Cách hoạt động của tính năng tạo phiên bản trong danh sách và thư viện

Khi lập phiên bản được bật trong danh sách hoặc thư viện, bạn có thể lưu trữ, theo dõi và khôi phục các mục trong danh sách và tệp trong thư viện bất cứ khi nào chúng thay đổi. Lập phiên bản, kết hợp với các cài đặt khác, chẳng hạn như kiểm xuất, cho phép bạn kiểm soát nội dung được đăng trên site của mình. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng lập phiên bản để xem hoặc khôi phục phiên bản cũ của danh sách hoặc thư viện.

Tổng quan về phiên bản

Bất kỳ ai có quyền quản lý danh sách đều có thể bật hoặc tắt lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện. Lập phiên bản sẵn dùng cho các mục danh sách ở tất cả các kiểu danh sách mặc định—bao gồm lịch, danh sách theo dõi vấn đề và danh sách tùy chỉnh. Nó cũng sẵn dùng cho tất cả các kiểu tệp có thể được lưu trữ trong thư viện, bao gồm cả các trang Phần Web. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập và sử dụng tính năng lập phiên bản, hãy xem mục Kích hoạt và đặt cấu hình lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện.

Lưu ý: Nếu bạn là khách hàng Microsoft 365, lập phiên bản hiện được bật theo mặc định khi bạn tạo thư viện hoặc danh sách mới và tính năng này sẽ tự động lưu 500 phiên bản tài liệu mới nhất. Điều này sẽ giúp bạn ngăn mất tài liệu hoặc dữ liệu quan trọng. Nếu bạn có sẵn các thư viện hoặc danh sách trên site của bạn hoặc trên site nhóm của bạn mà không bật tính năng tạo phiên bản, bạn có thể bật tính năng tạo phiên bản cho chúng bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể sử dụng tính năng tạo phiên bản để:

 • Theo dõi lịch sử phiên bản    Khi tính năng tạo phiên bản được bật, bạn có thể thấy thời điểm thay đổi một mục hoặc tệp và người thay đổi mục đó. Bạn cũng có thể xem thời điểm thay đổi thuộc tính (thông tin về tệp). Ví dụ, nếu ai đó thay đổi ngày đến hạn của mục danh sách, thông tin đó sẽ xuất hiện trong lịch sử phiên bản. Bạn cũng có thể thấy những chú thích mà mọi người đưa ra khi họ kiểm nhập tệp vào thư viện.

 • Khôi phục phiên bản trước đó    Nếu bạn nhầm lẫn trong phiên bản hiện tại, nếu phiên bản hiện tại bị hỏng hoặc nếu bạn chỉ đơn thuần là phiên bản trước đó, bạn có thể thay thế phiên bản hiện tại bằng phiên bản trước đó. Phiên bản được khôi phục sẽ trở thành phiên bản hiện tại mới.

 • Xem phiên bản trước đó    Bạn có thể xem phiên bản trước đó mà không cần ghi đè lên phiên bản hiện tại của mình. Nếu bạn đang xem lịch sử phiên bản trong tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như tệp Word hoặc Excel, bạn có thể so sánh hai phiên bản để xác định sự khác biệt là gì.

Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn giới hạn phiên bản, bạn nên đảm bảo rằng người đóng góp biết rằng các phiên bản cũ hơn sẽ bị xóa khi đạt đến giới hạn phiên bản.

Khi lập phiên bản được bật, các phiên bản sẽ được tạo ra trong các trường hợp sau:

 • Khi một mục danh sách hoặc tệp được tạo ra lần đầu tiên hoặc khi một tệp được tải lên.

  Lưu ý: Nếu cần kiểm xuất tệp, bạn phải kiểm nhập tệp để tạo phiên bản đầu tiên.

 • Khi một tệp được tải lên có cùng tên với tệp hiện có.

 • Khi các thuộc tính của một mục danh sách hoặc tệp được thay đổi.

 • Khi một tài Office được mở và lưu. Sau khi tài liệu được mở lại, một phiên bản mới sẽ được tạo sau khi một chỉnh sửa được lưu.

 • Định kỳ, khi chỉnh sửa và lưu tài Office liệu. Không phải tất cả chỉnh sửa và lưu lại tạo phiên bản mới. Ví dụ: khi lưu các chỉnh sửa thường xuyên, mỗi phiên bản mới sẽ ghi lại một điểm thời gian thay vì từng chỉnh sửa riêng lẻ. Điều này rất phổ biến khi tính năng lưu tự động được bật.

 • Trong quá trình đồng tác giả tài liệu, khi người dùng khác bắt đầu làm việc trên tài liệu đó hoặc khi người dùng bấm lưu để tải lên thay đổi cho thư viện. 

Có thể có tối đa ba phiên bản hiện tại của một tệp tại bất kỳ thời điểm nào: phiên bản đã kiểm xuất, phiên bản phụ hoặc bản thảo mới nhất và phiên bản phát hành hoặc chính mới nhất. Tất cả các phiên bản khác được coi là phiên bản lịch sử. Một số phiên bản hiện tại chỉ hiển thị với người dùng có quyền xem chúng.

Thông thường, phiên bản chính thể hiện một mốc thời gian, chẳng hạn như tệp được gửi để xem lại hoặc phát hành, trong khi phiên bản phụ là một công việc đang thực hiện và chưa sẵn sàng để tất cả người dự trang đọc. Tùy thuộc vào cách nhóm của bạn hoạt động, nhóm của bạn có thể sẽ cần các phiên bản phụ mới nhất, chẳng hạn như phiên bản được chỉnh sửa gần đây. Theo thời gian, nhóm của bạn có thể ít có khả năng cần đến phiên bản phụ cũ hơn.

Một số tổ chức theo dõi cả phiên bản chính và phụ của tệp trong thư viện của họ. Những người khác chỉ theo dõi các phiên bản chính. Các phiên bản chính được nhận dạng bởi số nguyên, chẳng hạn như 5.0; phiên bản phụ được nhận dạng bởi các số thập phân, chẳng hạn như 5,1.

Hầu hết các tổ chức đều sử dụng phiên bản phụ khi tệp đang được phát triển và các phiên bản chính khi đã đạt đến các mốc nhất định hoặc khi một lượng lớn người xem có thể xem lại tệp. Trong nhiều tổ chức, bảo mật bản thảo được đặt để chỉ cho phép chủ sở hữu tệp và những người được cấp phép phê duyệt tệp. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai khác không thể nhìn thấy các phiên bản phụ cho đến khi phiên bản chính được phát hành.

Chỉ danh sách hỗ trợ các phiên bản chính. Mỗi phiên bản của mục danh sách được đánh số là số nguyên. Nếu tổ chức của bạn yêu cầu phê duyệt các mục trong một danh sách, các mục đó vẫn ở trạng thái Đang chờ xử lý cho đến khi được người có quyền phê duyệt các mục đó phê duyệt. Khi đang ở trạng thái Đang chờ xử lý, chúng được đánh số thập phân và được gọi là bản nháp.

Số phiên bản phụ tối đa là 511 và có thể điều chỉnh số lượng phiên bản chính. Để biết thông tin về việc đặt số phiên bản chính, hãy xem mục Kiểm soát số lượng phiên bản được lưu trữ.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng trực tuyến hoặc phiên bản mới nhất trên máy tính và tìm cách lưu một phiên bản phụ khác vượt quá số lượng tối đa, bạn sẽ ghi đè lên phiên bản phụ mới nhất. Nếu bạn đang sử dụng một máy khách cũ, bạn sẽ không thể lưu hoặc tải lên bất kỳ thay đổi nào. Để tránh ghi đè hoặc tiếp tục tải lên thay đổi, bạn phảiphát hành phiên bản chính tiếp theo. Sau đó, bạn sẽ có thể phát hành lại tối đa số phiên bản phụ cho phiên bản chính đó. Để tìm hiểu cách phát hành phiên bản mới, hãy xem mục Phát hành hoặc tái phát hành phiên bản tệp.

Lưu ý: Bằng cách ghi đè hoặc không lưu phiên bản phụ, tệp của bạn sẽ không lập phiên bản hiệu quả. Vì các ứng dụng cập nhật sẽ ghi đè lên phiên bản mới nhất và máy khách cũ sẽ không lưu bất kỳ thứ gì, sau khi bạn nhấn giới hạn các phiên bản phụ, lịch sử tài liệu của bạn sẽ không còn được theo dõi nữa.

Để biết thêm về cách bật và thiết lập lập phiên bản, bao gồm các phiên bản chính và phụ, hãy xem Bật và cấu hình lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện.

Số phiên bản được tự động thêm vào mỗi khi bạn tạo một phiên bản mới. Trong danh sách hay thư viện có hỗ trợ lập phiên bản chính, các phiên bản có các số nguyên như 1.0, 2.0, 3.0, v.v. Trong thư viện, người quản trị của bạn có thể bật lập phiên bản cho cả phiên bản chính và phụ. Khi theo dõi các phiên bản phụ, chúng có các số thập phân chẳng hạn như 1,1, 1.2, 1.3, v.v. Khi một trong những phiên bản đó được phát hành dưới dạng phiên bản chính, số của nó sẽ trở thành 2.0. Các phiên bản phụ tiếp theo được đánh số là 2.1, 2.2, 2.3, v.v..

Khi bạn bỏ kiểm xuất, số phiên bản sẽ không thay đổi. Nếu phiên bản mới nhất là phiên bản 3.0, phiên bản này vẫn ở phiên bản 3.0 sau khi bạn bỏ kiểm xuất.

Khi bạn xóa một phiên bản, phiên bản đó sẽ đi đến Thùng Rác và số của nó đi kèm với nó. Lịch sử Phiên bản sẽ hiển thị các số phiên bản còn lại. Các số phiên bản khác không thay đổi. Ví dụ: nếu bạn có tài liệu có các phiên bản phụ 4.1 và 4.2 và bạn quyết định xóa phiên bản 4.1, lịch sử phiên bản thu được sẽ chỉ hiển thị các phiên bản 4.0 và 4.2. Hình sau đây cho thấy điều này.

Để biết thêm về cách bật và thiết lập lập phiên bản, bao gồm các phiên bản chính và phụ, hãy xem Bật và cấu hình lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện.

Lịch sử phiên bản với một phiên bản phụ đã bị xóa

Bạn có thể cấu hình ai có thể xem bản nháp của các mục danh sách và tệp. Bản nháp được tạo trong hai trường hợp:

 • Khi một phiên bản phụ của tệp được tạo hoặc cập nhật trong một thư viện để theo dõi các phiên bản chính và phụ.

 • Khi một mục hoặc tệp danh sách được tạo hay cập nhật nhưng chưa được phê duyệt trong danh sách hay thư viện yêu cầu phê duyệt nội dung.

Khi bạn theo dõi các phiên bản chính và phụ, bạn có thể chỉ định xem mọi người có phải có quyền chỉnh sửa tệp trước khi họ có thể xem và đọc phiên bản phụ hay không. Khi thiết đặt này được áp dụng, những người có quyền chỉnh sửa tệp có thể làm việc trên tệp, nhưng những người chỉ có quyền đọc tệp sẽ không thể nhìn thấy phiên bản phụ. Ví dụ, bạn có thể không muốn tất cả những người có quyền truy nhập vào thư viện của bạn xem chú thích hoặc chỉnh sửa trong khi tệp đang được chỉnh sửa. Nếu các phiên bản chính và phụ đang được theo dõi và chưa có ai phát hành phiên bản chính, tệp sẽ không hiển thị đối với những người không có quyền xem các mục nháp.

Khi cần phê duyệt nội dung, bạn có thể chỉ định xem những người có quyền đọc, những người có quyền chỉnh sửa tệp đang chờ phê duyệt có thể xem được hay không hoặc chỉ cho phép tác giả và những người có quyền phê duyệt mục. Nếu cả phiên bản chính và phụ đang được theo dõi, tác giả phải phát hành phiên bản chính trước khi tệp có thể được gửi đi để phê duyệt. Khi cần phê duyệt nội dung, những người có quyền đọc nội dung nhưng không có quyền xem các mục bản thảo sẽ nhìn thấy phiên bản được phê duyệt gần nhất hoặc phiên bản chính của tệp.

Bất kể mọi người có quyền chỉnh sửa tệp hay không, nếu mọi người tìm kiếm tệp thuộc phiên bản phụ thì họ sẽ không nhận được kết quả cho tệp đó.

Một số tổ chức cho phép các phiên bản tệp không giới hạn và một số khác áp dụng giới hạn. Bạn có thể phát hiện, sau khi kiểm tra phiên bản tệp mới nhất, phiên bản cũ đã bị thiếu. Nếu phiên bản gần đây nhất của bạn là 101.0 và bạn nhận thấy rằng không còn phiên bản 1.0 nữa, điều đó có nghĩa là người quản trị đã cấu hình thư viện để chỉ cho phép 100 phiên bản chính của tệp. Việc bổ sung phiên bản 101st sẽ khiến phiên bản đầu tiên bị xóa. Chỉ còn lại các phiên bản 2.0 đến 101.0. Tương tự, nếu thêm phiên bản 102nd, chỉ còn lại các phiên bản 3.0 đến 102.0.

Người quản trị cũng có thể quyết định giới hạn số phiên bản phụ chỉ với số phiên bản đã đặt của các phiên bản gần đây nhất. Ví dụ: nếu cho phép 100 phiên bản chính, người quản trị có thể quyết định giữ lại bản nháp phụ chỉ cho năm phiên bản chính gần đây nhất. Số phiên bản phụ tối đa giữa các phiên bản chính là 511. Để biết thêm thông tin về việc phát hành phiên bản chính và phụ, cùng những điều xảy ra khi bạn có nhiều hơn số phiên bản phụ tối đa, hãy xem qua mục Phiên bản chính và phụ. Để tìm hiểu cách phát hành phiên bản mới, hãy xem mục Phát hành hoặc tái phát hành phiên bản tệp.

Trong một thư viện giới hạn số phiên bản chính giữ lại các phiên bản phụ, các phiên bản phụ sẽ bị xóa đối với các phiên bản chính trước đó khi đạt tới giới hạn phiên bản. Ví dụ: nếu bạn chỉ giữ bản nháp cho 100 phiên bản chính và nhóm của bạn tạo 105 phiên bản chính, chỉ những phiên bản chính mới được giữ lại trong những phiên bản cũ nhất. Các phiên bản phụ liên kết với năm phiên bản chính cũ nhất — chẳng hạn như 1,2 hoặc 2.3 — sẽ bị xóa nhưng các phiên bản chính — 1, 2, v.v — đều được giữ lại, trừ khi thư viện của bạn cũng giới hạn các phiên bản chính.

Thông thường, hạn chế số lượng phiên bản là một cách hay. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm dung lượng trên máy chủ và giảm sự lộn xộn cho người dùng. Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn được yêu cầu lưu tất cả các phiên bản vì lý do pháp lý hoặc các lý do khác, không áp dụng bất kỳ giới hạn nào.

Để biết thêm thông tin về việc bật và thiết lập lập phiên bản, bao gồm các giới hạn, hãy xem Bật và đặt cấu hình lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện.

Lưu ý: Cả SharePoint trong Microsoft 365 và SharePoint Server, cho cả thư viện Cài đặt và danh sách Cài đặt, cho phép tối đa 511 phiên bản phụ cho mỗi phiên bản chính. Không thể thay đổi số này.

 • Thư viện

  • Tính năng TạoSharePoint trong Microsoft 365    yêu cầu phải có phiên bản cho Thư viện; SharePoint Server cho phép bạn chọn Không có Phiên bản làm tùy chọn.

  • Các phiên bản    SharePoint trong Microsoft 365 thư Cài đặt cho phép phạm vi 100-50000 phiên bản chính; SharePoint Server thư viện Cài đặt phép phạm vi 1-50000 phiên bản chính.

  • Phiên bản phụ    Cả SharePoint trong Microsoft 365 và SharePoint Server viện Cài đặt cho phép phạm vi 1-50000 phiên bản chính được phép có phiên bản phụ.

 • Danh sách

  • Phiên bản    Cả hai SharePoint trong Microsoft 365 và SharePoint Server Sách cho Cài đặt thể cho phép bạn tắt tính năng tạo phiên bản.

  • Phiên bản chính    Cả SharePoint trong Microsoft 365 và SharePoint Server Sách cho Cài đặt thể cho phép khoảng 1-50000 phiên bản chính.

  • Phiên bản phụ    Cả SharePoint trong Microsoft 365 và danh SharePoint Server cho Cài đặt cho phép phạm vi từ 1-50000 phiên bản chính được phép có các phiên bản phụ.

 • Nếu bạn là khách hàng Microsoft 365 hàng, lập phiên bản được bật tự động khi bạn tạo thư viện hoặc danh sách.

 • Ví SharePoint Server, lập phiên bản được bật tự động khi bạn tạo thư viện nhưng không được bật khi bạn tạo danh sách.

Bất kỳ ai có quyền quản lý danh sách đều có thể bật hoặc tắt tính năng tạo phiên bản. Trên nhiều site cùng một người quản lý site, vì danh sách và thư viện kế thừa quyền từ site. Ngoài việc bật lập phiên bản, chủ sở hữu site (hay người khác quản lý danh sách hoặc thư viện) quyết định liệu có cần phê duyệt nội dung, người có thể xem các mục nháp hay không và liệu có cần kiểm xuất hay không. Mỗi quyết định này có ảnh hưởng đến cách hoạt động của tính năng tạo phiên bản. Ví dụ: nếu người quản lý thư viện quyết định yêu cầu kiểm xuất, số phiên bản sẽ chỉ được tạo khi tệp được kiểm nhập. Nếu cần phải có phê duyệt nội dung, số phiên bản chính sẽ không được áp dụng cho đến khi tệp được một người có quyền phê duyệt.

Quan trọng: Nếu những người làm việc trong thư viện của bạn đang dự định thực hiện đồng tác giả tài liệu, không đặt cấu hình thư viện để yêu cầu kiểm xuất. Mọi người không thể làm đồng tác giả khi kiểm xuất các tài liệu mà họ cần.

Để tìm hiểu cách bật lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện, hãy xem Bật và cấu hình lập phiên bản cho danh sách hoặc thư viện.

Nếu lập phiên bản được bật trong thư viện của bạn, người thiết lập sẽ xác định liệu có theo dõi cả phiên bản chính và phụ cũng như xác định ai có thể thấy các phiên bản phụ đó hay không. Trong hầu hết các trường hợp, khi cần phê duyệt nội dung, chỉ có người sở hữu tệp và những người có quyền phê duyệt mục mới có thể thấy được phiên bản phụ. Trong các thư viện khác, bất kỳ ai có thể chỉnh sửa tệp trong thư viện hoặc bất kỳ ai có quyền Đọc đối với thư viện đều có thể xem tất cả các phiên bản. Sau khi phiên bản được phê duyệt, tất cả những người có quyền Đọc đối với danh sách hoặc thư viện đều có thể thấy phiên bản.

Mặc dù danh sách không có phiên bản chính và phụ nhưng bất kỳ mục nào đang chờ xử lý sẽ được coi là bản nháp. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ người tạo mục và những người có quyền Toàn quyền Điều khiển hoặc Thiết kế mới có thể nhìn thấy bản nháp. Bản nháp hiển thị ở trạng thái Đang chờ xử lý đối với những người đó, nhưng những người khác chỉ nhìn thấy phiên bản Đã phê duyệt mới nhất trong lịch sử phiên bản. Nếu tệp bị từ chối, tệp sẽ ở trạng thái Đang chờ xử lý cho đến khi ai đó có quyền cần thiết xóa tệp.

Theo mặc định, một mục hoặc tệp đang chờ xử lý chỉ hiển thị với người tạo và những người có quyền quản lý danh sách, nhưng bạn có thể chỉ định xem liệu các nhóm người dùng khác có thể xem mục hay tệp đó hay không. Nếu thư viện của bạn được thiết lập để theo dõi cả phiên bản chính và phụ, trước tiên người chỉnh sửa tệp phải phát hành phiên bản chính của tệp.

Để biết thêm thông tin về việc thiết lập phê duyệt tài liệu, hãy xem mục Yêu cầu phê duyệt các mục trong danh sách site hoặc thư viện.

Lưu ý: Bảo mật bản nháp, trong một số danh sách và thư viện, được cấu hình để cho phép tất cả người dùng trang thấy cả các phiên bản Đang chờ xử lý và Đã phê duyệt.

Khi bạn kiểm xuất một tệp từ thư viện có bật lập phiên bản, một phiên bản mới sẽ được tạo ra mỗi khi bạn kiểm nhập tệp đó trở lại. Và nếu đã bật phiên bản chính và phụ, bạn có thể quyết định lúc kiểm nhập phiên bản nào bạn đang kiểm nhập. Trong các thư viện yêu cầu kiểm xuất, các phiên bản chỉ được tạo khi kiểm nhập.

Trong các thư viện có hoạt động kiểm xuất không được yêu cầu, phiên bản mới sẽ được tạo khi bạn lưu lần đầu sau khi mở tệp. Mỗi lần lưu sau đó sẽ ghi đè lên phiên bản mà bạn đã tạo ra với lần lưu đầu tiên. Nếu bạn đóng ứng dụng, rồi mở lại tài liệu, lần lưu đầu tiên sẽ lại tạo ra phiên bản. Điều này có thể khiến cho số phiên bản tăng lên rất nhanh.

Để biết thêm thông tin về việc kiểm nhập và kiểm xuất, hãy xem mục Kiểm xuất, kiểmnhập hoặc bỏ thay đổi đối với tệp trong thư viện .

Quan trọng: Nếu bạn đang đồng tác giả một tài liệu, đừng xem qua tài liệu trừ khi bạn có lý do hợp lý để ngăn người khác làm việc trên tài liệu đó.

Yêu cầu kiểm xuất có thể giúp nhóm của bạn tận dụng tối đa tính năng lập phiên bản, vì mọi người chỉ định cụ thể thời điểm tạo phiên bản. Một phiên bản được tạo chỉ khi ai đó kiểm xuất một tệp, thay đổi nó, rồi kiểm nhập tệp đó trở lại. Khi không bắt buộc kiểm xuất, một phiên bản sẽ được tạo khi có người lưu tệp lần đầu và phiên bản này sẽ được cập nhật khi người đó đóng tệp. Nếu người đó hoặc người khác sau đó mở và lưu lại tệp, một phiên bản khác sẽ được tạo. Tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể không dự định tạo nhiều phiên bản, ví dụ: nếu bạn phải đóng tệp để tham dự cuộc họp trước khi kết thúc thực hiện thay đổi đối với tệp.

Khi cần kiểm xuất, mọi người không thể thêm tệp, thay đổi tệp hoặc thay đổi thuộc tính tệp mà không kiểm xuất tệp trước. Khi mọi người kiểm nhập tệp, họ sẽ được nhắc cung cấp nhận xét về những thay đổi mà họ đã thực hiện, điều này sẽ giúp tạo lịch sử phiên bản có ý nghĩa hơn.

Lưu ý: Nếu thư viện lưu trữ các Microsoft Project (.mpp) được đồng bộ hóa với danh sách nhiệm vụ trên site của bạn, thì hộp Kiểm xuất phải được xóa.

Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu kiểm xuất, hãy xem mục Thiết lập thư viện để yêu cầu kiểm xuất tệp.

Danh sách và thư viện có quyền liên quan đến việc tạo phiên bản và kiểm xuất thay đổi tùy theo mức cấp phép được áp dụng cho một người dùng hoặc một nhóm cụ thể. Một người nào đó có thể sửa các mức cấp phép có thể cấu hình các quyền này theo cách khác nhau hoặc có thể tạo một nhóm mới với mức cấp phép tùy chỉnh.

Các quyền này cho phép tính linh hoạt trong cách bạn quản lý thư viện của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn một người nào đó có thể xóa các phiên bản của tệp mà không cần có quyền xóa chính tệp đó. Quyền Xóa Phiên bản không giống với quyền Xóa Mục,vì vậy bạn có thể cung cấp mức điều khiển tùy chỉnh.

Bảng sau đây cho thấy các quyền liên quan đến lập phiên bản và kiểm xuất và mức cấp phép mặc định mà họ áp dụng.

Quyền

Mức cấp phép mặc định

Xem Phiên bản

Toàn quyền Kiểm soát, Thiết kế, Đóng góp và Đọc

Xóa Phiên bản

Toàn quyền Kiểm soát, Thiết kế và Đóng góp

Ghi đè Kiểm xuất

Toàn quyền Điều khiển và Thiết kế

Phê duyệt Mục

Toàn quyền Điều khiển và Thiết kế

Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem mục Hiểu các mức cấp phép.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm phiên bản SharePoint, HĐH và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×