Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Funkcie hárka sú kategorizované na základe ich funkčnosti. Kliknutím na kategóriu môžete prehľadávať jej funkcie. Alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a vyhľadajte funkciu zadaním niekoľkých prvých písmen alebo popisného slova. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o funkcii, kliknite na jej názov v prvom stĺpci.

Tu je 10 funkcií, o ktorých používatelia najčastejšie čítajú.

Funkcia

Popis

SUM (funkcia)

Táto funkcia sa používa na sčítanie hodnôt v bunkách.

IF (funkcia)

Táto funkcia sa používa, keď potrebujete vrátiť jednu hodnotu, ak je podmienka pravdivá, a druhú hodnotu, ak je nepravdivá. Tu je video o používaní funkcie IF.

LOOKUP (funkcia)

Táto funkcia sa používa, ak potrebujete prehľadať jeden riadok alebo stĺpec a vyhľadať hodnotu z rovnakej pozície v inom riadku alebo stĺpci.

VLOOKUP (funkcia)

Táto funkcia sa používa, ak potrebujete vyhľadať položky v tabuľke alebo rozsahu podľa riadka. Môžete napríklad vyhľadať priezvisko zamestnanca podľa jeho čísla zamestnanca alebo vyhľadať jeho telefónne číslo prostredníctvom vyhľadania jeho priezviska (rovnako ako v telefónnom zozname). Pozrite si toto video o používaní funkcie VLOOKUP.

MATCH (funkcia)

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať položku v rozsahu buniek a potom vrátiť relatívnu pozíciu danej položky v rozsahu. Ak napríklad rozsah A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 7 a 38, vzorec =MATCH(7;A1:A3;0) vráti číslo 2, pretože 7 je druhá položka v rozsahu.

CHOOSE (funkcia)

Táto funkcia sa používa, ak potrebujete vybrať 1 až 254 hodnôt zo zoznamu. Ak napríklad zodpovedajú argumenty hodnota1 až hodnota7 dňom v týždni, funkcia CHOOSE vráti deň určený argumentom index_číslo (1 až 7).

DATE (funkcia)

Táto funkcia vráti poradové číslo, ktoré predstavuje konkrétny dátum. Táto funkcia je najužitočnejšia v prípadoch, keď sa rok, mesiac a deň vkladajú pomocou vzorcov alebo odkazov na bunky. Môžete mať napríklad hárok obsahujúci dátumy vo formáte, ktorý Excel nedokáže rozpoznať, napríklad RRRRMMDD.

Funkcia DATEDIF vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami.

DAYS (funkcia)

Táto funkcia vráti počet dní medzi dvomi dátumami.

FIND a FINDB (funkcie)

Funkcie FIND a FINDB vyhľadajú jeden textový reťazec v rámci druhého textového reťazca. Vrátia číslo počiatočnej pozície prvého textového reťazca od prvého znaku druhého textového reťazca.

INDEX (funkcia)

Táto funkcia vráti hodnotu alebo odkaz na hodnotu z tabuľky alebo rozsahu.

V novších verziách Excelu boli tieto funkcie nahradené novými funkciami s vylepšenou presnosťou a názvami, ktoré lepšie odrážajú ich používanie. Naďalej ich môžete používať na zabezpečenie kompatibility so staršími verziami Excelu, ale ak spätná kompatibilita nie je potrebná, mali by ste namiesto toho začať používať nové funkcie. Ďalšie informácie o nových funkciách nájdete v témach Štatistické funkcie (odkaz) a Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz).

Funkcia

Popis

Funkcia BETADIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie rozdelenia pravdepodobnosti beta

Funkcia BETAINV

Vráti inverznú hodnotu distribučnej funkcie pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

Funkcia BINOMDIST

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

Funkcia CHIDIST

Vráti jednostrannú pravdepodobnosť pre rozdelenie chí-kvadrát

Funkcia CHIINV

Vráti hodnotu funkcie inverznej k funkcii jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

Funkcia CHITEST

Počíta test nezávislosti

Funkcia CONCATENATE

Spojí dva alebo viaceré textové reťazce do jedného.

Funkcia CONFIDENCE

Vráti interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

Funkcia COVAR

Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

Funkcia CRITBINOM

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú má distribučná funkcia binomického rozdelenia hodnotu väčšiu alebo rovnajúcu sa hodnote kritéria

Funkcia EXPONDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty exponenciálneho rozdelenia

Funkcia FDIST

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F.

Funkcia FINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia pravdepodobnosti F.

Funkcia FLOOR

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Funkcia FORECAST

Vypočíta alebo odhadne budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt.

Funkcia FTEST

Vráti výsledok F-testu

Funkcia GAMMADIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty rozdelenia gama

Funkcia GAMMAINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia gama

Funkcia HYPGEOMDIST

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

Funkcia LOGINV

Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

Funkcia LOGNORMDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie lognormálneho rozdelenia

Funkcia MODE

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

Funkcia NEGBINOMDIST

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

Funkcia NORMDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie normálneho rozdelenia

Funkcia NORMINV

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii normálneho rozdelenia

Funkcia NORMSDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie štandardného normálneho rozdelenia

Funkcia NORMSINV

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii štandardného normálneho rozdelenia

Funkcia PERCENTILE

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

Funkcia PERCENTRANK

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

Funkcia POISSON

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

Funkcia QUARTILE

Vráti kvartil množiny údajov

Funkcia RANK

Vráti relatívnu pozíciu čísla v zozname čísel.

Funkcia STDEV

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

Funkcia STDEVP

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru

Funkcia TDIST

Vráti hodnotu Studentovho t-rozdelenia

Funkcia TINV

Vráti inverznú funkciu k funkcii Studentovho t-rozdelenia

Funkcia TTEST

Vráti pravdepodobnosť súvisiacu so Studentovým t-testom

Funkcia VAR

Odhadne rozptyl na základe vzorky

Funkcia VARP

Vypočíta rozptyl základného súboru

Funkcia WEIBULL

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty Weibullovho rozdelenia

Funkcia ZTEST

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

Funkcia

Popis

Funkcia CUBEKPIMEMBER

Vráti vlastnosť kľúčového indikátora výkonu (KPI) a v bunke zobrazí názov KPI. Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie.

Funkcia CUBEMEMBER

Vráti člen alebo n-ticu kocky. Používa sa na overenie existencie člena alebo n-tice v kocke.

Funkcia CUBEMEMBERPROPERTY

Vráti hodnotu vlastnosti člena kocky. Používa sa na overenie existencie názvu člena kocky a vráti určitú vlastnosť tohto člena.

Funkcia CUBERANKEDMEMBER

Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny. Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov.

Funkcia CUBESET

Definuje vypočítavanú množinu členov alebo n-tíc odoslaním výrazu pre množinu do kocky na serveri, ktorý vytvára množinu, a potom ju odošle programu Microsoft Excel.

Funkcia CUBESETCOUNT

Vráti počet položiek v množine.

Funkcia CUBEVALUE

Vráti súhrnnú hodnotu kocky.

Funkcia

Popis

Funkcia DAVERAGE

Vráti priemer vybratých položiek databázy

Funkcia DCOUNT

Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze

Funkcia DCOUNTA

Spočíta bunky v databáze, ktoré nie sú prázdne

Funkcia DGET

Vyberie z databázy jeden záznam, ktorý spĺňa zadané kritérium

Funkcia DMAX

Vráti maximálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

Funkcia DMIN

Vráti minimálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

Funkcia DPRODUCT

Vynásobí hodnoty v určitom poli záznamov, ktoré spĺňajú kritériá v databáze

Funkcia DSTDEV

Odhadne smerodajnú odchýlku podľa vzorky vybratých položiek databázy

Funkcia DSTDEVP

Vypočíta smerodajnú odchýlku podľa celého súboru vybratých položiek databázy

Funkcia DSUM

Spočíta čísla v poli (stĺpci) záznamov databázy, ktoré spĺňajú kritériá

Funkcia DVAR

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vybratých položiek databázy

Funkcia DVARP

Vypočíta hodnotu rozptylu podľa celého súboru vybratých položiek databázy

Funkcia

Popis

Funkcia DATE

Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEDIF (funkcia)

Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami. Táto funkcia je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku.

DATEVALUE (funkcia)

Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

Funkcia DAY

Konvertuje poradové číslo na deň v mesiaci

Funkcia DAYS
Exceli 2013

Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

Funkcia DAYS360

Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami

Funkcia EDATE

Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

Funkcia EOMONTH

Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred zadaným počtom mesiacov alebo po ňom

Funkcia HOUR

Konvertuje poradové číslo na hodiny

Funkcia ISOWEEKNUM
Exceli 2013

Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

Funkcia MINUTE

Konvertuje poradové číslo na minúty

Funkcia MONTH

Konvertuje poradové číslo na mesiac

Funkcia NETWORKDAYS

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

Funkcia NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni.

Funkcia NOW

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

Funkcia SECOND

Konvertuje poradové číslo na sekundy

Funkcia TIME

Vráti poradové číslo určitého času

Funkcia TIMEVALUE

Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo

Funkcia TODAY

Vráti poradové číslo dnešného dátumu

Funkcia WEEKDAY

Konvertuje poradové číslo na deň v týždni

Funkcia WEEKNUM

Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku

Funkcia WORKDAY

Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom

Funkcia WORKDAY.INTL
Excel 2010

Vráti poradové číslo dátumu pred alebo po zadanom počte pracovných dní a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

Funkcia YEAR

Konvertuje poradové číslo na rok

Funkcia YEARFRAC

Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

Funkcia

Popis

Funkcia BESSELI

Vráti hodnotu upravenej Besselovej funkcie In(x)

Funkcia BESSELJ

Vráti hodnotu Besselovej funkcie Jn(x)

Funkcia BESSELK

Vráti hodnotu upravenej Besselovej funkcie Kn(x)

Funkcia BESSELY

Vráti hodnotu Besselovej funkcie Yn(x)

Funkcia BIN2DEC

Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo

Funkcia BIN2HEX

Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo

Funkcia BIN2OCT

Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo

Funkcia BITAND
Exceli 2013

Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

Funkcia BITLSHIFT
Exceli 2013

Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

Funkcia BITOR
Exceli 2013

Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

Funkcia BITRSHIFT
Exceli 2013

Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

Funkcia BITXOR
Exceli 2013

Vráti bitový operátor XOR dvoch čísel

Funkcia COMPLEX

Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo

Funkcia CONVERT

Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný

Funkcia DEC2BIN

Konvertuje desatinné číslo na binárne

Funkcia DEC2HEX

Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo

Funkcia DEC2OCT

Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo

Funkcia DELTA

Testuje zhodu dvoch hodnôt

Funkcia ERF

Vráti chybovú funkciu

Funkcia ERF.PRECISE
Excel 2010

Vráti chybovú funkciu

Funkcia ERFC

Vráti funkciu dodatkovej chyby

Funkcia ERFC.PRECISE
Excel 2010

Vráti doplnkovú funkciu ERF, integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno

Funkcia GESTEP

Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota

Funkcia HEX2BIN

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo

Funkcia HEX2DEC

Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo

Funkcia HEX2OCT

Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo

Funkcia IMABS

Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla

Funkcia IMAGINARY

Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla

Funkcia IMARGUMENT

Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch

Funkcia IMCONJUGATE

Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla

Funkcia IMCOS

Vráti hodnotu kosínusu komplexného čísla

Funkcia IMCOSH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

Funkcia IMCOT
Exceli 2013

Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

Funkcia IMCSC
Exceli 2013

Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

Funkcia IMCSCH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

Funkcia IMDIV

Vráti hodnotu podielu dvoch komplexných čísel

Funkcia IMEXP

Vráti exponenciálu komplexného čísla

Funkcia IMLN

Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla

Funkcia IMLOG10

Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla

Funkcia IMLOG2

Vráti binárny logaritmus komplexného čísla

Funkcia IMPOWER

Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu

Funkcia IMPRODUCT

Vráti súčin 2 až 255 komplexných čísel

Funkcia IMREAL

Vráti reálny koeficient komplexného čísla

Funkcia IMSEC
Exceli 2013

Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

Funkcia IMSECH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

Funkcia IMSIN

Vráti hodnotu sínusu komplexného čísla

Funkcia IMSINH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

Funkcia IMSQRT

Vráti hodnotu druhej odmocniny komplexného čísla

Funkcia IMSUB

Vráti hodnotu rozdielu medzi dvomi komplexnými číslami

Funkcia IMSUM

Vráti hodnotu súčtu komplexných čísel

Funkcia IMTAN
Exceli 2013

Vráti hodnotu tangens komplexného čísla

Funkcia OCT2BIN

Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo

Funkcia OCT2DEC

Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo

Funkcia OCT2HEX

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo

Funkcia

Popis

Funkcia ACCRINT

Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

Funkcia ACCRINTM

Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Funkcia AMORDEGRC

Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu

Funkcia AMORLINC

Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie

Funkcia COUPDAYBS

Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania

Funkcia COUPDAYS

Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania

Funkcia COUPDAYSNC

Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov

Funkcia COUPNCD

Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania

Funkcia COUPNUM

Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti

Funkcia COUPPCD

Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania

Funkcia CUMIPMT

Vráti kumulatívny vyplatený úrok medzi dvomi obdobiami

Funkcia CUMPRINC

Vráti kumulatívnu vyplatenú istinu z úveru medzi dvomi obdobiami

Funkcia DB

Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom

Funkcia DDB

Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy

Funkcia DISC

Vráti hodnotu diskontnej sadzby cenného papiera

Funkcia DOLLARDE

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom

Funkcia DOLLARFR

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára vyjadrenú zlomkom

Funkcia DURATION

Vráti hodnotu ročného trvania cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku

Funkcia EFFECT

Vráti hodnotu platnej ročnej úrokovej miery

Funkcia FV

Vráti budúcu hodnotu investície

Funkcia FVSCHEDULE

Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier

Funkcia INTRATE

Vráti hodnotu úrokovej miery za úplne investovaný cenný papier

Funkcia IPMT

Vypočíta výšku platby úroku v určitom úrokovom období

Funkcia IRR

Vypočíta vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov

Funkcia ISPMT

Vypočíta hodnotu úroku zaplateného v zadanom období investície

Funkcia MDURATION

Vráti hodnotu Macauleyho upraveného trvania za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD

Funkcia MIRR

Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier

Funkcia NOMINAL

Vráti hodnotu ročnej nominálnej úrokovej miery

Funkcia NPER

Vráti počet období pre investíciu

Funkcia NPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby

Funkcia ODDFPRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím

Funkcia ODDFYIELD

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s prvým nepárnym obdobím

Funkcia ODDLPRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

Funkcia ODDLYIELD

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

Funkcia PDURATION
Exceli 2013

Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

Funkcia PMT

Vypočíta pravidelnú splátku pôžičky

Funkcia PPMT

Vypočíta hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu

Funkcia PRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

Funkcia PRICEDISC

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera

Funkcia PRICEMAT

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok

Funkcia PV

Vráti súčasnú hodnotu investície

Funkcia RATE

Vráti hodnotu úrokovej sadzby za obdobie pôžičky

Funkcia RECEIVED

Vráti hodnotu sumy prijatej k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier

Funkcia RRI
Exceli 2013

Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

Funkcia SLN

Vráti hodnotu odpisu majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní

Funkcia SYD

Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov

Funkcia TBILLEQ

Vráti hodnotu výnosu ekvivalentného obligácii za štátnu pokladničnú poukážku

Funkcia TBILLPRICE

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

Funkcia TBILLYIELD

Vráti hodnotu výnosu štátnej pokladničnej poukážky

Funkcia VDB

Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku

Funkcia XIRR

Vráti vnútornú mieru návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

Funkcia XNPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

Funkcia YIELD

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

Funkcia YIELDDISC

Vráti hodnotu ročného výnosu diskontovaného cenného papiera; napríklad štátnych pokladničných poukážok

Funkcia YIELDMAT

Vráti hodnotu ročného výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Funkcia

Popis

Funkcia CELL

Vráti informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky

Funkcia ERROR.TYPE

Vráti číslo zodpovedajúce typu chyby

Funkcia INFO

Vráti informácie o aktuálnom pracovnom prostredí

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii v Excel pre web.

Funkcia ISBLANK

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota prázdna

Funkcia ISERR

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou okrem hodnoty #NEDOSTUPNÝ

Funkcia ISERROR

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou

Funkcia ISEVEN

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo párne

ISFORMULA (funkcia)
Exceli 2013

Vráti hodnotu TRUE, ak ide o odkaz na bunku obsahujúcu vzorec

ISLOGICAL (funkcia)

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota logickou hodnotou

Funkcia ISNA

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou #NEDOSTUPNÝ

Funkcia ISNONTEXT

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota nie je textom

Funkcia ISNUMBER

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota číslom

Funkcia ISODD

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo nepárne

FUNKCIA
ISOMITTED Tlačidlo Office 365

Skontroluje, či hodnota v lambda chýba a vráti hodnotu TRUE alebo FALSE

Funkcia ISREF

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota odkazom

Funkcia ISTEXT

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota textom

Funkcia N

Vráti hodnotu skonvertovanú na číslo

Funkcia NA

Vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ

SHEET (funkcia)
Exceli 2013

Vráti číslo odkazovaného hárka

SHEETS (funkcia)
Exceli 2013

Vráti počet hárkov v odkaze

TYPE (funkcia)

Vráti číslo, ktoré predstavuje typ údajov hodnoty

Funkcia

Popis

Funkcia AND

Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

Bycol (funkcia
)Tlačidlo Office 365

Použije lambda pre každý stĺpec a vráti pole výsledkov

BYROW (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Použije lambda pre každý riadok a vráti pole výsledkov

Funkcia FALSE

Vráti logickú hodnotu FALSE

Funkcia IF

Určí logický test, ktorý sa má vykonať

Funkcia IFERROR

Vráti vami určenú hodnotu, ak výsledok výpočtu vzorca je nula, inak vráti výsledok získaný výpočtom vzorca

IFNA (funkcia)
Exceli 2013

Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

IFS (funkcia)
2019

Kontroluje splnenie jednej alebo viacerých podmienok a vracia hodnotu, ktorá zodpovedá prvej splnenej podmienke (TRUE)

LAMBDA (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vytvorenie vlastných opätovne použiteľných funkcií a ich volanie podľa priateľského názvu

LET (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Priradí názvy k výsledkom výpočtov

MAKEARRAY (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti vypočítavané pole zadanej veľkosti riadka a stĺpca použitím funkcie LAMBDA

MAP (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti pole vytvorené priradením každej hodnoty v poliach k novej hodnote použitím funkcie LAMBDA na vytvorenie novej hodnoty

Funkcia NOT

Zmení logiku argumentu

Funkcia OR

Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

REDUCE (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Zredukuje pole na akumulované hodnoty použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vrátením celkovej hodnoty v akumulátore

SCAN (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Naskenuje pole použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vráti pole, ktoré má každú medzihodnotu

SWITCH (funkcia)
Excel 2016

Vyhodnotí výraz vzhľadom k zoznamu hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou. Ak sa nenájde žiadna zhoda, vráti sa voliteľná predvolená hodnota.

Funkcia TRUE

Vráti logickú hodnotu TRUE

XOR (funkcia)
Exceli 2013

Vráti logickú exkluzívnu spojku OR všetkých argumentov

Funkcia

Popis

Funkcia ADDRESS

Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v hárku

Funkcia AREAS

Vráti počet oblastí v odkaze

Funkcia CHOOSE

Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

CHOOSECOLS (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti zadané stĺpce z poľa

CHOOSEROWS (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti zadané riadky z poľa

Funkcia COLUMN

Vráti číslo stĺpca odkazu

Funkcia COLUMNS

Vráti počet stĺpcov v odkaze

DROP (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vylúči zadaný počet riadkov alebo stĺpcov zo začiatku alebo konca poľa

EXPAND (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Rozbalí alebo vyplní pole na zadané dimenzie riadkov a stĺpcov

FILTER (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje filtrovať rozsah údajov na základe definovaných kritérií

FORMULATEXT (funkcia)
Exceli 2013

Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

Funkcia GETPIVOTDATA

Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky

Funkcia HLOOKUP

Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

HSTACK (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Pripojí polia vodorovne a postupne, aby sa vrátilo väčšie pole

Funkcia HYPERLINK

Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na internete

Funkcia IMAGE

Vráti obrázok z daného zdroja

Funkcia INDEX

Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

Funkcia INDIRECT

Vráti odkaz určený textovou hodnotou

Funkcia LOOKUP

Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

Funkcia MATCH

Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

Funkcia OFFSET

Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu

Funkcia ROW

Vráti číslo riadka odkazu

Funkcia ROWS

Vráti počet riadkov v odkaze

Funkcia RTD

Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM.

SORT (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje zoradiť obsah rozsahu alebo poľa

SORTBY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje zoradiť obsah rozsahu alebo poľa na základe hodnôt v zodpovedajúcom rozsahu alebo poli

TAKE (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti zadaný počet nasledujúcich riadkov alebo stĺpcov od začiatku alebo konca poľa

TOCOL (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti pole v jednom stĺpci

TOROW (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti pole v jednom riadku

Funkcia TRANSPOSE

Vráti transponovanú maticu poľa

UNIQUE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vracia zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu

Funkcia VLOOKUP

Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

VSTACK (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Pripojí polia zvislo a postupne, aby sa vrátilo väčšie pole

WRAPCOLS (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Zalomí zadaný riadok alebo stĺpec hodnôt podľa stĺpcov po zadanom počte prvkov

WRAPROWS (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Zalomí zadaný riadok alebo stĺpec hodnôt podľa riadkov po zadanom počte prvkov

XLOOKUP (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadá rozsah alebo pole a vráti položku zodpovedajúcu prvej nájdenej zhode. Ak zhoda neexistuje, funkcia XLOOKUP môže vrátiť najbližšiu (približnú) zhodu. 

XMATCH (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vráti relatívnu pozíciu položky v poli alebo rozsahu buniek. 

Funkcia

Popis

Funkcia ABS

Vráti absolútnu hodnotu čísla

Funkcia ACOS

Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

Funkcia ACOSH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla

Funkcia ACOT
Exceli 2013

Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

Funkcia ACOTH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

Funkcia AGGREGATE

Vráti agregáciu v zozname alebo databáze

Funkcia ARABIC

Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

Funkcia ASIN

Vráti hodnotu arkussínusu čísla

Funkcia ASINH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla

Funkcia ATAN

Vráti hodnotu arkustangensu čísla

Funkcia ATAN2

Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y

Funkcia ATANH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla

Funkcia BASE
Exceli 2013

Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

Funkcia CEILING

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia CEILING.MATH
Exceli 2013

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia CEILING.PRECISE

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

Funkcia COMBIN

Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov

Funkcia COMBINA
Exceli 2013

Vráti počet kombinácií s opakovaniami pre daný počet položiek

Funkcia COS

Vráti hodnotu kosínusu čísla

Funkcia COSH

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

Funkcia COT
Exceli 2013

Vráti kotangens uhla

Funkcia COTH
Exceli 2013

Vráti hyperbolický kotangens čísla

Funkcia CSC
Exceli 2013

Vráti kosekans uhla

Funkcia CSCH
Exceli 2013

Vráti hyperbolický kosekans uhla

Funkcia DECIMAL
Exceli 2013

Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

Funkcia DEGREES

Konvertuje radiány na stupne

Funkcia EVEN

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo

Funkcia EXP

Vráti e umocnené na zadané číslo

Funkcia FACT

Vráti faktoriál čísla

Funkcia FACTDOUBLE

Vráti dvojitý faktoriál čísla

Funkcia FLOOR

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Funkcia FLOOR.MATH
Exceli 2013

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia FLOOR.PRECISE

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nadol.

Funkcia GCD

Vráti najväčší spoločný deliteľ

Funkcia INT

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

Funkcia ISO.CEILING
Exceli 2013

Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia LCM

Vráti hodnotu najmenšieho spoločného násobku

LET (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Priraďuje názvy výsledkom výpočtov a tým umožňuje ukladanie čiastkových výpočtov, hodnôt alebo definovanie názvov vo vzorci.

Funkcia LN

Vráti prirodzený logaritmus čísla

Funkcia LOG

Vráti logaritmus čísla pri určenom základe

Funkcia LOG10

Vráti dekadický logaritmus čísla

Funkcia MDETERM

Vráti determinant matice poľa

Funkcia MINVERSE

Vráti inverznú maticu poľa

Funkcia MMULT

Vráti maticu so súčinom dvoch polí

Funkcia MOD

Vráti zvyšok po delení

Funkcia MROUND

Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok

Funkcia MULTINOMIAL

Vráti polynomickú množinu čísel

Funkcia MUNIT
Exceli 2013

Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

Funkcia ODD

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo

Funkcia PI

Vráti hodnotu pí

Funkcia POWER

Umocní číslo na zadanú mocninu

Funkcia PRODUCT

Vynásobí argumenty funkcie

Funkcia QUOTIENT

Vráti celočíselnú časť delenia

Funkcia RADIANS

Konvertuje stupne na radiány

Funkcia RAND

Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1

RANDARRAY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vracia pole náhodných čísel medzi 0 a 1. Môžete však určiť počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty.

RANDBETWEEN (funkcia)

Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami

Funkcia ROMAN

Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte

Funkcia ROUND

Zaokrúhli číslo na daný počet číslic

Funkcia ROUNDDOWN

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Funkcia ROUNDUP

Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly

Funkcia SEC
Exceli 2013

Vráti sekans uhla

Funkcia SECH
Exceli 2013

Vráti hyperbolický sekans uhla

Funkcia SERIESSUM

Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca

SEQUENCE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje vygenerovať zoznam čísel postupnosti v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4

Funkcia SIGN

Vráti znamienko čísla

Funkcia SIN

Vráti hodnotu sínusu daného uhla

Funkcia SINH

Vráti hodnotu hyperbolického sínusu čísla

Funkcia SQRT

Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla

Funkcia SQRTPI

Vráti odmocninu (číslo * pí)

Funkcia SUBTOTAL

Vráti hodnotu medzisúčtu v zozname alebo v databáze

Funkcia SUM

Spočíta argumenty funkcie

Funkcia SUMIF

Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria

SUMIFS (funkcia)
2019

Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií

Funkcia SUMPRODUCT

Vráti hodnotu súčtu súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa

Funkcia SUMSQ

Vráti hodnotu súčtu druhých mocnín argumentov

Funkcia SUMX2MY2

Vráti súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

Funkcia SUMX2PY2

Vráti hodnotu celkového súčtu súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach

Funkcia SUMXMY2

Vráti súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

Funkcia TAN

Vráti hodnotu tangensu čísla

Funkcia TANH

Vráti hodnotu hyperbolického tangensu čísla

Funkcia TRUNC

Skráti číslo na celé číslo

Funkcia

Popis

Funkcia AVEDEV

Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru

Funkcia AVERAGE

Vráti priemernú hodnotu argumentov

Funkcia AVERAGEA

Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia AVERAGEIF

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

AVERAGEIFS (funkcia)
2019

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií

Funkcia BETA.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

Funkcia BETA.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

Funkcia BINOM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

Funkcia BINOM.DIST.RANGE
Exceli 2013

Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

Funkcia BINOM.INV
Excel 2010

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

Funkcia CHISQ.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

Funkcia CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

Funkcia CHISQ.INV
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

Funkcia CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

Funkcia CHISQ.TEST
Excel 2010

Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

Funkcia CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

Funkcia CONFIDENCE.T
Excel 2010

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým t-rozdelením

Funkcia CORREL

Vráti hodnotu korelačného koeficientu pre dva súbory údajov

Funkcia COUNT

Spočíta počet čísel v zozname argumentov

Funkcia COUNTA

Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov

Funkcia COUNTBLANK

Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

Funkcia COUNTIF

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám

COUNTIFS (funkcia)
2019

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

Funkcia COVARIANCE.P
Excel 2010

Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

Funkcia COVARIANCE.S
Excel 2010

Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov

Funkcia DEVSQ

Vráti súčet druhých mocnín odchýlok

Funkcia EXPON.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

Funkcia F.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.DIST.RT
Excel 2010

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.INV.RT
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.TEST
Excel 2010

Vráti hodnotu výsledku F-testu

Funkcia FISHER

Vráti hodnotu Fisherovej transformácie

Funkcia FISHERINV

Vráti inverznú hodnotu Fisherovej transformácie

Funkcia FORECAST

Vráti hodnotu lineárneho trendu

Poznámka: V Excel 2016 sa táto funkcia nahradí funkciou FORECAST. Funkcia LINEAR ako súčasť nových prognostikových funkcií je však naďalej k dispozícii na zabezpečenie kompatibility so staršími verziami.

Funkcia FORECAST.ETS
Excel 2016

Na základe existujúcich (historických) hodnôt vráti budúcu hodnotu, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS)

Funkcia FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu

Funkcia FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vráti dĺžku opakujúceho sa vzoru, ktorý Excel zistí v zadanom časovom rade

Funkcia FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu

Funkcia FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Vráti budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt

Funkcia FREQUENCY

Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole

Funkcia GAMMA
Exceli 2013

Vráti hodnotu funkcie Gamma

Funkcia GAMMA.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu rozdelenia gama

Funkcia GAMMA.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama

Funkcia GAMMALN

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

Funkcia GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

Funkcia GAUSS
Exceli 2013

Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

Funkcia GEOMEAN

Vráti hodnotu geometrického priemeru

Funkcia GROWTH

Vráti hodnoty exponenciálneho trendu

Funkcia HARMEAN

Vráti hodnotu harmonického priemeru

Funkcia HYPGEOM.DIST

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

Funkcia INTERCEPT

Vráti súradnice prieniku priamky lineárnej regresie

Funkcia KURT

Vráti špicatosť množiny údajov

Funkcia LARGE

Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

Funkcia LINEST

Vráti parametre lineárneho trendu

Funkcia LOGEST

Vráti parametre exponenciálneho trendu

Funkcia LOGNORM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

Funkcia LOGNORM.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

Funkcia MAX

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

Funkcia MAXA

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MAXIFS (funkcia)
2019

Vráti maximálnu hodnotu nachádzajúcu sa v bunkách špecifikovaných určenou skupinou podmienok alebo kritérií.

Funkcia MEDIAN

Vráti medián daných čísel

Funkcia MIN

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

Funkcia MINA

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MINIFS (funkcia)
2019

Vráti minimálnu hodnotu nachádzajúcu sa v bunkách špecifikovaných určenou skupinou podmienok alebo kritérií.

Funkcia MODE.MULT
Excel 2010

Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov

Funkcia MODE.SNGL
Excel 2010

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

Funkcia NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

Funkcia NORM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia NORM.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia NORM.S.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia NORM.S.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia PEARSON

Vráti hodnotu Pearsonovho koeficientu korelácie

Funkcia PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je väčšie ako 0 a menšie ako 1

Funkcia PERCENTILE.INC
Excel 2010

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

Funkcia PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov

Funkcia PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

Funkcia PERMUT

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov

Funkcia PERMUTATIONA
Exceli 2013

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

Funkcia PHI
Exceli 2013

Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

Funkcia POISSON.DIST
Excel 2010

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

Funkcia PROB

Vráti hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami

Funkcia QUARTILE.EXC
Excel 2010

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1

Funkcia QUARTILE.INC
Excel 2010

Vráti kvartil množiny údajov

Funkcia RANK.AVG
Excel 2010

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

Funkcia RANK.EQ
Excel 2010

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

Funkcia RSQ

Vráti hodnotu druhej mocniny Pearsonovho koeficientu korelácie

Funkcia SKEW

Vráti šikmosť rozdelenia

Funkcia SKEW.P
Exceli 2013

Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

Funkcia SLOPE

Vráti gradient priamky lineárnej regresie

Funkcia SMALL

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

Funkcia STANDARDIZE

Vráti normalizovanú hodnotu

Funkcia STDEV.P
Excel 2010

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

Funkcia STDEV.S
Excel 2010

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

Funkcia STDEVA

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia STDEVPA

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia STEYX

Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii

Funkcia T.DIST
Excel 2010

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo t-rozdelenie

Funkcia T.DIST.2T
Excel 2010

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo t-rozdelenie

Funkcia T.DIST.RT
Excel 2010

Vráti hodnotu Studentovho t-rozdelenia

Funkcia T.INV
Excel 2010

Vráti hodnotu t Studentovho t-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti

Funkcia T.INV.2T
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty Studentovho t-rozdelenia

Funkcia T.TEST
Excel 2010

Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým t-testom

Funkcia TREND

Vráti hodnoty lineárneho trendu

Funkcia TRIMMEAN

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov

Funkcia VAR.P
Excel 2010

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

Funkcia VAR.S
Excel 2010

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

Funkcia VARA

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia VARPA

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia WEIBULL.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu Weibullovho rozdelenia

Funkcia Z.TEST
Excel 2010

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

Funkcia

Popis

Funkcia ASC

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

ARRAYTOTEXT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti pole textových hodnôt z ľubovoľného zadaného rozsahu

Funkcia BAHTTEXT

Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

Funkcia CHAR

Vráti znak určený číslom kódu

Funkcia CLEAN

Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

Funkcia CODE

Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

CONCAT (funkcia)
2019

Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter alebo IgnoreEmpty.

Funkcia CONCATENATE

Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky

Funkcia DBCS
Exceli 2013

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

Funkcia DOLLAR

Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

Funkcia EXACT

Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

Funkcie FIND a FINDB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

Funkcia FIXED

Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

Funkcie LEFT a LEFTB

Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

Funkcie LEN a LENB

Vráti počet znakov textového reťazca

Funkcia LOWER

Konvertuje text na malé písmená

Funkcie MID a MIDB

Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

Funkcia NUMBERVALUE
Exceli 2013

Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

Funkcia PHONETIC

Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

Funkcia PROPER

Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

Funkcie REPLACE a REPLACEB

Nahradí znaky v rámci textu

Funkcia REPT

Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

Funkcie RIGHT a RIGHTB

Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

Funkcie SEARCH a SEARCHB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

Funkcia SUBSTITUTE

Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

Funkcia T

Konvertuje argumenty na text

Funkcia TEXT

Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TEXTAFTER (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti text, ktorý sa vyskytuje po danom znaku alebo reťazci

TEXTBEFORE (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti text, ktorý sa vyskytuje pred daným znakom alebo reťazcom

TEXTJOIN (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Text:    Skombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov

TEXTSPLIT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Rozdelí textové reťazce pomocou oddeľovačov stĺpcov a riadkov

Funkcia TRIM

Odstráni z textu medzery

Funkcia UNICHAR
Exceli 2013

Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

Funkcia UNICODE
Exceli 2013

Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

Funkcia UPPER

Konvertuje text na veľké písmená

Funkcia VALUE

Konvertuje textový argument na číslo

VALUETOTEXT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti text z ľubovoľnej zadanej hodnoty

Ak doplnky, ktoré inštalujete, obsahujú funkcie, tieto doplnky alebo automatizačné funkcie budú k dispozícii v kategórii Definované používateľom v dialógovom okne Vloženie funkcie.

Používateľom definované funkcie (UDF) nie sú k dispozícii v Excel pre web.

Funkcia

Popis

Funkcia CALL

Vyvolá procedúru knižnice DLL alebo zdroja kódu

Funkcia EUROCONVERT

Konvertuje číslo na menu euro, konvertuje číslo z meny euro na menu členskej krajiny EMÚ alebo konvertuje z jednej meny členskej krajiny EMÚ na inú menu prostredníctvom meny euro (triangulácia)

Funkcia REGISTER.ID

Vráti identifikáciu registra zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré boli registrované predtým

Webové funkcie nie sú k dispozícii v Excel pre web.

Funkcia

Popis

Funkcia ENCODEURL
Exceli 2013

Vráti reťazec zakódovanej URL adresy

Funkcia FILTERXML
Exceli 2013

Vráti určité údaje z obsahu XML s použitím zadaného výrazu XPath.

Funkcia WEBSERVICE
Exceli 2013

Vráti údaje z webovej služby

Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách.

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×