Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Функции на Excel (по азбучен ред)

Щракнете върху буква, за да отидете на функциите, започващи с нея. Или натиснете Ctrl+F, за да намерите функция, като въведете първите няколко букви или описателна дума. За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името ѝ в първата колона.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функция. Тези функции не са налични в по-старите версии.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции на работен лист в Excel може да се различават леко между компютър с Windows, използващ x86 или x86-64 архитектура, и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Име на функцията

Тип и описание

ABS функция

Math and trigonometry:    Връща абсолютната стойност на число

ACCRINT функция

Financial:    Връща натрупаната лихва за ценни книжа, които изплащат периодична лихва

ACCRINTM функция

Financial:    Връща натрупаната лихва за ценни книжа, които изплащат лихва при падежа

ACOS функция

Math and trigonometry:    Връща аркускосинуса на число

ACOSH функция

Math and trigonometry:    Връща обратния хиперболичен косинус от число

ACOT функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния аркускотангенс на число

ADDRESS функция

Lookup and reference:    Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист

AGGREGATE функция

Math and trigonometry:    Връща сбор в списък или база данни

AMORDEGRC функция

Financial:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

AMORLINC функция

Financial:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период

AND функция

Logical:    Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE

ARABIC функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Преобразува римско число в арабско, като число

AREAS функция

Lookup and reference:    Връща броя на областите в препратка

ARRAYTOTEXT функция
Бутон Office 365

Text:    Връща масив от текстови стойности от всеки зададен диапазон

ASC функция

Text:    Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

ASIN функция

Math and trigonometry:    Връща аркуссинуса на число

ASINH функция

Math and trigonometry:    Връща обратния хиперболичен синус от число

ATAN функция

Math and trigonometry:    Връща аркустангенса на число

ATAN2 функция

Math and trigonometry:    Връща аркустангенса от x- и y-координати

ATANH функция

Math and trigonometry:    Връща обратния хиперболичен тангенс на число

AVEDEV функция

Statistical:    Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност

AVERAGE функция

Statistical:    Връща средната стойност на аргументите

AVERAGEA функция

Statistical:    Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности

AVERAGEIF функция

Statistical:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии

AVERAGEIFS функция

Statistical:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки, които отговарят на много критерии.

BAHTTEXT функция

Text:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (бат)

BASE функция

Math and trigonometry:    Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)

BESSELI функция

Engineering:    Връща модифицираната беселова функция In(x)

BESSELJ функция

Engineering:    Връща беселовата функция Jn(x)

BESSELK функция

Engineering:    Връща модифицираната беселова функция Kn(x)

BESSELY функция

Engineering:    Връща беселовата функция Yn(x)

BETA.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETA.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BETADIST функция

Compatibility:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETAINV функция

Compatibility:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BIN2DEC функция

Engineering:    Преобразува двоично число в десетично

BIN2HEX функция

Engineering:    Преобразува двоично число в шестнадесетично

BIN2OCT функция

Engineering:    Преобразува двоично число в осмично

BINOM.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BINOM.DIST.RANGE функция
Excel 2013

Statistical:    Връща вероятността за пробен резултат като използва биномиално разпределение

BINOM.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

BINOMDIST функция

Compatibility:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BITAND функция
Excel 2013

Engineering:    Връща „Побитово И“ на две числа

BITLSHIFT функция
Excel 2013

Engineering:    Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция
Excel 2013

Engineering:    Връща побитово „ИЛИ“ на 2 числа

BITRSHIFT функция
Excel 2013

Engineering:    Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция
Excel 2013

Engineering:    Връща побитово „Изключващо ИЛИ“ на две числа.

BYCOL
Бутон Office 365

Logical:    Прилага LAMBDA към всяка колона и връща масив от резултатите

BYROW
Бутон Office 365

Logical:    Прилага LAMBDA към всеки ред и връща масив от резултатите

CALL функция

Add-in and Automation:    Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс

CEILING функция

Compatibility:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

CEILING.MATH функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

CEILING.PRECISE функция

Math and trigonometry:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

CELL функция

Information:    Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

CHAR функция

Text:    Връща знака, зададен с кода му

CHIDIST функция

Compatibility:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHIINV функция

Compatibility:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.DIST.RT функция
Excel 2010

Statistical:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHISQ.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV.RT функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.TEST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща теста за независимост

CHITEST функция

Compatibility:    Връща теста за независимост

CHOOSE функция

Lookup and reference:    Избира стойност от списък със стойности

CHOOSECOLS
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща указаните колони от масив

CHOOSEROWS
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща указаните редове от масив

CLEAN функция

Text:    Премахва всички знаци, които не могат да се разпечатат, от текста

CODE функция

Text:    Връща числовия код на първия знак в текстов низ

COLUMN функция

Lookup and reference:    Връща номера на колоната на препратка

COLUMNS функция

Lookup and reference:    Връща броя на колоните в препратка

COMBIN функция

Math and trigonometry:    Връща броя на комбинациите за даден брой обекти

COMBINA функция
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COMPLEX функция

Engineering:    Преобразува реални и имагинерни части в комплексно число

CONCAT функция
2019

Text:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите „разделител“ или „ИгнорирайПразните“.

CONCATENATE функция

Text:    Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

CONFIDENCE функция

Compatibility:    Връща интервала за достоверност за средната стойност на набор от данни

CONFIDENCE.NORM функция
Excel 2010

Statistical:    Връща интервала за достоверност за средната стойност на набор от данни

CONFIDENCE.T функция
Excel 2010

Statistical:    Връща интервала за достоверност за средната стойност на набор от данни с използване на t-разпределението на Стюдънт

CONVERT функция

Engineering:    Преобразува число от една мерна система в друга

CORREL функция

Statistical:    Връща коефициента на корелация между два набора данни

COS функция

Math and trigonometry:    Връща косинуса от число

COSH функция

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния косинус от число

COT функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния косинус от число

COTH функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща котангенса на ъгъл

COUNT функция

Statistical:    Преброява колко числа има в списъка с аргументи

COUNTA функция

Statistical:    Преброява колко стойности има в списъка с аргументи

COUNTBLANK функция

Statistical:    Преброява празните клетки в диапазон

COUNTIF функция

Statistical:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий

COUNTIFS функция

Statistical:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерия

COUPDAYBS функция

Financial:    Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката

COUPDAYS функция

Financial:    Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката

COUPDAYSNC функция

Financial:    Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон

COUPNCD функция

Financial:    Връща следващата купонна дата след датата на сделката

COUPNUM функция

Financial:    Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа

COUPPCD функция

Financial:    Връща предишната купонна дата преди датата на сделката

COVAR функция

Compatibility:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.P функция
Excel 2010

Statistical:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.S функция
Excel 2010

Statistical:    Връща ковариацията на извадката, средната стойност на отклоненията на произведенията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

CRITBINOM функция

Compatibility:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

CSC функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

CUBEKPIMEMBER функция

Cube:    Връща име, свойство и мярка на водещия показател на представянето (KPI) и показва името и свойството в клетката. KPI е количествена мярка, като например месечната брутна печалба или процентът напуснали служители за тримесечие, която служи за наблюдение на производителността на организацията.

CUBEMEMBER функция

Cube:    Връща член или кортеж в йерархията на куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

CUBEMEMBERPROPERTY функция

Cube:    Връща стойността на свойство на член в куба. Използва се за потвърждение, че името на члена съществува в куба и за връщане на определеното за този член свойство.

CUBERANKEDMEMBER функция

Cube:    Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри обучавани.

CUBESET функция

Cube:    Определя изчисляемо множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество в Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT функция

Cube:    Връща броя на елементите в множество.

CUBEVALUE функция

Cube:    Връща една агрегирана стойност от куб.

CUMIPMT функция

Financial:    Връща натрупаната лихва, платена между два периода

CUMPRINC функция

Financial:    Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода

DATE функция

Date and time:    Връща поредния номер на зададената дата

DATEDIF функция

Date and time:    Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати. Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст.

DATEVALUE функция

Date and time:    Преобразува дата от текстов вид в пореден номер

DAVERAGE функция

Database:    Връща средната стойност на избраните записи от базата данни

DAY функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в ден от месеца

DAYS функция
Excel 2013

Date and time:    Връща броя на дните между две дати.

DB функция

Financial:    Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление

DBCS функция
Excel 2013

Text:    Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DCOUNT функция

Database:    Преброява клетките, съдържащи числа, в база данни

DCOUNTA функция

Database:    Преброява непразните клетки в база данни

DDAYS360 функция

Date and time:    Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни

DDB функция

Financial:    Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод

DEC2BIN функция

Engineering:    Преобразува десетично число в двоично

DEC2HEX функция

Engineering:    Преобразува десетично число в шестнадесетично

DEC2OCT функция

Engineering:    Преобразува десетично число в осмично

DECIMAL функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

DEGREES функция

Math and trigonometry:    Преобразува радиани в градуси

DELTA функция

Engineering:    Проверява дали две стойности са равни

DEVSQ функция

Statistical:    Връща сумата от квадратите на отклоненията

DGET функция

Database:    Извлича от база данни единичен запис, който отговаря на зададени критерии

DISC функция

Financial:    Връща процента отстъпка за ценни книжа

DMAX функция

Database:    Връща максималната стойност от избрани записи в база данни

DMIN функция

Database:    Връща минималната стойност от избрани записи в база данни

DOLLAR функция

Text:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

DOLLARDE функция

Financial:    Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число

DOLLARFR функция

Financial:    Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб

DPRODUCT функция

Database:    Умножава стойностите в определено поле от записите, които отговарят на критериите, в база данни

DROP
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Изключва указан брой редове или колони от началото или края на масив

DSTDEV функция

Database:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка от избрани записи в база данни

DSTDEVP функция

Database:    Изчислява стандартното отклонение на базата на целия набор от данни от избрани записи в база данни

DSUM функция

Database:    Сумира числата в колоната на поле от записи в базата данни, които отговарят на критериите

DURATION функция

Financial:    Връща годишното времетраене на ценни книжа с периодични плащания на лихва

DVAR функция

Database:    Оценява разликата на базата на извадка от избрани записи в база данни

DVARP функция

Database:    Изчислява разликата на базата на целия набор от данни от избрани записи в база данни

EDATE функция

Date and time:    Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата

EFFECT функция

Financial:    Връща действителната годишна лихва

ENCODEURL функция
Excel 2013

Web:    Връща URL кодиран низ.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

EOMONTH функция

Date and time:    Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци

ERF функция

Engineering:    Връща функцията на грешката

ERF.PRECISE функция
Excel 2010

Engineering:    Връща функцията на грешката

ERFC функция

Engineering:    Връща допълнителната функция на грешката

ERFC.PRECISE функция
Excel 2010

Engineering:    Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

ERROR.TYPE функция

Information:    Връща число, съответстващо на тип грешка

EUROCONVERT функция

Add-in and Automation:    Преобразува число в евро, преобразува число от евро във валута, която е член на еврозоната, или преобразува число от една валута, която е член на еврозоната, в друга с помощта на еврото като посредник (триангулация).

EVEN функция

Math and trigonometry:    Закръглява число до най-близкото четно цяло число

EXACT функция

Text:    Проверява дали две текстови стойности са идентични

EXP функция

Math and trigonometry:    Връща e, повдигнато на зададена степен

EXPAND
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Разгъва или отблокира масив до зададени размери на редове и колони

EXPON.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща експоненциалното разпределение

EXPONDIST функция

Compatibility:    Връща експоненциалното разпределение

F.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща вероятностното разпределение F

F.DIST.RT функция
Excel 2010

Statistical:    Връща вероятностното разпределение F

F.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.INV.RT функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.TEST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща резултата от F-тест

FACT функция

Math and trigonometry:    Връща факториела на число

FACTDOUBLE функция

Math and trigonometry:    Връща двойния факториел от число

FALSE функция

Logical:    Връща логическата стойност FALSE

FDIST функция

Compatibility:    Връща вероятностното разпределение F

FILTER функция

Бутон Office 365

Lookup and reference:    Филтрира диапазон от данни въз основа на критериите, които дефинирате

FILTERXML функция
Excel 2013

Web:    Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

FIND, FINDB функции

Text:    Намира една текстова стойност в друга (с различаване на главните и малките букви)

FINV функция

Compatibility:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

FISHER функция

Statistical:    Връща трансформацията на Фишер

FISHERINV функция

Statistical:    Връща обратното на трансформацията на Фишер

FIXED функция

Text:    Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

FLOOR функция

Compatibility:    Закръглява число надолу, към нулата

FLOOR.MATH функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FLOOR.PRECISE функция

Math and trigonometry:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

FORECAST функция

Statistical:    Връща стойност от линейна тенденция

Тази функция е заменена с FORECAST.LINEAR като част от новите Функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-старите версии.

FORECAST.ETS функция
Excel 2016

Statistical:    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT функция
Excel 2016

Statistical:    Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата

FORECAST.ETS.SEASONALITY функция
Excel 2016

Statistical:    Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия

FORECAST.ETS.STAT функция
Excel 2016

Statistical:    Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия

FORECAST.LINEAR функция
Excel 2016

Statistical:    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности

FORMULATEXT функция
Excel 2013

Lookup and reference:    Връща формулата в дадената препратка като текст

FREQUENCY функция

Statistical:    Връща честотно разпределение като вертикален масив

FTEST функция

Compatibility:    Връща резултата от F-тест

FV функция

Financial:    Връща бъдещата стойност на инвестиция

FVSCHEDULE функция

Financial:    Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви

GAMMA функция
Excel 2013

Statistical:    Връща стойността на гама функцията

GAMMA.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща гама разпределението

GAMMA.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMADIST функция

Compatibility:    Връща гама разпределението

GAMMAINV функция

Compatibility:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMALN функция

Statistical:    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE функция
Excel 2010

Statistical:    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAUSS функция
Excel 2013

Statistical:    Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

GCD функция

Math and trigonometry:    Връща най-големия общ делител

GEOMEAN функция

Statistical:    Връща геометричната средна стойност

GESTEP функция

Engineering:    Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност

GETPIVOTDATA функция

Lookup and reference:    Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица

GROWTH функция

Statistical:    Връща стойности от експоненциална тенденция

HARMEAN функция

Statistical:    Връща хармоничната средна стойност

HEX2BIN функция

Engineering:    Преобразува шестнадесетично число в двоично

HEX2DEC функция

Engineering:    Преобразува шестнадесетично число в десетично

HEX2OCT функция

Engineering:    Преобразува шестнадесетично число в осмично

HLOOKUP функция

Lookup and reference:    Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка

HOUR функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в час

HSTACK
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Добавя масиви хоризонтално и последователно, за да върне по-голям масив

HYPERLINK функция

Lookup and reference:    Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет

HYPGEOM.DIST функция

Statistical:    Връща хипергеометричното разпределение

HYPGEOMDIST функция

Compatibility:    Връща хипергеометричното разпределение

IF функция

Logical:    Задава извършването на логическа проверка

IFERROR функция

Logical:    Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата

IFNA функция
Excel 2013

Logical:    Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IFS функция
2019

Logical:    Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE.

IMABS функция

Engineering:    Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число

IMAGE функция

търсене и препратка: Връща изображение от даден източник

IMAGINARY функция

Engineering:    Връща имагинерната част на комплексно число

IMARGUMENT функция

Engineering:    Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани

IMCONJUGATE функция

Engineering:    Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число

IMCOS функция

Engineering:    Връща косинуса от комплексно число

IMCOSH функция
Excel 2013

Engineering:    Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция
Excel 2013

Engineering:    Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция
Excel 2013

Engineering:    Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция
Excel 2013

Engineering:    Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMDIV функция

Engineering:    Връща частното на две комплексни числа

IMEXP функция

Engineering:    Връща експонентата на комплексно число

IMLN функция

Engineering:    Връща натуралния логаритъм на комплексно число

IMLOG10 функция

Engineering:    Връща логаритъма с основа 10 на комплексно число

IMLOG2 функция

Engineering:    Връща логаритъма с основа 2 на комплексно число

IMPOWER функция

Engineering:    Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен

IMPRODUCT функция

Engineering:    Връща произведението на комплексни числа

IMREAL функция

Engineering:    Връща реалната част на комплексно число

IMSEC функция
Excel 2013

Engineering:    Връща секанса на комплексно число

IMSECH функция
Excel 2013

Engineering:    Връща хиперболичния секанс на комплексно число

IMSIN функция

Engineering:    Връща синуса от комплексно число

IMSINH функция
Excel 2013

Engineering:    Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMSQRT функция

Engineering:    Връща квадратния корен на комплексно число

IMSUB функция

Engineering:    Връща разликата между две комплексни числа

IMSUM функция

Engineering:    Връща сумата на комплексни числа

IMTAN функция
Excel 2013

Engineering:    Връща тангенса от комплексно число

INDEX функция

Lookup and reference:    Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив

INDIRECT функция

Lookup and reference:    Връща препратка, зададена с текстова стойност

INFO функция

Information:    Връща информация за текущата работна среда

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

INT функция

Math and trigonometry:    Закръглява число надолу до най-близкото цяло число

INTERCEPT функция

Statistical:    Връща пресечената точка на линията на линейна регресия

INTRATE функция

Financial:    Връща лихвата при напълно изплатени ценни книжа

IPMT функция

Financial:    Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период

IRR функция

Financial:    Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци

ISBLANK функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Information:    Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Information:    Връща TRUE, ако има препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е число

ISO.CEILING функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

ISODD функция

Information:    Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISOMITTED
Бутон Office 365

Information:    Проверява дали стойността в LAMBDA липсва и връща TRUE или FALSE

ISOWEEKNUM функция
Excel 2013

Date and time:    Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата

ISPMT функция

Financial:    Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция

ISREF функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Information:    Връща TRUE, ако стойността е текст

JIS функция

Text:    Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

KURT функция

Statistical:    Връща ексцеса на набор данни

LAMBDA
Бутон Office 365

Logical:    Създаване на функции по избор, повторно използване и извикване с истинско име

LARGE функция

Statistical:    Връща k-тата по големина стойност в набор данни

LCM функция

Math and trigonometry:    Връща най-малкото общо кратно

LEFT, LEFTB функции

Text:    Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENB функции

Text:    Връща броя на знаците в текстов низ

LET
Бутон Office 365

Logical:    Присвоява имена на резултатите от изчислението

LINEST функция

Statistical:    Връща параметрите на линейна тенденция

LN функция

Math and trigonometry:    Връща натуралния логаритъм на число

LOG функция

Math and trigonometry:    Връща логаритъма на число при зададена основа

LOG10 функция

Math and trigonometry:    Връща логаритъма на число при основа 10

LOGEST функция

Statistical:    Връща параметрите на експоненциална тенденция

LOGINV функция

Compatibility:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORMDIST функция

Compatibility:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOOKUP функция

Lookup and reference:    Търси стойности във вектор или масив

LOWER функция

Text:    Преобразува текст в малки букви

MAKEARRAY
Бутон Office 365

Logical:    Връща изчисляем масив с указан размер на ред и колона чрез прилагане на LAMBDA

MAP
Бутон Office 365

Logical:    Връща масив, формиран чрез нанасяне на всяка стойност в масива(ите) с нова стойност чрез прилагане на LAMBDA за създаване на нова стойност

MATCH функция

Lookup and reference:    Търси стойности в препратка или масив

MAX функция

Statistical:    Връща максималната стойност в списък от аргументи

MAXA функция

Statistical:    Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MAXIFS функция
2019

Statistical:    Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MDETERM функция

Math and trigonometry:    Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив

MDURATION функция

Financial:    Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценни книжа с предполагаема номинална стойност от $100

MEDIAN функция

Statistical:    Връща медианата на дадените числа

MID, MIDB функции

Text:    Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

MIN функция

Statistical:    Връща минималната стойност в списък от аргументи

MINA функция

Statistical:    Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MINIFS функция
2019

Statistical:    Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии.

MINUTE функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в минута

MINVERSE функция

Math and trigonometry:    Връща обратната матрица на масив

MIRR функция

Financial:    Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви

MMULT функция

Math and trigonometry:    Връща матричното произведение на два масива

MOD функция

Math and trigonometry:    Връща остатъка от деление

MODE функция

Compatibility:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

MODE.MULT функция
Excel 2010

Statistical:    Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни

MODE.SNGL функция
Excel 2010

Statistical:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

MONTH функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в месец

MROUND функция

Math and trigonometry:    Връща число, закръглено до желаното кратно

MULTINOMIAL функция

Math and trigonometry:    Връща мултиномиала на набор от числа

MUNIT функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща единичната матрица за зададената размерност.

N функция

Information:    Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Information:    Връща стойността за грешка #N/A

NEGBINOM.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща отрицателното биномиално разпределение

NEGBINOMDIST функция

Compatibility:    Връща отрицателното биномиално разпределение

NETWORKDAYS функция

Date and time:    Връща броя на целите работни дни между две дати

NETWORKDAYS.INTL функция
Excel 2010

Date and time:    Връща броя на пълните работни дни между две дати като използва параметри за посочване на това кои и колко на брой са почивните дни

NOMINAL функция

Financial:    Връща годишната номинална лихва

NORM.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща нормалното кумулативно разпространение

NORM.INV функция
Excel 2010

Compatibility:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпространение

NORM.S.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща стандартното нормално кумулативно разпространение

NORM.S.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMDIST функция

Compatibility:    Връща нормалното кумулативно разпространение

NORMINV функция

Statistical:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпространение

NORMSDIST функция

Compatibility:    Връща стандартното нормално кумулативно разпространение

NORMSINV функция

Compatibility:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

NOT функция

Logical:    Връща логическата стойност, противоположна на аргумента

NOW функция

Date and time:    Връща поредния номер на текущата дата и час

NPER функция

Financial:    Връща броя на периодите за инвестиция

NPV функция

Financial:    Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка

NUMBERVALUE функция
Excel 2013

Text:    Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

OCT2BIN функция

Engineering:    Преобразува осмично число в двоично

OCT2DEC функция

Engineering:    Преобразува осмично число в десетично

OCT2HEX функция

Engineering:    Преобразува осмично число в шестнадесетично

ODD функция

Math and trigonometry:    Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число

ODDFPRICE функция

Financial:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценни книжа с нерегулярен първи период

ODDFYIELD функция

Financial:    Връща доходността на ценни книжа с нерегулярен първи период

ODDLPRICE функция

Financial:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценни книжа с нерегулярен последен период

ODDLYIELD функция

Financial:    Връща доходността на ценни книжа с нерегулярен последен период

OFFSET функция

Lookup and reference:    Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка

OR функция

Logical:    Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE

PDURATION функция
Excel 2013

Financial:    Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PEARSON функция

Statistical:    Връща коефициента на корелация на Pearson

PERCENTILE функция

Compatibility:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

PERCENTILE.EXC функция
Excel 2010

Statistical:    Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки

PERCENTILE.INC функция
Excel 2010

Statistical:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

PERCENTRANK функция

Compatibility:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERCENTRANK.EXC функция
Excel 2010

Statistical:    Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

PERCENTRANK.INC функция
Excel 2010

Statistical:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERMUT функция

Statistical:    Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти

PERMUTATIONA функция
Excel 2013

Statistical:    Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани от общия брой обекти

PHI функция
Excel 2013

Statistical:    Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

PHONETIC функция

Text:    Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PI функция

Math and trigonometry:    Връща стойността на числото пи

PMT функция

Financial:    Връща периодичната вноска за анюитет

POISSON функция

Compatibility:    Връща разпределението на Поасон

POISSON.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща разпределението на Поасон

POWER функция

Math and trigonometry:    Връща резултата от повдигането на число на степен

PPMT функция

Financial:    Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период

PRICE функция

Financial:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценни книжа, които изплащат периодична лихва

PRICEDISC функция

Financial:    Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирани ценни книжа

PRICEMAT функция

Financial:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценни книжа, които изплащат лихва при падежа

PROB функция

Statistical:    Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници

PRODUCT функция

Math and trigonometry:    Умножава аргументите си

PROPER функция

Text:    Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

PV функция

Financial:    Връща настоящата стойност на инвестиция

QUARTILE функция

Compatibility:    Връща квартила на набор данни

QUARTILE.EXC функция
Excel 2010

Statistical:    Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

QUARTILE.INC функция
Excel 2010

Statistical:    Връща квартила на набор данни

QUOTIENT функция

Math and trigonometry:    Връща цялата част на резултат от деление

RADIANS функция

Math and trigonometry:    Преобразува градуси в радиани

RAND функция

Math and trigonometry:    Връща случайно число между 0 и 1

RANDARRAY функция

Бутон Office 365

Math and trigonometry:    Връща масив от случайни числа между 0 и 1. Въпреки това можете да зададете броя на редовете и колоните за запълване, минималните и максималните стойности и дали да се върнат цели числа, или десетични стойности.

RANDBETWEEN функция

Math and trigonometry:    Връща случайно число между числата, които зададете

RANK функция

Compatibility:    Връща ранга на число в списък с числа

RANK.AVG функция
Excel 2010

Statistical:    Връща ранга на число в списък с числа

RANK.EQ функция
Excel 2010

Statistical:    Връща ранга на число в списък с числа

RATE функция

Financial:    Връща лихвения процент за един период от анюитет

RECEIVED функция

Financial:    Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирани ценни книжа

REDUCE
Бутон Office 365

Logical:    Намалява масива до натрупана стойност чрез прилагане на LAMBDA към всяка стойност и връщане на общата стойност в колоната

REGISTER.ID функция

Add-in and Automation:    Връща ИД на регистъра на зададената библиотека за динамично свързване (DLL) или кодовия ресурс, който е бил предварително регистриран

REPLACE, REPLACEB функции

Text:    Замества знаци в текст

REPT функция

Text:    Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTB функции

Text:    Връща най-десните знаци от текстова стойност

ROMAN функция

Math and trigonometry:    Преобразува арабско число в римско във вид на текст

ROUND функция

Math and trigonometry:    Закръглява число до зададен брой цифри

ROUNDDOWN функция

Math and trigonometry:    Закръглява число надолу, към нулата

ROUNDUP функция

Math and trigonometry:    Закръглява число в посока, обратна на нулата

ROW функция

Lookup and reference:    Връща номера на реда на препратка

ROWS функция

Lookup and reference:    Връща броя на редовете в препратка

RRI функция
Excel 2013

Financial:    Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

RSQ функция

Statistical:    Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson

RTD функция

Lookup and reference:    Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация

SCAN
Бутон Office 365

Logical:    Сканира масив чрез прилагане на LAMBDA към всяка стойност и връща масив, който има всяка междинна стойност

SEARCH, SEARCHB функции

Text:    Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SEC функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща секанса на ъгъл

SECH функция
Excel 2013

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SECOND функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в секунда

SEQUENCE функция

Бутон Office 365

Math and trigonometry:    Генерира списък с последователни числа в масив, като например 1, 2, 3, 4

SERIESSUM функция

Math and trigonometry:    Връща сумата на степенен ред съгласно формулата

SHEET функция
Excel 2013

Information:    Връща номера на листа в препратения лист

SHEETS функция
Excel 2013

Information:    Връща броя на листовете в препратка

SIGN функция

Math and trigonometry:    Връща знака на число

SIN функция

Math and trigonometry:    Връща синуса на даден ъгъл

SINH функция

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния синус на число

SKEW функция

Statistical:    Връща асиметрията на разпределение

SKEW.P функция
Excel 2013

Statistical:    Връща несиметричността на разпределение на базата на набор от данни: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната ѝ стойност

SLN функция

Financial:    Връща праволинейната амортизация на актив за един период

SLOPE функция

Statistical:    Връща наклона на линията на линейна регресия

SMALL функция

Statistical:    Връща k-тата най-малка стойност в набор данни

SORT функция

Бутон Office 365

Lookup and reference:    Сортира съдържанието на диапазон или масив

SORTBY функция

Бутон Office 365

Lookup and reference:    Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответстващ диапазон или масив

SQRT функция

Math and trigonometry:    Връща положителен квадратен корен

SQRTPI функция

Math and trigonometry:    Връща квадратния корен от (число * пи)

STANDARDIZE функция

Statistical:    Връща нормализирана стойност

STDEV функция

Compatibility:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEV.P функция
Excel 2010

Statistical:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEV.S функция
Excel 2010

Statistical:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVA функция

Statistical:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

STDEVP функция

Compatibility:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEVPA функция

Statistical:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

STEYX функция

Statistical:    Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията

STOCKHISTORY функция

Financial:    Извлича хронологични данни за финансов инструмент

SUBSTITUTE функция

Text:    Замества стар текст с нов текст в текстов низ

SUBTOTAL функция

Math and trigonometry:    Връща междинна сума в списък или в база от данни

SUM функция

Math and trigonometry:    Сумира аргументите си

SUMIF функция

Math and trigonometry:    Сумира зададени клетки по зададен критерий

SUMIFS функция

Math and trigonometry:    Сумира клетките в диапазон, който отговаря на няколко критерия

SUMPRODUCT функция

Math and trigonometry:    Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите

SUMSQ функция

Math and trigonometry:    Връща сумата от квадратите на аргументите

SUMX2MY2 функция

Math and trigonometry:    Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива

SUMX2PY2 функция

Math and trigonometry:    Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива

SUMXMY2 функция

Math and trigonometry:    Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива

SWITCH функция
Бутон Office 365
2019

Logical:    Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

SYD функция

Financial:    Връща сумарната амортизация на актив за зададен период

T функция

Text:    Преобразува аргументите си в текст

T.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.2T функция
Excel 2010

Statistical:    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.RT функция
Excel 2010

Statistical:    Връща t-разпределението на Стюдънт

T.INV функция
Excel 2010

Statistical:    Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

T.INV.2T функция
Excel 2010

Statistical:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

T.TEST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TAKE
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща указан брой съседни редове или колони от началото или края на масив

TAN функция

Math and trigonometry:    Връща тангенса от число

TANH функция

Math and trigonometry:    Връща хиперболичния тангенс от число

TBILLEQ функция

Financial:    Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация

TBILLPRICE функция

Financial:    Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност

TBILLYIELD функция

Financial:    Връща дохода на съкровищен бон

TDIST функция

Compatibility:    Връща t-разпределението на Стюдънт

TEXT функция

Text:    Форматира число и го преобразува в текст

TEXTAFTER
Бутон Office 365

Text:    Връща текст, който се появява след даден знак или низ

TEXTBEFORE
Бутон Office 365

Text:    Връща текст, който се появява преди даден знак или низ

TEXTJOIN
Бутон Office 365

Text:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове

TEXTSPLIT
Бутон Office 365

Text:    Разделя текстови низове с помощта на разделители на колони и редове

TIME функция

Date and time:    Връща поредния номер на определен час

TIMEVALUE функция

Date and time:    Преобразува час от текстов вид в пореден номер

TINV функция

Compatibility:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TOCOL
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща масива в една колона

TODAY функция

Date and time:    Връща поредния номер на днешната дата

TOROW
Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща масива в един ред

TRANSPOSE функция

Lookup and reference:    Връща транспонирането на масив

TREND функция

Statistical:    Връща стойности от линейна тенденция

TRIM функция

Text:    Премахва интервали от текст

TRIMMEAN функция

Statistical:    Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни

TRUE функция

Logical:    Връща логическата стойност TRUE

TRUNC функция

Math and trigonometry:    Закръглява число до цяло число

TTEST функция

Compatibility:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TYPE функция

Information:    Връща число, показващо типа на данните на стойност

UNICHAR функция
Excel 2013

Text:    Връща Unicode знака, препратен от дадената числова стойност

UNICODE функция
Excel 2013

Text:    Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UNIQUE функция

Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон

UPPER функция

Text:    Преобразува текст в главни букви

VALUE функция

Text:    Преобразува текстов аргумент в число

VALUETOTEXT
Бутон Office 365

Text:    Връща текст от зададена стойност

VAR функция

Compatibility:    Оценява разликата на базата на извадка

VAR.P функция
Excel 2010

Statistical:    Изчислява разликата на базата на целия набор от данни

VAR.S функция
Excel 2010

Statistical:    Оценява разликата на базата на извадка

VARA функция

Statistical:    Оценява разлика на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

VARP функция

Compatibility:    Изчислява разликата на базата на целия набор от данни

VARPA функция

Statistical:    Изчислява разлика на базата на цялата съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

VDB функция

Financial:    Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс

VLOOKUP функция

Lookup and reference:    Търси в първата колона на масив и се премества в реда, за да върне стойността на клетка

VSTACK
Бутон Office 365

Look and reference:    Добавя масиви вертикално и последователно, за да върне по-голям масив

WEBSERVICE функция
Excel 2013

Web:    Връща данни от уеб услуга.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

WEEKDAY функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в ден от седмицата

WEEKNUM функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината

WEIBULL функция

Compatibility:    Изчислява разлика на базата на цялата съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

WEIBULL.DIST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща разпределението на Weibull

WORKDAY функция

Date and time:    Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни

WORKDAY.INTL функция
Excel 2010

Date and time:    Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни

WRAPCOLS
Бутон Office 365

Look and reference:    Пренася предоставения ред или колона със стойности по колони след зададен брой елементи

WRAPROWS
Бутон Office 365

Look and reference:    Пренася предоставения ред или колона със стойности по редове след указан брой елементи

XIRR функция

Financial:    Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XLOOKUP функция

Бутон Office 365

Lookup and reference:    Търси в диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери. Ако не съществува съвпадение, XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение. 

XMATCH функция

Бутон Office 365

Lookup and reference:    Връща относителната позиция на елемент в масив или диапазон от клетки. 

XNPV функция

Financial:    Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XOR функция
Excel 2013

Logical:    Връща логическо изключващо „ИЛИ“ на всички аргументи

YEAR функция

Date and time:    Преобразува пореден номер в година

YEARFRAC функция

Date and time:    Връща частта от годината, представляваща броя на целите дни между началната_дата и крайната_дата

YIELD функция

Financial:    Връща доходността на ценни книжа, които изплащат периодична лихва

YIELDDISC функция

Financial:    Връща годишната доходност на сконтирани ценни книжа, например съкровищен бон

YIELDMAT функция

Financial:    Връща годишната доходност на ценни книжа, които изплащат лихва при падежа

Z.TEST функция
Excel 2010

Statistical:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

ZTEST функция

Compatibility:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Свързани теми

Функции на Excel (по категории)

Общ преглед на формулите в Excel
Как да избегнете повредени формули
Откриване на грешки във формули

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×