Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia ACCRINT

Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

Funkcia ACCRINTM

Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Funkcia AMORDEGRC

Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu

Funkcia AMORLINC

Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie

Funkcia COUPDAYBS

Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania

Funkcia COUPDAYS

Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania

Funkcia COUPDAYSNC

Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov

Funkcia COUPNCD

Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania

Funkcia COUPNUM

Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti

Funkcia COUPPCD

Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania

Funkcia CUMIPMT

Vráti kumulatívny vyplatený úrok medzi dvomi obdobiami

Funkcia CUMPRINC

Vráti kumulatívnu vyplatenú istinu z úveru medzi dvomi obdobiami

Funkcia DB

Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom

Funkcia DDB

Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy

Funkcia DISC

Vráti hodnotu diskontnej sadzby cenného papiera

Funkcia DOLLARDE

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom

Funkcia DOLLARFR

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára vyjadrenú zlomkom

Funkcia DURATION

Vráti hodnotu ročného trvania cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku

Funkcia EFFECT

Vráti hodnotu platnej ročnej úrokovej miery

Funkcia FV

Vráti budúcu hodnotu investície

Funkcia FVSCHEDULE

Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier

Funkcia INTRATE

Vráti hodnotu úrokovej miery za úplne investovaný cenný papier

Funkcia IPMT

Vypočíta výšku platby úroku v určitom úrokovom období

Funkcia IRR

Vypočíta vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov

Funkcia ISPMT

Vypočíta hodnotu úroku zaplateného v zadanom období investície

Funkcia MDURATION

Vráti hodnotu Macauleyho upraveného trvania za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD

Funkcia MIRR

Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier

Funkcia NOMINAL

Vráti hodnotu ročnej nominálnej úrokovej miery

Funkcia NPER

Vráti počet období pre investíciu

Funkcia NPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby

Funkcia ODDFPRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím

Funkcia ODDFYIELD

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s prvým nepárnym obdobím

Funkcia ODDLPRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

Funkcia ODDLYIELD

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

Funkcia PDURATION
Exceli 2013

Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

Funkcia PMT

Vypočíta pravidelnú splátku pôžičky

Funkcia PPMT

Vypočíta hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu

Funkcia PRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

Funkcia PRICEDISC

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera

Funkcia PRICEMAT

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok

Funkcia PV

Vráti súčasnú hodnotu investície

Funkcia RATE

Vráti hodnotu úrokovej sadzby za obdobie pôžičky

Funkcia RECEIVED

Vráti hodnotu sumy prijatej k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier

Funkcia RRI
Exceli 2013

Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

Funkcia SLN

Vráti hodnotu odpisu majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní

Funkcia SYD

Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov

Funkcia TBILLEQ

Vráti hodnotu výnosu ekvivalentného obligácii za štátnu pokladničnú poukážku

Funkcia TBILLPRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

Funkcia TBILLYIELD

Vráti hodnotu výnosu štátnej pokladničnej poukážky

Funkcia VDB

Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku

Funkcia XIRR

Vráti vnútornú mieru návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

Funkcia XNPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

Funkcia YIELD

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

Funkcia YIELDDISC

Vráti hodnotu ročného výnosu diskontovaného cenného papiera; napríklad štátnych pokladničných poukážok

Funkcia YIELDMAT

Vráti hodnotu ročného výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Zoznam funkcií programu Excel (podľa kategórie)

Zoznam funkcií programu Excel (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×