wiadomości, zostanie ona usunięta, a adresat zostanie poinformowany, że nadawca usunął wiadomość ze skrzynki pocztowej adresata.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie) w momencie przetwarzania żądania jej odwołania, adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość jednak pozostaje w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Śledzenie nie zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie przetwarzaj wezwania na spotkania oraz odpowiedzi na wezwania na spotkania i ankiety.

Uwaga: Aby wyświetlić to ustawienie, >Opcje >Poczta. Przewiń do sekcji Śledzenie.

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna zostanie usunięta, a adresat otrzyma powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie zakończy się niepowodzeniem i dostępna będzie zarówno wiadomość oryginalna, jak i zastępująca.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie) w momencie przetwarzania żądania jej odwołania, adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość jednak pozostaje w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Wiadomość oryginalna na komputerze adresata jest przenoszona ręcznie lub przy użyciu reguły ze skrzynki odbiorczej do innego folderu, a wiadomość zastępująca pozostaje w skrzynce odbiorczej (lub także jest przenoszona do innego folderu).

Jeśli wiadomość zastępująca i wiadomość oryginalna będą się znajdować w oddzielnych folderach, adresat otrzyma wiadomość z informacją o niepowodzeniu próby odwołania wiadomości. To działanie jest niezależne od konfiguracji programu Outlook i stanu odczytu wiadomości.

Adresat będzie mógł odczytać zarówno wiadomość oryginalną, jak i wiadomość nową.

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Obie wiadomości na komputerze adresata są przenoszone ręcznie lub przy użyciu reguły do tego samego folderu. W wyniku tej akcji zachowanie programu Outlook jest podobne do zachowania w przypadku, gdy nie jest skonfigurowane automatyczne przetwarzanie wiadomości.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna jest usuwana, a adresat otrzymuje powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie kończy się niepowodzeniem i dostępna jest zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość nowa.

Przesłano wiadomość do folderu publicznego. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Zostanie wykonana jedna z następujących czynności:

 • Jeśli adresat czytający wiadomość zastępującą ma dostęp do odczytu wszystkich elementów w folderze publicznym i nie przeczytał wiadomości oryginalnej, odwołanie kończy się powodzeniem i w folderze pozostaje tylko nowa wiadomość. Nadawca otrzymuje powiadomienie o pomyślnym odwołaniu wiadomości.

 • Jeśli adresat już oznaczył wiadomość oryginalną jako przeczytaną, nadawca jest informowany o niepowodzeniu odwołania, a usuwana jest tylko wiadomość zastępująca.

Jeśli wiadomość zastępująca zostanie otwarta przez użytkownika z innymi prawami dostępu do folderu publicznego, odwołanie kończy się niepowodzeniem, a użytkownik otrzymuje powiadomienie o niepowodzeniu odwołania. W folderze publicznym pozostaje zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość nowa.

 • Jeśli odbiorca przeczyta oryginalną wiadomość, a następnie oznaczy ją jako nieprzeczytaną, zostanie ona potraktowana, jak gdyby nigdy nie została odczytana, a odwołanie zostanie przeprowadzone pomyślnie.

 • W przypadku wiadomości wysyłanych do folderu publicznego o powodzeniu odwołania decydują prawa dostępu adresata, a nie nadawcy.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Aby odwołać i zamienić wiadomość

 1. W aplikacji Pocztaw okienko nawigacji kliknij pozycję Elementy wysłane.

 2. Otwórz wiadomość, którą chcesz odwołać i zamienić.

 3. Na karcie Wiadomość w grupie Akcje kliknij pozycję Inne akcje, a następnie polecenie Odwołaj tę wiadomość.

  Karta Akcje

 4. Kliknij pozycję Usunąć nieprzeczytane kopie i zamienić je na nowe wiadomości? lub Usunąć nieprzeczytane kopie i zamienić je na nowe wiadomości?.

  Uwaga: W przypadku wysyłania wiadomości do dużej liczby osób warto wyczyścić pole wyboru Powiadom o pomyślnym lub niepomyślnym odwołaniu dla każdego adresata.

 5. Jeśli wysyłasz zmienioną wersję wiadomości, utwórz ją, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Jeśli nie widzisz polecenia Odwołaj tę wiadomość, prawdopodobnie nie masz konta programu Exchange Server bądź nie korzystasz z programu Microsoft Office Outlook 2007. Oba te elementy są wymagane do korzystania z funkcji odwoływania.

Typy kont e-mail w profilu programu Outlook możesz sprawdzić w oknie dialogowym Ustawienia kont w programie Outlook.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konfiguracja kont.

 2. Kolumna Typ na karcie Poczta e-mail zawiera listę typów konta dla każdego wpisu.

  Obraz ekranu

Aby sprawdzić odwołanie

Skuteczność odwołania jest uzależniona od ustawień adresata w programie Microsoft Outlook. W poniższych czterech scenariuszach wyjaśniono, co dzieje się w różnych sytuacjach, a dodatkowy scenariusz opisuje odwoływanie wiadomości wysłanej do folderu publicznego programu Microsoft Exchange.

Akcja

Wynik

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Opcje śledzenia, zaznaczono pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

(Aby wyświetlić to ustawienie, w menu Narzędzia kliknij kolejno pozycje Opcje, Opcje e-mail i Opcje śledzenia).

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Przy założeniu, że nie odczytano oryginalnej wiadomości, zostanie ona usunięta, a adresat poinformowany, że nadawca usunął wiadomość ze skrzynki pocztowej adresata.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie), w momencie przetwarzania żądania jej odwołania adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość pozostanie jednak w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Opcje śledzenia, nie zaznaczono pola wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

(Aby wyświetlić to ustawienie, w menu Narzędzia kliknij kolejno pozycje Opcje, Opcje e-mail i Opcje śledzenia).

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna zostanie usunięta, a adresat otrzyma powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie zakończy się niepowodzeniem i dostępna będzie zarówno wiadomość oryginalna, jak i zastępująca.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie), w momencie przetwarzania żądania jej odwołania adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość pozostanie jednak w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Wiadomość oryginalna na komputerze adresata została przeniesiona ręcznie lub przy użyciu reguły do innego folderu, a wiadomość zastępująca pozostała w skrzynce odbiorczej (lub także została przeniesiona do innego folderu).

O ile wiadomość zastępująca i wiadomość oryginalna będą się znajdować w oddzielnych folderach, adresat otrzyma wiadomość z informacją o niepowodzeniu próby odwołania wiadomości. To działanie jest niezależne od konfiguracji programu Outlook i stanu odczytu wiadomości.

Adresat będzie mógł odczytać zarówno wiadomość oryginalną, jak i wiadomość nową.

Uwaga: Jeśli adresat przeczyta oryginalną wiadomość, po czym oznaczy ją jako nieprzeczytaną, program Outlook uzna, że wiadomość nigdy nie została odczytana i pomyślnie ją odwoła.

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Obie wiadomości na komputerze adresata zostały przeniesione ręcznie lub przy użyciu reguły do tego samego folderu. W wyniku tej akcji zachowanie programu Outlook jest podobne jak w przypadku, gdy nie skonfigurowano automatycznego przetwarzania wiadomości.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna jest usuwana, a adresat otrzymuje powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie kończy się niepowodzeniem i dostępna jest zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość nowa.

Uwaga: Jeśli adresat przeczytał oryginalną wiadomość, po czym oznaczył ją jako nieprzeczytaną, program Outlook uzna, że wiadomość nigdy nie została odczytana i pomyślnie ją odwoła.

Przesłano wiadomość e-mail do folderu publicznego. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

 • Jeśli adresat czytający wiadomość zastępującą ma dostęp do odczytu wszystkich elementów w folderze publicznym, ale nie przeczytał wiadomości oryginalnej, odwołanie kończy się powodzeniem i w folderze pozostaje tylko nowa wiadomość. Nadawca otrzymuje powiadomienie o pomyślnym odwołaniu wiadomości.

 • Jeśli adresat już oznaczył wiadomość oryginalną jako przeczytaną, nadawca jest informowany o niepowodzeniu odwołania, a usuwana jest tylko wiadomość zastępująca.

Jeśli wiadomość zastępująca zostanie otwarta przez użytkownika z innymi prawami dostępu do folderu publicznego, odwołanie kończy się niepowodzeniem, a użytkownik otrzymuje powiadomienie o niepowodzeniu odwołania. W folderze publicznym pozostaje zarówno oryginalna, jak i nowa wiadomość.

 • Jeśli adresat przeczyta oryginalną wiadomość, po czym oznaczy ją jako nieprzeczytaną, program Outlook uzna, że wiadomość nigdy nie została odczytana i pomyślnie ją odwoła.

 • W przypadku wiadomości wysyłanych do folderu publicznego o powodzeniu odwołania decydują prawa dostępu adresata, a nie nadawcy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×