Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

ACCRINT функция

Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва

ACCRINTM функция

Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа

AMORDEGRC функция

Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

AMORLINC функция

Връща амортизацията за всеки счетоводен период

COUPDAYBS функция

Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката

COUPDAYS функция

Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката

COUPDAYSNC функция

Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон

COUPNCD функция

Връща следващата купонна дата след датата на сделката

COUPNUM функция

Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа

COUPPCD функция

Връща предишната купонна дата преди датата на сделката

CUMIPMT функция

Връща натрупаната лихва, платена между два периода

CUMPRINC функция

Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода

DB функция

Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление

DDB функция

Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод.

DISC функция

Връща дисконтовата ставка на ценна книга

DOLLARDE функция

Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число

DOLLARFR функция

Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб

DURATION функция

Връща годишното времетраене на ценна книга с периодични плащания на лихва

EFFECT функция

Връща действителната годишна лихва

FV функция

Връща бъдещата стойност на инвестиция

FVSCHEDULE функция

Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви

INTRATE функция

Връща лихвата при напълно изплатена ценна книга

IPMT функция

Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период

IRR функция

Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци

ISPMT функция

Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция

MDURATION функция

Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценна книга с предполагаема номинална стойност от $100

MIRR функция

Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви

NOMINAL функция

Връща годишната номинална лихва

NPER функция

Връща броя на периодите за инвестиция

NPV функция

Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка

ODDFPRICE функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDFYIELD функция

Връща доходността на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDLPRICE функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период

ODDLYIELD функция

Връща доходността на ценна книга с нерегулярен последен период

PDURATION функция
Excel 2013

Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PMT функция

Връща периодичната вноска за анюитет

PPMT функция

Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период

PRICE функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва

PRICEDISC функция

Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга

PRICEMAT функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

PV функция

Връща настоящата стойност на инвестиция

RATE функция

Връща лихвения процент за един период от анюитет

RECEIVED функция

Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга

RRI функция
Excel 2013

Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

SLN функция

Връща праволинейната амортизация на актив за един период

SYD функция

Връща сумарната амортизация на актив за зададен период

TBILLEQ функция

Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация

TBILLPRICE функция

Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност

TBILLYIELD функция

Връща дохода на съкровищен бон

VDB функция

Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс

XIRR функция

Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XNPV функция

Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

YIELD функция

Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва

YIELDDISC функция

Връща годишната доходност на сконтирана ценна книга, например съкровищен бон

YIELDMAT функция

Връща годишната доходност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×