Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Kliknutím na písmeno prejdete na funkciu, ktorej názov začína toto príslušné písmeno. Alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a vyhľadajte funkciu zadaním niekoľkých prvých písmen alebo popisného slova. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o funkcii, kliknite na jej názov v prvom stĺpci.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách.

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o rozdieloch.

Názov funkcie

Typ a popis

ABS (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti absolútnu hodnotu čísla

ACCRINT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

ACCRINTM (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

ACOS (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

ACOSH (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla

ACOT (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

ACOTH (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

ADDRESS (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v hárku

AGGREGATE (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti agregáciu v zozname alebo databáze

AMORDEGRC (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu

AMORLINC (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie

AND (funkcia)

Logical:    Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

ARABIC (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

AREAS (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti počet oblastí v odkaze

ARRAYTOTEXT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Text:    Vráti pole textových hodnôt z ľubovoľného zadaného rozsahu

ASC (funkcia)

Text:    Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

ASIN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu arkussínusu čísla

ASINH (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla

ATAN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu arkustangensu čísla

ATAN2 (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y

ATANH (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla

AVEDEV (funkcia)

Statistical:    Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru

AVERAGE (funkcia)

Statistical:    Vráti priemernú hodnotu argumentov

AVERAGEA (funkcia)

Statistical:    Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

AVERAGEIF (funkcia)

Statistical:    Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

AVERAGEIFS (funkcia)

Statistical:    Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií

BAHTTEXT (funkcia)

Text:    Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

BASE (funkcia)

Math and trigonometry:    Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

BESSELI (funkcia)

Engineering:    Vráti upravenú Besselovu funkciu In(x)

BESSELJ (funkcia)

Engineering:    Vráti Besselovu funkciu Jn(x)

BESSELK (funkcia)

Engineering:    Vráti upravenú Besselovu funkciu Kn(x)

BESSELY (funkcia)

Engineering:    Vráti Besselovu funkciu Yn(x)

BETA.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

BETA.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

BETADIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

BETAINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

BIN2DEC (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo

BIN2HEX (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo

BIN2OCT (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo

BINOM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

BINOM.DIST.RANGE (funkcia)
Excel 2013

Statistical:    Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

BINOM.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

BINOMDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

BITAND (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

BITLSHIFT (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITOR (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

BITRSHIFT (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITXOR (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti bitový operátor Exclusive Or dvoch čísel

BYCOL
Tlačidlo Office 365

Logical:    Aplikuje funkciu LAMBDA na každý stĺpec a vráti pole výsledkov

BYROW
Tlačidlo Office 365

Logical:    Aplikuje funkciu LAMBDA na každý riadok a vráti pole výsledkov

CALL (funkcia)

Add-in and Automation:    Vyvolá procedúru knižnice DLL alebo zdroja kódu

CEILING (funkcia)

Compatibility:    Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

CEILING.MATH (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

CEILING.PRECISE (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

CELL (funkcia)

Information:    Vráti informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky

Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii Excel pre web.

CLEAN (funkcia)

Text:    Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

CODE (funkcia)

Text:    Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

COLUMN (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti číslo stĺpca odkazu

COLUMNS (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti počet stĺpcov v odkaze

COMBIN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov

COMBINA (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Vráti počet kombinácií s opakovaniami pre daný počet položiek

COMPLEX (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo

CONCAT (funkcia)
2019

Text:    Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter alebo IgnoreEmpty.

CONCATENATE (funkcia)

Text:    Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky

CONFIDENCE (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CONFIDENCE.NORM (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

CONFIDENCE.T (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým T-rozdelením

CONVERT (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný

CORREL (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu korelačného koeficientu pre dva súbory údajov

COS (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu kosínusu čísla

COSH (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COT (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COTH (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu kotangensu uhla

COUNT (funkcia)

Statistical:    Spočíta počet čísel v zozname argumentov

COUNTA (funkcia)

Statistical:    Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov

COUNTBLANK (funkcia)

Statistical:    Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

COUNTIF (funkcia)

Statistical:    Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám

COUNTIFS (funkcia)

Statistical:    Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

COUPDAYBS (funkcia)

Financial:    Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania

COUPDAYS (funkcia)

Financial:    Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania

COUPDAYSNC (funkcia)

Financial:    Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov

COUPNCD (funkcia)

Financial:    Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania

COUPNUM (funkcia)

Financial:    Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti

COUPPCD (funkcia)

Financial:    Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania

COVAR (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

COVARIANCE.P (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

COVARIANCE.S (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov

CRITBINOM (funkcia)

Compatibility:    Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CSC (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti kosekans uhla

CSCH (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti hyperbolický kosekans uhla

CUBEKPIMEMBER (funkcia)

Cube:    Vráti názov, vlastnosť a mieru kľúčového indikátora výkonu (KPI) a názov a vlastnosť zobrazí v bunke. Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie.

CUBEMEMBER (funkcia)

Cube:    Vráti člen alebo n-ticu v hierarchii kocky. Používa sa na overenie existencie člena alebo n-tice v kocke.

CUBEMEMBERPROPERTY (funkcia)

Cube:    Vráti hodnotu vlastnosti člena kocky. Používa sa na overenie existencie názvu člena kocky a vráti určitú vlastnosť tohto člena.

CUBERANKEDMEMBER (funkcia)

Cube:    Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny. Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov.

CUBESET (funkcia)

Cube:    Definuje vypočítanú množinu členov alebo n-tíc odoslaním výrazu pre množinu do kocky na serveri, ktorý vytvára množinu, a potom ju odošle do programu Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT (funkcia)

Cube:    Vráti počet položiek v množine.

CUBEVALUE (funkcia)

Cube:    Vráti súhrnnú hodnotu kocky.

CUMIPMT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu kumulatívneho vyplateného úroku medzi dvomi obdobiami

CUMPRINC (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu kumulatívnej vyplatenej istiny z úveru medzi dvomi obdobiami

DATE (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEDIF (funkcia)

Date and time:    Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami. Táto funkcia je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku.

DATEVALUE (funkcia)

Date and time:    Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

DAVERAGE (funkcia)

Database:    Vráti priemer vybratých položiek databázy

DAY (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na deň v mesiaci

DAYS (funkcia)
Excel 2013

Date and time:    Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

DAYS360 (funkcia)

Date and time:    Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami

DB (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom

DBCS (funkcia)
Excel 2013

Text:    Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

DCOUNT (funkcia)

Database:    Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze

DCOUNTA (funkcia)

Database:    Spočíta bunky v databáze, ktoré nie sú prázdne

DDB (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy

DEC2BIN (funkcia)

Engineering:    Konvertuje desatinné číslo na binárne

DEC2HEX (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo

DEC2OCT (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo

DECIMAL (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

DEGREES (funkcia)

Math and trigonometry:    Konvertuje radiány na stupne

DELTA (funkcia)

Engineering:    Testuje zhodu dvoch hodnôt

DEVSQ (funkcia)

Statistical:    Vráti súčet druhých mocnín odchýlok

DGET (funkcia)

Database:    Vyberie z databázy jeden záznam, ktorý spĺňa zadané kritérium

DISC (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu diskontnej sadzby cenného papiera

DMAX (funkcia)

Database:    Vráti maximálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DMIN (funkcia)

Database:    Vráti minimálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DOLLAR (funkcia)

Text:    Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

DOLLARDE (funkcia)

Financial:    Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom

DOLLARFR (funkcia)

Financial:    Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára vyjadrenú zlomkom

DPRODUCT (funkcia)

Database:    Vynásobí hodnoty v určitom poli záznamov, ktoré spĺňajú kritériá v databáze

DROP
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vylúči zadaný počet riadkov alebo stĺpcov zo začiatku alebo konca poľa

DSTDEV (funkcia)

Database:    Odhadne smerodajnú odchýlku podľa vzorky vybratých položiek databázy

DSTDEVP (funkcia)

Database:    Vypočíta smerodajnú odchýlku podľa celého súboru vybratých položiek databázy

DSUM (funkcia)

Database:    Spočíta čísla v poli (stĺpci) záznamov databázy, ktoré spĺňajú kritériá

DURATION (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ročného trvania cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku

DVAR (funkcia)

Database:    Odhadne hodnotu rozptylu podľa vzorky vybratých položiek databázy

DVARP (funkcia)

Database:    Vypočíta hodnotu rozptylu podľa celého súboru vybratých položiek databázy

EDATE (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

EFFECT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu platnej ročnej úrokovej miery

ENCODEURL (funkcia)
Excel 2013

Web:    Vráti reťazec zakódovanej URL adresy

Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii Excel pre web.

EOMONTH (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred zadaným počtom mesiacov alebo po ňom

ERF (funkcia)

Engineering:    Vráti chybovú funkciu

ERF.PRECISE (funkcia)
Excel 2010

Engineering:    Vráti chybovú funkciu

ERFC (funkcia)

Engineering:    Vráti funkciu dodatkovej chyby

ERFC.PRECISE (funkcia)
Excel 2010

Engineering:    Vráti doplnkovú funkciu ERF integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno

ERROR.TYPE (funkcia)

Information:    Vráti číslo zodpovedajúce typu chyby

EUROCONVERT (funkcia)

Add-in and Automation:    Konvertuje číslo na menu euro, konvertuje číslo z meny euro na menu členskej krajiny EMÚ alebo konvertuje z jednej meny členskej krajiny EMÚ na inú menu prostredníctvom meny euro (triangulácia)

EVEN (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo

EXACT (funkcia)

Text:    Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

EXP (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu e umocnenú na zadané číslo

EXPAND
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Rozbalí alebo vyplní pole na zadané rozmery riadkov a stĺpcov

EXPON.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

EXPONDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

F.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

F.DIST.RT (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

F.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

F.INV.RT (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

F.TEST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu výsledku F-testu

FACT (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti faktoriál čísla

FACTDOUBLE (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti dvojitý faktoriál čísla

FALSE (funkcia)

Logical:    Vráti logickú hodnotu FALSE

FDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

FILTER (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Umožňuje filtrovať rozsah údajov na základe definovaných kritérií

FILTERXML (funkcia)
Excel 2013

Web:    Vráti určité údaje z obsahu XML s použitím zadaného výrazu XPath

Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii Excel pre web.

FIND a FINDB (funkcie)

Text:    Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

FINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

FISHER (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu Fisherovej transformácie

FISHERINV (funkcia)

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu Fisherovej transformácie

FIXED (funkcia)

Text:    Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

FLOOR (funkcia)

Compatibility:    Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

V Excel 2007 a Excel 2010 je to Matematická a trigonometrická funkcia.

FLOOR.MATH (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

FLOOR.PRECISE (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

FORECAST (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu lineárneho trendu

V programe Excel 2016 je táto funkcia nahradená funkciou FORECAST.LINEAR, ktorá patrí medzi nové prognostické funkcie, ale je kompatibilná so staršími verziami.

FORECAST.ETS (funkcia)
Excel 2016

Statistical:    Na základe existujúcich (historických) hodnôt vráti budúcu hodnotu, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT (funkcia)
Excel 2016

Statistical:    Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu

FORECAST.ETS.SEASONALITY (funkcia)
Excel 2016

Statistical:    Vráti dĺžku opakujúceho sa vzoru, ktorý Excel zistí v zadanom časovom rade

FORECAST.ETS.STAT (funkcia)
Excel 2016

Statistical:    Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu

FORECAST.LINEAR (funkcia)
Excel 2016

Statistical:    Vráti budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt

FORMULATEXT (funkcia)
Excel 2013

Lookup and reference:    Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

FREQUENCY (funkcia)

Statistical:    Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole

FTEST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu výsledku F-testu

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

FV (funkcia)

Financial:    Vráti budúcu hodnotu investície

FVSCHEDULE (funkcia)

Financial:    Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier

GAMMA (funkcia)
Excel 2013

Statistical:    Vráti hodnotu funkcie Gamma

GAMMA.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu rozdelenia gama

GAMMA.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama

GAMMADIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu rozdelenia gama

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

GAMMAINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

GAMMALN (funkcia)

Statistical:    Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

GAUSS (funkcia)
Excel 2013

Statistical:    Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

GCD (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti najväčší spoločný deliteľ

GEOMEAN (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu geometrického priemeru

GESTEP (funkcia)

Engineering:    Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota

GETPIVOTDATA (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky

GROWTH (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnoty exponenciálneho trendu

HARMEAN (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu harmonického priemeru

HEX2BIN (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo

HEX2DEC (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo

HEX2OCT (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo

HLOOKUP (funkcia)

Lookup and reference:    Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

HOUR (funkcia)

Date and time:    Skonvertuje poradové číslo na hodiny

HSTACK
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Pripojí polia vodorovne a v postupnosti, aby sa vrátilo väčšie pole

HYPERLINK (funkcia)

Lookup and reference:    Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na internete

HYPGEOM.DIST (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

HYPGEOMDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHAR (funkcia)

Text:    Vráti znak určený číslom kódu

CHIDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

Poznámka: V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHIINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

Poznámka: V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHISQ.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

CHISQ.DIST.RT (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

CHISQ.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

CHISQ.INV.RT (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

CHISQ.TEST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

CHITEST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

Poznámka: V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

CHOOSE (funkcia)

Lookup and reference:    Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

CHOOSECOLS
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vráti zadané stĺpce z poľa

CHOOSEROWS
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vráti zadané riadky z poľa

IF (funkcia)

Logical:    Určí logický test, ktorý sa má vykonať

IFERROR (funkcia)

Logical:    Vráti vami určenú hodnotu, ak výsledok výpočtu vzorca je nula, inak vráti výsledok získaný výpočtom vzorca

IFNA (funkcia)
Excel 2013

Logical:    Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

IFS (funkcia)
2019

Logical:    Kontroluje splnenie jednej alebo viacerých podmienok a vracia hodnotu, ktorá zodpovedá prvej splnenej podmienke (TRUE)

IMABS (funkcia)

Engineering:    Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla

IMAGE (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná: Vráti obrázok z daného zdroja

IMAGINARY (funkcia)

Engineering:    Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla

IMARGUMENT (funkcia)

Engineering:    Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch

IMCONJUGATE (funkcia)

Engineering:    Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla

IMCOS (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu kosínusu komplexného čísla

IMCOSH (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

IMCOT (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

IMCSC (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

IMCSCH (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

IMDIV (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu podielu dvoch komplexných čísel

IMEXP (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu exponenciálu komplexného čísla

IMLN (funkcia)

Engineering:    Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla

IMLOG10 (funkcia)

Engineering:    Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla

IMLOG2 (funkcia)

Engineering:    Vráti binárny logaritmus komplexného čísla

IMPOWER (funkcia)

Engineering:    Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu

IMPRODUCT (funkcia)

Engineering:    Vráti súčin komplexných čísel

IMREAL (funkcia)

Engineering:    Vráti reálny koeficient komplexného čísla

IMSEC (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

IMSECH (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

IMSIN (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu sínusu komplexného čísla

IMSINH (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

IMSQRT (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu druhej odmocniny komplexného čísla

IMSUB (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu rozdielu medzi dvomi komplexnými číslami

IMSUM (funkcia)

Engineering:    Vráti hodnotu súčtu komplexných čísel

IMTAN (funkcia)
Excel 2013

Engineering:    Vráti hodnotu tangensu komplexného čísla

INDEX (funkcia)

Lookup and reference:    Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

INDIRECT (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti odkaz určený textovou hodnotou

INFO (funkcia)

Information:    Vráti informácie o aktuálnom pracovnom prostredí

Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii Excel pre web.

INT (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

INTERCEPT (funkcia)

Statistical:    Vráti súradnice prieniku priamky lineárnej regresie

INTRATE (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu úrokovej miery za úplne investovaný cenný papier

IPMT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu výšky platby úroku v určitom úrokovom období

IRR (funkcia)

Financial:    Vráti vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov

ISBLANK (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota prázdna

ISERR (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou okrem hodnoty #NEDOSTUPNÝ

ISERROR (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou

ISEVEN (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo párne

ISFORMULA (funkcia)
Excel 2013

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak ide o odkaz na bunku obsahujúcu vzorec

ISLOGICAL (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota logickou hodnotou

ISNA (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou #NEDOSTUPNÝ

ISNONTEXT (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota nie je textom

ISNUMBER (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota číslom

ISO.CEILING (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

ISODD (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo nepárne

ISOMITTED
Tlačidlo Office 365

Information:    Skontroluje, či hodnota v LAMBDA chýba, a vráti TRUE alebo FALSE

ISOWEEKNUM (funkcia)
Excel 2013

Date and time:    Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

ISPMT (funkcia)

Financial:    Vypočíta hodnotu úroku zaplateného v zadanom období investície

ISREF (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota odkazom

ISTEXT (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota textom

JIS (funkcia)

Text:    Zmení znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

KURT (funkcia)

Statistical:    Vráti špicatosť množiny údajov

LAMBDA
Tlačidlo Office 365

Logical:    Vytvorte vlastné opätovne použiteľné funkcie a zavolajte ich neformálnym názvom

LARGE (funkcia)

Statistical:    Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

LCM (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu najmenšieho spoločného násobku

LEFT a LEFTB (funkcie)

Text:    Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

LEN a LENB (funkcie)

Text:    Vráti počet znakov textového reťazca

LET
Tlačidlo Office 365

Logical:    Priradí názvy k výsledkom výpočtu

LINEST (funkcia)

Statistical:    Vráti parametre lineárneho trendu

LN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti prirodzený logaritmus čísla

LOG (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti logaritmus čísla pri určenom základe

LOG10 (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti dekadický logaritmus čísla

LOGEST (funkcia)

Statistical:    Vráti parametre exponenciálneho trendu

LOGINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORM.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORMDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOOKUP (funkcia)

Lookup and reference:    Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

LOWER (funkcia)

Text:    Konvertuje text na malé písmená

MAKEARRAY
Tlačidlo Office 365

Logical:    Vráti vypočítané pole so zadanou veľkosťou riadkov a stĺpcov funkcie metódy LAMBDA

MAP
Tlačidlo Office 365

Logical:    Vráti pole vytvorené mapovaním každej hodnoty v poli(-ach) na novú hodnotu použitím funkcie LAMBDA na vytvorenie novej hodnoty

MATCH (funkcia)

Lookup and reference:    Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

MAX (funkcia)

Statistical:    Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MAXA (funkcia)

Statistical:    Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MAXIFS (funkcia)
2019

Statistical:    Vráti maximálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií

MDETERM (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti determinant matice poľa

MDURATION (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu Macauleyho upraveného trvania za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD

MEDIAN (funkcia)

Statistical:    Vráti medián daných čísel

MID a MIDB (funkcie)

Text:    Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

MIN (funkcia)

Statistical:    Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MINA (funkcia)

Statistical:    Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MINIFS (funkcia)
2019

Statistical:    Vráti minimálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií.

MINUTE (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na minúty

MINVERSE (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti inverznú maticu poľa

MIRR (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier

MMULT (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti maticu so súčinom dvoch polí

MOD (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti zvyšok po delení

MODE (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

MODE.MULT (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov

MODE.SNGL (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

MONTH (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na mesiac

MROUND (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok

MULTINOMIAL (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti polynomickú množinu čísel

MUNIT (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

N (funkcia)

Information:    Vráti hodnotu skonvertovanú na číslo

NA (funkcia)

Information:    Vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ

NEGBINOM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

NEGBINOMDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NETWORKDAYS (funkcia)

Date and time:    Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

NETWORKDAYS.INTL (funkcia)
Excel 2010

Date and time:    Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

NOMINAL (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ročnej nominálnej úrokovej miery

NORM.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORM.INV (funkcia)
Excel 2010

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

Poznámka: V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NORM.S.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORM.S.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NORMINV (funkcia)

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMSDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NORMSINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

NOT (funkcia)

Logical:    Zmení logiku argumentu

NOW (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

NPER (funkcia)

Financial:    Vráti počet období pre investíciu

NPV (funkcia)

Financial:    Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby

NUMBERVALUE (funkcia)
Excel 2013

Text:    Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

OCT2BIN (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo

OCT2DEC (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo

OCT2HEX (funkcia)

Engineering:    Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo

ODD (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo

ODDFPRICE (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím

ODDFYIELD (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s prvým nepárnym obdobím

ODDLPRICE (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

ODDLYIELD (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

OFFSET (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu

OR (funkcia)

Logical:    Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

PDURATION (funkcia)
Excel 2013

Financial:    Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

PEARSON (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu Pearsonovho koeficientu korelácie

PERCENTILE (funkcia)

Compatibility:    Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

PERCENTILE.EXC (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je väčšie ako 0 a menšie ako 1

PERCENTILE.INC (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

PERCENTRANK (funkcia)

Compatibility:    Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

PERCENTRANK.EXC (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov

PERCENTRANK.INC (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

PERMUT (funkcia)

Statistical:    Vráti počet permutácií pre daný počet objektov

PERMUTATIONA (funkcia)
Excel 2013

Statistical:    Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

PHI (funkcia)
Excel 2013

Statistical:    Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

PHONETIC (funkcia)

Text:    Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

PI (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu pí

PMT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu pravidelnej splátky pôžičky

POISSON (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

POISSON.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

POWER (funkcia)

Math and trigonometry:    Umocní číslo na zadanú mocninu

PPMT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu v určitom období

PRICE (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

PRICEDISC (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera

PRICEMAT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok

PROB (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami

PRODUCT (funkcia)

Math and trigonometry:    Vynásobí argumenty funkcie

PROPER (funkcia)

Text:    Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

PV (funkcia)

Financial:    Vráti súčasnú hodnotu investície

QUARTILE (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnoty kvartilu množiny údajov

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

QUARTILE.EXC (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1

QUARTILE.INC (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnoty kvartilu množiny údajov

QUOTIENT (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti celočíselnú časť delenia

RADIANS (funkcia)

Math and trigonometry:    Konvertuje stupne na radiány

RAND (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1

RANDARRAY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Math and trigonometry:    Vracia pole náhodných čísel medzi 0 a 1. Môžete však určiť počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty.

RANDBETWEEN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami

RANK (funkcia)

Compatibility:    Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

RANK.AVG (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RANK.EQ (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RATE (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu úrokovej sadzby za obdobie pôžičky

RECEIVED (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu sumy prijatej k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier

REDUCE
Tlačidlo Office 365

Logical:    Redukuje pole na akumulovanú hodnotu použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vrátením celkovej hodnoty v akumulátore

REGISTER.ID (funkcia)

Add-in and Automation:    Vráti identifikáciu registra zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré boli registrované v minulosti

REPLACE a REPLACEB (funkcie)

Text:    Nahradí znaky v rámci textu

REPT (funkcia)

Text:    Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

RIGHT a RIGHTB (funkcie)

Text:    Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

ROMAN (funkcia)

Math and trigonometry:    Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte

ROUND (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo na daný počet číslic

ROUNDDOWN (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

ROUNDUP (funkcia)

Math and trigonometry:    Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly

ROW (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti číslo riadka odkazu

ROWS (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti počet riadkov v odkaze

RRI (funkcia)
Excel 2013

Financial:    Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

RSQ (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnotu druhej mocniny Pearsonovho koeficientu korelácie

RTD (funkcia)

Lookup and reference:    Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM

SCAN
Tlačidlo Office 365

Logical:    Prehľadá pole použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vráti pole, ktoré obsahuje každú medzihodnotu

SEARCH a SEARCHB (funkcie)

Text:    Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

SEC (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti sekans uhla

SECOND (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na sekundy

SECH (funkcia)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vráti hyperbolický sekans uhla

SEQUENCE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Math and trigonometry:    Umožňuje vygenerovať zoznam čísel postupnosti v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4

SERIESSUM (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca

SHEET (funkcia)
Excel 2013

Information:    Vráti číslo odkazovaného hárka

SHEETS (funkcia)
Excel 2013

Information:    Vráti počet hárkov v odkaze

SIGN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti znamienko čísla

SIN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu sínusu daného uhla

SINH (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu hyperbolického sínusu čísla

SKEW (funkcia)

Statistical:    Vráti šikmosť rozdelenia

SKEW.P (funkcia)
Excel 2013

Statistical:    Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

SLN (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní

SLOPE (funkcia)

Statistical:    Vráti gradient priamky lineárnej regresie

SMALL (funkcia)

Statistical:    Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

SORT (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Umožňuje zoradiť obsah rozsahu alebo poľa

SORTBY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Umožňuje zoradiť obsah rozsahu alebo poľa na základe hodnôt v zodpovedajúcom rozsahu alebo poli

SQRT (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla

SQRTPI (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti odmocninu (číslo * pí)

STANDARDIZE (funkcia)

Statistical:    Vráti normalizovanú hodnotu

STDEV (funkcia)

Compatibility:    Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEV.P (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

STDEV.S (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEVA (funkcia)

Statistical:    Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STDEVP (funkcia)

Compatibility:    Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

STDEVPA (funkcia)

Statistical:    Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STEYX (funkcia)

Statistical:    Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii

STOCKHISTORY (funkcia)

Financial:    Načíta historické údaje o finančnom nástroji

SUBSTITUTE (funkcia)

Text:    Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

SUBTOTAL (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu medzisúčtu v zozname alebo v databáze

SUM (funkcia)

Math and trigonometry:    Spočíta argumenty funkcie

SUMIF (funkcia)

Math and trigonometry:    Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria

SUMIFS (funkcia)

Math and trigonometry:    Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií

SUMPRODUCT (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu súčtu súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa

SUMSQ (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu súčtu druhých mocnín argumentov

SUMX2MY2 (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

SUMX2PY2 (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu celkového súčtu súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach

SUMXMY2 (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

SWITCH (funkcia)
Tlačidlo Office 365
2019

Logical:    Vyhodnotí výraz vzhľadom na zoznam hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou. Ak neexistuje žiadna zhoda, môže vrátiť voliteľnú predvolenú hodnotu

SYD (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov

T (funkcia)

Text:    Konvertuje argumenty na text

T.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie

T.DIST.2T (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie

T.DIST.RT (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia

T.INV (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu T Studentovho T-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti

T.INV.2T (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia

T.TEST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom

TAKE
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vráti zadaný počet susediacich riadkov alebo stĺpcov od začiatku alebo konca poľa

TAN (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu tangensu čísla

TANH (funkcia)

Math and trigonometry:    Vráti hodnotu hyperbolického tangensu čísla

TBILLEQ (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu výnosu ekvivalentného obligácii za štátnu pokladničnú poukážku

TBILLPRICE (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

TBILLYIELD (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu výnosu štátnej pokladničnej poukážky

TDIST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia

TEXT (funkcia)

Text:    Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TEXTAFTER
Tlačidlo Office 365

Text:    Vráti text, ktorý sa vyskytuje po danom znaku alebo reťazci

TEXTBEFORE
Tlačidlo Office 365

Text:    Vráti text, ktorý sa vyskytuje pred daným znakom alebo reťazcom

TEXTJOIN
Tlačidlo Office 365

Text:    Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov

TEXTSPLIT
Tlačidlo Office 365

Text:    Rozdelí textové reťazce pomocou oddeľovačov stĺpcov a riadkov

TIME (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo určitého času

TIMEVALUE (funkcia)

Date and time:    Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo

TINV (funkcia)

Compatibility:    Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia

TOCOL
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vráti pole v jednom stĺpci

TODAY (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo dnešného dátumu

TOROW
Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vráti pole v jednom riadku

TRANSPOSE (funkcia)

Lookup and reference:    Vráti transponovanú maticu poľa

TREND (funkcia)

Statistical:    Vráti hodnoty lineárneho trendu

TRIM (funkcia)

Text:    Odstráni z textu medzery

TRIMMEAN (funkcia)

Statistical:    Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov

TRUE (funkcia)

Logical:    Vráti logickú hodnotu TRUE

TRUNC (funkcia)

Math and trigonometry:    Skráti číslo na celé číslo

TTEST (funkcia)

Compatibility:    Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

TYPE (funkcia)

Information:    Vráti číslo, ktoré predstavuje typ údajov hodnoty

UNICODE (funkcia)
Excel 2013

Text:    Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

UNICHAR (funkcia)
Excel 2013

Text:    Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

UNIQUE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vracia zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu

UPPER (funkcia)

Text:    Konvertuje text na veľké písmená

VALUE (funkcia)

Text:    Konvertuje textový argument na číslo

VALUETOTEXT
Tlačidlo Office 365

Text:    Vráti text z ľubovoľnej zadanej hodnoty

VAR (funkcia)

Compatibility:    Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

VAR.P (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

VAR.S (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

VARA (funkcia)

Statistical:    Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VARP (funkcia)

Compatibility:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

VARPA (funkcia)

Statistical:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VDB (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku

VLOOKUP (funkcia)

Lookup and reference:    Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

VSTACK
Tlačidlo Office 365

Look and reference:    Pripojí polia zvislo a v postupnosti, aby sa vrátilo väčšie pole

WEBSERVICE (funkcia)
Excel 2013

Web:    Vráti údaje z webovej služby.

Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii Excel pre web.

WEEKDAY (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na deň v týždni

WEEKNUM (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku

WEIBULL (funkcia)

Compatibility:    Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

WEIBULL.DIST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti hodnotu Weibullovho rozdelenia

WORKDAY (funkcia)

Date and time:    Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom

WORKDAY.INTL (funkcia)
Excel 2010

Date and time:    Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

WRAPCOLS
Tlačidlo Office 365

Look and reference:    Zalomí poskytnutý riadok alebo stĺpec hodnôt podľa stĺpcov po zadanom počte prvkov

WRAPROWS
Tlačidlo Office 365

Look and reference:    Zalomí zadaný riadok alebo stĺpec hodnôt riadkami po zadanom počte prvkov

XIRR (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XLOOKUP (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vyhľadá rozsah alebo pole a vráti položku zodpovedajúcu prvej nájdenej zhode. Ak zhoda neexistuje, funkcia XLOOKUP môže vrátiť najbližšiu (približnú) zhodu. 

XMATCH (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Lookup and reference:    Vráti relatívnu pozíciu položky v poli alebo rozsahu buniek. 

XNPV (funkcia)

Financial:    Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XOR (funkcia)
Excel 2013

Logical:    Vráti logickú exkluzívnu hodnotu OR všetkých argumentov

YEAR (funkcia)

Date and time:    Konvertuje poradové číslo na rok

YEARFRAC (funkcia)

Date and time:    Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

YIELD (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

YIELDDISC (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ročného výnosu diskontovaného cenného papiera; napríklad štátnych pokladničných poukážok

YIELDMAT (funkcia)

Financial:    Vráti hodnotu ročného výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Z.TEST (funkcia)
Excel 2010

Statistical:    Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

ZTEST (funkcia)

Compatibility:    Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

V Excel 2007 je to Štatistická funkcia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Súvisiace témy

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Prehľad vzorcov v Exceli
Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov
Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×