Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn một người nào đó khỏi nhóm của mình. Đi đến tên nhóm và sau đó bấm tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > quản lýthành viênnhóm >.

Từ danh sách thành viên nhóm của bạn, hãy bấm vào dấu X ở phía ngoài bên phải của tên của người mà bạn muốn loại bỏ. Để loại bỏ một chủ sở hữu nhóm khác, trước tiên hãy thay đổi vai trò của họ từ chủ sở hữu thành thành viên, sau đó loại bỏ chúng.

Sau khi bạn loại bỏ ai đó khỏi nhóm, bạn luôn có thể sử dụng thêm thành viên để thêm chúng trở lại nhóm này.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên khỏi nhóm, nhưng chỉ có một người quản trị có thể loại bỏ ai đó khỏi tổ chức.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, hãy gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams, đi tới tên nhóm, rồi gõ nhẹ thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xem thành viên. Sau đó gõ nhẹ vào tên của người đó và chọn loại bỏ khỏi nhóm.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên khỏi nhóm, nhưng chỉ có một người quản trị có thể loại bỏ ai đó khỏi tổ chức.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, hãy gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams, đi tới tên nhóm, rồi gõ nhẹthêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý thành viên. Đi đến tên của người đó và gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > loại bỏ người dùng.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên khỏi nhóm, nhưng chỉ có một người quản trị có thể loại bỏ ai đó khỏi tổ chức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×