Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

PRŮMODCHYLKA

Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.

PRŮMĚR

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.

AVERAGEA

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

AVERAGEIF

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.

AVERAGEIFS

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.

BETA.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

BETA.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

BINOM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BINOM.INV
Excel 2010

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

CHISQ.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.TEST
Excel 2010

Vrátí test nezávislosti.

CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

CONFIDENCE.T
Excel 2010

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

CORREL

Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.

POČET

Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.

POČET2

Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.

COUNTBLANK

Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.

COUNTIF

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

COUNTIFS

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.

COVARIANCE.P
Excel 2010

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

COVARIANCE.S
Excel 2010

Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

DEVSQ

Vrátí součet druhých mocnin odchylek.

EXPON.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

F.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

F.DIST.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

F.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

F.INV.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

F.TEST
Excel 2010

Vrátí výsledek F-testu.

FISHER

Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.

FISHERINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.

FORECAST

Vrátí hodnotu lineárního trendu.

Poznámka: V aplikaci Excel 2016 je tato funkce nahrazená funkcí FORECAST.LINEAR, která patří k novým prognostickým funkcím, ale je pořád dostupná kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi.

FORECAST.ETS
Excel 2016

Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu.

FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vrátí délku opakujícího se vzorku, který Excel zjistí pro zadanou časovou řadu.

FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.

FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících hodnot.

ČETNOSTI

Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.

GAMMA
Excel 2013

Vrátí hodnotu funkce gama.

GAMMA.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

GAMMA.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

GAMMALN

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

GEOMEAN

Vrátí geometrický průměr.

LOGLINTREND

Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.

HARMEAN

Vrátí harmonický průměr.

HYPGEOM.DIST

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

INTERCEPT

Vrátí úsek lineární regresní čáry.

KURT

Vrátí hodnotu excesu množiny dat.

LARGE

Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.

LINREGRESE

Vrátí parametry lineárního trendu.

LOGLINREGRESE

Vrátí parametry exponenciálního trendu.

LOGNORM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORM.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

MAX

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.

MAXA

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MAXIFS
Excel 2016

Vrátí maximální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

MEDIAN

Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.

MIN

Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.

MINIFS
Excel 2016

Vrátí minimální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

MINA

Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MODE.MULT
Excel 2010

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.

MODE.SNGL
Excel 2010

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

NORM.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

NORM.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

NORM.S.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

NORM.S.INV
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

PEARSON

Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.

PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Vrátí k-tý percentil hodnot v oblasti, přičemž k je hodnota mezi 0 a 1.

PERCENTILE.INC
Excel 2010

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

PERMUTACE

Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.

PERMUTACE.A
Excel 2013

Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.

PHI
Excel 2013

Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

POISSON.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

PROB

Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.

QUARTIL.EXC
Excel 2010

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).

QUARTIL.INC
Excel 2010

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

RANK.AVG
Excel 2010

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RANK.EQ
Excel 2010

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RKQ

Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.

SKEW

Vrátí zešikmení rozdělení.

SKEW.P
Excel 2013

Vrátí šikmost rozdělení podle počtu obyvatel. Hodnota zešikmení , nakolik je rozdělení hodnot vlevo a vpravo od středové hodnoty nesymetrické.

SLOPE

Vrátí směrnici lineární regresní čáry.

SMALL

Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.

STANDARDIZE

Vrátí normalizovanou hodnotu.

SMODCH.P
Excel 2010

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

SMODCH.VÝBĚR.S
Excel 2010

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

STDEVA

Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

STDEVPA

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

STEYX

Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.

T.DIST
Excel 2010

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.2T
Excel 2010

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.RT
Excel 2010

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

T.INV
Excel 2010

Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

T.INV.2T
Excel 2010

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.TEST
Excel 2010

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

LINTREND

Vrátí hodnoty lineárního trendu.

TRIMMEAN

Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.

VAR.P
Excel 2010

Vypočte rozptyl základního souboru.

VAR.S
Excel 2010

Vypočte rozptyl výběru.

VARA

Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

VARPA

Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

WEIBULL.DIST
Excel 2010

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

Z.TEST
Excel 2010

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Související témata

Funkce Excelu (podle kategorie)
Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×