Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Щракнете върху буква, за да отидете на функциите, започващи с нея. Или натиснете Ctrl+F, за да намерите функция, като въведете първите няколко букви или описателна дума. За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Име на функцията

Тип и описание

ABS функция

Математически и тригонометрични:    Връща абсолютната стойност на число

ACCRINT функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва

ACCRINTM функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа

ACOS функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркускосинуса на число

ACOSH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен косинус от число

ACOT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния аркускотангенс на число

AGGREGATE функция

Математически и тригонометрични:    Връща сбор в списък или база данни

ADDRESS функция

Търсене и препратки:    Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист

AMORDEGRC функция

Финансови:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

AMORLINC функция

Финансови:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период

AND функция

Логически:    Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE

ARABIC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Преобразува римско число в арабско, като число

AREAS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на областите в препратка

ASC функция

Текстови:    Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

ASIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркуссинуса на число

ASINH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен синус от число

ATAN функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркустангенса на число

ATAN2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркустангенса от x– и y-координати

ATANH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен тангенс на число

AVEDEV функция

Статистически:    Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност

AVERAGE функция

Статистически:    Връща средната стойност на аргументите

AVERAGEA функция

Статистически:    Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности

AVERAGEIF функция

Статистически:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии

AVERAGEIFS функция
2019

Статистически:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки, които отговарят на много критерии.

BAHTTEXT функция

Текстови:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (baht)

BASE функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)

BESSELI функция

Инженерни:    Връща модифицираната беселова функция In(x)

BESSELJ функция

Инженерни:    Връща беселовата функция Jn(x)

BESSELK функция

Инженерни:    Връща модифицираната беселова функция Kn(x)

BESSELY функция

Инженерни:    Връща беселовата функция Yn(x)

BETADIST функция

Съвместимост:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BETA.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETAINV функция

Съвместимост:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BETA.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BIN2DEC функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в десетично

BIN2HEX функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в шестнадесетично

BIN2OCT функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в осмично

BINOMDIST функция

Съвместимост:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BINOM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BINOM.DIST.RANGE функция
Excel 2013

Статистически:    Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение

BINOM.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

BITAND функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "И" на две числа

BITLSHIFT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "ИЛИ (OR)" на 2 числа

BITRSHIFT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

CALL функция

Добавки и автоматизация:    Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс

CEILING функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

CEILING.MATH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.PRECISE функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

CELL функция

Информационни:    Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

CHAR функция

Текстови:    Връща знака, зададен с кода му

CHIDIST функция

Съвместимост:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHIINV функция

Съвместимост:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHITEST функция

Съвместимост:    Връща теста за независимост

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHISQ.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHISQ.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща теста за независимост

CHOOSE функция

Търсене и препратки:    Избира стойност от списък със стойности

CLEAN функция

Текстови:    Премахва всички непечатаеми знаци от текст

CODE функция

Текстови:    Връща числовия код на първия знак в текстов низ

COLUMN функция

Търсене и препратки:    Връща номера на колоната на препратка

COLUMNS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на колоните в препратка

COMBIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща броя на комбинациите за даден брой обекти

COMBINA функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:   
Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COMPLEX функция

Инженерни:    Преобразува реална и имагинерна част в комплексно число

CONCAT функция
2019

Текстови:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните".

CONCATENATE функция

Текстови:    Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

CONFIDENCE функция

Съвместимост:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

CONFIDENCE.NORM функция
Excel 2010

Статистически:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

CONFIDENCE.T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт

CONVERT функция

Инженерни:    Преобразува число от една мерна система в друга

CORREL функция

Статистически:    Връща коефициента на корелация между два набора данни

COS функция

Математически и тригонометрични:    Връща косинуса от число

COSH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COTH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща котангенса на ъгъл

COUNT функция

Статистически:    Преброява колко числа има в списъка с аргументи

COUNTA функция

Статистически:    Преброява колко стойности има в списъка с аргументи

COUNTBLANK функция

Статистически:    Преброява празните клетки в диапазон

COUNTIF функция

Статистически:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий

COUNTIFS функция
2019

Статистически:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерия

COUPDAYBS функция

Финансови:    Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката

COUPDAYS функция

Финансови:    Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката

COUPDAYSNC функция

Финансови:    Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон

COUPNCD функция

Финансови:    Връща следващата купонна дата след датата на сделката

COUPNUM функция

Финансови:    Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа

COUPPCD функция

Финансови:    Връща предишната купонна дата преди датата на сделката

COVAR функция

Съвместимост:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

В Excel 2007 това е статистическа функция.

COVARIANCE.P функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.S функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

CRITBINOM функция

Съвместимост:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

CSC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

CUBEKPIMEMBER функция

Куб:    Връща име, свойство и мярка на "Водещ показател на представянето" (KPI) и показва името и свойството в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на представянето на организация.

CUBEMEMBER функция

Куб:    Връща член или кортеж в йерархията на куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

CUBEMEMBERPROPERTY функция

Куб:    Връща стойността на свойство на член в куба. Служи за потвърждение, че името на члена съществува в куба и да връща определеното за този член свойство.

CUBERANKEDMEMBER функция

Куб:    Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри обучавани.

CUBESET функция

Куб:    Определя изчисляемо множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT функция

Куб:    Връща броя на елементите в множество.

CUBEVALUE функция

Куб:    Връща една агрегирана стойност от куб.

CUMIPMT функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва, платена между два периода

CUMPRINC функция

Финансови:    Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода

DATE функция

Дата и час:    Връща поредния номер на зададената дата

DATEDIF функция

Дата и час:    Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати. Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст.

DATEVALUE функция

Дата и час:    Преобразува дата от текстов вид в пореден номер

DAVERAGE функция

База данни:    Връща средната стойност на избраните записи от базата данни

DAY функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в ден от месеца

DAYS функция
Excel 2013

Дата и час:    Връща броя на дните между две дати.

DDAYS360 функция

Дата и час:    Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни

DB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление

DBCS функция
Excel 2013

Текстови:    Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DCOUNT функция

База данни:    Преброява клетките, съдържащи числа, в база данни

DCOUNTA функция

База данни:    Преброява непразните клетки в база данни

DDB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод

DEC2BIN функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в двоично

DEC2HEX функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в шестнадесетично

DEC2OCT функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в осмично

DECIMAL функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

DEGREES функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува радиани в градуси

DELTA функция

Инженерни:    Проверява дали две стойности са равни

DEVSQ функция

Статистически:    Връща сумата от квадратите на отклоненията

DGET функция

База данни:    Извлича от база данни единичен запис, който отговаря на зададени критерии

DISC функция

Финансови:    Връща дисконтовата ставка на ценна книга

DMAX функция

База данни:    Връща максималната стойност от избрани записи в база данни

DMIN функция

База данни:    Връща минималната стойност от избрани записи в база данни

DOLLAR функция

Текстови:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

DOLLARDE функция

Финансови:    Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число

DOLLARFR функция

Финансови:    Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб

DPRODUCT функция

База данни:    Умножава стойностите в определено поле от записите, които отговарят на критериите, в база данни

DSTDEV функция

База данни:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка от избрани записи в база данни

DSTDEVP функция

База данни:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност от избрани записи в база данни

DSUM функция

База данни:    Сумира числата в колоната на поле от записи в базата данни, които отговарят на критериите

DURATION функция

Финансови:    Връща годишното времетраене на ценна книга с периодични плащания на лихва

DVAR функция

База данни:    Оценява дисперсията на базата на извадка от избрани записи в база данни

DVARP функция

База данни:    Изчислява дисперсията на базата на цялата генерална съвкупност от избраните записи в база данни

EDATE функция

Дата и час:    Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата

EFFECT функция

Финансови:    Връща действителната годишна лихва

ENCODEURL функция
Excel 2013

Уеб:    Връща URL кодиран низ.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

EOMONTH функция

Дата и час:    Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци

ERF функция

Инженерни:    Връща функцията на грешката

ERF.PRECISE функция
Excel 2010

Инженерни:    Връща функцията на грешката

ERFC функция

Инженерни:    Връща допълнителната функция на грешката

ERFC.PRECISE функция
Excel 2010

Инженерни:    Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

ERROR.TYPE функция

Информационни:    Връща число, съответстващо на тип грешка

EUROCONVERT функция

Добавки и автоматизация:    Преобразува число в евро, преобразува число от евро във валута, която е член на еврозоната, или преобразува число от една валута, която е член на еврозоната, в друга с помощта на еврото като посредник (триангулация).

EVEN функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото четно цяло число

EXACT функция

Текстови:    Проверява дали две текстови стойности са идентични

EXP функция

Математически и тригонометрични:    Връща числото e, повдигнато на зададена степен

EXPON.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща експоненциалното разпределение

EXPONDIST функция

Съвместимост:    Връща експоненциалното разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FACT функция

Математически и тригонометрични:    Връща факториела на число

FACTDOUBLE функция

Математически и тригонометрични:    Връща двойния факториел от число

FALSE функция

Логически:    Връща логическата стойност FALSE

F.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятностното разпределение F

FDIST функция

Съвместимост:    Връща вероятностното разпределение F

В Excel 2007 това е статистическа функция.

F.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятностното разпределение F

Функция FILTER

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Филтрира диапазон от данни на базата на дефинирани от вас критерии

FILTERXML функция
Excel 2013

Уеб:    Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

FIND, FINDB функции

Текст    Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)

F.INV функция
Excel 2010

Статистически    Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.INV.RT функция
Excel 2010

Статистически    Връща обратното на вероятностното разпределение F

FINV функция

Статистически    Връща обратното на вероятностното разпределение F

FISHER функция

Статистически    Връща трансформацията на Фишер

FISHERINV функция

Статистически    Връща трансформацията, обратна на трансформацията на Фишер

FIXED функция

Текстови:    Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

FLOOR функция

Съвместимост    Закръглява число надолу, към нулата

В Excel 2007 и Excel 2010, това е математическа и тригонометрична функция.

FLOOR.MATH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FLOOR.PRECISE функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

FORECAST функция

Статистически:    Връща стойност от линейна тенденция

В Excel 2016 тази функция е заместена с FORECAST.LINEAR като част от новите функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-старите версии.

FORECAST.ETS функция
Excel 2016

Статистически    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT функция
Excel 2016

Статистически    Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата

FORECAST.ETS.SEASONALITY функция
Excel 2016

Статистически    Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия

FORECAST.ETS.STAT функция
Excel 2016

Статистически    Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия

FORECAST.LINEAR функция
Excel 2016

Статистически    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности

FORMULATEXT функция
Excel 2013

Търсене и препратки:    Връща формулата в дадена препратка като текст

FREQUENCY функция

Статистически    Връща честотно разпределение като вертикален масив

F.TEST функция
Excel 2010

Статистически    Връща резултата от F-тест

FTEST функция

:Съвместимост    Връща резултата от F-тест

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FV функция

Финансови    Връща бъдещата стойност на инвестиция

FVSCHEDULE функция

Финансови:    Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви

GAMMA функция
Excel 2013

Статистически    Връща стойността на гама функцията

GAMMA.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща гама разпределението

GAMMADIST функция

Съвместимост:    Връща гама разпределението

В Excel 2007 това е статистическа функция.

GAMMA.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMAINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

GAMMALN функция

Статистически    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE функция
Excel 2010

Статистически    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAUSS функция
Excel 2013

Статистически    Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

GCD функция

Математически и тригонометрични:    Връща най-големия общ делител

GEOMEAN функция

Статистически    Връща геометричната средна стойност

GESTEP функция

Инженерни    Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност

GETPIVOTDATA функция

Търсене и препратки:    Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица

GROWTH функция

Статистически    Връща стойности от експоненциална тенденция

HARMEAN функция

Статистически    Връща хармоничната средна стойност

HEX2BIN функция

Инженерни    Преобразува шестнадесетично число в двоично

HEX2DEC функция

Инженерни    Преобразува шестнадесетично число в десетично

HEX2OCT функция

Инженерни    Преобразува шестнадесетично число в осмично

HLOOKUP функция

Търсене и препратки:    Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка

HOUR функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в час

HYPERLINK функция

Търсене и препратки:    Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет

HYPGEOM.DIST функция

Статистически:    Връща хипергеометричното разпределение

HYPGEOMDIST функция

Съвместимост:    Връща хипергеометричното разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

IF функция

Логически    Задава извършването на логическа проверка

IFERROR функция

Логически    Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата

IFNA функция
Excel 2013

Логически:    Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IFS функция
2019

Логически:    Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА).

IMABS функция

Инженерни    Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число

IMAGINARY функция

Инженерни    Връща имагинерната част на комплексно число

IMARGUMENT функция

Инженерни    Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани

IMCONJUGATE функция

Инженерни    Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число

IMCOS функция

Инженерни    Връща косинуса от комплексно число

IMCOSH функция
Excel 2013

Инженерни    Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция
Excel 2013

Инженерни    Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция
Excel 2013

Инженерни    Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция
Excel 2013

Инженерни    Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMDIV функция

Инженерни    Връща частното на две комплексни числа

IMEXP функция

Инженерни    Връща експонентата на комплексно число

IMLN функция

Инженерни:    Връща натуралния логаритъм от комплексно число

IMLOG10 функция

Инженерни    Връща логаритъма с основа 10 от комплексно число

IMLOG2 функция

Инженерни    Връща логаритъма с основа 2 от комплексно число

IMPOWER функция

Инженерни    Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен

IMPRODUCT функция

Инженерни    Връща произведението на комплексни числа

IMREAL функция

Инженерни    Връща реалната част на комплексно число

IMSEC функция
Excel 2013

Инженерни    Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция
Excel 2013

Инженерни    Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSIN функция

Инженерни    Връща синуса от комплексно число

IMSINH функция
Excel 2013

Инженерни    Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMSQRT функция

Инженерни    Връща квадратния корен от комплексно число

IMSUB функция

Инженерни    Връща разликата между две комплексни числа

IMSUM функция

Инженерни:    Връща сумата на комплексни числа

IMTAN функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща тангенса от комплексно число

INDEX функция

Търсене и препратки:    Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив

INDIRECT функция

Търсене и препратки:    Връща препратка, зададена с текстова стойност

INFO функция

Информация    Връща информация за текущата работна среда

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

INT функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число надолу до най-близкото цяло число

INTERCEPT функция

Статистически:    Връща пресечената точка на линията на линейна регресия

INTRATE функция

Финансови    Връща лихвата при напълно изплатена ценна книга

IPMT функция

Финансови    Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период

IRR функция

Финансови:    Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци

ISBLANK функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Информация    Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Информация    Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е число

ISODD функция

Информация    Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISREF функция

Информация    Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е текст

ISO.CEILING функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

ISOWEEKNUM функция
Excel 2013

Дата и час:    Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата

ISPMT функция

Финансови    Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция

JIS функция

Текст   Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

KURT функция

Статистически    Връща ексцеса на набор данни

LARGE функция

Статистически    Връща k-тата по големина стойност в набор данни

LCM функция

Математически и тригонометрични:    Връща най-малкото общо кратно

LEFT, LEFTB функции

Текст    Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENB функции

Текст    Връща броя на знаците в текстов низ

LINEST функция

Статистически    Връща параметрите на линейна тенденция

LN функция

Математически и тригонометрични:    Връща натуралния логаритъм от число

LOG функция

Математически и тригонометрични:    Връща логаритъма на число при зададена основа

LOG10 функция

Математически и тригонометрични:    Връща логаритъма на число при основа 10

LOGEST функция

Статистически    Връща параметрите на експоненциална тенденция

LOGINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORMDIST функция

Съвместимост:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.INV функция
Excel 2010

Статистически    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOOKUP функция

Търсене и препратки:    Търси стойности във вектор или масив

LOWER функция

Текст    Преобразува текст в малки букви

MATCH функция

Търсене и препратки:    Търси стойности в препратка или масив

MAX функция

Статистически    Връща максималната стойност в списък от аргументи

MAXA функция

Статистически    Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MAXIFS функция
2019

Статистически    Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MDETERM функция

Математически и тригонометрични:    Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив

MDURATION функция

Финансови    Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценна книга с предполагаема номинална стойност от $100

MEDIAN функция

Статистически    Връща медианата на дадените числа

MID, MIDB функции

Текстови:    Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

MIN функция

Статистически    Връща минималната стойност в списък от аргументи

MINIFS функция
2019

Статистически    Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии.

MINA функция

Статистически:    Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MINUTE функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в минута

MINVERSE функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратната матрица на матрица в масив

MIRR функция

Финансови:    Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви

MMULT функция

Математически и тригонометрични:    Връща матричното произведение на два масива

MOD функция

Математически и тригонометрични:    Връща остатъка от деление

MODE функция

Съвместимост:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

MODE.MULT функция
Excel 2010

Статистически    Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни

MODE.SNGL функция
Excel 2010

Статистически    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

MONTH функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в месец

MROUND функция

Математически и тригонометрични:    Връща число, закръглено до желаното кратно

MULTINOMIAL функция

Математически и тригонометрични:    Връща мултиномиала на набор от числа

MUNIT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща единичната матрица за зададената размерност.

N функция

Информация    Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Информационни:    Връща стойността за грешка #N/A

NEGBINOM.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща отрицателното биномиално разпределение

NEGBINOMDIST функция

Съвместимост:    Връща отрицателното биномиално разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NETWORKDAYS функция

Дата и час:    Връща броя на целите работни дни между две дати

NETWORKDAYS.INTL функция
Excel 2010

Дата и час:    Връща броя на пълните работни дни между две дати като използва параметри за посочване на това кои и колко на брой са почивните дни

NOMINAL функция

Финансови    Връща годишната номинална лихва

NORM.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща нормалното кумулативно разпределение

NORMDIST функция

Съвместимост:    Връща нормалното кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORMINV функция

Статистически    Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORM.INV функция
Excel 2010

Съвместимост:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORM.S.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSDIST функция

Съвместимост:    Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORM.S.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NOT функция

Логически:    Връща логическата стойност, противоположна на аргумента

NOW функция

Дата и час:    Връща поредния номер на текущата дата и час

NPER функция

Финансови    Връща броя на периодите за инвестиция

NPV функция

Финансови:    Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка

NUMBERVALUE функция
Excel 2013

Текстови:    Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

OCT2BIN функция

Инженерни    Преобразува осмично число в двоично

OCT2DEC функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в десетично

OCT2HEX функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в шестнадесетично

ODD функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число

ODDFPRICE функция

Финансови    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDFYIELD функция

Финансови    Връща доходността на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDLPRICE функция

Финансови    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период

ODDLYIELD функция

Финансови    Връща доходността на ценна книга с нерегулярен последен период

OFFSET функция

Търсене и препратки:    Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка

OR функция

Логически:    Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE

PDURATION функция
Excel 2013

Финансови    Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PEARSON функция

Статистически    Връща коефициента на корелация на Pearson

PERCENTILE.EXC функция
Excel 2010

Статистически    Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки

PERCENTILE.INC функция
Excel 2010

Статистически    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

PERCENTILE функция

Съвместимост:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

В Excel 2007 това е статистическа функция.

PERCENTRANK.EXC функция
Excel 2010

Статистически    Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

PERCENTRANK.INC функция
Excel 2010

Статистически    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERCENTRANK функция

Съвместимост:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

PERMUT функция

Статистически    Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти

PERMUTATIONA функция
Excel 2013

Статистически    Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция
Excel 2013

Статистически    Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

PHONETIC функция

Текст    Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PI функция

Математически и тригонометрични:    Връща стойността на числото пи

PMT функция

Финансови    Връща периодичната вноска за анюитет

POISSON.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща разпределението на Поасон

POISSON функция

Съвместимост:    Връща разпределението на Поасон

В Excel 2007 това е статистическа функция.

POWER функция

Математически и тригонометрични:    Връща резултата от повдигането на число на степен

PPMT функция

Финансови    Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период

PRICE функция

Финансови    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва

PRICEDISC функция

Финансови    Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга

PRICEMAT функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

PROB функция

Статистически:    Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници

PRODUCT функция

Математически и тригонометрични:    Умножава аргументите си

PROPER функция

Текстови:    Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

PV функция

Финансови    Връща настоящата стойност на инвестиция

QUARTILE функция

Съвместимост:    Връща квартила на набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

QUARTILE.EXC функция
Excel 2010

Статистически    Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

QUARTILE.INC функция
Excel 2010

Статистически    Връща квартила на набор данни

QUOTIENT функция

Математически и тригонометрични:    Връща цялата част на резултат от деление

RADIANS функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува градуси в радиани

RAND функция

Математически и тригонометрични:    Връща случайно число между 0 и 1

RANDARRAY функция

Бутон за Office 365

Математически и тригонометрични:    Връща масив от случайни числа между 0 и 1. Можете обаче да зададете броя на редовете и колоните за запълване, минимум и максимум стойности и дали да се връщат цели числа или десетични стойности.

RANDBETWEEN функция

Математически и тригонометрични:    Връща случайно число между числата, които зададете

RANK.AVG функция
Excel 2010

Статистически    Връща ранга на число в списък с числа

RANK.EQ функция
Excel 2010

Статистически    Връща ранга на число в списък с числа

RANK функция

Съвместимост:    Връща ранга на число в списък с числа

В Excel 2007 това е статистическа функция.

RATE функция

Финансови    Връща лихвения процент за един период от анюитет

RECEIVED функция

Финансови:    Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга

REGISTER.ID функция

Добавки и автоматизация:    Връща ИД на регистъра на зададената библиотека за динамично свързване (DLL) или кодовия ресурс, които са били предварително регистрирани

REPLACE, REPLACEB функции

Текст    Замества знаци в текст

REPT функция

Текст    Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTB функции

Текст    Връща най-десните знаци от текстова стойност

ROMAN функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува арабско число в запис с римски цифри във вид на текст

ROUND функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до зададен брой цифри

ROUNDDOWN функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число надолу, към нулата

ROUNDUP функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число в посока, обратна на нулата

ROW функция

Търсене и препратки:    Връща номера на реда на препратка

ROWS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на редовете в препратка

RRI функция
Excel 2013

Финансови:    Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

RSQ функция

Статистически:    Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson

RTD функция

Търсене и препратки:    Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация

SEARCH, SEARCHB функции

Текстови:    Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SEC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща секанса на ъгъл

SECH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SECOND функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в секунда

SEQUENCE функция

Бутон за Office 365

Математически и тригонометрични:    Генерира списък с поредни числа в масив, като например 1, 2, 3, 4

SERIESSUM функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата на степенен ред съгласно формулата

SHEET функция
Excel 2013

Информационни:    Връща номера на листа в препратката

SHEETS функция
Excel 2013

Информационни:    Връща броя на листовете в препратка

SIGN функция

Математически и тригонометрични:    Връща знака на число

SIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща синуса от даден ъгъл

SINH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния синус от число

SKEW функция

Статистически    Връща асиметрията на разпределение

SKEW.P функция
Excel 2013

Статистически    Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

SLN функция

Финансови    Връща праволинейната амортизация на актив за един период

SLOPE функция

Статистически    Връща наклона на линията на линейна регресия

SMALL функция

Статистически    Връща k-тата най-малка стойност в набор данни

SORT функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Сортира съдържанието на диапазон или масив

SORTBY функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответен диапазон или масив

SQRT функция

Математически и тригонометрични:    Връща положителен квадратен корен

SQRTPI функция

Математически и тригонометрични:    Връща квадратния корен от число, умножено по пи

STANDARDIZE функция

Статистически:    Връща нормализирана стойност

STDEV функция

Съвместимост:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEV.P функция
Excel 2010

Статистически    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEV.S функция
Excel 2010

Статистически    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVA функция

Статистически    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

STDEVP функция

Съвместимост:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

STDEVPA функция

Статистически    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

STEYX функция

Статистически:    Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията

SUBSTITUTE функция

Текстови:    Замества стар текст с нов текст в текстов низ

SUBTOTAL функция

Математически и тригонометрични:    Връща междинна сума в списък или в база от данни

SUM функция

Математически и тригонометрични:    Сумира аргументите си

SUMIF функция

Математически и тригонометрични:    Сумира зададени клетки по зададен критерий

SUMIFS функция
2019

Математически и тригонометрични:    Сумира клетките в диапазон, който отговаря на няколко критерия

SUMPRODUCT функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите

SUMSQ функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от квадратите на аргументите

SUMX2MY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива

SUMX2PY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива

SUMXMY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива

SWITCH функция
Excel 2016

Логически:    Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

SYD функция

Финансови:    Връща сумарната амортизация на актив за зададен период

T функция

Текст    Преобразува аргументите си в текст

TAN функция

Математически и тригонометрични:    Връща тангенса от число

TANH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния тангенс от число

TBILLEQ функция

Финансови    Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация

TBILLPRICE функция

Финансови    Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност

TBILLYIELD функция

Финансови:    Връща дохода на съкровищен бон

T.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.2T функция
Excel 2010

Статистически    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически    Връща t-разпределението на Стюдънт

TDIST функция

Съвместимост:    Връща t-разпределението на Стюдънт

TEXT функция

Текст    Форматира число и го преобразува в текст

TEXTJOIN функция
2019

Текст    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира. Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните.

TIME функция

Дата и час:    Връща поредния номер на зададен час

TIMEVALUE функция

Дата и час:    Преобразува час от текстов вид в пореден номер

T.INV функция
Excel 2010

Статистически    Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

T.INV.2T функция
Excel 2010

Статистически    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TODAY функция

Дата и час:    Връща поредния номер на днешната дата

TRANSPOSE функция

Търсене и препратки:    Връща транспонирания масив

TREND функция

Статистически    Връща стойности от линейна тенденция

TRIM функция

Текст    Премахва интервали от текст

TRIMMEAN функция

Статистически    Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни

TRUE функция

Логически:    Връща логическата стойност TRUE

TRUNC функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до цяло число

T.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TTEST функция

Съвместимост:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

В Excel 2007 това е статистическа функция.

TYPE функция

Информационни:    Връща число, показващо типа данни на стойност

UNICHAR функция
Excel 2013

Текст    Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция
Excel 2013

Текст    Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UNIQUE функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон

UPPER функция

Текст    Преобразува текст в главни букви

VALUE функция

Текстови:    Преобразува текстов аргумент в число

VAR функция

Съвместимост:    Оценява дисперсия на базата на извадка

В Excel 2007 това е статистическа функция.

VAR.P функция
Excel 2010

Статистически    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

VAR.S функция
Excel 2010

Статистически    Оценява дисперсия на базата на извадка

VARA функция

Статистически    Оценява дисперсия на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

VARP функция

Съвместимост:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

VARPA функция

Статистически:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

VDB функция

Финансови    Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс

VLOOKUP функция

Търсене и препратки:    Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред

WEBSERVICE функция
Excel 2013

Уеб:    Връща данни от уеб услуга.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

WEEKDAY функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в ден от седмицата

WEEKNUM функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината

WEIBULL функция

Съвместимост:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

В Excel 2007 това е статистическа функция.

WEIBULL.DIST функция
Excel 2010

Статистически    Връща разпределението на Weibull

WORKDAY функция

Дата и час:    Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни

WORKDAY.INTL функция
Excel 2010

Дата и час:    Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни

XIRR функция

Финансови    Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

Функция XLOOKUP

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Търси диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери. Ако не съществува съвпадение, тогава XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение. 

Функция XMATCH

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Връща относителната позиция на даден елемент в масив или диапазон от клетки. 

XNPV функция

Финансови    Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XOR функция
Excel 2013

Логически:    Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи

YEAR функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в година

YEARFRAC функция

Дата и час:    Връща частта от годината, която представлява периодът между зададени начална и крайна дата

YIELD функция

Финансови    Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва

YIELDDISC функция

Финансови    Връща годишната доходност на сконтирана ценна книга, например съкровищен бон

YIELDMAT функция

Финансови:    Връща годишната доходност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

Z.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

ZTEST функция

Съвместимост:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

В Excel 2007 това е статистическа функция.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Сродни теми

Функции на Excel (по категории)

Общ преглед на формулите в Excel
как да избегнете повредени формули
заоткриване на грешки във формули

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×