Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm AVEDEV

Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng

Hàm AVERAGE

Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó

Hàm AVERAGEA

Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm AVERAGEIF

Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho

Hàm AVERAGEIFS

Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí

Hàm BETA.DIST
Excel 2010

Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETA.INV
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm BINOM.DIST
Excel 2010

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm BINOM.DIST.RANGE
 Excel 2013

Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức

Hàm BINOM.INV
Excel 2010

Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

Hàm CHISQ.DIST
Excel 2010

Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích

Hàm CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHISQ.INV
Excel 2010

Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích

Hàm CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHISQ.TEST
Excel 2010

Trả về kiểm định tính độc lập

Hàm CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể

Hàm CONFIDENCE.T
Excel 2010

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student

Hàm CORREL

Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu

Hàm COUNT

Đếm có bao nhiêu số nằm trong danh sách các đối số

Hàm COUNTA

Đếm có bao nhiêu giá trị nằm trong danh sách các đối số

Hàm COUNTBLANK

Đếm số lượng ô trống trong phạm vi

Hàm COUNTIF

Đếm số ô trống trong phạm vi đáp ứng tiêu chí được cho

Hàm COUNTIFS

Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm COVARIANCE.P
Excel 2010

Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch

Hàm COVARIANCE.S
Excel 2010

Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình của các độ lệch tích cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Hàm DEVSQ

Trả về tổng bình phương độ lệch

Hàm EXPON.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố hàm mũ

Hàm F.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố xác suất F

Hàm F.DIST.RT
Excel 2010

Trả về phân bố xác suất F

Hàm F.INV
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F

Hàm F.INV.RT
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F

Hàm F.TEST
Excel 2010

Trả về kết quả của kiểm tra F-test

Hàm FISHER

Trả về chuyển đổi Fisher

Hàm FISHERINV

Trả về giá trị nghịch đảo của chuyển đổi Fisher

Hàm FORECAST

Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính

Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như là một phần của Hàm dự đoán mới nhưng hàm đó vẫn sẵn dùng để bảo đảm tính tương thích với các phiên bản trước.

Hàm FORECAST.ETS
Excel 2016

Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị (lịch sử) hiện có bằng cách sử dụng phiên bản AAA của giải thuật Liên tiến Hàm mũ (ETS)

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích được xác định

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Trả về chiều dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định

Hàm FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian

Hàm FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Trả về giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có

Hàm FREQUENCY

Trả về phân bố tần suất dưới dạng một mảng dọc

Hàm GAMMA
 Excel 2013

Trả về giá trị hàm gamma

Hàm GAMMA.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố gamma

Hàm GAMMA.INV
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma

Hàm GAMMALN

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

Hàm GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

Hàm GAUSS
 Excel 2013

Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm GEOMEAN

Trả về trung bình hình học

Hàm GROWTH

Trả về các giá trị dọc theo xu hướng hàm mũ

Hàm HARMEAN

Trả về trung bình điều hòa

Hàm HYPGEOM.DIST

Trả về phân bố siêu bội

Hàm INTERCEPT

Trả về đoạn cắt của đường hồi quy tuyến tính

Hàm KURT

Trả về độ lồi của tập dữ liệu

Hàm LARGE

Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu

Hàm LINEST

Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính

Hàm LOGEST

Trả về các tham số của một xu hướng hàm mũ

Hàm LOGNORM.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích

Hàm LOGNORM.INV
Excel 2010

Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit

Hàm MAX

Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số

Hàm MAXA

Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic

Hàm MAXIFS
Excel 2016

Trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bởi một bộ điều kiện hoặc tiêu chí đã cho

Hàm MEDIAN

Trả về số trung vị của các số đã cho

Hàm MIN

Trả về giá trị tối thiểu trong danh sách các đối số

Hàm MINIFS
Excel 2016

Trả về giá trị tối thiểu giữa các ô được xác định bởi một bộ điều kiện hoặc tiêu chí đã cho.

Hàm MINA

Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic

Hàm MODE.MULT
Excel 2010

Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu

Hàm MODE.SNGL
Excel 2010

Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu

Hàm NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố nhị thức âm

Hàm NORM.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố lũy tích chuẩn

Hàm NORM.INV
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn

Hàm NORM.S.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm NORM.S.INV
Excel 2010

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm PEARSON

Trả về hệ số tương quan mômen tích Pearson

Hàm PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Hàm PERCENTILE.INC
Excel 2010

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi

Hàm PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (không bao gồm 0..1) của tập dữ liệu

Hàm PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu

Hàm PERMUT

Trả về số hoán vị của số đối tượng đã cho

Hàm PERMUTATIONA
 Excel 2013

Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng

Hàm PHI
 Excel 2013

Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn

Hàm POISSON.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố Poisson

Hàm PROB

Trả về xác suất mà các giá trị trong phạm vi nằm giữa hai giới hạn

Hàm QUARTILE.EXC
Excel 2010

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phân vị từ 0..1, không bao gồm 0 và 1

Hàm QUARTILE.INC
Excel 2010

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu

Hàm RANK.AVG
Excel 2010

Trả về thứ hạng của số trong danh sách số

Hàm RANK.EQ
Excel 2010

Trả về thứ hạng của số trong danh sách số

Hàm RSQ

Trả về bình phương hệ số tương quan mômen tích Pearson

Hàm SKEW

Trả về độ xiên của phân bố

Hàm SKEW.P
 Excel 2013

Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó

Hàm SLOPE

Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính

Hàm SMALL

Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu

Hàm STANDARDIZE

Trả về giá trị chuẩn hóa

Hàm STDEV.P
Excel 2010

Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể

Hàm STDEV.S
Excel 2010

Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu

Hàm STDEVA

Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm STDEVPA

Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm STEYX

Trả về lỗi thông thường của giá trị y ước đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

Hàm T.DIST
Excel 2010

Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student

Hàm T.DIST.2T
Excel 2010

Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student

Hàm T.DIST.RT
Excel 2010

Trả về phân bố t Student

Hàm T.INV
Excel 2010

Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do

Hàm T.INV.2T
Excel 2010

Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student

Hàm T.TEST
Excel 2010

Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student

Hàm TREND

Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính

Hàm TRIMMEAN

Trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu

Hàm VAR.P
Excel 2010

Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể

Hàm VAR.S
Excel 2010

Ước tính phương sai dựa trên mẫu

Hàm VARA

Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm VARPA

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm WEIBULL.DIST
Excel 2010

Trả về phân bố Weibull

Hàm Z.TEST
Excel 2010

Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Chủ đề liên quan

Các hàm Excel (theo thể loại)
Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×