Xóa cookie


  • Trong trình duyệt Microsoft Edge, hãy đi tới Thêm > Cài đặt.

    Nút thêm trong Microsoft Edge
  • Trong Xóa dữ liệu duyệt web, chọn Chọn nội dung sẽ xóa.

  • Chọn hộp kiểm Cookie và dữ liệu trang web đã lưu rồi chọn Xóa.