Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Kliknutím na písmeno prejdete na funkciu, ktorej názov začína toto príslušné písmeno. Alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a vyhľadajte funkciu zadaním niekoľkých prvých písmen alebo popisného slova. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o funkcii, kliknite na jej názov v prvom stĺpci.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách.

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Názov funkcie

Typ a popis

ABS (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti absolútnu hodnotu čísla

ACCRINT (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

ACCRINTM (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

ACOS (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

ACOSH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla

ACOT (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

ACOTH (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

AGGREGATE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti agregáciu v zozname alebo databáze

ADDRESS (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v hárku

AMORDEGRC (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu

AMORLINC (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie

AND (funkcia)

Logická:    Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

ARABIC (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

AREAS (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti počet oblastí v odkaze

ASC (funkcia)

Textová:    Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

ASIN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu arkussínusu čísla

ASINH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla

ATAN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu arkustangensu čísla

ATAN2 (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y

ATANH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla

AVEDEV (funkcia)

Štatistická:    Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru

AVERAGE (funkcia)

Štatistická:    Vráti priemernú hodnotu argumentov

AVERAGEA (funkcia)

Štatistická:    Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

AVERAGEIF (funkcia)

Štatistická:    Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

AVERAGEIFS (funkcia
) 2019

Štatistická:    Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií

BAHTTEXT (funkcia)

Textová:    Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

BASE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

BESSELI (funkcia)

Technická:    Vráti upravenú Besselovu funkciu In(x)

BESSELJ (funkcia)

Technická:    Vráti Besselovu funkciu Jn(x)

BESSELK (funkcia)

Technická:    Vráti upravenú Besselovu funkciu Kn(x)

BESSELY (funkcia)

Technická:    Vráti Besselovu funkciu Yn(x)

BETADIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

BETA.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

BETAINV (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

BETA.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

BIN2DEC (funkcia)

Technická:    Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo

BIN2HEX (funkcia)

Technická:    Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo

BIN2OCT (funkcia)

Technická:    Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo

BINOMDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

BINOM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

BINOM.DIST.RANGE (funkcia)
Exceli 2013

Štatistická:    Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

BINOM.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

BITAND (funkcia)
Exceli 2013

Technická:    Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

BITLSHIFT (funkcia)
Exceli 2013

Technická:    Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITOR (funkcia)
Exceli 2013

Technická:    Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

BITRSHIFT (funkcia)
Exceli 2013

Technická:    Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITXOR (funkcia)
Exceli 2013

Technická:    Vráti bitový operátor Exclusive Or dvoch čísel

CALL (funkcia)

Doplnky a automatizácia:    Vyvolá procedúru knižnice DLL alebo zdroja kódu

CEILING (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

CEILING.MATH (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

CEILING.PRECISE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

CELL (funkcia)

Informácie:    Vráti informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky

Táto funkcia nie je k dispozícii v Excel pre web.

CHAR (funkcia)

Textová:    Vráti znak určený číslom kódu

CHIDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

Poznámka: V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHIINV (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

Poznámka: V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHITEST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

Poznámka: V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHISQ.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

CHISQ.DIST.RT (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

CHISQ.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

CHISQ.INV.RT (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

CHISQ.TEST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

CHOOSE (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

CLEAN (funkcia)

Textová:    Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

CODE (funkcia)

Textová:    Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

Funkcia COLUMN

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti číslo stĺpca odkazu

Funkcia COLUMNS

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti počet stĺpcov v odkaze

COMBIN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov

COMBINA (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:   
Vráti počet kombinácií s opakovaniami pre daný počet položiek

COMPLEX (funkcia)

Technická:    Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo

Funkcia concat
2019

Text:    Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter alebo IgnoreEmpty.

Funkcia CONCATENATE

Textová:    Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky

CONFIDENCE (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CONFIDENCE.NORM (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

CONFIDENCE.T (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým T-rozdelením

CONVERT (funkcia)

Technická:    Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný

CORREL (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu korelačného koeficientu pre dva súbory údajov

COS (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu kosínusu čísla

COSH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COT (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COTH (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu kotangensu uhla

COUNT (funkcia)

Štatistická:    Spočíta počet čísel v zozname argumentov

COUNTA (funkcia)

Štatistická:    Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov

COUNTBLANK (funkcia)

Štatistická:    Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

COUNTIF (funkcia)

Štatistická:    Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám

COUNTIFS (funkcia
) 2019

Štatistická:    Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

COUPDAYBS (funkcia)

Finančná:    Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania

COUPDAYS (funkcia)

Finančná:    Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania

COUPDAYSNC (funkcia)

Finančná:    Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov

COUPNCD (funkcia)

Finančná:    Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania

COUPNUM (funkcia)

Finančná:    Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti

COUPPCD (funkcia)

Finančná:    Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania

COVAR (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

COVARIANCE.P (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

COVARIANCE.S (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov

CRITBINOM (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CSC (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti kosekans uhla

CSCH (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti hyperbolický kosekans uhla

Funkcia CUBEKPIMEMBER

Funkcia kocky:    Vráti názov, vlastnosť a mieru kľúčového indikátora výkonu (KPI) a názov a vlastnosť zobrazí v bunke. Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie.

Funkcia CUBEMEMBER

Kocka:    Vráti člen alebo n-ticu v hierarchii kocky. Používa sa na overenie existencie člena alebo n-tice v kocke.

CUBEMEMBERPROPERTY (funkcia)

Kocka:    Vráti hodnotu vlastnosti člena kocky. Používa sa na overenie existencie názvu člena kocky a vráti určitú vlastnosť tohto člena.

CUBERANKEDMEMBER (funkcia)

Kocka:    Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny. Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov.

CUBESET (funkcia)

Kocka:    Definuje vypočítanú množinu členov alebo n-tíc odoslaním výrazu pre množinu do kocky na serveri, ktorý vytvára množinu, a potom ju odošle do programu Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT (funkcia)

Kocka:    Vráti počet položiek v množine.

CUBEVALUE (funkcia)

Kocka:    Vráti súhrnnú hodnotu kocky.

CUMIPMT (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu kumulatívneho vyplateného úroku medzi dvomi obdobiami

CUMPRINC (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu kumulatívnej vyplatenej istiny z úveru medzi dvomi obdobiami

DATE (funkcia)

Dátum a čas:    Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEDIF (funkcia)

Dátum a čas:    Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami. Táto funkcia je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku.

DATEVALUE (funkcia)

Dátum a čas:    Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

DAVERAGE (funkcia)

Databázová:    Vráti priemer vybratých položiek databázy

DAY (funkcia)

Dátum a čas:    Konvertuje poradové číslo na deň v mesiaci

DAYS (funkcia)
Exceli 2013

Dátum a čas:    Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

DAYS360 (funkcia)

Dátum a čas:    Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami

DB (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom

DBCS (funkcia)
Exceli 2013

Textová:    Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

DCOUNT (funkcia)

Databázová:    Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze

DCOUNTA (funkcia)

Databázová:    Spočíta bunky v databáze, ktoré nie sú prázdne

DDB (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy

DEC2BIN (funkcia)

Technická:    Konvertuje desatinné číslo na binárne

DEC2HEX (funkcia)

Technická:    Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo

DEC2OCT (funkcia)

Technická:    Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo

DECIMAL (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

DEGREES (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje radiány na stupne

DELTA (funkcia)

Technická:    Testuje zhodu dvoch hodnôt

DEVSQ (funkcia)

Štatistická:    Vráti súčet druhých mocnín odchýlok

DGET (funkcia)

Databázová:    Vyberie z databázy jeden záznam, ktorý spĺňa zadané kritérium

DISC (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu diskontnej sadzby cenného papiera

DMAX (funkcia)

Databázová:    Vráti maximálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DMIN (funkcia)

Databázová:    Vráti minimálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DOLLAR (funkcia)

Textová:    Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

DOLLARDE (funkcia)

Finančná:    Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom

DOLLARFR (funkcia)

Finančná:    Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára vyjadrenú zlomkom

DPRODUCT (funkcia)

Databázová:    Vynásobí hodnoty v určitom poli záznamov, ktoré spĺňajú kritériá v databáze

DSTDEV (funkcia)

Databázová:    Odhadne smerodajnú odchýlku podľa vzorky vybratých položiek databázy

DSTDEVP (funkcia)

Databázová:    Vypočíta smerodajnú odchýlku podľa celého súboru vybratých položiek databázy

DSUM (funkcia)

Databázová:    Spočíta čísla v poli (stĺpci) záznamov databázy, ktoré spĺňajú kritériá

DURATION (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu ročného trvania cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku

DVAR (funkcia)

Databázová:    Odhadne hodnotu rozptylu podľa vzorky vybratých položiek databázy

DVARP (funkcia)

Databázová:    Vypočíta hodnotu rozptylu podľa celého súboru vybratých položiek databázy

EDATE (funkcia)

Dátum a čas:    Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

EFFECT (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu platnej ročnej úrokovej miery

ENCODEURL (funkcia)
Exceli 2013

Webová:    Vráti reťazec zakódovanej URL adresy

Táto funkcia nie je k dispozícii v Excel pre web.

Funkcia EOMONTH

Dátum a čas:    Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred zadaným počtom mesiacov alebo po ňom

ERF (funkcia)

Technická:    Vráti chybovú funkciu

ERF.PRECISE (funkcia)
Excel 2010

Technická:    Vráti chybovú funkciu

ERFC (funkcia)

Technická:    Vráti funkciu dodatkovej chyby

ERFC.PRECISE (funkcia)
Excel 2010

Technická:    Vráti doplnkovú funkciu ERF integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno

ERROR.TYPE (funkcia)

Informačná:    Vráti číslo zodpovedajúce typu chyby

EUROCONVERT (funkcia)

Doplnky a automatizácia:    Konvertuje číslo na menu euro, konvertuje číslo z meny euro na menu členskej krajiny EMÚ alebo konvertuje z jednej meny členskej krajiny EMÚ na inú menu prostredníctvom meny euro (triangulácia)

EVEN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo

EXACT (funkcia)

Textová:    Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

Funkcia EXP

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu e umocnenú na zadané číslo

EXPON.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

EXPONDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

FACT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti faktoriál čísla

FACTDOUBLE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti dvojitý faktoriál čísla

FALSE (funkcia)

Logická:    Vráti logickú hodnotu FALSE

F.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

FDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

F.DIST.RT (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

FILTER (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadávacia a referenčná:    Filtruje rozsah údajov na základe kritérií, ktoré definujete

FILTERXML (funkcia)
Exceli 2013

Webová:    Vráti určité údaje z obsahu XML s použitím zadaného výrazu XPath

Táto funkcia nie je k dispozícii v Excel pre web.

FIND a FINDB (funkcie)

Text    Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

F.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

F.INV.RT (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

FINV (funkcia)

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

FISHER (funkcia)

Štatistická    Vráti hodnotu Fisherovej transformácie

FISHERINV (funkcia)

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu Fisherovej transformácie

FIXED (funkcia)

Textová:    Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

FLOOR (funkcia)

Kompatibilita:    Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

V balíku Excel 2007 a Excel 2010 je to Matematická a trigonometrická funkcia.

FLOOR.MATH (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

FLOOR.PRECISE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

FORECAST (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu lineárneho trendu

V programe Excel 2016 je táto funkcia nahradená funkciou FORECAST.LINEAR, ktorá patrí medzi nové prognostické funkcie, ale je kompatibilná so staršími verziami.

Funkcia FORECAST.ETS
Excel 2016

Štatistická    Na základe existujúcich (historických) hodnôt vráti budúcu hodnotu, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS)

Funkcia FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Štatistická    Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu

Funkcia FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Štatistická    Vráti dĺžku opakujúceho sa vzoru, ktorý Excel zistí v zadanom časovom rade

Funkcia FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistical:    Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu

Funkcia FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Štatistická    Vráti budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt

FORMULATEXT (funkcia)
Exceli 2013

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

FREQUENCY (funkcia)

Štatistická    Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole

F.TEST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu výsledku F-testu

FTEST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu výsledku F-testu

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

FV (funkcia)

Finančné    Vráti budúcu hodnotu investície

FVSCHEDULE (funkcia)

Finančná:    Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier

GAMMA (funkcia)
Exceli 2013

Štatistická    Vráti hodnotu funkcie Gamma

GAMMA.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu rozdelenia gama

GAMMADIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu rozdelenia gama

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

GAMMA.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty kumulatívneho rozdelenia gama

GAMMAINV (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

GAMMALN (funkcia)

Štatistická    Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

GAUSS (funkcia)
Exceli 2013

Štatistická    Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

Funkcia GCD

Matematická a trigonometrická:    Vráti najväčší spoločný deliteľ

GEOMEAN (funkcia)

Štatistická    Vráti hodnotu geometrického priemeru

GESTEP (funkcia)

Inžinierstva    Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota

Funkcia GETPIVOTDATA

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky

GROWTH (funkcia)

Štatistická    Vráti hodnoty exponenciálneho trendu

HARMEAN (funkcia)

Štatistická    Vráti hodnotu harmonického priemeru

HEX2BIN (funkcia)

Inžinierstva    Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo

HEX2DEC (funkcia)

Inžinierstva    Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo

HEX2OCT (funkcia)

Inžinierstva    Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo

HLOOKUP (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

HOUR (funkcia)

Dátum a čas:    Skonvertuje poradové číslo na hodiny

HYPERLINK (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na internete

HYPGEOM.DIST (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

HYPGEOMDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

IF (funkcia)

Logické    Určí logický test, ktorý sa má vykonať

IFERROR (funkcia)

Logické    Vráti vami určenú hodnotu, ak výsledok výpočtu vzorca je nula, inak vráti výsledok získaný výpočtom vzorca

IFNA (funkcia)
Exceli 2013

Logická:    Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

funkcie IFS

Logická:    Kontroluje splnenie jednej alebo viacerých podmienok a vracia hodnotu, ktorá zodpovedá prvej splnenej podmienke (TRUE)

Funkcia IMABS

Inžinierstva    Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla

IMAGINARY (funkcia)

Inžinierstva    Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla

IMARGUMENT (funkcia)

Inžinierstva    Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch

IMCONJUGATE (funkcia)

Inžinierstva    Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla

IMCOS (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu kosínusu komplexného čísla

IMCOSH (funkcia)
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

IMCOT (funkcia)
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

IMCSC (funkcia)
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

Funkcia IMCSCH
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

Funkcia IMDIV

Inžinierstva    Vráti hodnotu podielu dvoch komplexných čísel

IMEXP (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu exponenciálu komplexného čísla

IMLN (funkcia)

Technická:    Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla

IMLOG10 (funkcia)

Inžinierstva    Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla

IMLOG2 (funkcia)

Inžinierstva    Vráti binárny logaritmus komplexného čísla

IMPOWER (funkcia)

Inžinierstva    Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu

IMPRODUCT (funkcia)

Inžinierstva    Vráti súčin komplexných čísel

IMREAL (funkcia)

Inžinierstva    Vráti reálny koeficient komplexného čísla

IMSEC (funkcia)
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

IMSECH (funkcia)
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

IMSIN (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu sínusu komplexného čísla

IMSINH (funkcia)
Exceli 2013

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

IMSQRT (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu druhej odmocniny komplexného čísla

IMSUB (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu rozdielu medzi dvomi komplexnými číslami

IMSUM (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu súčtu komplexných čísel

IMTAN (funkcia)
Exceli 2013

Technická:    Vráti hodnotu tangensu komplexného čísla

INDEX (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

INDIRECT (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti odkaz určený textovou hodnotou

INFO (funkcia)

Informácie    Vráti informácie o aktuálnom pracovnom prostredí

Táto funkcia nie je k dispozícii v Excel pre web.

Funkcia INT

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

INTERCEPT (funkcia)

Štatistická:    Vráti súradnice prieniku priamky lineárnej regresie

INTRATE (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu úrokovej miery za úplne investovaný cenný papier

IPMT (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu výšky platby úroku v určitom úrokovom období

IRR (funkcia)

Finančná:    Vráti vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov

ISBLANK (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota prázdna

ISERR (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou okrem hodnoty #NEDOSTUPNÝ

ISERROR (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou

ISEVEN (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo párne

ISFORMULA (funkcia)
Exceli 2013

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak ide o odkaz na bunku obsahujúcu vzorec

ISLOGICAL (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota logickou hodnotou

ISNA (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou #NEDOSTUPNÝ

ISNONTEXT (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota nie je textom

ISNUMBER (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota číslom

ISODD (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo nepárne

ISREF (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota odkazom

ISTEXT (funkcia)

Informačná:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota textom

ISO.CEILING (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

ISOWEEKNUM (funkcia)
Exceli 2013

Dátum a CAS:    Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

Funkcia ISPMT

Finančné    Vypočíta hodnotu úroku zaplateného v zadanom období investície

JIS (funkcia)

Text   Zmení znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

Funkcia KURT

Štatistická    Vráti špicatosť množiny údajov

LARGE (funkcia)

Štatistická    Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

LCM (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu najmenšieho spoločného násobku

LEFT a LEFTB (funkcie)

Text    Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

LEN a LENB (funkcie)

Text    Vráti počet znakov textového reťazca

LINEST (funkcia)

Štatistická    Vráti parametre lineárneho trendu

LN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti prirodzený logaritmus čísla

LOG (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti logaritmus čísla pri určenom základe

LOG10 (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti dekadický logaritmus čísla

LOGEST (funkcia)

Štatistická    Vráti parametre exponenciálneho trendu

LOGINV (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORMDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORM.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOOKUP (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

LOWER (funkcia)

Text    Konvertuje text na malé písmená

MATCH (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

MAX (funkcia)

Štatistická    Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MAXA (funkcia)

Štatistická    Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MAXIFS (funkcia
) 2019

Štatistická    Vráti maximálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií

Funkcia MDETERM

Matematická a trigonometrická:    Vráti determinant matice poľa

MDURATION (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu Macauleyho upraveného trvania za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD

MEDIAN (funkcia)

Štatistická    Vráti medián daných čísel

Funkcie MID a MIDB

Textová:    Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

MIN (funkcia)

Štatistická    Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MINIFS (funkcia
) 2019

Štatistická    Vráti minimálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií.

Funkcia MINA

Štatistická:    Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MINUTE (funkcia)

Dátum a čas:    Konvertuje poradové číslo na minúty

MINVERSE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti inverznú maticu poľa

MIRR (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier

MMULT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti maticu so súčinom dvoch polí

MOD (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti zvyšok po delení

MODE (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

MODE.MULT (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov

MODE.SNGL (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

MONTH (funkcia)

Dátum a CAS:    Konvertuje poradové číslo na mesiac

MROUND (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok

MULTINOMIAL (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti polynomickú množinu čísel

MUNIT (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

N (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu skonvertovanú na číslo

NA (funkcia)

Informačná:    Vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ

NEGBINOM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

NEGBINOMDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NETWORKDAYS (funkcia)

Dátum a CAS:    Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

NETWORKDAYS.INTL (funkcia)
Excel 2010

Dátum a čas:    Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

NOMINAL (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ročnej nominálnej úrokovej miery

NORM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NORMINV (funkcia)

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORM.INV (funkcia)
Excel 2010

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

Poznámka: V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NORM.S.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMSDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NORM.S.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMSINV (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NOT (funkcia)

Logická:    Zmení logiku argumentu

NOW (funkcia)

Dátuma a čas:    Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

NPER (funkcia)

Finančné    Vráti počet období pre investíciu

NPV (funkcia)

Finančná:    Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby

NUMBERVALUE (funkcia)
Exceli 2013

Textová:    Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

OCT2BIN (funkcia)

Inžinierstva    Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo

OCT2DEC (funkcia)

Technická:    Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo

OCT2HEX (funkcia)

Technická:    Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo

ODD (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo

ODDFPRICE (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím

ODDFYIELD (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s prvým nepárnym obdobím

ODDLPRICE (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

ODDLYIELD (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

Funkcia OFFSET

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu

Funkcia OR

Logická:    Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

PDURATION (funkcia)
Exceli 2013

Finančné    Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

PEARSON (funkcia)

Štatistická    Vráti hodnotu Pearsonovho koeficientu korelácie

PERCENTILE.EXC (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je väčšie ako 0 a menšie ako 1

PERCENTILE.INC (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

PERCENTILE (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

PERCENTRANK.EXC (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov

PERCENTRANK.INC (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

PERCENTRANK (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

PERMUT (funkcia)

Štatistická    Vráti počet permutácií pre daný počet objektov

PERMUTATIONA (funkcia)
Exceli 2013

Štatistická    Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

PHI (funkcia)
Exceli 2013

Štatistická    Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

PHONETIC (funkcia)

Text    Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

PI (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu pí

PMT (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu pravidelnej splátky pôžičky

POISSON.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

POISSON (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

Funkcia POWER

Matematická a trigonometrická:    Umocní číslo na zadanú mocninu

PPMT (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu v určitom období

PRICE (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

PRICEDISC (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera

PRICEMAT (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok

PROB (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami

PRODUCT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vynásobí argumenty funkcie

PROPER (funkcia)

Textová:    Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

PV (funkcia)

Finančné    Vráti súčasnú hodnotu investície

QUARTILE (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnoty kvartilu množiny údajov

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

QUARTILE.EXC (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1

QUARTILE.INC (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti kvartil množiny údajov

QUOTIENT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti celočíselnú časť delenia

RADIANS (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje stupne na radiány

RAND (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1

RANDARRAY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Matematická a trigonometrická:    Vráti pole s náhodnými číslami v rozsahu od 0 do 1. Môžete však zadať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty, a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty.

RANDBETWEEN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami

RANK.AVG (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RANK.EQ (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RANK (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

RATE (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu úrokovej sadzby za obdobie pôžičky

RECEIVED (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu sumy prijatej k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier

REGISTER.ID (funkcia)

Doplnky a automatizácia:    Vráti identifikáciu registra zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré boli registrované v minulosti

REPLACE a REPLACEB (funkcie)

Text    Nahradí znaky v rámci textu

REPT (funkcia)

Text    Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

RIGHT a RIGHTB (funkcie)

Text    Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

ROMAN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte

ROUND (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo na daný počet číslic

ROUNDDOWN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

ROUNDUP (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly

ROW (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti číslo riadka odkazu

ROWS (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti počet riadkov v odkaze

RRI (funkcia)
Exceli 2013

Finančná:    Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

RSQ (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu druhej mocniny Pearsonovho koeficientu korelácie

RTD (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM

SEARCH a SEARCHB (funkcie)

Textová:    Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

SEC (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti sekans uhla

SECH (funkcia)
Exceli 2013

Matematická a trigonometrická:    Vráti hyperbolický sekans uhla

SECOND (funkcia)

Dátum a čas:    Konvertuje poradové číslo na sekundy

SEQUENCE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Matematická a trigonometrická:    Generuje zoznam sekvenčných čísel v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4

SERIESSUM (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca

SHEET (funkcia)
Exceli 2013

Informačná:    Vráti číslo odkazovaného hárka

SHEETS (funkcia)
Exceli 2013

Informačná:    Vráti počet hárkov v odkaze

SIGN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti znamienko čísla

SIN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu sínusu daného uhla

SINH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického sínusu čísla

SKEW (funkcia)

Štatistická    Vráti šikmosť rozdelenia

SKEW.P (funkcia)
Exceli 2013

Štatistická    Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

SLN (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu odpisu majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní

SLOPE (funkcia)

Štatistická    Vráti gradient priamky lineárnej regresie

SMALL (funkcia)

Štatistická    Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

SORT (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadávacia a referenčná:    Zoradí obsah rozsahu alebo poľa

SORTBY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadávacia a referenčná:    Zoradí obsah rozsahu alebo poľa na základe hodnôt v príslušnom rozsahu alebo poli

Funkcia SQRT

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla

Funkcia SQRTPI

Matematická a trigonometrická:    Vráti odmocninu (číslo * pí)

STANDARDIZE (funkcia)

Štatistická:    Vráti normalizovanú hodnotu

STDEV (funkcia)

Kompatibilita:    Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEV.P (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

STDEV.S (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEVA (funkcia)

Štatistická    Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STDEVP (funkcia)

Kompatibilita:    Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

STDEVPA (funkcia)

Štatistická    Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STEYX (funkcia)

Štatistická:    Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii

SUBSTITUTE (funkcia)

Textová:    Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

SUBTOTAL (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu medzisúčtu v zozname alebo v databáze

SUM (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Spočíta argumenty funkcie

SUMIF (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria

SUMIFS (funkcia
) 2019

Matematická a trigonometrická:    Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií

SUMPRODUCT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu súčtu súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa

SUMSQ (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu súčtu druhých mocnín argumentov

SUMX2MY2 (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

SUMX2PY2 (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu celkového súčtu súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach

SUMXMY2 (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

Funkcia SWITCH
Excel 2016

Logická:    Vyhodnotí výraz vzhľadom na zoznam hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou. Ak neexistuje žiadna zhoda, môže vrátiť voliteľnú predvolenú hodnotu

Funkcia SYD

Finančná:    Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov

T (funkcia)

Text    Konvertuje argumenty na text

TAN (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu tangensu čísla

TANH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického tangensu čísla

TBILLEQ (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu výnosu ekvivalentného obligácii za štátnu pokladničnú poukážku

TBILLPRICE (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

TBILLYIELD (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu výnosu štátnej pokladničnej poukážky

T.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie

T.DIST.2T (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie

T.DIST.RT (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu Studentovho t-rozdelenia

TDIST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia

TEXT (funkcia)

Text    Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TEXTJOIN (funkcia
) 2019

Text    Kombinuje text z viacerých rozsahov alebo reťazcov a použije medzi každou textovou hodnotou, ktorá sa skombinuje, vami určený oddeľovač. Ak je oddeľovač prázdny textový reťazec, táto funkcia efektívne zreťazí rozsahy

Funkcia TIME

Dátum a CAS:    Vráti poradové číslo určitého času

Funkcia TIMEVALUE

Dátum a CAS:    Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo

T.INV (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu T Studentovho T-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti

T.INV.2T (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti inverznú hodnotu hodnoty Studentovho t-rozdelenia

TINV (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia

TODAY (funkcia)

Dátum a čas:    Vráti poradové číslo dnešného dátumu

TRANSPOSE (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti transponovanú maticu poľa

TREND (funkcia)

Štatistická    Vráti hodnoty lineárneho trendu

TRIM (funkcia)

Text    Odstráni z textu medzery

TRIMMEAN (funkcia)

Štatistická    Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov

TRUE (funkcia)

Logická:    Vráti logickú hodnotu TRUE

TRUNC (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Skráti číslo na celé číslo

T.TEST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom

TTEST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

TYPE (funkcia)

Informačná:    Vráti číslo, ktoré predstavuje typ údajov hodnoty

UNICHAR (funkcia)
Exceli 2013

Text    Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

UNICODE (funkcia)
Exceli 2013

Text    Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

UNIQUE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu

UPPER (funkcia)

Text    Konvertuje text na veľké písmená

VALUE (funkcia)

Textová:    Konvertuje textový argument na číslo

VAR (funkcia)

Kompatibilita:    Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

VAR.P (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

VAR.S (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

VARA (funkcia)

Štatistická    Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VARP (funkcia)

Kompatibilita:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

VARPA (funkcia)

Štatistická:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VDB (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku

VLOOKUP (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

WEBSERVICE (funkcia)
Exceli 2013

Webová:    Vráti údaje z webovej služby.

Táto funkcia nie je k dispozícii v Excel pre web.

Funkcia WEEKDAY

Dátum a CAS:    Konvertuje poradové číslo na deň v týždni

WEEKNUM (funkcia)

Dátum a CAS:    Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku

WEIBULL (funkcia)

Kompatibilita:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

WEIBULL.DIST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická    Vráti hodnotu Weibullovho rozdelenia

WORKDAY (funkcia)

Dátum a CAS:    Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom

WORKDAY.INTL (funkcia)
Excel 2010

Dátum a cas:    Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

Funkcia XIRR

Finančné    Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XLOOKUP (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadávacia a referenčná:    Prehľadáva rozsah alebo pole a vráti položku zodpovedajúcu prvej nájdenej zhode. Ak zhoda neexistuje, XLOOKUP môže vrátiť najbližšiu (približnú) zhodu. 

Funkcia XMATCH

Tlačidlo Office 365

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti relatívnu pozíciu položky v poli alebo rozsahu buniek. 

Funkcia XNPV

Finančné    Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XOR (funkcia)
Exceli 2013

Logická:    Vráti logickú exkluzívnu hodnotu OR všetkých argumentov

YEAR (funkcia)

Dátum a CAS:    Konvertuje poradové číslo na rok

YEARFRAC (funkcia)

Dátum a čas:    Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

YIELD (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

YIELDDISC (funkcia)

Finančné    Vráti hodnotu ročného výnosu diskontovaného cenného papiera; napríklad štátnych pokladničných poukážok

YIELDMAT (funkcia)

Finančná:    Vráti hodnotu ročného výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Z.TEST (funkcia)
Excel 2010

Štatistická:    Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

ZTEST (funkcia)

Kompatibilita:    Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

V balíku Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Prehľad vzorcov v Exceli
ako zabrániť rozbitým vzorcom
zistiť chyby vo vzorcoch

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×