Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

GJENNOMSNITTSAVVIK (funksjon)

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien

GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet for argumentene

GJENNOMSNITTA (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier

GJENNOMSNITTHVIS (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår

BETA.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

BETA.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOM.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon)
Excel 2013

Returnerer sannsynligheten for et forsøk ved hjelp av en binomisk fordeling

BINOM.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

KJIKVADRAT.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

KJIKVADRAT.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.INV.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJIKVADRAT.TEST (funksjon)
Excel 2010

Utfører testen for uavhengighet

KONFIDENS.NORM (funksjon)
Excel 2010

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KONFIDENS.T (funksjon)
Excel 2010

Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling

KORRELASJON (funksjon)

Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett

ANTALL (funksjon)

Teller hvor mange tall som er i argumentlisten

ANTALLA (funksjon)

Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten

TELLBLANKE (funksjon)

Teller antall tomme celler i et område.

ANTALL.HVIS (funksjon)

Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår

ANTALL.HVIS.SETT (funksjon)

Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår

KOVARIANS.P (funksjon)
Excel 2010

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

KOVARIANS.S (funksjon)
Excel 2010

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

AVVIK.KVADRERT (funksjon)

Returnerer summen av kvadrerte avvik

EKSP.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer eksponentialfordelingen

F.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.INV.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.TEST (funksjon)
Excel 2010

Returnerer resultatet av en F-test

FISHER (funksjon)

Returnerer Fisher-transformasjonen

FISHERINV (funksjon)

Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen

PROGNOSE (funksjon)

Returnerer en verdi langs en lineær trend

Obs!: Denne funksjonen er erstattet med PROGNOSE.LINEÆR i Excel 2016, som en del av de nye Prognosefunksjonene, men den er fremdeles tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner.

PROGNOSE.ETS (funksjon)
Excel 2016

Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende (historiske) verdier ved hjelp av AAA-versjonen av algoritmen eksponentiell glatting (ETS)

PROGNOSE.ETS.CONFINT (funksjon)
Excel 2016

Returnerer et konfidensintervall for prognoseverdien for den angitte måldatoen

PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIGHET (funksjon)
Excel 2016

Returnerer lengden på det gjentakende mønsteret som Excel gjenkjenner for den bestemte tidsserien

PROGNOSE.ETS.STAT (funksjon)
Excel 2016

Returnerer en statistisk verdi som et resultat av prognose av tidsserier

PROGNOSE.LINEÆR (funksjon)
Excel 2016

Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende verdier

FREKVENS (funksjon)

Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise

GAMMA (funksjon)
Excel 2013

Returnerer gammafunksjonsverdien

GAMMA.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer gammafordelingen

GAMMA.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

GAMMALN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, Γ(x)

GAMMALN.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, Γ(x)

GAUSS (funksjon)
Excel 2013

Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK (funksjon)

Returnerer den geometriske middelverdien

VEKST (funksjon)

Returnerer verdier langs en eksponentiell trend

GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon)

Returnerer den harmoniske middelverdien

HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

SKJÆRINGSPUNKT (funksjon)

Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen

KURT (funksjon)

Returnerer kurtosen til et datasett

N.STØRST (funksjon)

Returnerer den n-te største verdien i et datasett

RETTLINJE (funksjon)

Returnerer parameterne til en lineær trend

KURVE (funksjon)

Returnerer parameterne til en eksponentiell trend

LOGNORM.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

LOGNORM.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

STØRST (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste

MAKSA (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MAKS.HVIS.SETT-funksjonen
Excel 2016

Returnerer maksimumsverdien blant cellene angitt ved et gitt sett med betingelser eller kriterier

MEDIAN (funksjon)

Returnerer medianen til tallene som er gitt

MIN (funksjon)

Returnerer minimumsverdien i en argumentliste

MIN.HVIS.SETT-funksjonen
Excel 2016

Returnerer minimumsverdien blant cellene angitt ved et gitt sett med betingelser eller kriterier.

MINA (funksjon)

Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MODUS.MULT (funksjon)
Excel 2010

Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde

MODUS.SNGL (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NORM.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORM.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORM.S.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORM.S.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

PEARSON (funksjon)

Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson

PERSENTIL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive.

PERSENTIL.INK (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PROSENTDEL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett

PROSENTDEL.INK (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PERMUTER (funksjon)

Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter

PERMUTASJONA (funksjon)
Excel 2013

Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PHI (funksjon)
Excel 2013

Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

POISSON.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

SANNSYNLIG (funksjon)

Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser

KVARTIL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv

KVARTIL.INK (funksjon)
Excel 2010

Returnerer kvartilen til et datasett

RANG.GJSN (funksjon)
Excel 2010

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANG.EKV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RKVADRAT (funksjon)

Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)

SKJEVFORDELING (funksjon)

Returnerer skjevheten i en fordeling

SKJEVFORDELING.P (funksjon)
Excel 2013

Returnerer skjevheten til en fordeling basert på populasjon, et mål for en fordelings asymmetri i forhold til gjennomsnittet

STIGNINGSTALL (funksjon)

Returnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen

N.MINST (funksjon)

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett

NORMALISER (funksjon)

Returnerer en normalisert verdi

STDAV.P (funksjon)
Excel 2010

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

STDAV.S (funksjon)
Excel 2010

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVVIKA (funksjon)

Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STDAVVIKPA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STANDARDFEIL (funksjon)

Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen

T.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.2T (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer en Student t-fordeling

T.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

T.INV.2T (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

T.TEST (funksjon)
Excel 2010

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

TREND (funksjon)

Returnerer verdier langs en lineær trend

TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer den interne middelverdien til et datasett

VARIANS.P (funksjon)
Excel 2010

Beregner varians basert på hele populasjonen

VARIANS.S (funksjon)
Excel 2010

Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSA (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

VARIANSPA (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

WEIBULL.DIST.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer Weibull-fordelingen

Z.TEST (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Beslektede emner

Excel funksjoner (etter kategori)
Excel (alfabetisk)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×