You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Excel

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với PivotTable

Làm việc với biểu đồ, dữ liệu và cuộc bỏ phiếu

Cộng tác trong Excel

Quản lý tài chính của bạn Tiền trong Excel

Xem thêm

Giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu của Excel bạn

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu của Excel bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu của Excel bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với PivotTable

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Quản lý tài chính của bạn Tiền trong Excel

Xem thêm

Giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu của Excel bạn

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×