Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Функции на Excel (по категории)

Функциите за работен лист са категоризирани по тяхната функционалност. Щракнете върху категория, за да прегледате нейните функции. Или натиснете Ctrl+F, за да намерите функция, като въведете първите няколко букви или описателна дума. За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Ето 10-те функции, за които хората четат най-много.

Функция

Описание

SUM функция

Използвайте тази функция, за да събирате стойностите в клетки.

IF функция

Използвайте тази функция, за да се върне една стойност, ако условието е вярно, и друга стойност, ако е невярно. Ето видео за използването на функцията IF.

LOOKUP функция

Използвайте тази функция, когато трябва да търсите в един ред или колона и да намерите стойност със същата позиция във втори ред или колона.

VLOOKUP функция

Използвайте тази функция, когато е необходимо да намерите неща в таблица или диапазон по ред. Например търсите фамилното име на служителка по нейния номер на служител или искате да намерите телефонния й номер, като търсите по фамилно име (точно като телефонен указател). Гледайте това видео за използването на VLOOKUP.

MATCH функция

Използвайте тази функция, за да търсите елемент в диапазон от клетки и след това да върнете относителната позиция на този елемент в диапазона. Ако например диапазонът A1:A3 съдържа стойностите 5, 7 и 38, формулата =MATCH(7;A1:A3;0) връща числото 2, защото 7 е вторият елемент в диапазона.

CHOOSE функция

Използвайте тази функция, за да изберете една от до 254 стойности на базата на индекса. Ако например стойност1 до стойност7 са дните на седмицата, CHOOSE връща един от дните, когато стойността на индекс_числ е число между 1 и 7.

DATE функция

Използвайте тази функция, за да се върне пореден номер, който представя конкретна дата. Тази функция е особено полезна в ситуации, когато годината, месецът и денят се получават от формули или препратки към клетки. Възможно е например да имате работен лист, съдържащ дати във формат, който Excel не разпознава, като например ГГГГММДД.

Използвайте функцията DATEDIF за изчисляване на броя дни, месеци или години между две дати.

DAYS функция

Използвайте тази функция, за да върне броя на дните между две дати.

FIND, FINDB функции

FIND и FINDB търсят един текстов низ в друг текстов низ. Връщат номера на началната позиция на първия знак на първия текстов низ спрямо втория.

INDEX функция

Използвайте тази функция, за да върне стойност или препратката към стойност от таблица или диапазон.

В по-новите версии на Excel тези функции са заместени с нови функции, които предоставят подобрена точност и имат имена, които по-добре отразяват употребата им. Все още можете да ги използвате за съвместимост с по-стари версии на Excel, но ако съвместимостта с предишни версии не е задължителна, трябва вместо това да започнете да използвате новите функции. За повече информация относно новите функции вж. Статистически функции (справка) и Математически и тригонометрични функции (справка).

Функция

Описание

BETADIST функция

Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETAINV функция

Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BINOMDIST функция

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

CHIDIST функция

Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHIINV функция

Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHITEST функция

Връща теста за независимост

CONCATENATE функция

Обединява два или повече текстови низове в един текстов низ.

CONFIDENCE функция

Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

COVAR функция

Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

CRITBINOM функция

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

EXPONDIST функция

Връща експоненциалното разпределение

FDIST функция

Връща вероятностното разпределение F

FINV функция

Връща обратното на вероятностното разпределение F

FLOOR функция

Закръглява число надолу, към нулата

FORECAST функция

Изчислява или прогнозира бъдеща стойност, като използва съществуващи стойности.

FTEST функция

Връща резултата от F-тест

GAMMADIST функция

Връща гама разпределението

GAMMAINV функция

Връща обратното на кумулативното гама разпределение

HYPGEOMDIST функция

Връща хипергеометричното разпределение

LOGINV функция

Връща обратната на функцията на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORMDIST функция

Връща логонормалното кумулативно разпределение

MODE функция

Връща най-често срещаната стойност в набор данни

NEGBINOMDIST функция

Връща отрицателното биномиално разпределение

NORMDIST функция

Връща нормалното кумулативно разпределение

NORMINV функция

Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORMSDIST функция

Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSINV функция

Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

PERCENTILE функция

Връща k-я процентил на стойности в диапазон

PERCENTRANK функция

Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

POISSON функция

Връща разпределението на Поасон

QUARTILE функция

Връща квартила на набор данни

RANK функция

Връща ранга на число в списък с числа.

STDEV функция

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVP функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

TDIST функция

Връща t-разпределението на Стюдънт

TINV функция

Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TTEST функция

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

VAR функция

Оценява дисперсия на базата на извадка

VARP функция

Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

WEIBULL функция

Връща разпределението на Weibull

ZTEST функция

Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

Функция

Описание

CUBEKPIMEMBER функция

Връща свойството "Водещ показател на представянето" (KPI) и показва KPI името в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на производителността на организация.

CUBEMEMBER функция

Връща член или кортеж от куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

CUBEMEMBERPROPERTY функция

Връща стойността на свойство на член от куба. Служи за потвърждение, че името на члена съществува в куба и да връща определеното за този член свойство.

CUBERANKEDMEMBER функция

Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри студенти.

CUBESET функция

Определя изчислявано множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Excel.

CUBESETCOUNT функция

Връща броя на елементите в множество.

CUBEVALUE функция

Връща агрегирана стойност от куба.

Функция

Описание

DAVERAGE функция

Връща средната стойност на избраните записи от базата данни

DCOUNT функция

Преброява клетките, съдържащи числа в база данни

DCOUNTA функция

Преброява непразните клетки в база данни

DGET функция

Извлича от база данни единичен запис, който отговаря на зададени критерии

DMAX функция

Връща максималната стойност от избрани записи в база данни

DMIN функция

Връща минималната стойност от избрани записи в база данни

DPRODUCT функция

Умножава стойностите в определено поле от записите, които отговарят на критериите в база данни

DSTDEV функция

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка от избрани записи в база данни

DSTDEVP функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност от избрани записи в база данни

DSUM функция

Сумира числата в колоната на поле от записи в базата данни, които отговарят на критериите

DVAR функция

Оценява дисперсията на базата на извадка от избрани записи в база данни

DVARP функция

Изчислява дисперсията на базата на цялата генерална съвкупност от избраните записи в база данни

Функция

Описание

DATE функция

Връща поредния номер на зададената дата

DATEDIF функция

Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати. Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст.

DATEVALUE функция

Преобразува дата от вид на текст в пореден номер

DAY функция

Преобразува пореден номер в ден от месеца

DAYS функция
Excel 2013

Връща броя на дните между две дати.

DDAYS360 функция

Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни

EDATE функция

Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата

EOMONTH функция

Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци

HOUR функция

Преобразува пореден номер в час

ISOWEEKNUM функция
Excel 2013

Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата.

MINUTE функция

Преобразува пореден номер в минута

MONTH функция

Преобразува пореден номер в месец

NETWORKDAYS функция

Връща броя на целите работни дни между две дати

NETWORKDAYS.INTL функция
Excel 2010

Връща броя на пълните работни дни между две дати, като използва параметри за посочване на това, кои и колко на брой са почивните дни

NOW функция

Връща поредния номер на текущата дата и час

SECOND функция

Преобразува пореден номер в секунда

TIME функция

Връща поредния номер на зададен час

TIMEVALUE функция

Преобразува час от вид на текст в пореден номер

TODAY функция

Връща поредния номер на днешната дата

WEEKDAY функция

Преобразува пореден номер в ден от седмицата

WEEKNUM функция

Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината

WORKDAY функция

Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни

WORKDAY.INTL функция
Excel 2010

Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни

YEAR функция

Преобразува пореден номер в година

YEARFRAC функция

Връща частта от годината, която представлява периодът между зададени начална и крайна дата

Функция

Описание

BESSELI функция

Връща модифицираната беселова функция In(x)

BESSELJ функция

Връща беселовата функция Jn(x)

BESSELK функция

Връща модифицираната беселова функция Kn(x)

BESSELY функция

Връща беселовата функция Yn(x)

BIN2DEC функция

Преобразува двоично число в десетично

BIN2HEX функция

Преобразува двоично число в шестнадесетично

BIN2OCT функция

Преобразува двоично число в осмично

BITAND функция
Excel 2013

Връща побитово "И" на две числа

BITLSHIFT функция
Excel 2013

Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция
Excel 2013

Връща побитово "ИЛИ" (OR) на 2 числа

BITRSHIFT функция
Excel 2013

Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция
Excel 2013

Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

COMPLEX функция

Преобразува реална и имагинерна част в комплексно число

CONVERT функция

Преобразува число от една мерна система в друга

DEC2BIN функция

Преобразуване на десетично число в двоично

DEC2HEX функция

Преобразува десетично число в шестнадесетично

DEC2OCT функция

Преобразува десетично число в осмично

DELTA функция

Проверява дали две стойности са равни

ERF функция

Връща функцията на грешката

ERF.PRECISE функция
Excel 2010

Връща функцията на грешката

ERFC функция

Връща допълнителната функция на грешката

ERFC.PRECISE функция
Excel 2010

Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

GESTEP функция

Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност

HEX2BIN функция

Преобразува шестнадесетично число в двоично

HEX2DEC функция

Преобразува шестнадесетично число в десетично

HEX2OCT функция

Преобразува шестнадесетично число в осмично

IMABS функция

Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число

IMAGINARY функция

Връща имагинерната част на комплексно число

IMARGUMENT функция

Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани

IMCONJUGATE функция

Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число

IMCOS функция

Връща косинуса от комплексно число

IMCOSH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция
Excel 2013

Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция
Excel 2013

Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMDIV функция

Връща частното на две комплексни числа

IMEXP функция

Връща експонентата на комплексно число

IMLN функция

Връща натуралния логаритъм от комплексно число

IMLOG10 функция

Връща логаритъма с основа 10 от комплексно число

IMLOG2 функция

Връща логаритъма с основа 2 от комплексно число

IMPOWER функция

Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен

IMPRODUCT функция

Връща произведението на 2 до 255 комплексни числа

IMREAL функция

Връща реалната част на комплексно число

IMSEC функция
Excel 2013

Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSIN функция

Връща синуса от комплексно число

IMSINH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMSQRT функция

Връща квадратния корен от комплексно число

IMSUB функция

Връща разликата между две комплексни числа

IMSUM функция

Връща сумата на комплексни числа

IMTAN функция
Excel 2013

Връща тангенса от комплексно число

OCT2BIN функция

Преобразува осмично число в двоично

OCT2DEC функция

Преобразува осмично число в десетично

OCT2HEX функция

Преобразува осмично число в шестнадесетично

Функция

Описание

ACCRINT функция

Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва

ACCRINTM функция

Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа

AMORDEGRC функция

Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

AMORLINC функция

Връща амортизацията за всеки счетоводен период

COUPDAYBS функция

Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката

COUPDAYS функция

Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката

COUPDAYSNC функция

Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон

COUPNCD функция

Връща следващата купонна дата след датата на сделката

COUPNUM функция

Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа

COUPPCD функция

Връща предишната купонна дата преди датата на сделката

CUMIPMT функция

Връща натрупаната лихва, платена между два периода

CUMPRINC функция

Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода

DB функция

Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление

DDB функция

Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод.

DISC функция

Връща дисконтовата ставка на ценна книга

DOLLARDE функция

Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число

DOLLARFR функция

Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб

DURATION функция

Връща годишното времетраене на ценна книга с периодични плащания на лихва

EFFECT функция

Връща действителната годишна лихва

FV функция

Връща бъдещата стойност на инвестиция

FVSCHEDULE функция

Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви

INTRATE функция

Връща лихвата при напълно изплатена ценна книга

IPMT функция

Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период

IRR функция

Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци

ISPMT функция

Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция

MDURATION функция

Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценна книга с предполагаема номинална стойност от $100

MIRR функция

Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви

NOMINAL функция

Връща годишната номинална лихва

NPER функция

Връща броя на периодите за инвестиция

NPV функция

Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка

ODDFPRICE функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDFYIELD функция

Връща доходността на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDLPRICE функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период

ODDLYIELD функция

Връща доходността на ценна книга с нерегулярен последен период

PDURATION функция
Excel 2013

Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PMT функция

Връща периодичната вноска за анюитет

PPMT функция

Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период

PRICE функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва

PRICEDISC функция

Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга

PRICEMAT функция

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

PV функция

Връща настоящата стойност на инвестиция

RATE функция

Връща лихвения процент за един период от анюитет

RECEIVED функция

Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга

RRI функция
Excel 2013

Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

SLN функция

Връща праволинейната амортизация на актив за един период

SYD функция

Връща сумарната амортизация на актив за зададен период

TBILLEQ функция

Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация

TBILLPRICE функция

Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност

TBILLYIELD функция

Връща дохода на съкровищен бон

VDB функция

Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс

XIRR функция

Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XNPV функция

Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

YIELD функция

Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва

YIELDDISC функция

Връща годишната доходност на сконтирана ценна книга, например съкровищен бон

YIELDMAT функция

Връща годишната доходност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

Функция

Описание

CELL функция

Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

ERROR.TYPE функция

Връща число, съответстващо на тип грешка

INFO функция

Връща информация за текущата работна среда

Забележка: Тази функция не е налична в Excel за уеб.

ISBLANK функция

Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Връща TRUE, ако стойността е число

ISODD функция

Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISOMITTED функция
Бутон "Office 365"

Проверява дали стойността в LAMBDA липсва и връща TRUE или FALSE

ISREF функция

Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Връща TRUE, ако стойността е текст

N функция

Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Връща стойността за грешка #N/A

SHEET функция
Excel 2013

Връща номера на листа листа в препратката

SHEETS функция
Excel 2013

Връща броя на листовете в препратка

TYPE функция

Връща число, показващо типа данни на стойност

Функция

Описание

AND функция

Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE

BYCOL функция
Бутон "Office 365"

Прилага LAMBDA към всяка колона и връща масив от резултатите

BYROW функция
Бутон "Office 365"

Прилага LAMBDA към всеки ред и връща масив от резултатите

FALSE функция

Връща логическата стойност FALSE

IF функция

Задава извършването на логическа проверка

IFERROR функция

Връща зададена от вас стойност, ако формулата изчислява грешна стойност; в противен случай връща резултата от формулата

IFNA функция
Excel 2013

Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IFS функция
2019

Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА).

LAMBDA функция
Бутон "Office 365"

Създавайте персонализирани, повторно използваеми функции и ги наричайте с истинско име

LET функция
Бутон "Office 365"

Присвоява имена на резултатите от изчислението

MAKEARRAY функция
Бутон "Office 365"

Връща изчисляем масив от указан размер на ред и колона, като прилага ЛАМБДА

MAP функция
Бутон "Office 365"

Връща масив, формиран от нанасяне на всяка стойност в масива(ите) с нова стойност чрез прилагане на LAMBDA за създаване на нова стойност

NOT функция

Връща логическата стойност, противоположната на аргумента

OR функция

Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE

REDUCE функция
Бутон "Office 365"

Намалява масив до натрупана стойност чрез прилагане на LAMBDA към всяка стойност и връщане на общата стойност в акумулатора

SCAN функция
Бутон "Office 365"

Сканира масив чрез прилагане на LAMBDA към всяка стойност и връща масив, който има всяка междинна стойност

SWITCH функция
Excel 2016

Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

TRUE функция

Връща логическата стойност TRUE

XOR функция
Excel 2013

Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи

Функция

Описание

ADDRESS функция

Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист

AREAS функция

Връща броя на областите в препратка

CHOOSE функция

Избира стойност от списък със стойности

CHOOSECOLS функция
Бутон "Office 365"

Връща зададените колони от масив

CHOOSEROWS функция
Бутон "Office 365"

Връща зададените редове от масив

COLUMN функция

Връща номера на колоната на препратка

COLUMNS функция

Връща броя на колоните в препратка

DROP функция
Бутон "Office 365"

Изключва зададен брой редове или колони от началото или края на масив

EXPAND функция
Бутон "Office 365"

Разширява или подгъва масив до зададени размери на редове и колони

Функция FILTER

Бутон "Office 365"

Филтрира диапазон от данни въз основа на критериите, които дефинирате

FORMULATEXT функция
Excel 2013

Връща формулата в дадена препратка като текст

GETPIVOTDATA функция

Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица

HLOOKUP функция

Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка

HSTACK функция
Бутон "Office 365"

Добавя масиви хоризонтално и последователно, за да върне по-голям масив

HYPERLINK функция

Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или Интернет

IMAGE функция

Връща изображение от даден източник

INDEX функция

Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив

INDIRECT функция

Връща препратка, зададена с текстова стойност

LOOKUP функция

Търси стойности във вектор или масив

MATCH функция

Търси стойности в препратка или масив

OFFSET функция

Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка

ROW функция

Връща номера на реда на препратка

ROWS функция

Връща броя на редовете в препратка

RTD функция

Извлича данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация

SORT функция

Бутон "Office 365"

Сортира съдържанието на диапазон или масив

SORTBY функция

Бутон "Office 365"

Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответстващ диапазон или масив

TAKE функция
Бутон "Office 365"

Връща зададен брой съседни редове или колони от началото или края на масив

TOCOL функция
Бутон "Office 365"

Връща масива в една колона

TOROW функция
Бутон "Office 365"

Връща масива в един ред

TRANSPOSE функция

Връща транспонирания масив

UNIQUE функция

Бутон "Office 365"

Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон

VLOOKUP функция

Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред

VSTACK функция
Бутон "Office 365"

Добавя масиви вертикално и последователно, за да върне по-голям масив

WRAPCOLS функция
Бутон "Office 365"

Пренася предоставения ред или колона със стойности по колони след зададен брой елементи

WRAPROWS функция
Бутон "Office 365"

Пренася предоставения ред или колона със стойности по редове след зададен брой елементи

XLOOKUP функция

Бутон "Office 365"

Търси в диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери. Ако не съществува съвпадение, XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение. 

XMATCH функция

Бутон "Office 365"

Връща относителната позиция на елемент в масив или диапазон от клетки. 

Функция

Описание

ABS функция

Връща абсолютната стойност на число

ACOS функция

Връща аркускосинуса на число

ACOSH функция

Връща обратния хиперболичен косинус от число

ACOT функция
Excel 2013

Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния аркускотангенс на число

AGGREGATE функция

Връща сбор в списък или база данни

ARABIC функция

Преобразува римско число в арабско, като число

ASIN функция

Връща аркуссинуса на число

ASINH функция

Връща обратния хиперболичен синус от число

ATAN функция

Връща аркустангенса на число

ATAN2 функция

Връща аркустангенса от x– и y-координати

ATANH функция

Връща обратния хиперболичен тангенс на число

BASE функция
Excel 2013

Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база).

CEILING функция

Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.MATH функция
Excel 2013

Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.PRECISE функция

Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

COMBIN функция

Връща броя на комбинациите за даден брой обекти

COMBINA функция
Excel 2013

Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COS функция

Връща косинуса от число

COSH функция

Връща хиперболичния косинус от число

COT функция
Excel 2013

Връща котангенса на ъгъл

COTH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния котангенс на число

CSC функция
Excel 2013

Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

DECIMAL функция
Excel 2013

Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

DEGREES функция

Преобразува радиани в градуси

EVEN функция

Закръглява число до най-близкото четно цяло число

EXP функция

Връща числото e, повдигнато на зададена степен

FACT функция

Връща факториела на число

FACTDOUBLE функция

Връща двойния факториел от число

FLOOR функция

Закръглява число надолу, към нулата

FLOOR.MATH функция
Excel 2013

Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FLOOR.PRECISE функция

Закръглява надолу число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта. Числото се закръглява надолу независимо от знака му.

GCD функция

Връща най-големия общ делител

INT функция

Закръглява число надолу до най-близкото цяло число

ISO.CEILING функция
Excel 2013

Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

LCM функция

Връща най-малкото общо кратно

LET функция
Бутон "Office 365"

Присвоява имена към резултатите от изчисленията, за да позволи съхраняването на междинни изчисления, стойности или дефиниране на имена във формула

LN функция

Връща натуралния логаритъм от число

LOG функция

Връща логаритъма на число при зададена основа

LOG10 функция

Връща логаритъма на число при основа 10

MDETERM функция

Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив

MINVERSE функция

Връща обратната матрица на матрица в масив

MMULT функция

Връща матричното произведение на два масива

MOD функция

Връща остатъка от деление

MROUND функция

Връща число, закръглено до желаното кратно

MULTINOMIAL функция

Връща мултиномиала на набор от числа

MUNIT функция
Excel 2013

Връща единичната матрица за зададената размерност.

ODD функция

Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число

PI функция

Връща стойността на числото пи

POWER функция

Връща резултата от повдигането на число на степен

PRODUCT функция

Умножава аргументите си

QUOTIENT функция

Връща цялата част на резултат от деление

RADIANS функция

Преобразува градуси в радиани

RAND функция

Връща случайно число между 0 и 1

RANDARRAY функция

Бутон "Office 365"

Връща масив от случайни числа между 0 и 1. Въпреки това можете да зададете броя на редовете и колоните за запълване, минималните и максималните стойности и дали да се върнат цели числа, или десетични стойности.

RANDBETWEEN функция

Връща случайно число между числата, които зададете

ROMAN функция

Преобразува арабско число в римско във вид на текст

ROUND функция

Закръглява число до зададен брой цифри

ROUNDDOWN функция

Закръглява число надолу, към нулата

ROUNDUP функция

Закръглява число в посока, обратна на нулата

SEC функция
Excel 2013

Връща секанса на ъгъл

SECH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SERIESSUM функция

Връща сумата на степенен ред съгласно формулата

SEQUENCE функция

Бутон "Office 365"

Генерира списък с последователни числа в масив, като например 1, 2, 3, 4

SIGN функция

Връща знака на число

SIN функция

Връща синуса от даден ъгъл

SINH функция

Връща хиперболичния синус от число

SQRT функция

Връща положителен квадратен корен

SQRTPI функция

Връща квадратния корен от число, умножено по пи

SUBTOTAL функция

Връща междинна сума в списък или в база от данни

SUM функция

Сумира аргументите си

SUMIF функция

Сумира зададени клетки по зададен критерий

SUMIFS функция
2019

Сумира клетките в диапазон, който отговаря на няколко критерия

SUMPRODUCT функция

Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите

SUMSQ функция

Връща сумата от квадратите на аргументите

SUMX2MY2 функция

Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива

SUMX2PY2 функция

Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива

SUMXMY2 функция

Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива

TAN функция

Връща тангенса на число

TANH функция

Връща хиперболичния тангенс от число

TRUNC функция

Закръглява число до цяло число

Функция

Описание

AVEDEV функция

Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност

AVERAGE функция

Връща средната стойност на аргументите

AVERAGEA функция

Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности

AVERAGEIF функция

Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии

AVERAGEIFS функция
2019

Връща средната стойност (средноаритметично) на всички клетки, които отговарят на множество критерии

BETA.DIST функция
Excel 2010

Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETA.INV функция
Excel 2010

Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BINOM.DIST функция
Excel 2010

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BINOM.DIST.RANGE функция
Excel 2013

Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение.

BINOM.INV функция
Excel 2010

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

CHISQ.DIST функция
Excel 2010

Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.DIST.RT функция
Excel 2010

Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHISQ.INV функция
Excel 2010

Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV.RT функция
Excel 2010

Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.TEST функция
Excel 2010

Връща теста за независимост

CONFIDENCE.NORM функция
Excel 2010

Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

CONFIDENCE.T функция
Excel 2010

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт

CORREL функция

Връща коефициента на корелация между два набора данни

COUNT функция

Преброява колко числа има в списъка с аргументи

COUNTA функция

Преброява колко стойности има в списъка с аргументи

COUNTBLANK функция

Преброява празните клетки в диапазон

COUNTIF функция

Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий

COUNTIFS функция
2019

Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерии

COVARIANCE.P функция
Excel 2010

Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.S функция
Excel 2010

Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

DEVSQ функция

Връща сумата от квадратите на отклоненията

EXPON.DIST функция
Excel 2010

Връща експоненциалното разпределение

F.DIST функция
Excel 2010

Връща вероятностното разпределение F

F.DIST.RT функция
Excel 2010

Връща вероятностното разпределение F

F.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.INV.RT функция
Excel 2010

Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.TEST функция
Excel 2010

Връща резултата от F-тест

FISHER функция

Връща трансформацията на Фишер

FISHERINV функция

Връща трансформацията, обратна на трансформацията на Фишер

FORECAST функция

Връща стойност от линейна тенденция

Забележка: В Excel 2016 тази функция е заместена с FORECAST. LINEAR като част от новите функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-стари версии.

FORECAST.ETS функция
Excel 2016

Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT функция
Excel 2016

Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата

FORECAST.ETS.SEASONALITY функция
Excel 2016

Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия

FORECAST.ETS.STAT функция
Excel 2016

Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия

FORECAST.LINEAR функция
Excel 2016

Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности

FREQUENCY функция

Връща честотно разпределение като вертикален масив

GAMMA функция
Excel 2013

Връща стойността на Гама функцията

GAMMA.DIST функция
Excel 2010

Връща гама разпределението

GAMMA.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMALN функция

Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Г(x)

GAMMALN.PRECISE функция
Excel 2010

Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Г(x)

GAUSS функция
Excel 2013

Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

GEOMEAN функция

Връща геометричната средна стойност

GROWTH функция

Връща стойности от експоненциална тенденция

HARMEAN функция

Връща хармоничната средна стойност

HYPGEOM.DIST функция

Връща хипергеометричното разпределение

INTERCEPT функция

Връща пресечената точка на линията на линейна регресия

KURT функция

Връща ексцеса на набор данни

LARGE функция

Връща k-тата по големина стойност в набор данни

LINEST функция

Връща параметрите на линейна тенденция

LOGEST функция

Връща параметрите на експоненциална тенденция

LOGNORM.DIST функция
Excel 2010

Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

MAX функция

Връща максималната стойност в списък от аргументи

MAXA функция

Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MAXIFS функция
2019

Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MEDIAN функция

Връща медианата на дадените числа

MIN функция

Връща минималната стойност в списък от аргументи

MINA функция

Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MINIFS функция
2019

Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MODE.MULT функция
Excel 2010

Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни.

MODE.SNGL функция
Excel 2010

Връща най-често срещаната стойност в набор данни

NEGBINOM.DIST функция
Excel 2010

Връща отрицателното биномиално разпределение

NORM.DIST функция
Excel 2010

Връща нормалното кумулативно разпределение

NORM.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORM.S.DIST функция
Excel 2010

Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORM.S.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

PEARSON функция

Връща коефициента на корелация на Pearson

PERCENTILE.EXC функция
Excel 2010

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки

PERCENTILE.INC функция
Excel 2010

Връща k-я процентил на стойности в диапазон

PERCENTRANK.EXC функция
Excel 2010

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

PERCENTRANK.INC функция
Excel 2010

Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERMUT функция

Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти

PERMUTATIONA функция
Excel 2013

Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция
Excel 2013

Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

POISSON.DIST функция
Excel 2010

Връща разпределението на Поасон

PROB функция

Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници

QUARTILE.EXC функция
Excel 2010

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

QUARTILE.INC функция
Excel 2010

Връща квартила на набор данни

RANK.AVG функция
Excel 2010

Връща ранга на число в списък с числа

RANK.EQ функция
Excel 2010

Връща ранга на число в списък с числа

RSQ функция

Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson

SKEW функция

Връща асиметрията на разпределение

SKEW.P функция
Excel 2013

Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

SLOPE функция

Връща наклона на линията на линейна регресия

SMALL функция

Връща k-тата най-малка стойност в набор данни

STANDARDIZE функция

Връща нормализирана стойност

STDEV.P функция
Excel 2010

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEV.S функция
Excel 2010

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVA функция

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

STDEVPA функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

STEYX функция

Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията

T.DIST функция
Excel 2010

Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.2T функция
Excel 2010

Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.RT функция
Excel 2010

Връща t-разпределението на Стюдънт

T.INV функция
Excel 2010

Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

T.INV.2T функция
Excel 2010

Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

T.TEST функция
Excel 2010

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TREND функция

Връща стойности от линейна тенденция

TRIMMEAN функция

Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни

VAR.P функция
Excel 2010

Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

VAR.S функция
Excel 2010

Оценява дисперсия на базата на извадка

VARA функция

Оценява дисперсия на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

VARPA функция

Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

WEIBULL.DIST функция
Excel 2010

Връща разпределението на Weibull

Z.TEST функция
Excel 2010

Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

Функция

Описание

ASC функция

Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

ARRAYTOTEXT функция
Бутон "Office 365"

Връща масив от текстови стойности от всеки зададен диапазон

BAHTTEXT функция

Преобразува число в текст, като използва валутния формат ? (baht)

CHAR функция

Връща знака, зададен с кода му

CLEAN функция

Премахва всички непечатаеми знаци от текст

CODE функция

Връща числовия код на първия знак в текстов низ

CONCAT функция
2019

Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните".

CONCATENATE функция

Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

DBCS функция
Excel 2013

Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DOLLAR функция

Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

EXACT функция

Проверява дали две текстови стойности са идентични

FIND, FINDB функции

Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)

FIXED функция

Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

LEFT, LEFTB функции

Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENB функции

Връща броя на знаците в текстов низ

LOWER функция

Преобразува текст в малки букви

MID, MIDB функции

Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

NUMBERVALUE функция
Excel 2013

Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

PHONETIC функция

Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PROPER функция

Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

REPLACE, REPLACEB функции

Замества знаци в текст

REPT функция

Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTB функции

Връща най-десните знаци от текстова стойност

SEARCH, SEARCHB функции

Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SUBSTITUTE функция

Замества стар текст с нов текст в текстов низ

T функция

Преобразува аргументите си в текст

TEXT функция

Форматира число и го преобразува в текст

TEXTAFTER функция
Бутон "Office 365"

Връща текст, който се появява след даден знак или низ

TEXTBEFORE функция
Бутон "Office 365"

Връща текст, който е преди даден знак или низ

TEXTJOIN функция
Бутон "Office 365"

Текст:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове

TEXTSPLIT функция
Бутон "Office 365"

Разделя текстови низове с помощта на разделители на колони и редове

TRIM функция

Премахва интервали от текст

UNICHAR функция
Excel 2013

Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция
Excel 2013

Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UPPER функция

Преобразува текст в главни букви

VALUE функция

Преобразува текстов аргумент в число

VALUETOTEXT функция
Бутон "Office 365"

Връща текст от зададена стойност

Ако добавките, които инсталирате, съдържат функции, тези добавки и функциите за автоматизация ще са на разположение в категорията Дефинирани от потребителя в диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

Функциите, дефинирани от потребителя (UDF), не са налични в Excel за уеб.

Функция

Описание

CALL функция

Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс

EUROCONVERT функция

Преобразува число в евро, преобразува число от евро във валута, която е член на еврозоната, или преобразува число от една валута, която е член на еврозоната, в друга с помощта на еврото като посредник (триангулация)

REGISTER.ID функция

Връща ИД на регистъра на зададената библиотека за динамично свързване (DLL) или кодовия ресурс, които са били предварително регистрирани

Уеб функциите не са налични в Excel за уеб.

Функция

Описание

ENCODEURL функция
Excel 2013

Връща URL кодиран низ.

FILTERXML функция
Excel 2013

Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath

WEBSERVICE функция
Excel 2013

Връща данни от уеб услуга

Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

Функции на Excel (по азбучен ред)

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Откриване на грешки във формули

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×